Xem mẫu

  1. Ngư i ng ít d ch t s m Ng dư i 6 ti ng m i t i có th là cách v th gi i bên kia s m hơn so v i tu i th mà l ra ngư i ta ư c hư ng. Theo nh ng nghiên c u g n ây thì nh ng ngư i ng ít hơn 6 ti ng m t ngày thư ng xuyên s có nguy cơ t vong cao hơn ngư i khác 12%. BBC cho bi t, giáo sư Francesco Cappuccio - m t
  2. nhà khoa h c thu c Chương trình Gi c ng , S c kh e và Xã h i c a i h c Warwick, Anh cùng các ng nghi p phân tích d li u c a 1,5 tri u ngư i t i Anh, M , châu Âu và ông Á. Nh ng ngư i này là i tư ng nghiên c u c a 16 công trình trư c ó. K t qu phân tích cho th y, sau 25 năm, nh ng ngư i thư ng xuyên ng ít hơn 6 ti ng vào bu i t i có nguy cơ t vong l n hơn 12% so v i nh ng ngư i ng t 6 t i 8 ti ng. Tình tr ng thi u ng tri n miên là nguyên nhân tr c ti p d n t i s sa sút s c kh e và nguy cơ ch t s m. Ngư c l i, ng quá nhi u l i là d u hi u cho th y s c kh e ã xu ng c p t trư c. “Th i gian ng trung bình c a con ngư i ang gi m d n trong xã h i hi n i. Xu hư ng này th hi n rõ nét nh ng ngư i lao ng làm vi c toàn th i gian. i u ó cho th y các áp l c v m t xã h i khi n m t
  3. b ph n ngư i lao ng làm vi c nhi u hơn và gi m th i gian ng ”, Cappuccio nói.
nguon tai.lieu . vn