Xem mẫu

  1. Ng i th ng không t t cho lưng Các nhà nghiên c u Sc t-len và Canada ã dùng máy ch p c ng hư ng t (MRI) ch ra nh ng v trí không t t cho lưng. Theo ó, v trí t t nh t là ng i ng ra sau, kho ng 135o. Các chuyên gia thu c Hi p h i Ch a b nh b ng phương pháp n n xương kh p Anh cho bi t có kho ng 32% dân s nư c này dành hơn 10 ti ng cho vi c ng i. M t n a trong s này không bao gi r i gh , th m chí là c trong b a trưa. 2/3 nh ng ngư i
  2. này cũng thư ng ng i t i nhà sau khi tr v t công s . 22 tình nguy n viên không có b nh lưng ã ư c ch p MRI nhi u tư th ng ng i khác nhau. Lo i máy ch p này khác h n các máy ch p truy n th ng v n ch có th ch p tư th n m th ng. Trong nghiên c u, các tình nguy n viên ư c ng i 3 tư th khác nhau: m t là v trí v phía trư c (cơ th hư ng v phía bàn ho c màn hình); 2 là v trí ng i vuông góc và 3 là v trí “thư giãn” v i ph n lưng ng ra sau 135o trong khi chân vuông góc v i sàn nhà. Các nhà nghiên c u ã o ĩa m c t s ng và c t s ng và s di chuy n c a chúng các v trí khác nhau. ĩa m d ch chuy n khi cân n ng d n vào c t s ng, khi n ĩa m có nguy cơ b trư t kh i v trí. S d ch chuy n c a ĩa m ư c ch rõ là áp l c nh t khi ng i vuông góc và ít áp l c nh t khi ng i
  3. 135o, s căng th ng t lên ĩa m và các cơ và dây ch ng liên quan cũng ít nh t khi ng i tư th “thư giãn” như v y. V trí “buông thõng” ngư i s làm gi m chi u dài c a ĩa m nh t, giúp gi m th p nh t s hao mòn do ma sát gi a các t s ng. “Ng i v trí thư giãn s giúp gi m thi u các b nh mãn tính, au nh c và cong v o c t s ng”, BS Waseem Bashir, H Alberta, Canada, trư ng nhóm nghiên c u, nh n m nh.
nguon tai.lieu . vn