Xem mẫu

  1. Nguyên t c “ba ít b n nhi u” v i ngư i b cao huy t áp Ngư i m c b nh cao huy tt áp luôn ph i tuân th nghiêm ng t ch ăn u ng và v n ng duy trì s c kho . Nguyên t c “ba ít v n nhi u” dư i ây s giúp b n có ư c ch dinh dư ng và sinh ho t h p lý, giúp c i thi n b nh. 1. “3 ít” - Ít u ng cà phê: Các nghiên c u ã ch ra r ng, 2 c c cà phê m i ngày có th làm áp l c máu trong cơ th tăng lên t 2-3 l n do ch t ki m có trong thành ph n c a cà phê có th làm cho m ch máu co l i, t ó càng làm tăng m c tr m tr ng c a b nh. Hãy thay th cà phê b ng các nư c khoáng ho c các lo i nư c ép hoa qu giàu dinh dư ng khác.
  2. Căng th ng khi n cho b nh cao huy t áp n ng hơn. nh: Inmagine - Ít căng th ng m t m i: Khi b n căng th ng, m t m i, ho t ng c a các dây th n kinh cũng tr nên ình tr . Tim p nhanh khi n cho áp l c máu cũng như lư ng máu lên não tăng nhanh. N u căng th ng quá ho c b xúc ng m nh, b nh nhân cao huy t áp r t d b xu t huy t não ho c t qu . - Ăn t i ít: B nh nhân ti u ư ng nên gi m lư ng th c ăn vào b a t i, c bi t là các th c ăn có ch a nhi u d u m và tinh b t làm gi m “gánh n ng”
  3. cho h tiêu hoá cũng như ngăn ng a vi c hình thành lư ng m dư th a trong cơ th . Nên ăn các lo i rau xanh, hoa qu và các ăn d tiêu hoá khác. 2. “4 nhi u” - Ăn nhi u t i: M i ngày ăn t 2-3 nhánh t i là bi n pháp h u hi u nh t giúp làm gi m huy t áp. Nghiên c u ư c th c hi n trên 415 ngư i ã cho th y, n u ăn t i hàng ngày ( t t i m c 600-900gram t i) có th làm gi m 15mm thu ngân áp l c máu. - V n ng nhi u: ây là i u b t bu c trong sinh ho t hàng ngày c a b nh nhân cao huy t áp. V n ng s giúp cho h tim m ch, hô h p, tiêu hoá ho t ng d dàng, t ó làm gi m áp l c lên các thành m ch máu. Các lo i hình v n ng không yêu c u nhi u s c l c như: i b , ch y b , thái c c quy n, bơi… r t thích h p cho nh ng ngư i m c b nh cao huy t áp.
  4. - Ăn nhi u chu i và s a chua: 2 lo i th c ph m này ch a nhi u kali, có tác d ng t t trong vi c n nh huy t áp. - Ăn nhi u cam: Cam có ch a nhi u vitamin C. Nghiên c u c a các nhà khoa h c ã cho th y, hàm lư ng vitamin C trong cơ th càng cao thì áp l c lên các thành ng m ch càng gi m. 60mg vitamin C m i ngày s giúp ngăn ng a s ti n tri n c a b nh.