Xem mẫu

  1. Ngôi nhà an toàn cho tr Con b n b t u ch p ch ng t p i. Và như th là bé s p thoát kh i t m quan sát c a b n, Nhưng bé l i chưa ý th c ư c m i s nguy hi m xung quanh mình, nh ng nguy hi m y ang l n d n lên theo chi u cao c a tr . Chúng tôi xin ch d n cho b n m t vài cách gi cho ngôi nhà c a b n an toàn và ngăn ng a trư c nh ng tai h a t các
  2. v t d ng thư ng ngày. Chi u cao an toàn Hãy m i v t d v như bình hoa, nh ng b c tư ng, nh ng v t n ng như sách, ng h lên cao hơn chi u cao c a bé. ng l i chén ĩa trên bàn ăn sau khi ăn. c bi t c n th n v i dao và nĩa Trong kh năng có th , hãy t m th i thay chúng b ng nh ng ch t li u không b .. Các lo i i n gia d ng Trong phóng c a bé không ư c có b t kỳ i nh nào. T t c m i i n b n nên s a ch a và thay th b ng nh ng lo i có n p y an toàn. Hãy che ch n m i lo i máy sư i, m i thi t b i n sao cho tr không v i t i hay t i g n ư c. Hãy chú ý! Không bao gi ư c bàn i, tivi, máy tính, lò sư i ho t ng mà không có b n ó. Nhà b p Nhà b p chính là nơi thư ng xuyên x y ra các tai n n
  3. nh t . ây có r t nhi u nh ng v t nguy hi m, t b p n u cho n nh ng v t s c nh . Không cho tr n g n b p ang n u, c bi t khi b n ang n u nư c hay chiên xào ăn. Không chén bát có ng ăn nóng c nh rìa bàn. Cu n h t t t c các rìa khăn bàn lên sao cho tr không th túm và kéo nó, làm rơi các v t trên bàn vào u mình. T t c m i lo i gia v hãy trong các hũ kín và c t lên các h c t có c a khóa trên cao. Khi trong b p không có ngư i, hãy óng c a b p th t ch t và khóa c a b ng khóa cao hơn t m v i c a tr . Nhà t m và nhà v sinh Phòng t m cũng là m t v trí không kém ph n nguy hi m v i tr em. Hãy luôn gi cho c a nhà v sinh óng kín, các khóa bên trong ho c ph i th t cao, ho c ph i có th m ư c t bên ngoài, phòng trư ng h p tr t khóa mình trong ó. Khi ã s d ng xong b n t m, không bao gi nư c l i trong b n, hãy d n d p th t k các dùng c a nhà t m, m
  4. ph m, c o râu… T thu c và thu c a s các trư ng h p ng c c a tr x y ra t s b t c n c a cha m . Không bao gi các l ai thu c viên, thu c nư c l t vào t m m t c a tr . Ngay c các lo i thu c b n u ng hàng ngày và c n ph i có ngay trong t m tay cũng ph i ư c che y th t k , tránh con m t tò mò c a tr . N u b n nhìn th y con b n ang nu t ch ng nh ng viên thu c xinh p và ngon lành, l p t c ưa con n bác sĩ, ngay c khi ó ch là vitamin. Các lo i cây ki ng trong nhà Có m t ngu n gây ng c n a ó là các vo i cây tr ng trong nhà, ngoài ban công, ngoài vư n nhà b n. Trong nh ng chi c lá có v hi n lành y có th ch a ch t c ó! Hãy luôn nh c nh tr không ư c ng n các lo i cây c n u không ư c ch d n, yêu c u, Nh t là không ư c cho b t c th gì vào mi ng.
  5. Th t s thì a s các lo i lá cây có v ng, nên tr thư ng phun chúng ra ngay l p t c. th nhưng có nh ng o i cây c n m c mà dù tr ã nh ra thì cũng không k p n a. N u trên tay, trong m t hay trên môi tr xu t hi n các n t , v t sưng, hãy l p t c tìm hi u xem xung quanh ó, có lo i th c v t nào có th gây ra h u qu này. N u ó qu là lo i cây có nh a c, l p t c giúp tr nôn ra và g i bác sĩ ông v t nuôi trong nhà Các lo i ng v t nuôi, côn trùng thư ng là ngu n g c m i căn b nh truy n nhi m, lây lan. Chính vì th n u có tr em trong nhà, t t nh t b n hãy s d ng c a có lư i. Trong phòng tr em không nên có b t kỳ lo i v t nuôi nào. Th m chí n u trư c khi có em bé, b n ang nuôi m t con v t nào ó thì ngay khi có bé, b n hãy t m th i xa chúng m t th i gian cho n khi bé có ý th c t b o v mình. N u con v t c a b n to l n và m nh m , nó có th là m t s nguy hi m thư ng xuyên v i m t a tr y u t. Các lo i ng v t thư ng r t hay ghen t ng m
  6. ng m. B n ha nh i u ó. ng ch cho n khi tai h a x y ra, s s ng c a con tr quan tr ng hơn m i am mê c a b n S d nd p Hãy nh r ng b i là m t trong nh ng k thù nguy hi m i v i s c kh e c a tr . Cu c chi n uv ib i không ơn gi n là lau chùi quét d n các b m t trong nhà mà ph i s d ng c máy hút b i d n d p s ch m ik g , thú nh i bông, tư ng nhà…Th t tuy t n u b n có s d ng máy l c không khí, c bi t là khi nhà b n có ai ó hút thu c hay có ng v t nuôi
nguon tai.lieu . vn