Xem mẫu

  1. Ng nh n và s th t v văn hóa kinh doanh Trung Qu c Văn hóa kinh doanh c a Trung Qu c c trưng n n i ngư i nư c ngoài khó lòng lĩnh h i tr n v n. t ng h p nh ng ng nh n ph bi n nh t v văn hóa kinh doanh, chúng tôi ã ph ng v n hàng ch c chuyên gia ngư i B c M và châu Âu, k c nh ng giám c ngư i Trung Qu c hi n ang làm vi c phương Tây, nh ng ngư i có ít nh t 3 năm kinh nghi m làm vi c Trung Qu c. Bài nghiên c u này s hé m 3 s th t v văn hóa kinh doanh Trung Qu c. Nh ng ai t ng làm vi c v i ngư i Trung Qu c u c m nh n ư c ây là m t n n văn hóa a di n và d thay i. Các nhà qu n lý Trung Qu c có th t n d ng l i th c a c hai n n văn hóa kinh doanh ông và Tây, ng th i phát tri n kh năng làm vi c linh ho t trong b t kỳ n n văn hóa nào. "Ngư i Trung Qu c có th n g p b n mà không c n h n trư c. Và tôi cũng có th làm i u tương t . N u có 30 phút r i, tôi ch c n m t cu c g i ng n g n t taxi và n thăm m t ngư i ang làm vi c g n ó", m t giám c chia s . Ng nh n 1: Ch nghĩa t p th S th t: Ch nghĩa cá nhân Wei Chen, Giám c ngư i Trung Qu c c a chu i c a hàng chuyên bán các s n ph m xa x Paris cho r ng s phát tri n c a ch nghĩa cá nhân xu t phát t vi c cái tôi c a ngư i Trung Qu c ã b è nén trong su t nhi u th
  2. h . "Khi còn nh , tôi thư ng b ph t vì dám vư t kh i nh ng l l i thông thư ng, và ngư i l n thư ng b o tôi "ph i bi t khiêm như ng". Nhưng tôi ã rũ b ư c tr ng thái tâm lý này v i m t ni m vui mãnh li t. Trung Qu c, chúng tôi r t hào h ng ti n v tương lai. Ngư i phương Tây thư ng cho r ng phong cách c a chúng tôi có ph n t cao và quy t li t". Giám c m t hãng dư c Canada chia s : "Ngư i Trung Qu c ngày càng coi tr ng l i ích b n thân, th m chí h x p nó trên c công ty, c ng ng và t qu c. Nó không gi ng b t kỳ th gì tôi t ng tr i nghi m phương Tây. Nư c M thư ng ư c ánh giá là qu c gia cao t do cá nhân nh t th gi i, nhưng nó v n chưa là gì n u so sánh v i Trung Qu c". K t qu ph ng v n cũng c p n Cách m ng văn hóa, chính sách m t con, và quá trình di cư hàng lo t n các thành ph l n và xem chúng như nh ng nhân t c a quá trình giãi mã tinh th n t p th c a ngư i Trung Qu c. M t úng c a ng nh n này: Ngư i Trung Qu c thư ng quy t nh theo s ông và c bi t r t gi i làm vi c theo nhóm. Ng nh n 2: Suy nghĩ c n tr ng v dài h n S th t: Ph n ng t c th i Các nhà qu n lý u nh t trí cho r ng t c ra và th c hi n quy t nh Trung Qu c là phi thư ng so v i phương Tây, nơi "chúng tôi m t nhi u th i gian c g ng d oán tương lai và... th t b i", Frédéric Maury, giám c ngư i Pháp c a m t công ty d ch v k thu t, chia s . " Trung Qu c, không ai nghĩ n tương lai". i u này nghe có v cư ng i u nhưng l i nh n ư c s ng tình c a m t v giám c t ng làm vi c cho World Bank t i Trung Qu c hàng ch c năm tr i, và theo ông, ngành d ch v h u c n c a nư c này dù không phát tri n
  3. b ng phương Tây nhưng l i có kh năng x lý nh ng tình hu ng t xu t m t cách hoàn h o n không ng . "Tôi ã tham gia hàng ch c, n u không mu n nói là hàng trăm khóa ào t o Trung Qu c và không l n nào khóa h c di n ra theo k ho ch c . M i th u thay i vào phút chót: gi ng viên, ch và th m chí là a i m. Tuy nhiên, k t c c bao gi cũng n th a c ". M t úng c a ng nh n này: Các m i quan h trong kinh doanh và chính sách c a chính ph u ư c xây d ng cho dài h n. Ng nh n 3: Không dám ch p nh n r i ro S th t: Có kh năng ch u r i ro " phương Tây, khi tranh lu n m t i u gì ó, chúng tôi in nó ra, ti p t c tranh lu n và th c hi n m t s phân tích", Michael Drake, m t chuyên viên h u c n ngư i Anh chia s , "Còn Trung Qu c thì 'R i, chúng ta ã quy t xong, xong, b t tay làm nào!'" Nhi u ngư i tin r ng dám ch p nh n r i ro s ng nghĩa v i giúp công ty tăng trư ng. Và nói như Edith Coron, m t chuyên gia tư v n và hu n luy n các v n v b t ng văn hóa, "trong m t môi trư ng mà tăng trư ng GDP lúc nào cũng trên 10% m t năm thì có th hi u ư c vì sao m c ch p nh n r i ro c a các doanh nhân ngư i Trung Qu c ây l i cao như th ". Wei Chen kh ng nh "Chúng tôi không mu n b l b t kỳ giây phút nào. Chúng tôi r t t tin và chúng tôi nhìn nh n r i ro m t cách r t thoáng". M t úng c a ng nh n này: Nh ng công nhân ngư i Trung Qu c thư ng không dám ưa ra ý ki n cá nhân hay th o lu n m t cách c i m khi có s hi n di n c a c p trên.
nguon tai.lieu . vn