Xem mẫu

  1. Chương 7. Lớp và đối tượng int xmax, ymax; class HT { private: int r, m ; int xhien, yhien; char *pht; int hienmh; public: HT(); HT(int n, int m1 = 15); ~HT(); void hien(int x, int y); void an(); }; HT:: HT() { r = m = hienmh = 0; xhien = yhien = 0; pht = NULL; } HT::HT(int n, int m1) { r = n; m = m1; hienmh = 0; xhien = yhien = 0; if (r
  2. Chương 7. Lớp và đối tượng getimage(0, 0, r+r, r+r, pmh); setcolor(m); circle(r, r, r ); setfillstyle(1, m); floodfill(r, r, m); pht = new char[size]; getimage(0, 0, r+r, r+r, pht); putimage(0, 0, pmh, COPY_PUT); delete pmh; pmh = NULL; } } void HT::hien(int x, int y) { if (pmh! = NULL && !hienmh) // Chua hien { hienmh = 1; xhien = x; yhien = y; putimage(x, y, pht, XOR_PUT); } } void HT::an() { if (hienmh) // Dang hien { hienmh = 0; putimage(xhien, yhien, pht, XOR_PUT); } } HT::~HT() { an(); 250
  3. Chương 7. Lớp và đối tượng if (pht! = NULL) { delete pht; pht = NULL; } } void ktdh() { int mh = 0, mode = 0; initgraph(&mh, &mode, " "); xmax = getmaxx(); ymax = getmaxy(); } void ve_bau_troi() { for (int i = 0; i
  4. Chương 7. Lớp và đối tượng } } void ht_di_dong_len() { HT h(50, 4); HT u(60, 15); h.hien(340, 340); u.hien(380, 340); for (int x = 340; x> = 0; x- = 10) { h.an(); u.an(); u.hien(x, x); delay(200); u.hien(x+40, x); delay(200); } }; void main() { ktdh(); ve_bau_troi(); ht_di_dong_xuong(); ht_di_dong_len(); getch(); closegraph(); } Các nhận xét: + Trong thân hàm hủy gọi tới phương thức an(). + Điều gì xẩy ra khi bỏ đi hàm hủy: • Khi gọi hàm ht_di_dong_xuong() thì có 2 đối tượng kiểu HT được tạo ra. Trong thân hàm sử dụng các đối tượng này để vẽ các hình tròn di 252
  5. Chương 7. Lớp và đối tượng chuyển xuống. Khi thoát khỏi hàm thì 2 đối tượng (tạo ra ở trên) được giải phóng. Vùng nhớ của các thuộc tính của chúng bị thu hồi, nhưng vùng nhớ cấp phát cho thuộc tính pht chưa được giải phóng và ảnh của 2 hình tròn (ở phía dưới màn hình) vẫn không được cất đi. • Điều tương tự xẩy ra sau khi ra khỏi hàm ht_di_dong_len(): vùng nhớ cấp phát cho thuộc tính pht chưa được giải phóng và ảnh của 2 hình tròn (ở phía trên màn hình) vẫn không được thu dọn. VI. CÁC HÀM TRỰC TUYẾN (INLINE) Một số mở rộng của C++ đối với C đã được trình bày trong các chương trước như biến tham chiếu, định nghĩa chồng hàm, hàm với đối mặc định … Phần này ta xem một đặc trưng khác của C++ được gọi là hàm trực tuyến (inline). 1. Ưu nhược điểm của hàm Việc tổ chức chương trình thành các hàm có 2 ưu điểm rõ rệt: Thứ nhất là chia chương trình thành các đơn vị độc lập, làm cho chương trình được tổ chức một cách khoa học dễ kiểm soát, dễ phát hiện lỗi, dễ phát triển và mở rộng. Thứ hai là giảm được kích thước chương trình, vì mỗi đoạn chương trình thực hiện nhiệm vụ của hàm được thay bằng một lời gọi hàm. Tuy nhiên hàm cũng có nhược điểm là làm chậm tốc độ chương trình do phải thực hiện một số thao tác có tính thủ tục mỗi khi gọi hàm như: cấp phát vùng nhớ cho các đốivà biến cục bộ, truyền dữ liệu của các tham số cho các đối, giải phóng vùng nhớ trước khi thoát khỏi hàm. Các hàm trực tuyến trong C++ có khả năng khắc phục được các nhược điểm nói trên. 2. Các hàm trực tuyến Để biến một hàm thành trực tuyến ta viết thêm từ khoá inline vào trước khai báo nguyên mẫu hàm. Nếu không dùng nguyên mẫu thì viết từ khoá này trước dòng đầu tiên của định nghĩa hàm. Ví dụ 1 : inline float f(int n, float x); float f(int n, float x) { // Các câu lệnh trong thân hàm } 253
  6. Chương 7. Lớp và đối tượng hoặc inline float f(int n, float x) { // Các câu lệnh trong thân hàm } Chú ý: Trong mọi trường họp, từ khoá inline phải xuất hiện trước các lời gọi hàm thì trình biên dịch mới biết cần xử lý hàm theo kiểu inline. Ví dụ hàm f trong chương trình sau sẽ không phải là hàm trực tuyến vì từ khoá inline viết sau lời gọi hàm: #include #include void main() { int s ; s = f(5,6); cout
  7. Chương 7. Lớp và đối tượng 4. Sự hạn chế của trình biên dịch Không phải khi gặp từ khoá inline là trình biên dịch nhất thiết phải xử lý hàm theo kiểu trực tuyến. Có một số hàm mà các trình biên dịch thường không xử lý theo cách inline như các hàm chứa biến static, hàm chứa các lệnh chu trình hoặc lệnh goto hoặc lệnh switch, hàm đệ quy. Trong trường hợp này từ khoá inline lẽ dĩ nhiên bị bỏ qua. Thậm chí từ khoá inline vẫn bị bỏ qua ngay cả đối với các hàm không có những hạn chế nêu trên nếu như trình biên dịch thấy cần thiết (ví dụ đã có quá nhiều hàm inline làm cho bộ nhớ chương trình quá lớn) Ví dụ 2 : Chương trình sau sử dụng hàm inline tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật: Cách 1: Không khai báo nguyên mẫu. Khi đó hàm dtcvhcn phải đặt trước hàm main. #include #include inline void dtcvhcn(int a, int b, int &dt, int &cv) { dt=a*b; cv=2*(a+b); } void main() { int a[20],b[20],cv[20],dt[20],n; cout
  8. Chương 7. Lớp và đối tượng cout
  9. Chương 7. Lớp và đối tượng } void dtcvhcn(int a, int b, int&dt, int &cv) { dt=a*b; cv=2*(a+b); } 257
nguon tai.lieu . vn