Xem mẫu

  1. Ngư i càng béo có nguy cơ trúng gió càng cao Tân hoa xã d n báo cáo i u tra ăng trên t p chí “Stroke” s ra m i nh t c a các nhà khoa h c M cho bi t, nh ng ngư i tr ng lư ng cơ th càng n ng thì m c r i ro trúng gió càng cao. Các nhà khoa h c thu c i h c Minnesota, M , ã ti n hành i u tra nghiên c u trong vòng 19 năm i v i kho ng 13.500 ngư i M thu c tu i trung niên.
  2. Sau khi ti n hành o c ch tiêu m c béo phì theo các ch s chi u cao cân n ng (BMI), vòng eo và t s vòng eo trên vòng mông, các nhà khoa h c ã ti n hành phân tích m i quan h gi a m c béo phì v i m c r i ro trúng gió. K t qu phân tích th ng kê cho th y, xét v t ng th , cân n ng càng cao thì m c r i ro trúng gió càng l n. Ví d , xét v ch s BMI (ch s cơ th ), trong s nh ng i tư ng i u tra, t l r i ro trúng gió c a nh ng ngư i có ch s BMI cao nh t g p t 1,43 n 2,12 l n so v i nh ng ngư i có ch s BMI bình thư ng. Xét v ch tiêu vòng eo, t l r i ro trúng gió c a nh ng ngư i có ch tiêu vòng eo l n s g p t 1,65
  3. n 3,19 l n so v i nh ng ngư i có ch tiêu vòng eo bình thư ng. Các nhà khoa h c phân tích và cho r ng, s dĩ như v y là vì m c r i ro m c các ch ng b nh cao huy t áp và ái tháo ư ng nh ng ngư i béo phì tương i cao, trong khi ó chính b nh cao huy t áp và ti u ư ng l i là hai nguyên nhân chính d n n b nh trúng gió và các lo i b nh liên quan n b nh tim m ch