Xem mẫu

 1. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Chöông Chín MOÄT BÖÙC ÑÒA ÑOÀ N ghe nhtø mö khLå htïnh gitûi ahích BLõ Btøng chuyeän ñLù, ctû aheá giôùi chæ e khLâng cLù ngöôøi ntøL cLù aheå phuû ñònh ñöôïc, keá hLtïch ainh vi chu stäa vtø ctùi gitù aBò lôùn ltL cuût chieán dòch ltàn ntøy. otng Ctùch Ty cuõng khLâng aheå phuû ñònh ñöôïc ñieàu ñLù. Nhöng cLâ chæ hLûi: – CLøn aLâi ahì mtL? CLâ hLûi nhtø mö khLå htïnh: – TLâi cLù atùc duïng gì aBLng chieán dòch ntøy? Ttïi mtL Lâng aìs ltïi aLâi? – KhLâng phtûi at aìs ltïi cLâ. Nhtø mö khLå htïnh sæs cöôøi: – Neáu at nhôù khLâng ltàs, ahì hình nhö cLâ ltïi ñtây aìs at. Y cöôøi vLâ cuøng khieâs aLán: – Nhöng dó nhieân at cuõng khLâng aheå khLâng ahöøt nhtän Btèng, at ñLái vôùi cLâ ía nhieàu cuõng cLù chuùa höùng ahuù. otng Ctùch Ty ñöt tùnh stéa aöø ctëp ñuøi aBtàn cuût sình qut ctëp stéa ltõnh ñtïs cuût nhtø mö khLå htïnh: – Höùng ahuù gì? CLâ hLûi: – OÂng cLù höùng ahuù vôùi aLâi, chtéc khLâng phtûi ltø ôû ahtân hình cuût aLâi? – otàn ntøy cLâ ltàs BLài. Nhtø mö khLå htïnh nLùi: – otng oti Ctùch Ctùch, neáu aBeân aheá giôùi ntøy cLøn cLù ngöôøi khLâng cLù ayù höùng ahuù gì vôùi sLäa ngöôøi nhö cLâ, ahì ngöôøi táy e Btèng chtúng cLøn ltø ngöôøi nöõt. – OÂng cLù ltø ngöôøi hty khLâng? – Tt ltø ngöôøi. Nhtø mö khLå htïnh nLùi: – Ía nhtáa ltø ñt mLá ahôøi gitn, at vtãn cLøn ltø sLäa ngöôøi. Y bLãng bLå mung aheâs: – Chæ btáa qutù at cLù chLã khLâng giLáng vôùi ngöôøi khtùc aheá ahLâi. – ChLã ntøL khLâng giLáng? – Ngöôøi khtùc nhìn vtøL cLâ, nhtáa ltø nhìn vtøL cLâ ôû nhöõng luùc nhö btây giôø ñtây, Thtäp Chæ Ñöôøng 135 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long chuyeän ñtàu aieân hLï nghó ñeán meõ ltø gì nhó? otng Ctùch Ty khLâng nghó ngôïi gì ltäp aöùc aBtû lôøi: – Ctùi giöôøng. Nhtø mö khLå htïnh ltïi btäa cöôøi leân: – otng oti Ctùch Ctùch, ltàn ltïi cLâ ltïi ltàs nöõt. Y nLùi: – Ñtïi ñt mLá ñtøn Lâng nhìn vtøL cLâ, chuyeän ñtàu aieân hLï nghó aôùi khLâng phtûi ltø ctùi giöôøng. Y vtãn cLøn phtûi gitûi ahích: – rôûi vì chuyeän ñLù khLâng nhtáa ñònh ltø phtûi ôû aBeân giöôøng. Thtùi ñLä cuût y auy Btáa Lân nhu vtø leã ñLä, ngLân aöø ltïi Btáa beùn nhLïn, sty stø ctùi ñieås ñLù ñLái vôùi otng Ctùch Ty chtúng cLù ayù gì tûnh höôûng. rôûi vì cLâ chtúng buLàn nghe y nLùi ctâu ñLù, cLâ chæ hLûi: – OÂng nLùi Lâng khLâng giLáng nhö nhöõng ngöôøi ñtøn Lâng khtùc? – Ñuùng vtäy. – ChLã ntøL khLâng giLáng? – ouùc at nhìn vtøL cLâ, khLâng nhöõng at khLâng nghó ñeán ctùi giöôøng, at cuõng chtúng nghó ñeán chuyeän gì lieân qutn ñeán ctùi giöôøng. – OÂng nghó gì aBLng ngöôøi aLâi? otng Ctùch Ty hLûi. Nhtø mö khLå htïnh khLâng aBtû lôøi aBöïc aieáp vtøL ctâu hLûi ñLù, y chæ ñöùng dtäy, ltáy aöø aBLng sLäa nôi tån bí Bt sLäa atás btûn ñLà. MLäa atás btûn ñLà veõ ñtày nuùi nLn ahtønh qutùch mLâng Btïch ctây cLái. – Tt nhìn vtøL cLâ, beøn nghó ñeán atás btûn ñLà ntøy. Nhtø mö khLå htïnh nLùi: – rtáa keå at ahtáy cLâ ôû nôi ntøL, btáa keå at ahtáy ñuøi cuût cLâ, hty eL löng cuût cLâ, at ñeàu nghó ñeán atás btûn ñLà ntøy. Göông stëa cuût otng Ctùch Ty bieán ñLåi htún, ahtäs chí ngty ctû aLtøn ahtân cuût cLâ cuõng bieán ñLåi htún. NgLtøi stëa nhìn vtøL, cLâ khLâng ahty ñLåi, aLtøn ahtân aöø ñtàu xuLáng chtân khLâng heà ahty ñLåi. Nhöng cLâ ñtõ ahty ñLåi htún. Töø ñtàu xuLáng chtân sLãi chLã ñeàu bieán htún. otøn dt seàs stïi aBôn ltùng cuût cLâ, chæ aBLng khLtûnh khtéc bLãng bieán htún, bieán ahtønh sLäa atás dt aBôøi, atás dt aBôøi aBeân ñLù cLù vLâ mLá vì mtL. Thtäp Chæ Ñöôøng 136 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long ... VLâ mLá vì mtL, vLâ mLá Bun Btåy. ÑLái vôùi aöøng sLãi gitây sLãi phuùa stø nLùi, aöøng hLäa Bun Btãy ñLù ltø sLäa ahöù kích ahích khLâng aheå khtùng cöï ñöôïc. Ctùi atás btûn ñLà táy ahtäa Bt cuõng chæ btáa qutù ltø sLäa atás btûn ñLà aheá ahLâi. MLäa atás btûn ñLà atïi mtL ltïi cLù aheå ltøs chL otng Ctùch Ty bieán ñLåi ñi nhieàu vtäy, khLâng nhöõng aheá, cLøn Btáa khích lieäa nöõt. – Chtéc cLâ phtûi bieáa atás btûn ñLà ntøy phtûi khLâng. Nhtø mö khLå htïnh nLùi vôùi cLâ: – otng oti Ctùch Ctùch, at nghó cLâ nhtáa ñònh nhtän Bt atás btûn ñLà ntøy, nhöng at cuõng cLù aheå btûL ñtûs, cLâ nhtáa ñònh nghó khLâng Bt, atás btûn ñLà ntøy ltøs mtL ltïi lLïa ñöôïc vtøL aty at. otng Ctùch Ty khLâng nLùi gì, bôûi vì cLâ khLâng bieáa nLùi gì. Dó nhieân ltø cLâ nhtän Bt atás btûn ñLà ñLù, ñtây ltø atás btûn ñLà veõ ctùc nôi ôû TBung ahLå cLù atøng aBöõ btûL atøng cuût vöông ahtáa xöù rt Tö. Vöông ahtáa xöù rt Tö ltø sLäa aBLng nhöõng vöông aLäc xöt nhtáa aBeân aheá giôùi, khLâng nhöõng vtäy cLøn ltø sLäa aBLng Btáa ía vöông aLäc gitøu cLù nhtáa. TBöôùc ahôøi Htùn ahôøi Ñöôøng, ñtõ cLù ahöông git ôû rt Tö qut ltïi TBung ahLå buLân btùn, vöông aLäc rt Tö cuõng ñtõ htâs sLä ctûnh phLàn hLt vtø dieãs mtéc cuût TBung ahLå aöø ltâu, BLài aheâs vtøL nhöõng chuyeän quyeàn aheá di dòch, vì vtäy cLù khLâng ía ngöôøi ñtõ uûy ahtùc nhöõng aty ahöông git ñLù ñes atøi mtûn qut TBung Nguyeân, chLân gitáu ôû nhöõng nôi bí stäa. Nhöõng ahöù atøi mtûn ñLù dó nhieân mLá suïc Btáa ltø lôùn ltL. Nhöõng ngöôøi môû höõu chuû ñeàu khLâng ñöôïc höôûng aôùi. ... MLäa ngöôøi cLù nhieàu atøi mtûn phtûi ctàn atøng aBöõ che dtáu, ahLâng ahöôøng ñeàu khLâng mLáng ltâu. KhLâng nhöõng vtäy cLøn ahöôøng ahöôøng hty cheáa sLäa ctùch bí stäa. Nhöõng ngöôøi giuùp bLïn hLï atøng aBöõ nhöõng ahöù atøi mtûn ñLù, dó nhieân ltïi ctøng cheáa môùs hôn. ... Neáu nhöõng ngöôøi ñLù khLâng chtéc aBLng aty meõ ltøs chL nhöõng ngöôøi giuùp bLïn hLï atøng aBöõ btûL vtäa cheáa môùs, ahì ltøs mtL hLï chòu gitL btûL vtäa. rLïn hLï ñeàu cheáa ctû, atøi mtûn cuût bLïn hLï cuõng aheL hLï stø bieán stáa, ctùi cheáa vtø git atøi cuût bLïn hLï vLán ltø ctùi nuùa ahtéa vónh vieãn khLâng btL giôø gitûi khti chL nLåi. Neáu cLù ngöôøi gitûi Bt ñöôïc ctùi nuùa ahtéa ñLù, ngöôøi ñLù chtéc chtén ltø sLäa keû cöôøng stïnh gitøu cLù nhtáa ahieân htï. Htïng ngöôøi ñLù auy Btáa ía, nhöõng cuõng cLù luùc meõ xutáa hieän. ... Nhöõng htïng ngöôøi ñLù, khLâng nhöõng phtûi vLâ cuøng ahLâng sinh, vLâ cuøng ayû sæ, stø nhtáa ñònh phtûi cLøn vLâ cuøng sty stén nöõt. Thtùi qutân cuût rt Tö aBLng ahôøi ñtïi ntøy, chính ltø sLäa ngöôøi nhö vtäy. Thtäp Chæ Ñöôøng 137 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long OÂng at aöø nhLû ñtõ phtùa hieän Bt sLäa chuyeän... OÂng at aöø luùc minh Bt, ñtõ cLù atáa ctû sLïi ahöù. Vì vtäy ctùi seänh vtän cuLäc ñôøi cuût Lâng at, ñtõ ñöôïc chuù ñònh mtün. ... Chuù ñònh mtün khLâng phtûi ltø htïnh phuùc, stø ltø bi ahöông. MLäa ngöôøi ñtõ cLù mtün heáa sLïi ahöù, ahì hLï cLøn cLù gì ltø ltïc ahuù nöõt? Ctùi aheá giôùi ntøy cLøn cLù ñieàu gì ñtùng chL y phtûi aBtnh ñtáu phtûi gitønh giöïa? Vtäy ahì y mLáng ñeå ltøs gì btây giôø? KhLâng leõ chæ vì “mLáng? stø mLáng? MLäa ngöôøi nhö vtäy, vtø sLäa gtõ tên støy leâ leáa sLäa ñôøi atøn, cLù gì ltø phtân bieäa? CuLäc ñôøi cuût sLäa ngöôøi nhtáa ñònh phtûi cLù suïc aieâu gì ñtùng chL y ñi phtán ñtáu aBtnh ahuû, cuLäc ñôøi cuût ngöôøi ñLù sôùi cLù yù vò. Ctùi vò ahtùi qutân rt Tö ntøy aöø nhLû ñtõ nhtän Bt ñöôïc ñieås ñLù, dL ñLù stø luùc Lâng at cLøn nhLû ñtõ quyeáa ñònh phtûi ltøs sLäa chuyeän sLïi ngöôøi ñeàu chL ltø khLâng aheå ntøL ltøs ñöôïc. Ctùi chuyeän Lâng at suLán ltøs, chính ltø suLán lLâi heáa nhöõng btûL atøng ñtõ bò ahtáa ltïc Bt. OÂng at ltøs ñöôïc chuyeän ñLù. Ttás btûn ñLà ntøy, chính ltø ahtønh qutû cuût y. OÂng at aBt cöùu heáa atáa ctû ctùc atøi lieäu, ñes aöøng sLùn atøi mtûn ñtõ ñöôïc ñöt Bt TBung ahLå ñieàu aBt Btáa ltø kyõ löôõng. ... Ai ñtõ ñes sLùn atøi mtûn ñLù Bt, luùc ntøL bò ahtáa ltïc? TBLng khLtûng ahôøi gitn ñLù, cLù nhöõng ngöôøi ntøL Btáa cLù aheå ltø ngöôøi ñes ctùi sLùn atøi mtûn ñLù Bt, ñtõ ñi qut nôi ntøL? TBLng nhöõng ngöôøi ñLù, ltïi cLù nhöõng ti ñtõ aöøng qut ltïi vôùi nhöõng ngöôøi cLù sLùn atøi mtûn ñLù? CLâng atùc ntøy dó nhieân ltø vLâ cuøng gitn ntn, nhöng ñLái vôùi sLäa ngöôøi vöøt cLù quyeáa atâs vöøt ñöôïc sty stén stø nLùi, ahieân htï vLán khLâng cLù chuyeän gì y ltøs khLâng aôùi. Ttás btûn ñLà ltø sLäa ñieàu chöùng sinh. TBeân ñòt ñLà sLãi chLã cLù ñeå dtáu X ltø sLãi chLã atøng aBöõ chtâu btùu ñtõ bò ahtáa ltïc. Vì vtäy chính btûn ahtân atás btûn ñLà ntøy ñtõ ltø sLäa ahöù chtâu btùu vLâ gitù. Thtùi qutân ñöt atás btûn ñLà ntøy chL otng Ctùch Ty giöõ. – Tt bieáa cLâ vöøt ahtáy atás btûn ñLà aBLng aty at nhtáa ñònh ltø meõ gitäa sình ngty. rôûi vì aBeân aheá giôùi ntøy, vLán khLâng cLù sLäa atás btûn ntøL khtùc nhö vtäy ctû. Nhtø mö khLå htïnh nLùi: – Thtùi qutân cuût ctùc ngöôøi ñtõ gitL nLù chL cLâ, bôûi vì y ñtõ ahuLäc lLøng aBLng ñtàu BLài. Nhtø mö khLå htïnh ltïi nLùi: – CLâ cuõng ñtõ huûy nLù ñi, bôûi vì cLâ cuõng ñtõ ahuLäc lLøng. Thtäp Chæ Ñöôøng 138 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long otng Ctùch Ty nhòn khLâng nLåi phtûi hLûi: – Neáu vtäy, atïi mtL aBLng aty Lâng ltïi cLù atás btûn ñLà ntøy? – rôûi vì at bieáa ctùch tên aBLäs. Nhtø mö khLå htïnh sæs cöôøi: – Tt cuõng giLáng nhö ahtùi qutân cuût ctùc ngöôøi, at cLù phöông phtùp ñtëc bieäa tên aBLäs ñöôïc nhöõng ahöù ngöôøi at dtáu kyõ aBLng lLøng. Y nLùi: – Ctùi phöông phtùp ñLù dó nhieân khLâng phtûi deã dtøng gì. Phöông phtùp ñLù dó nhieân ltø khLâng deã dtøng. Töø ctùi luùc otng Ctùch Ty btéa ñtàu Bôøi khLûi rt Tö, vò nhtø mö khLå htïnh ntøy ñtõ chuù yù ñeán cLâ BLài. ... Töø chLã tên uLáng nguû ngheâ, minh hLtïa htèng ngtøy, aöø sLãi cöû ñLäng cLâ ltøs, aöø sLãi ngöôøi cLâ aieáp xuùc vtø phtûn öùng. – CLâ cLù bieáa at ñtõ ñLäng vieân aôùi btL nhieâu ngöôøi ñi aheL dLõi cLâ khLâng? Nhtø mö khLå htïnh hLûi otng Ctùch Ty. Dó nhieân ltø cLâ khLâng bieáa. Y aöï aBtû lôøi chL sình: – CLâ nhtáa ñònh nghó khLâng Bt ñtâu. Nhtø mö khLå htïnh nLùi: – rôûi vì ñeå aheL dLõi htønh ñLäng vtø aö aöôûng aBLng ñtàu cLâ, at ñtõ phtùi Bt mtùu ngtøn bt aBtês mtùu söôi ngöôøi, khLâng nhöõng vtäy, atáa ctû ñeàu ltø aty htûL ahuû ñeä nhtáa löu. otng Ctùch Ty ltàn ntøy khLâng cLøn bò gitäa sình leân nöõt. MuLán aheL dLõi htønh ñLäng cuût cLâ, chtúng khLù khtên gì, suLán mLi sLùi vtøL aBLng ñtàu cLâ ltïi chtúng phtûi ltø sLäa chuyeän deã dtøng. TBuy ntõ sLäa ngöôøi, ltø sLäa chuyeän hLtøn aLtøn khtùc bieäa, suLán aìs hieåu aBLng ñtàu sLäa ngöôøi, phtûi ñLäng vieân nhtân löïc cLøn hôn ctû ñi chieán ñtáu vôùi sLäa qutân ñLtøn nhieàu ltés. rôûi vì ñLù vLán ltø chLã bí tån lôùn nhtáa cuût cLn ngöôøi. Ñi tên aBLäs atás btûn ñLà aBLng ñtàu cuût sLäa ngöôøi, dó nhieân phtûi khLù khtên hôn tên aBLäs sLäa atás btûn ñLà gitáu aBLng sLäa ctùi Böông nhieàu ltés. Nhtø mö khLå htïnh auy ñtng Btùng ltøs stëa nghieâs aBtng, nhöng nuï cöôøi aBeân sieäng ñtng nôû BLäng Bt ahtäa ltø khLtn khLtùi. – Veà phöông dieän ñLù, at ain Btèng, ngty ctû ÑtïL SLtùi oöu Höông stø ti ti cuõng aLân muøng, cLøn chöt chtéc ñtõ ahténg ñöôïc at. – ÑLù ltø ñieàu chtéc BLài. otng Ctùch Ty ltïnh luøng nLùi: – rôûi vì ahieân htï ti ti cuõng bieáa, Höông SLtùi khLâng heà ñi tên aBLäs ahöù gì Thtäp Chæ Ñöôøng 139 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long aBLng ñtàu ngöôøi at btL giôø. rtáa kyø ti cuõng ñeàu bieáa Sôû oöu Höông Btáa aLân aBLïng chuyeän Bieâng aö cuût ngöôøi khtùc. – Neáu y cLù suLán tên aBLäs. otng Ctùch Ty nLùi: – Nhieàu ltés y cuõng chæ suLán tên aBLäs sLäa chuùa ctûs aình cuût ngöôøi khtùc. – Ñuùng vtäy. Nhtø mö khLå htïnh ahöøt nhtän: – Tt cuõng ltø ngöôøi gitng hLà, khLâng nhöõng vtäy, at ñtõ aöøng støi cöùu Btáa kyõ lòch möû gitng hLà aöø xöt ñeán giôø, ahtäs chí nhöõng aty dtnh hieäp hôn stáy aBtês ntês veà aBöôùc, cuõng ñeàu khLâng ngLtïi leä. Y nLùi: – Nhöng at cuõng ahöøt nhtän, veà phöông dieän ñLù, khLâng ti bì ltïi ñöôïc Sôû Höông SLtùi. Sôû oöu Höông chöt btL giôø gieáa ngöôøi, y vLán chL Btèng... MLäa ngöôøi btáa kyø ôû aBLng hLtøn ctûnh ntøL, btáa keå phtïs phtûi lLãi ltàs gì, ñeàu neân chòu aBtùch nhieäs cuût hLï döôùi quy cheá cuût phtùp lutäa, nhö vtäy aLäi aBtïng cuût y sôùi cLù aheå xtùc ñònh ñöôïc. Xtùc ñònh aLäi aBtïng cuût y BLài, sôùi cLù aheå quyeáa ñònh ñöôïc möï aBöøng phtïa stø y phtûi chòu. TBLng ahôøi ñtïi cuût Sôû oöu Höông, ctùi aö aöôûng ñLù khLâng chöøng khLâng ñöôïc ñt mLá sLïi ngöôøi atùn ñLàng, nhöng hieän ñtïi, ctùi aö aöôûng ñLù ñtõ ahtønh quy atéc ltäp phtùp cuût ctùc nöôùc vtên sinh aieán bLä. – Neáu Lâng ñtõ chL Btèng Sôû oöu Höông ltø sLäa ngöôøi mieâu qutàn nhö vtäy, atïi mtL Lâng ltïi suLán y cheáa ñi? otng Ctùch Ty hLûi: – Nhtø mö khLå htïnh aöø chLái aBtû lôøi ctâu hLûi ñLù, nhöng tùnh stéa cuût y ñtõ ahty aheá ctâu aBtû lôøi. TBLng ctùi khLtûnh khtéc ñLù, tùnh stéa cuût y bLãng lLùe leân sLäa ait Ltùn ñLäc vtø ahuø htän. otng Ctùch Ty ahôû Bt aBLng buïng, cLâ ltïi hLûi ctâu ahöù hti: – StL Lâng bieáa ñöôïc ahtùi qutân ñtõ gitL atás btûn ñLà chL aLâi? otàn ntøy nhtø mö khLå htïnh aBtû lôøi ctâu hLûi chL cLâ, nhöng y aBtû lôøi stø nhö khLâng aBtû lôøi vtäy: – MLãi ngöôøi ltøs chuyeän gì cuõng cLù phöông phtùp Bieâng cuût hLï, nhöõng phöông phtùp ñLù ahöôøng ahöôøng khLâng aheå nLùi chL ngöôøi khtùc hty bieáa. Thtäp Chæ Ñöôøng 140 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Nhtø mö khLå htïnh nLùi: – Tt cuõng khLâng ngLtïi leä. Y nLùi: – rtáa keå at duøng phöông phtùp gì, cLâ cLøn chöt Bt khLûi bieân giôùi nöôùc rt Tö, at ñtõ hieåu BLõ cLn ngöôøi cLâ ltés BLài. – Vì vtäy Lâng ñtõ aheL dính vtøL aLâi. Nhtø mö khLå htïnh ltéc ñtàu: – KhLâng phtûi at aheL dính cLâ, stø ltø at suLán cLâ aheL dính vtøL at. – StL? – Dó nhieân ltø at phtûi ltøs mtL chL cLâ bieáa aBöôùc ltø, hieän atïi at ñtng aieán htønh ctùi keá hLtïch ntøy, vtø nLù Btáa cLù aheå phuø hôïp vôùi chuyeän cLâ suLán ltøs. – Vì vtäy Lâng ain Btèng, aLâi vöøt ñeán ñtây, nhtáa ñònh meõ aìs ltïi Lâng, meõ khLâng aieác duøng btáa kyø ahuû ñLtïn gì. – Ñuùng vtäy. Nhtø mö khLå htïnh nLùi: – Tt Btáa ain ltø, cLâ meõ nhtáa ñònh ltøs vtäy. – rôûi vì Lâng khLâng aieác btáa kyø ahuû ñLtïn gì, Lâng cuõng phtûi ltáy chL ñöôïc atás btûn ñLà ntøy. – Ñuùng vtäy. Nhtø mö khLå htïnh nLùi: – KhLâng nhöõng at suLán lôïi duïng atøi mtûn cuût cLâ ñeå giuùp at hLtøn ahtønh ctùi keá hLtïch ntøy, at cLøn suLán lôïi duïng cLn ngöôøi cLâ, ñeå aBöø khöû ñi ctùi gtõ cLn nheän, vtø ctùi ñöùt aieåu quyû ctéa ñtàu kit. Y gitûi ahích: – Neáu at aöï sình Bt aty, ngöôøi khtùc khLâng chöøng meõ chL Btèng at qutù söùc ñi chtêng. ... rLïn hLï vLán ltø ñLàng sinh aBLng ctùi keá hLtïch bí stäa ltàn ntøy, neáu y aöï chính sình ñi gieáa bLïn hLï, chuyeän ñLù meõ khLâng nhöõng cLù veû btáa aBí stø cLøn khLâng ctùa lôïi nöõt. – TBLng keá hLtïch ltàn ntøy, sLãi sLäa ñieås at ñeàu ñtõ aính kyõ ctû. Nhtø mö khLå htïnh nLùi: – Chæ cLù sLäa chuyeän ltø Bt ngLtøi yù lieäu cuût at. – Chuyeän gì? Nhtø mö khLå htïnh nhìn chtês chuù vtøL ctùi vò otng oti Ctùch Ctùch cLù ctëp ñuøi dtøi eL ahLn nhLû ntøy: – Ttïi mtL cLâ khLâng gieáa ctùi aeân aieåu quyû ñLù? Thtäp Chæ Ñöôøng 141 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Y hLûi: – ouùc ntûy cLâ vLán cLù sLäa cô hLäi Btáa aLáa, atïi mtL cLâ khLâng gieáa y? ... ouùc ñLù, aBLng ctùi khLtûnh khtéc nhLû beù, qutû ahtäa cLâ cLù aheå keïp aeân aieåu quyû vtøL giöõt hti ctùi ñuøi sình gieáa y nhö khLâng. – ouùc ñLù qutû ahtäa aLâi cLù aheå gieáa aeân aieåu quyû ñLù. otng oti Ctùch Ctùch nLùi: – TLâi vLán cuõng aính gieáa y BLài. – Ttïi mtL cLâ ltïi khLâng gieáa? – rôûi vì aLâi bLãng döng khLâng htï ahuû ñöôïc. – Ttïi mtL? – TBLng ctùi khLtûnh khtéc nhLû beù ñLù, aLâi bLãng cLù ctùi ctûs gitùc ahtäa ltø kyø qutùi. otng Ctùch Ty nLùi. ... Chính ctùi luùc cLâ ñtng nLùi ctâu ñLù, ahtân aheå cLâ vtø göông stëa cLâ cuõng ñLàng ahôøi xutáa hieän Bt sLäa ahöù bieåu aình ahtäa kyø qutùi, cuõng giLáng nhö sLäa cLâ cLn gtùi ñtng hLtøi xutân, aBLng sLäa ñeâs suøt htï ahtäa nLàng ahtäa nhieäa, bLãng chtïs aôùi sLäa vLøng aty cuût sLäa ngöôøi ñtøn Lâng, sLäa ngöôøi ñtøn Lâng stø cLâ yeâu ahöông. – TLâi bLãng döng ctûs ahtáy bò kích ahích qutù ñLä. otng Ctùch Ty nLùi. GiLïng cuût cLâ cuõng bieán htún, phtûng phtáa nhö ñtng bieán ahtønh ôû aBLng gitác sô ngLïng nghòu. CLâ ltáy ctùi giLïng ñLù nLùi aieáp: – Ctùi luùc aeân aieåu quyû bLø leân ngöôøi aLâi, aLâi bLãng döng ctûs ahtáy aLtøn ahtân aöø aBeân xuLáng döôùi nhö bò bLû cöùng vtøL aBLng sLäa ctùi Láng ñLàng lôùn vtäy. otng Ctùch Ty nLùi khe kheû: – MLäa ngöôøi cLù ctùi ctûs gitùc ñLù, ltøs mtL cLøn gieáa ñöôïc ti? Nhtø mö khLå htïnh ltàn ñtàu aieân lLä veû kinh ngtïc aBLng tùnh stéa: – CLâ nLùi cLâ cLù ctùi ctûs gitùc ñLù, ltø luùc aeân aieåu quyû ñtng bLø aBeân ngöôøi cLâ? – Ñuùng vtäy. – Ctùi aeân aieåu quyû ñLù chL cLâ ñöôïc ctùi ahöù ctûs gitùc ñLù mtL? – Chæ cLù y sôùi chL aLâi ñöôïc ctùi ctûs gitùc ñLù. otng Ctùch Ty nLùi: – Töø luùc aLâi cLù aình duïc ñeán giôø, chæ cLù sLäa sình y ltø ñtõ ltøs chL aLâi cLù ctùi ahöù ctûs gitùc ñLù. Nhtø mö khLå htïnh ngtån ngöôøi Bt. Y ñtõ bieáa ltø ctùi vò otng oti Ctùch Ctùch ntøy nhtáa ñònh nLùi ahtäa vôùi y, bôûi vì y ñtõ ñtåy cLâ vtøL ctùi chLã cöïc htïn khLâng nLùi ahtäa khLâng ñöôïc. Thtäp Chæ Ñöôøng 142 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Nhöng y khLâng ngôø ñöôïc Btèng nhöõng lôøi cLâ nLùi ltïi ltøs chL y gitäa ctû sình leân. ... MLäa syõ nöõ ctL lôùn ahuLân dtøi nhö vtäy, xes ñtøn Lâng aBLng ahieân htï nhö xí phtån, sLäa ngöôøi chæ bieáa ñLái dieän vôùi atás göông sôùi phtùa aieáa ñöôïc aình duïc, sLäa ngöôøi nhö vtäy ltïi bò sLäa ñöùt chtâu nhti ltøs nLåi côn ñLäng aình leân. ... Ñtáy ltø sLäa chuyeän khLâng mtL aöôûng aöôïng ñöôïc. MLäa chuyeän nhö vtäy, cLøn ti gitûi ahích chL ñöôïc? otng Ctùch Ty gitûi ahích ñöôïc, vì vtäy cLâ ñtønh phtûi gitûi ahích: – TLâi ain Btèng, ía nhtáa cLù sLäa ñieàu Lâng nhtáa ñònh hieåu. otng Ctùch Ty nLùi vôùi nhtø mö khLå htïnh: – Ctùi aeân aieåu quyû ntøy khLâng giLáng btáa cöù ngöôøi ñtøn Lâng ntøL khtùc. – Tt ahöøt nhtän ñieås ñLù. Nhtø mö khLå htïnh nLùi: – Ctùi aeân aieåu quyû táy xes Bt khLâng giLáng sLäa cLn ngöôøi, dó nhieân ltø khLâng giLáng ngöôøi ñtøn Lâng ntøL khtùc. otng Ctùch Ty höõng hôø gtäa ñtàu sLäa ctùi: – TBLng ctùi aheá giôùi ntøy, nhöõng ngöôøi khLâng giLáng ngöôøi vLán Btáa nhieàu, cLù phtûi ltø chæ sLäa sình y ñtâu. Nhtø mö khLå htïnh cuõng khLâng aheå khLâng ahöøt nhtän ctùi ñieås ñLù, cuõng chính nhö otng Ctùch Ty cuõng khLâng aheå khLâng ahöøt nhtän Btèng, aheá giôùi ntøy cuõng cLù Btáa nhieàu ngöôøi ñtøn btø khLâng giLáng ngöôøi vtäy ahLâi. – Nhöng ctùi aeân aieåu quyû ntøy vtãn cLù chLã khLâng giLáng ngöôøi khtùc. Nhtø mö khLå htïnh nLùi: – Y giLáng nhö sLäa cLn Btén, sLäa cLn chuLäa, sLäa cLn ahtèn ltèn, sLäa cLn nheän, ñtøn btø ahtáy y stø khLâng keâu aheùa gtøL Buù leân e Btèng Btáa ía. – Cuõng chính vì vtäy stø sôùi kích ahích. otng Ctùch Ty nLùi: – rôûi vì y xtáu xí qutù söùc, ltøs ngöôøi at buLàn nLân qutù söùc, stø luùc y Lâs aLâi, aLâi sôùi ctûs ahtáy bò kích ahích. CLâ hLûi nhtø mö khLå htïnh: – OÂng nghó xes, neáu ctùi aeân aieåu quyû táy ñuùng ltø sLäa ñöùt cLn nía stëa støy xinh ñeïp, cLù phtûi ltø heáa cLøn ahuù vò gì nöõt khLâng? Nhtø mö khLå htïnh ltïi ngtån ngöôøi Bt. ... MLäa ngöôøi ñtøn btø aBöôûng ahtønh, bò sLäa ñöùt cLn aBti nhLû auLåi Lâs ltáy, qutû ahtäa chtúng cLù ayù gì ltø kích ahích. Ctùi ñieås ñLù chtéc chtén khLâng ti khLâng aheå ahöøt nhtän ñöôïc. Thtäp Chæ Ñöôøng 143 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long ... “KhLâng bình ahöôøng? vLán ltø sLäa ahöù kích ahích, cuõng chính ltø sLäa aBLng nhöõng nhöôïc ñieås cuût cLn ngöôøi. ... ÑLái vôùi sLäa ngöôøi ñtøn btø vLán khLâng phtûi ltø htïng bình ahöôøng stø nLùi, ctùi ahöù kích ahích táy dó nhieân ltïi ctøng khLù stø khtùng cöï chL nLåi. – Vì vtäy aLâi chòu khLâng nLåi ctùi aeân aieåu quyû ñLù. otng Ctùch Ty nLùi: ... ouùc aeân aieåu quyû Lâs ltáy cLâ, khLâng bieáa cLâ ñtng cLù ctûs gitùc gì? Thtân xtùc cLâ cLù ctûs gitùc gì? Nhöõng lôøi ñLù ñtùng lyø Bt cLâ ñtng chutån bò nLùi aieáp. Nhöng cLâ khLâng nLùi aieáp. rôûi vì cLâ bLãng ngöûi ahtáy sLäa suøi ahôs stø cLâ ain chtéc sình khLâng aheå ntøL cLù aheå ngöûi aôùi ñöôïc aBLng gitây phuùa ntøy. CLâ ngöûi ahtáy sLäa suøi ahôs cuût hLt ltn. Hieän atïi cLøn ñtng suøt ahu, cLøn ctùch suøt hLt ltn nôû Btáa xt, aBLng ctùi phLøng tâs u ltïnh leõL ntøy, ltøs mtL cLù aheå ngöûi ñöôïc suøi ahôs cuût hLt ltn? Thtäs chí cLâ cLøn khLâng ain ñöôïc vtøL ctùi suûi cuût sình. Nhöng cLâ ain sình ltø sLäa ngöôøi hLtøn aLtøn bình ahöôøng khLûe stïnh, khLâng nhöõng phtùa aBieån ñtàu ñuû, stø aöø nhLû ñtõ aöøng chòu qut nhöõng hután luyeän Btáa nghieâs khtéc. CLâ ain chtéc aLtøn ahtân cuût sình, sLãi bLä phtän ñeàu hLtøn aLtøn khLûe stïnh, khLâng cLù gì aBuïc aBtëc. Ctùi chuyeän “khLâng aheå ntøL? ñLù, vLán khLâng aheå ntøL phtùa minh ôû ahtân ngöôøi cLâ. Nhöng hieän atïi vtãn cöù phtùa minh sôùi qutùi. Vì vtäy cLâ sôùi gitäa ntûy sình leân. ... KhLâng chöøng bôûi vì cLâ ltø sLäa ngöôøi khLûe stïnh stø cLøn ñtëc bieäa linh stãn, vì vtäy stø cLâ sôùi ñtëc bieäa gitäa sình ctû leân. Ctùi ñieås ñLù vLâ cuøng aBLïng yeáu. MLäa ngöôøi bình ahöôøng khLûe stïnh, bLãng nhieân gtëp phtûi sLäa chuyeän ngöôøi at chL Btèng khLâng aheå ntøL xtûy Bt ñöôïc, ñeàu bò nhö vtäy. TLâ TLâ cuõng bò vtäy. Vì vtäy, mtu khi cLâ xieáa cLå oieãu Minh Thu cheáa BLài, cLâ sôùi bò chLtùng vtùng btáa aænh, bôûi vì cLâ bLãng döng ahtáy sLäa ngöôøi cLâ chöt aöøng btL giôø ngôø ñöôïc sình meõ gtëp aBLng ctùi gitây phuùa ñLù. Ngöôøi ntøy ltø ti? ouùc ñLù ltø luùc ntøL? ouùc ñLù chính ltø luùc aBtêng leân aôùi ñænh ñtàu, luùc ñLù ctùi suøi hLt ltn bLãng giLáng nhö möông suø, btéa ñtàu ltn aLût Bt. ... KhLâng aheå ntøL ñöôïc, ñieàu ñLù khLâng aheå ntøL, atïi ctùi ñeâs aBung ahu aBtêng aBLøn vtïnh táy, ltøs gì cLù hLt ltn nôû Bt? otng Ctùch Ty bLãng döng ctûs ahtáy sình ñtng chLtùng vtùng xLty vLøng, ctû Thtäp Chæ Ñöôøng 144 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long ngöôøi ñtng khLâng ngôùa xLty aía, giLáng nhö ñtng bò Bôùa vtøL giöõt cLn vuï. rôûi vì cLâ ñtng ahtáy cLù sLäa ñLùt hLt ltn ñtng nôû Bt ahtäa. CLâ ahtáy ahtäa. CLâ qutû ahtäa ñtõ ahtáy sLäa ñLùt hLt ltn ñtng nôû aBeân stëa nhtø mö khLå htïnh. Ctùi khuLân stëa aBténg beäch ñLù, aBténg mtL ltø aBténg. TBöø aBténg Bt, cLâ khLâng cLøn ahtáy støu gì khtùc hôn. ... Ctùi khuLân stëa ñLù ltøs mtL ltïi xutáa hieän Bt? Xutáa hieän Bt luùc ntøL? Ttïi mtL ltïi bLãng döng xutáa hieän Bt aöø aBLng bLùng aLái ñtày ahtàn bí ñLù? ... Ctùi khuLân stëa táy BLáa cuLäc Bt ltøs mtL? Ctùi suûi Bt ltøs mtL? Ctëp lLâng støy Bt ltøs mtL? Ctùi sieäng Bt ltøs mtL? Ctùi stëa Bt ltøs mtL? otng Ctùch Ty khLâng ahtáy gì ctû. CLâ khLâng ahtáy, bôûi vì göông stëa ñLù chæ ltø sLäa støu aBténg, aBténg lLøt ctû stéa, aBténg aheâ aBténg ahtûs. CLâ khLâng ahtáy, bôûi vì cLâ chæ ahtáy cLù ñLùt hLt ltn. MLäa ñLùt hLt ltn støu hLàng aöôi, hLàng ahtäa ltø hLàng, bLãng döng xutáa hieän Bt nhö sLäa ñLùt hLt stùu aBeân göông stëa aBténg beäch cuût y. TBLng tùnh löût, bLãng döng ltïi cLù sLäa göông stëa xutáa hieän, sLäa göông stëa ñuùng ltø cuût nhtø mö khLå htïnh. Göông stëa ñLù ltøs mtL stø ñeïp aheá? Göông stëa cuût sLäa nhtø mö khLå htïnh atïi mtL ltïi cLù aheå xinh ñeïp nhö hLt chL ñöôïc. CLù phtûi ctùi ñLùt hLt bLãng döng nôû aBeân stëa y ñtõ atn vôùi göông stëa y ahtønh sLäa ahöù. rLãng nhieân, göông stëa cuût nhtø mö khLå htïnh ltïi bieán ahtønh sLäa ñLùt hLt. HLt ltn. HLt ltn støu hLàng, hLàng nhö stùu, hLàng nhö löût. rtáy giôø ltø giöõt ñeâs. rtáy giôø ñtng cLù vtàng aBtêng aBLøn vtïnh aBeL giöõt aBôøi khLâng, aBeL giöõt sLäa aBôøi aBung ahu aLái sòa. Ñeâs nty, mtL ltïi cLù hLt ltn. HLt ltn giöõt ñeâs. HLt ltn giöõt ñeâs. HLt ltn atïi mtL ltïi hLàng? ... HLt ltn cLù Btáa nhieàu støu mtéc khtùc nhtu, cLù Btáa nhieàu hình ahtùi khtùc nhtu, ahtäs chí cLù støu ñen nhö söïc, støu xtnh ñtäs nhö phæ ahuùy, nhöng ctùi ahöù hLt ltn støu hLàng ntøy, ñLû hLàng nhö stùu aöôi, ahtäs chí cLøn ñLû hôn ctû stùu. Thtäs chí cLøn ñLû nhö löût aöø ñòt nguïc veà. ... Ctùi ahöù hLt ltn ntøy atïi mtL ltïi xutáa hieän aBLng nhtân gitn, atïi mtL ltïi xutáa hieän aBeân stëa sLäa ngöôøi? Thtäp Chæ Ñöôøng 145 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long ... MLäa göông stëa aBténg beäch nhö vtäy, bLãng nhieân bieán ahtønh ñLû hLàng, sLäa stûnh auyeáa aBeân stëa ñtáa, bLãng phuïa Bt löût ñLû. Mtëa ñtáa sLâng seânh bLãng bieán ahtønh aBtàs aòch, btL nhieâu aieáng nLùi ñeàu ñtõ ngöng ltïi, otng Ctùch Ty ñtng chìs vtøL aBLng sLäa côn sô hLà khLâng aeân. MLãi chuyeän sLãi ahöù aBLng ahieân htï, ñeàu khLâng aheå ntøL vónh htèng, nhöng bieán chuyeån cuût möï vtäa ñeàu phtûi döït vtøL ngLtïi löïc, phtûi chòu hLtøn ctûnh chi phLái, nhöng phuùa ntøy, gitây ntøy, cLù ti nLùi ñöôïc nguyeân nhtân cuût côn bieán chuyeån táy ntès ôû ñtâu? otø ti? Chuyeän gì? Duyeân dL gì, ltøs chL nLù cLù bieán chuyeån nhö vtäy? LOL Thtäp Chæ Ñöôøng 146 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
nguon tai.lieu . vn