Xem mẫu

  1. Chương 6. Đồ họa và âm thanh randomize(); for (i=1;i
  2. Chương 6. Đồ họa và âm thanh • rectangle(x1, y1, x2, y2): Vẽ hình khung chữ nhật với góc trên bên trái có tọa độ (x1, y1) và góc dưới bên phải có tọa độ (x2, y2). • bar(x1, y1, x2, y2): Vẽ hình chữ nhật đặc. Màu khung được đặt bởi setcolor và màu nền lẫn mẫu tô nền được đặt bởi lệnh setlinestyle. Mẫu nền ngầm định là đặc và màu là getmaxcolor. • bar3d(x1, y1, x2, y2, c, top): Vẽ hình trụ chữ nhật với đáy là (x1, y1, x2, y2) và độ cao c, nếu top = 1 hình sẽ có nắp và nếu top = 0 hình không có nắp. Ví dụ : Vẽ các hình khối chữ nhật với mầu nền và mẫu tô khác nhau. void main() { int gdriver = DETECT, gmode; initgraph(&gdriver, &gmode, "c:\\borlandc\\bgi"); int midx = getmaxx() / 2; int midy = getmaxy() / 2; for (int i=SOLID_FILL; i
  3. Chương 6. Đồ họa và âm thanh struct linesettingstype { int linetsyle; int upattern; int thickness; } • Các hằng số qui định các kiểu đường (style): style: SOLID_LINE = 0 DOTTED_LINE = 1 CENTER_LINE = 2 DASHED_LINE = 3 USERBIT_LINE = 4, // Kiểu đường do NSD định nghĩa • pattern: Do NSD định nghĩa theo 2 byte cho một đường. Chỉ có tác dụng khi style = 4. • Các hằng số qui định độ đậm (độ dày) của đường (width): NORM_WIDTH = 1 THICK_WIDTH = 3 Ví dụ 4 : void netve() { char *lname[] = {"Duong lien net", "Duong cham cham", "Duong trung tam", "Duong dut net", "Duong do NSD dinh nghia" }; int style, midx, midy, mauNSD; midx = getmaxx() / 2; midy = getmaxy() / 2; // Mẫu đường được định nghĩa bởi NSD "0000000000000001" mauNSD = 1; for (style=SOLID_LINE; style
  4. Chương 6. Đồ họa và âm thanh line(midx, midy+10, midx+8*strlen(lname[style]), midy+10); getch(); cleardevice(); } } e. Các thuộc tính về hình (mẫu tô, màu tô) • setfillstyle(mẫu tô, màu tô): Đặt mẫu tô, màu tô • setfillpattern(mẫu tô, màu tô): Định nghĩa mẫu tô. • getfillsettings(struct fillsettingstype *info): Lấy mẫu tô hiện tại struct fillsettingstype { int pattern; int color; }; • getfillpattern(mẫu tô): Trả lại mẫu tô hiện do NSD định nghĩa. Là một con trỏ trỏ đến mảng 8 kí tự. Sau đây là một số mẫu tô và các hằng tương ứng EMPTY_FILL 0 SOLID_FILL 1 LINE_FILL 2 LTSLASH_FILL 3 SLASH_FILL 4 BKSLASH_FILL 5 LTBKSLASH_FILL 6 HATCH_FILL 7 XHATCH_FILL 8 INTERLEAVE_FILL 9 WIDE_DOT_FILL 10 CLOSE_DOT_FILL 11 USER_FILL 12 Ví dụ 5 : Đặt mẫu tô. char caro[8] = {0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55}; 192
  5. Chương 6. Đồ họa và âm thanh maxx = getmaxx(); maxy = getmaxy(); setfillpattern(caro, getmaxcolor()); // Tô màn hình theo mẫu bar(0, 0, maxx, maxy); getch(); f. Vẽ đa giác • drawpoly(số đỉnh, vị trí đỉnh): Vẽ đường đa giác theo setlinestyle; • fillpoly(số đỉnh, vị trí đỉnh): Vẽ hình đa giác đặc theo setfillstyle; Vị trí đỉnh là con trỏ trỏ đến dãy các toạ độ, thông thường dùng mảng. Để vẽ đa giác đóng phải đưa ra n+1 toạ độ trong đó toạ độ n = toạ độ 0. Ví dụ 6 : int poly[10]; poly[0] = 20; poly[1] = maxy / 2; // đỉnh thứ nhất poly[2] = maxx - 20; poly[3] = 20; // đỉnh thứ hai poly[4] = maxx - 50; poly[5] = maxy - 20; // đỉnh thứ ba poly[6] = maxx / 2; poly[7] = maxy / 2; // đỉnh thứ tư poly[8] = poly[0]; poly[9] = poly[1]; // vẽ đa giác drawpoly(5, poly); g. Vẽ đường cong • arc(x, y, góc đầu, góc cuối, bán kính): Vẽ cung tròn có tâm (x, y) với các góc và bán kính tương ứng. • circle(x, y, bán kính): Vẽ đường tròn có tâm tại (x, y). • pieslice(x, y, góc đầu, góc cuối, bán kính): Vẽ hình quạt tròn đặc với mẫu hiện tại; • ellipse(x, y, góc đầu, góc cuối, bkx, bky): Vẽ cung elip với tâm, các góc và các bán kính theo hoàng độ và tung độ tương ứng. • fillellipse(x, y, bkx, bky): Vẽ hình elip đặc. • sector(x, y, góc đầu, góc cuối, bkx, bky): Vẽ hình quạt elip. 193
  6. Chương 6. Đồ họa và âm thanh Chú ý: Nếu góc đầu = 0 và góc cuối = 360 cung, lệnh trên sẽ vẽ đường tròn hoặc elip. Ví dụ 7 : Vẽ đường tròn và elip. arc(200, 200, 45, 135, 100) ; // cung tròn arc(200, 200, 0, 360, 100) ; // đường tròn circle(200, 200, 100) ; // đường tròn ellipse(200, 200, 45, 135, 100, 80) ; // cung elip ellipse(200, 200, 0, 360, 100, 80) ; // đường elip; setfillstyle(EMPTY_FILL, getmaxcolor()); pieslice(200, 200, 45, 135, 100) ; // đường quạt tròn fillellipse(200, 200, 0, 360, 100, 80) ; // đường elip setfillstyle(SOLID_FILL, getmaxcolor()); pieslice(200, 200, 45, 135, 100); // hình quạt tròn; circle(200, 200, 100); // hình tròn; fillellipse(200, 200, 0, 360, 100, 80); // hình elip; sector(200, 200, 45, 135, 100, 80); // hình quạt elip h. Tô mầu • floodfill(x, y, c): Tô màu một hình kín chứa điểm x, y và màu viền c. Mầu dùng để tô được đặt bởi hàm setfillstyle(kiểu tô, màu tô). Ví dụ: void fill() { rectangle(100, 100, 180, 140); // Vẽ hình chữ nhật setfillstyle(1, BLUE); // Mẫu tô đặc, màu xanh floodfill(120, 120, 15); // Tô hình chữ nhật đã vẽ int tg[8] = {150, 120, 180, 280, 350, 180, 150, 120}; drawpoly(4, tg); setfillstyle(2, RED); floodfill(180, 200, 15); circle(380, 210, 100); setfillstyle(3, GREEN); floodfill(380, 210, 15); 194
  7. Chương 6. Đồ họa và âm thanh } void fill2() // Vẽ và tô màu dãy đường tròn liên tiếp { int i, x = 0, y = 0, r = 0; for (i=1;i
  8. Chương 6. Đồ họa và âm thanh a. Font : Gồm các loại font tương ứng với các hằng sau đây: DEFAULT_FONT 0 SMALL_FONT 1 TRIPLEX_FONT 2 SANS_SERIF_FONT 3 GOTHIC_FONT 4 • Hướng : hướng viết theo kiểu nằm ngang hay thẳng đứng, tương ứng với các hằng: HOIRIZ_DIR 0 VERT_DIR 1 • Cỡ chữ : Gồm các cỡ chữ đánh số tăng dần từ 1. Cỡ chữ ngầm định là 1. Ví dụ sau lần lượt in tại tâm màn hình tên của các font với các cỡ chữ lớn dần, theo hướng nằm ngang. #include #include #include #include void main() { char *fname[] = {"ngầm định", "Triplex", "Small", "Sans Serif", "Gothic" }; int gdriver = DETECT, gmode; int font, midx, midy; int size = 1; initgraph(&gdriver, &gmode, "C:\\Borlandc\\BGI"); midx = getmaxx() / 2; midy = getmaxy() / 2; for (font = DEFAULT_FONT; font
  9. Chương 6. Đồ họa và âm thanh getch(); } closegraph(); } c. Điều chỉnh cách viết Theo mỗi hướng (nằm ngang hay thẳng đứng) có 3 cách viết tương ứng với các hằng số sau: 1. Theo hướng nằm ngang: LEFT_TEXT = 0 : Viết từ trái sang phải. CENTER_TEXT = 1 : Viết từ vị trí con trỏ sang hai bên. RIGHT_TEXE = 2 : Viết từ phải sang trái. 2. Theo hướng thẳng đứng: BOTTOM_TEXT = 0 : Viết từ dưới lên. CENTER_TEXT = 1 : Viết từ vị trí con trỏ lên trên và xuống dưới. TOP_TEXT = 2. Viết từ trên xuống. Để chỉ định một trong các cách viết trên ta dùng lệnh settextjustify(Theo hướng ngang, Theo hướng dọc); 5. Chuyển động Nguyên tắc: xóa hình ở vị trí cũ rồi vẽ lại hình đó tại vị trí mới theo hướng chuyển động. Để xoá, ta vẽ lại hình ngay tại vị trí cũ nhưng với mầu vẽ trùng với màu nền (do đó hình vẽ bị chìm vào nền giống như đã bị xóa). Để biết màu nền hiện tại có thể dùng hàm setcolor(getbkcolor()). Tóm lại có thể đưa ra sơ đồ như sau: − vẽ lại hình với màu nền tại vị trí cũ // xóa hình − delay // tạm dừng − vẽ lại hình (với màu của hình) tại vị trí mới // hình chuyển đến vị trí khác Các bước trên nếu được lặp đi lặp lại ta sẽ thấy hình chuyển động từ vị trí này đến vị trí khác. Đối với các hình vẽ phức tạp, để xóa nhanh ta có thể vẽ lại hình trong chế độ XOR_PUT như được trình bày trong phần sau. Chúng ta hãy xem qua một số hàm phức tạp hơn để vẽ hình. 197
  10. Chương 6. Đồ họa và âm thanh • setviewport(x1, y1, x2, y2, clip): Tạo một cửa sổ mới trong chế độ đồ hoạ. Khi đó tọa độ của các điểm sẽ được tính lại theo cửa sổ mới này. Cụ thể điểm (x1, y1) của màn hình bây giờ sẽ lại được tính với tọa độ mới là (0,0). Nếu clip = 0 sẽ cho phép các hình vẽ được mở rộng khỏi khung cửa sổ, nếu clip = 1 các phần của hình vẽ nằm ngoài khung cửa sổ sẽ bị cắt. • getviewsettings(struct viewporttype *vp): Lấy toạ độ cửa sổ hiện tại vào biến con trỏ vp. Kiểu của cuẳ sổ là một cấu trúc như sau: struct viewporttype {int left, top, right, bottom, clip;}; • imagesize(x1, y1, x2, y2): Cho lại kích thước (byte) của một ảnh bitmap trong khung chữ nhật được xác định bởi các tọa độ (x1, y1, x2, y2). • getimage(x1, y1, x2, y2, *pict): Lưu ảnh từ màn hình vào vùng bộ nhớ được trỏ bởi con trỏ pict. • putimage(x1, y1, *pict, op): Ghi ra màn hình ảnh đã được lưu tại vị trí con trỏ pict. op là chế độ qui định việc hiện ảnh lên màn hình, màu của các điểm sẽ được qui định thông qua màu của ảnh được lưu trong pict và màu hiện tại của điểm trên màn hình. Hai màu này sẽ "trộn" theo các phép toán qui định bởi op dưới đây để cho ra màu vẽ của ảnh: COPY_PUT = 0 Săn cầu thủ XOR_PUT = 1 Hoặc loại trừ (giống nhau thì bằng 0). Để xóa ảnh ta có thể vẽ lại chúng với chế độ này. OR_PUT = 2 Hoặc AND_PUT = 3 Và NOT_PUT = 4 Not Ví dụ 8 : Vẽ bánh xe xoay void bx(int x, int y, int r, float phi, int xoa) // xoá ảnh nếu xoa = 1 { int i, x1, x2, y1, y2; if (xoa) setcolor(BLACK); // đặt màu vẽ bằng màu nền circle(x, y, r); // vẽ vành bánh xe for (i=0; i
nguon tai.lieu . vn