Xem mẫu

 1. nguyªn lý vμ thùc hμnh b¶o hiÓm Môc tiªu sau khi häc xong: Nhận biết rñi ro vμ rñi ro cã thÓ b¶o hiÓm HiÓu ®−îc c¸c nguyªn t¾c chung cña b¶o hiÓm NhËn biÕt Hîp ®ång b¶o hiÓm Ph©n lo¹i c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm Ph©n tÝch, nhËn xÐt thÞ tr−êng b¶o hiÓm
 2. TμI LIÖU THAM KH¶O 1. Bé M¤N B¶O HIÓM, §¹I HäC KINH TÕ TP.HCM, nguyªn lý vμ thùc hμnh b¶o hiÓm, nxb tμI chÝnh 2007 2.NguyÔn tiÕn hïng, ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm ë viÖt nam, nxb tμI chÝnh 2005 3.TμI liÖu ng−êi h−íng dÉn ph¸t 4. Trang web http://www.baohiem.pro.vn 5. website hiÖp héi b¶o hiÓm viÖt nam www.avi.org.vn 6. www.tªnc«ngty.com.vn 6. Trang web http://www.swissre.com 7. Trang web http://www.iii.org
 3. Module 1: Rñi ro vμ qu¶n trÞ rñi ro Module 2: C¸c nguyªn t¾c chung cña b¶o hiÓm Module 3: Hîp ®ång b¶o hiÓm Module 4: C¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm øng dông Module 5: ThÞ tr−êng b¶o hiÓm thÕ giíi vμ ViÖt nam
 4. MODULE 1- rñi ro vμ qu¶n trÞ rñi ro 1.C¸c thuËt ng÷ dÉn nhËp b¶o hiÓm 2.C¸c ph−¬ng thøc xö lý rñi ro 3.Qu¶n trÞ rñi ro
 5. 1. C¸c thuËt ng÷ dÉn nhËp b¶o hiÓm 1.1 Tæn thÊt Lμ sù thiÖt h¹i 1 ®èi t−îng nμo ®ã ph¸t sinh tõ 1 biÕn cè bÊt ngê ngoμi ý muèn cña chñ së h÷u • ThiÖt h¹i do sù cè mÊt m¸t hoÆc sù cè g©y h− h¹i cho chÝnh ®èi t−îng hoÆc do ph¸t sinh tr¸ch nhiÖm. • Kh¶ n¨ng tæn thÊt - møc ®é tæn thÊt vμ tÇn sè tæn thÊt – ý nghÜa. • ý nghÜa cña tæn thÊt
 6. Theo kh¶ n¨ng l−îng hãa Tæn thÊt Theo ®èi t−îng Theo h×nh th¸i
 7. Nguån gèc Nguyªn nh©n Rñi ro Ph©n lo¹i rñi ro
 8. Các loại rủi ro • Rủi ro tĩnh và rủi ro động • Rủi ro cơ bản và rủi ro riêng biệt • Rủi ro thuần túy và rủi ro đầu cơ
 9. Các loại rủi ro Trong số những rủi ro sau đây, rủi ro nào có thể được bảo hiểm: • Rủi ro tĩnh • Rủi ro động • Rủi ro cơ bản • Rủi ro riêng biệt • Rủi ro thuần túy • Rủi ro đầu cơ
 10. 1.3 Møc ®é rñi ro - HiÓm häa - Nguy c¬ Møc ®é rñi ro: ®é sai biÖt trong tÝnh to¸n x¸c xuÊt x¶y ra rñi ro HiÓm häa: nguyªn nh©n chÝnh g©y tæn thÊt hoÆc rñi ro kh¸i qu¸t Nguy c¬: nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn hËu qu¶, cã thÓ lμm t¨ng hoÆc gi¶m tæn thÊt
 11. Các loại nguy cơ • Nguy cơ vật chất • Nguy cơ tinh thần • Nguy cơ đạo đức • Nguy cơ về năng lực • Nguy cơ về luật pháp
 12. Các rủi ro có thể được bảo hiểm Hai câu hỏi quan trọng: • Những rủi ro nào được bảo hiểm • Có phải mọi người nộp đơn đều có thể được chấp nhận tham gia quỹ bảo hiểm chung.
 13. KHÁI NIỆM RỦI RO VÀ CÁCH QUẢN LÝ RỦI RO
 14. Chuyển giao hay chia sẻ Chúng ta nên nghĩ đến việc mua bảo hiểm như là việc: 1. Chuyển giao rủi ro cho công ty bảo hiểm, hoặc: 2. Chia sẻ rủi ro với công ty bảo hiểm.
 15. 2. C¸c ph−¬ng thøc xö lý rñi ro 2.1 Tr¸nh nÐ rñi ro 2.2 ChÊp nhËn rñi ro 2.3 Ho¸n chuyÓn rñi ro 2.4 Gi¶m thiÓu rñi ro - Gi¶m thiÓu tæn thÊt.
 16. chấp nhận rủi ro này Tránh né rủi ro tránh né rủi ro kia khi không còn cách nào tốt hơn do không thấu đáo được rủi ro Gánh chịu rủi ro do sức ỳ, sự thụ động thành thói quen chấp nhận rủi ro đầu cơ Nghịch hành Hoán chuyển rủi ro Cho thầu lại Bảo hiểm Giảm thiểu nguy cơ – Giảm thiểu tổn thất Giảm thiểu rủi ro
 17. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI SỰ LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ RỦI RO do thói quen (những người trí thức vẫn có sự duy tâm) do chủ quan (tin vào khả năng của mình) do khả năng kiểm soát rủi ro (thợ leo cột điện…) do hội chứng không phải của mình (thái độ của mình trước tai nạn của người khác)
 18. Những rủi ro có thể được bảo hiểm 1. Rủi ro xảy ra trong tương lai 2. Rủi ro đó phải khách quan, không phụ thuộc ý muốn riêng của NĐBH 3. Rủi ro không thuộc phạm vi cấm của pháp luật 4. Rủi ro phải có thể tập hợp được thành số đông 5. Các rủi ro được nhà bảo hiểm coi như bảo hiểm được 6. Khả năng thiệt hại phải đánh giá được 7. Một thiệt hại có thể tính được về mặt tài chính.
 19. 3. Qu¶n trÞ rñi ro 3.1 Kh¸i niÖm 3.2 Sù ra ®êi vμ ph¸t triÓn cña qu¶n trÞ rñi ro 3.3 Rñi ro trong doanh nghiÖp 3.3 C¸c ph−¬ng ph¸p qu¶n trÞ rñi ro 3.4 Tæ chøc qu¶n trÞ rñi ro
 20. 3.1 Kh¸i niÖm Qu¶n trÞ rñi ro lμ qu¸ tr×nh gåm nh÷ng b−íc quan träng sau : • NhËn d¹ng rñi ro • §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña rñi ro • Lùa chän ph−¬ng thøc xö lý rñi ro • Thùc hiÖn ph−¬ng ph¸p ®· lùa chän • Gi¸m s¸t kÕt qu¶.
nguon tai.lieu . vn