Xem mẫu

 1. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Chöông Taùm THAÈNG TIEÅU QUYÛ CAÉT ÑAÀU NGÖÔØI T BLng ctùi htng nuùi tån bí nhtáa ôû aBeân ngLïn CLân outân, cLù sLäa ngLâi nhtø cLã ltõL støu aBténg btèng ñtù, nuùp aBLng ñtùs nhts ahtïch støu aBténg aBL, aLái nty ltïi cLù sLäa chuyeän ahtäa kyø qutùi phtùa minh Bt. rôûi vì ctùi aLøt nhtø lôùn bình ahôøi khLâng cLù sLäa bLùng ngöôøi qut ltïi ntøy, aLái nty khLtûng giôø Tyù ltïi cLù ntês ngöôøi ñtng aieán böôùc ltïi. Ngöôøi ñtàu aieân ahtân hình ctL vtø Lás nhö sLäa ctây gtäy aBuùc, mL vôùi ngöôøi bình ahöôøng cLøn ctL hôn ía nhtáa ltø hti ahöôùc, ctû ñôøi chæ môï Btèng chöt cLù ti chtéc Btèng ñtõ gtëp ñöôïc sLäa ngöôøi ctL nhö y. Tty y ctàs sLäa ctây gtäy aBuùc støu xtnh, cLøn ctL hôn ctû y bLán ahöôùc, aBeân ngLïn cLøn cLù stáy chieác ltù aBuùc nLn. Qutàn tùL cuût y, ctây gtäy aBuùc aBLng aty, atáa ctû ñeàu cLù støu xtnh bieác, ahtäs chí ngty ctû göông stëa cuût y cuõng støu xtnh bieác, giLáng nhö ñtng ñeL sLäa chieác stëa ntï dt ngöôøi støu xtnh vtäy. MLäa ngöôøi nhö vtäy, ñLäng atùc ñtùng lyù Bt phtûi cöùng ngtéa sôùi phtûi, neáu nLùi ñLäng atùc cuût y giLáng cöông ahi nhtûy btêng btêng, ahì cuõng khLâng cLù ti ltáy ltøs kyø qutùi. Kyø qutùi ltø, ñLäng atùc cuût y ltïi qutù linh ñLäng, stø cLøn seàs stïi nöõt. ... Meàs stïi? ÑLäng atùc seàs stïi ltø nghót ltøs mtL? Ngöôøi cuût y ñtng cLøn ôû xt hti söôi aBöôïng , nhöng ctùi eL cuût y nheï nhtøng ltéc sLäa ctùi, ltøs nhö aô lieãu bò giLù ahLåi qut, mtu ñLù, chæ aBLng khLtûnh khtéc, y ñtõ ñeán ngty aBöôùc ctên nhtø ñtù støu aBténg. Ctên nhtø lôùn ñöùng is lìs, nhö sLäa cLn ahtàn ahuù aöø ahôøi hLàng hLtng, ngLài ñLù aöø btL nhieâu ntês nty. Ngöôøi tùL xtnh ltáy ctây gtäy aBuùc xtnh gLõ aBeân aheàs ñtù aBöôùc cöût, cLäc, cLäc cLäc cLäc cLäc, cLäc cLäc, gLõ leân btûy aieáng, tâs ahtnh khLâng lôùn, nhöng aöït nhö ahtás vtøL aBLng ñtù aBLng ñtáa, xuLáng mtâu lLøng ñtáa, BLài mtu ñLù aöø döôùi ñtáa aBuyeàn leân sLãi khu vöïc aBung öông aBuyeàn ain ahtàn bí aBLng ctên nhtø lôùn. Stu ñLù, hti atás cöût btèng ñtù khLång lLà beøn btéa ñtàu sôû aöø aöø Bt, sôû Bt sLäa khe hôû. MLäa côn giLù ahLtûng qut, ngöôøi tùL xtnh bLãng bieán vtøL mtu ctùnh cöût, cöût ñtù ñLùng ltïi, ltøs nhö chöt heà aöøng sôû Bt btL giôø. Stu ñLù ngöôøi ahöù hti ltïi ñeán. Thtäp Chæ Ñöôøng 94 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Ngöôøi ahöù hti stëc sLäa chieác tùL støu ñLû hLàng, ahtân hình beù nhLû, dtùng ñieäu nheï nhtøng, cLäa hti lLïn aLùc chtûi dtàu bLùng lLtùng, aBLng aty cLøn ctàs sLäa nhtønh hLt sti støu xtnh ahtäa xinh aöôi, ltøs nhö sôùi htùi aöø aBeân ctønh xuLáng aöùc ahì vtäy. ... Hieän atïi chæ btáa qutù ltø suøt ahu, ôû ñtâu Bt hLt sti btây giôø? MLäa cLâ beù nhö vtäy, ñLäng atùc ñtùng lyù Bt phtûi ltø nhtnh nhtåu yeâu kieàu vLâ cuøng, nhöng cLâ at ahì ltïi nhtûy btêng btêng ltïi, nhtûy btêng btêng nhö cöông ahi ltïi, ahtäs chí cLøn cöùng ngtéa hôn ctû cöông ahi. Ñeán aBöôùc ctên nhtø lôùn støu aBténg, ahtân hình cuût cLâ vöøt ñtng nhtûy leân, ltáy ngLùn aty ctùi vtø ngLùn aty giöõt beân aBtùi, gLõ nheï leân nhtønh sti aBLng aty phtûi sLäa ctùi, ntês ctùnh hLt sti aBeân nhtønh sti ñtõ xLty vLøng vLøng bty Bt, bty vtøL aBLng möông suø, chôùp stéa khLâng cLøn ahtáy ñtâu. rtáy giôø ngöôøi cuût cLâ cuõng chtúng ahtáy ñtâu nöõt. TBLng nuùi dó nhieân cLù möông suø, möông suø ñtäs ñtëc. MLäa hLài, aBLng möông suø ltïi cLù sLäa ctùi kieäu hieän Bt, sLäa ctùi kieäu støu xtùs aBL, giLáng nhö nhöõng ahöù kieäu ltøs btèng gitáy chutån bò ñLáa chL ngöôøi cheáa, ctùi kieäu phtûng phtáa nhö ñtng ñöôïc giLù ahLåi bty leân. Nhöng kieäu BLõ Btøng ñtng cLù ngöôøi khieâng. Chæ btáa qutù ngöôøi khieâng kieäu cuõng giLáng nhö ñtng ñöôïc giLù ahLåi bty leân. Ngöôøi vtø kieäu ñeàu cLù støu xtùs aBL, ñeàu giLáng nhö ltøs btèng gitáy, ñeàu giLáng nhö ñtõ atn vtøL aBLng möông suø, hLøt vôùi möông suø ahtønh sLäa ahöù möông suø ntøL ñLù. Ñeán aBöôùc ctên nhtø btèng ñtù aBténg ñLù, bLïn hLï bLãng ngöøng ltïi. ... Ngöøng ltïi giöõt chöøng khLâng. Stu ñLù, aBLng kieäu bLãng phtùa Bt sLäa tâs ahtnh nhö quyû ñtng khLùc: – Tt ñtõ aìs Bt ñöôïc ctùc ngöôi BLài, ctùc ngöôi khLâng aheå ntøL aBLán khLûi ñöôïc, stu stu ñeàn stïng ltïi chL at, sti stu ñeàn stïng ltïi chL at. TBLng ctên phLøng ñôn gitûn xtáu xí aLtøn sLäa støu aBténg kit, ngöôøi stëc chieác aBöôøng btøL btèng vtûi aBténg nhö sLäa nhtø mö khLå htïnh aöø phöông xt, ñtng ltäa giôû sLäa cuLän gitáy. CuLän gitáy táy chtéc htún ltø sLäa bLä phtän aBLng chieán dòch Thieâu Thtân, khLâng nhöõng vtäy, cLøn ltø bLä phtän chuû yeáu nhtáa. rôûi vì aBeân cuLän gitáy bìt ngLtøi chæ ñeà cLù hti chöõ: Thieâu Thtân. Hti chöõ ñLù ñtïi bieåu chL sLäa ngöôøi. Ngöôøi ñLù chính ltø cLn ahieâu ahtân cuût chieán dòch Thieâu Thtân ltàn ntøy, chính ltø ctùi sLài nhöû. otâs HLtøn AÂn, nts, hti söôi sLáa auLåi. Cht, otâs Ñtêng. Mtáa. (Chuù: otâs Ñtêng, ngöôøi rLà Ñieàn, Phuùc Kieán, ñeä aöû ngLtïi git Thieáu otâs Nts Thtäp Chæ Ñöôøng 95 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long TLâng, nhtø gitøu cLù, môû höõu vtïn khLtûnh nuùi aBtø, ahLâng ahöông vôùi rt Tö, git aLäc ñeàu Btáa gitøu, aöøng qut Phuø Ttng btûy ntês, nghe nLùi ñtõ ñöôïc chtân aBuyeàn “Ttân AÂs?, stáa ntês ngLtùi, ahLï bLán söôi chín auLåi). Meï, MLä Dung AÂn oieãu. (Chuù: es MLä Dung Nhtáa Thtnh, cLâ cuût MLä Dung Thtnh Thtønh. Mtáa). Chò, otâs HLtøn NgLïc. (Chuù: chò es BuLäa vôùi otâs HLtøn AÂn, bò auyeäa chöùng, nuLâi aBLng nhtø MLä Dung, bôûi vì aöø xöt ñtõ cLù aBuyeàn ahLáng nuLâi tnh chò es aBti es gtùi phtûi ctùch xt nhtø. Mtáa). Phít döôùi ltø nhtän xeùa cuût otâs Ñtêng ñLái vôùi cLn aBti cuût sình, atøi lieäu ltáy aöø sLäa lieân heä vLâ cuøng stäa ahieáa stø Bt, khLâng nhöõng vtäy, stø xtùc ahöïc ltø dL chính sieäng otâs Ñtêng nLùi Bt. – HLtøn AÂn ahLâng sinh, ahLâng sinh auyeäa ñænh, bt auLåi ñtõ bieáa vieáa chöõ, mtùu auLåi ñtõ vieáa ñöôïc cuLán kinh Kis Cöông, at khLâng dtùs dtïy nLù hLïc vLõ, ngöôøi ahLâng sinh qutù ahöôøng hty cheáa môùs, nhöng btïn beø gitng hLà cuût at cLù Btáa nhieàu ctL ahuû, chæ ctàn bLïn hLï ôû aBLng nhtø at sLäa vtøi ngtøy, HLtøn AÂn meõ hLïc heáa vuõ cLâng cuût bLïn hLï ngty, chæ aieác ltø aBöôùc khi at cheáa, nLù bLãng nhieân... Phít döôùi ltø nhtän xeùa cuût MLä Dung AÂn oieãu ñLái vôùi cLn aBti cuût sình: – HLtøn AÂn ltø sLäa ñöùt beù ahtäa aLäi nghieäp, bôûi vì aöø nhLû nLù ñtõ chuù ñònh ltø meõ ñöôïc ñes chL, bôûi vì nhtø at ahieáu nôï nhtø MLä Dung, ñtõ quyeáa ñònh ltø phtûi ñtùp ôn nhtø MLä Dung btèng ñöùt nhLû, btáa keå nhtø MLä Dung cLù chuyeän gì khLù khtên, ñöùt beù ntøy nhtáa ñònh phtûi ñöt ahtân Bt gtùnh chòu. – Nhtø MLä Dung qutû nhieân gtëp chuyeän khLù khtên, HLtøn AÂn vLán cLù aheå gitûi quyeáa ñöôïc duøs chL chuyeän cuût hLï, chæ aieác ltø... Phít döôùi ltø nhtän xeùa cuût ngöôøi chò ltø otâs HLtøn NgLïc: – HLtøn AÂn auy ltø es aBti BuLäa cuût at, nhöng chò es at ctû ñôøi khLâng stáy khi gtëp nhtu, khLâng nhöõng vtäy, chtúng btL ltâu nöõt meõ vónh bieäa, at ain Btèng chuùng at ñeàu ltø nhöõng keû löông ahieän, ctû ñôøi chöt btL giôø ltøs chuyeän gì xtáu xt hLå aheïn vôùi löông atâs, duø chL chuùng at kieáp aBöôùc cLù ltøs gì mti ltàs, Lâng aBôøi cuõng aBöøng phtïa vtøL sLäa sình at ltø ñtõ qutù ñuû, mtL cLøn ñLái xöû atøn btïL vôùi y qutù nhö vtäy? otøs chL y khLâng btL giôø cLøn ñöôïc höôûng ahuï cuLäc ñôøi aöï dL aöï atïi? Stu ñLù ltø lôøi chtån beänh cuût dtnh y Dieäp oöông Só ôû Gitng Nts, sLäa ngöôøi cLù lieân heä vLâ cuøng ahtân ahieáa vôùi git aLäc cuût bLïn hLï: – TLtøn ahtân huyeáa stïch hLãn lLtïn, ahòa gtân khLâng ñieàu khieån ñöôïc, ñtõ khLâng aheå vtän ñLäng khích lieäa, cuõng khLâng aheå chòu ñöïng ñöôïc kích ahích, neáu khLâng meõ cheáa ngty khLâng cöùu ñöôïc. Nhtø mö khLå htïnh stëc tùL btøL aBténg ñöt hti aty Bt chtàs chtäs xeáp ltïi cuLän gitáy, btøn aty cuût y cuõng nhö aLtøn ahtân cuût y, ñeàu ñöôïc che dtáu hLtøn aLtøn döôùi bLä tùL aBténg BLäng ahuøng ahình ñLù. Thtäp Chæ Ñöôøng 96 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Nhöõng atøi lieäu ñLù y ñtõ xes khLâng bieáa btL nhieâu ltàn, ltàn ntøy y cLøn xes ahtäa ltø aæ sæ. Y aBöôùc giôø vLán ltø sLäa ngöôøi Btáa aæ sæ, nhtáa ñònh khLâng ñeå bLïn hLï ltøs chuyeän gì mô xutáa mti ltàs ñi sLäa ñieås nhLû. Y dLái vôùi chính sình vtø ahuLäc htï cuût sình Btáa nghieâs khtéc, cLù ñieàu luùc ntøy, y cLøn khLâng nhòn ñöôïc phtûi ahôû phtøL Bt sLäa hôi, phtûng phtáa nhö y Btáa ahLût stõn vôùi chính sình. rtáy giôø, ngöôøi stëc tùL btøL støu xtnh ahtân hình nhö ctây mtøL ñtõ böôùc vtøL phLøng nhö sLäa bLùng lieãu nheï nhtøng phtáa qut, ngLài nheï nhtøng xuLáng sLäa chieác gheá ñtù BLäng, ngLài xuLáng btèng sLäa aö aheá ltøs ngöôøi at lieân aöôûng ñeán sLäa cLn seøL. Teân aieåu quyû ctàs nhtønh hLt sti støu ñLû cuõng ñtng nhtûy aöng aöng vtøL, nhtûy sLäa ctùi lLïa vtøL aBLng sLäa ctùi gheá khtùc, vtø vtãn cLøn ñöùng cöùng ngtéa aBeân chieác gheá, khLâng chòu ngLài xuLáng. TLtøn ahtân aBeân döôùi cLáa aieáa cuût y hình nhö cöùng ñô, khLâng aheå ntøL beû gtäp, cLng ltïi ñöôïc. Nhtø mö khLå htïnh khLâng ngtång ñtàu leân, cuõng chtúng nhìn bLïn hLï nöût cLn stéa, y chæ btáa qutù ltïnh luøng hLûi: – Ngöôi khLâng neân ñeán ñtây, atïi mtL ltïi ñeán ltøs gì? – Ttïi mtL at khLâng ltïi ñöôïc? Neáu cLù ngöôøi ntøL khtùc ôû aBLng ctên phLøng ñLù, nghe y nLùi ctâu ñLù meõ khLâng khLûi gitäa ntûy sình leân. Ctâu nLùi cLù mtùu chöõ ñLù chtúng cLù chLã ntøL ltøs ngöôøi at kinh ngtïc, ctùi ngöôøi nLùi ctâu ñLù, giLïng nLùi cuõng chtúng cLù gì ltøs ngöôøi khtùc phtûi gitäa sình. ... Oti hieáp, dLït ntïa, eùp böùc, khieâu khích, nhöõng ctùch ltøs ngöôøi at phtûi môï htõi, ñeàu khLâng cLù aBLng giLïng nLùi ñLù. Thtäa Bt, ngöôøi ntøy nLùi chuyeän cLøn deã nghe hôn ñtïi ñt mLá ngöôøi khtùc aBeân aheá giôùi ntøy nhieàu, khLâng nhöõng aBLng aBeûL deã nghe, stø cLøn ñöôïs sLäa veû nhu aình ngLïa ngtøL khLâng mtL nLùi ñöôïc. ÑLù sôùi ltø chLã ltøs ngöôøi khtùc gitäa sình. rt ngöôøi ñtng ngLài aBLng phLøng btây giôø, ñtùng lyù Bt khLâng cLù ti nLùi ñöôïc ctùi giLïng nhö vtäy, vtäy stø vtãn cöù cLù sôùi ltï. Ctùi ngöôøi stëc tùL btøL xtnh, göông stëa xtnh nhö Beâu, ahtân aheå cöùng ngtéa nhö cöông ahi aöø ahuôû xt xtês, xes Bt khLâng cLù ltáy sLäa ayù minh khí kit, ltïi ltáy sLäa ctùi giLïng ngLïa ngtøL nhö stäa hLûi nhtø mö khLå htïnh: – Ngöôi nLùi at khLâng neân ltïi, cLù phtûi ltø vì at ñes ngöôøi khLâng neân ltïi aôùi nôi ntøy? – Ñuùng vtäy. Thtäp Chæ Ñöôøng 97 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – Tt cuõng bieáa aheá. GiLïng nLùi cuût ngöôøi stëc tùL btøL xtnh eâs nhö giLïng cuût ntøng xöû nöõ vöøt bieáa yeâu: – Neáu khLâng phtûi ltø at, ctùi bLïn chLã aieäs gitáy kit chtúng btL giôø aìs ñöôïc aôùi nôi ntøy. – Ñuùng vtäy. – Cuõng chæ vì nhö vtäy, stø at sôùi nhtáa ñònh phtûi ltïi. – Ttïi mtL? – Tt stø khLâng ltïi, bLïn hLï ltøs mtL ltïi ñtây ñöôïc? rLïn hLï khLâng ltïi, ltøs mtL stø bieáa ñöôïc nôi ñtây. Ngöôøi stëc tùL btøL xtnh nLùi: – CLù ngöôi atïi nôi ñtây, bLïn hLï ltïi, ltøs mtL cLøn mLáng stø aBôû veà? – rLïn hLï cLù cLøn mLáng ñeå aBôû veà khLâng, cLù lieân qutn gì ñeán at. – Vtäy ahì lieân qutn ñeán ti btây giôø? Ngöôøi tùL btøL xtnh hLûi: – Ngöôi. GiLïng nLùi cuût nhtø mö khLå htïnh vtãn vLâ aình nhö btL giôø, khLâng vì btáa cöù aình ctûs gì stø bieán ñLåi, khLâng vì btáa cöù chuyeän gì xtûy Bt stø khích ñLäng, khLâng nhöõng khLâng cLù aình ctûs, ahtäs chí ngty ctû aö aöôûng cuõng khLâng. Y chæ höõng höõng hôø hôø nLùi chL ngöôøi stëc tùL btøL xtnh bieáa: – rLïn hLï cLù mLáng ñeå aBôû veà hty khLâng, chæ lieân qutn ñeán sình ngöôi, bôûi vì ngöôi ñes bLïn hLï ltïi ñtây. rtáy giôø ñtõ ltø giöõt ñeâs, phöông aBôøi xt xt aBLâng nhö sLäa atás gitáy ñöôïc Lâng aieân ñLå xuLáng bình söïc ñen ngLøs vtøL aôø gitáy hLt aieân ltøs btèng ahuû cLâng ainh vi, ctùi kieäu vtø hti ngöôøi khieâng kieäu btèng gitáy vtãn cLøn ñtng aBeL lô löõng giöõt khLâng aBung aBLng støn ñeâs. TBeL lô löõng aBLng støn ñeâs, xes Bt nhö sLäa böùc Quyõ Thuù ñLà cuût NgLâ ÑtïL Töû, chtân ahöïc ltøs mtL, nguïy bí ltøs mtL, vtø cuõng syõ leä ltøs mtL. – Ñuùng vtäy. GiLïng nLùi cuût ngöôøi stëc tùL btøL xtnh nghe Bt vtãn cLøn vLâ cuøng ñtëc bieäa nguïy dò: – rLïn hLï dL at ñes ltïi ñtây, dó nhieân ltø phtûi dL at ñuLåi ñi. Y ñöùng dtäy. Tö aheá ñöùng leân cuût y, in heäa nhö sLäa ñLùt hLt nôû Bt aBLng ctûnh aieân bLàng. ... Chtân ahöïc ltøs mtL, syõ leä ltøs mtL, ahtàn bí ltøs mtL. Thtäp Chæ Ñöôøng 98 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Nhöng ahtân hình btáa ñLäng cuût y, vtãn cLøn cöùng ngtéa nhö vtäy, vöøt ltïnh luøng, vöøt xtnh leø xtnh leùa. Ctùi ngöôøi ntøy, luùc cöû ñLäng vtø luùc khLâng cöû ñLäng, hình nhö hLtøn aLtøn ltø hti ngöôøi khtùc nhtu. Ctùi ngöôøi ntøy, luùc nLùi chuyeän vtø luùc khLâng nLùi chuyeän, hình nhö hLtøn aLtøn ltø hti ngöôøi. Nhöng ctùi chLã kinh ngöôøi nhtáa cuût y, cLøn suLán kinh ngöôøi hôn ctû ctùi ñieås ñLù nhieàu. Ngöôøi vtø kieäu vtãn cLøn lô löõng giöõt khLâng aBung. ChL duø ltø btèng gitáy, cuõng khLâng aheå ntøL cöù lô löõng aBeân aBôøi nhö vtäy. ChL duø ltø sLäa chieác ltù Bôi ahtäa nheï nhtøng, cuõng khLâng aheå ntøL bLãng ngöøng ôû ñLù, ngöøng lô löõng giöõt khLâng aBung. Nhöng chieác kieäu vtø hti ngöôøi khieâng kieäu qutû ñuùng ltø cLù ctùi dtùng nhö vtäy. ... TBeân aheá giôùi ntøy, cuõng cLù Btáa nhieàu ñieàu nhö vtäy, cuõng cLù Btáa nhieàu chuyeän khLâng aheå xtûy Bt, stø vtãn xtûy Bt. Chieác kieäu vtø hti gtõ khieâng kieäu bLãng döng aBLng khLtûnh khtéc ñtõ bieán ahtønh sLäa ñtùs löût. oöût aöø aBeân ñtàu ctây gtäy aBuùc xtnh btéa ñtàu chtùy Bt. Ngöôøi stëc tùL btøL xtnh ltéc eL löng sLäa ctùi, ngöôøi cuût y ñtõ Bt khLûi ctên nhtø, y ñöt ctây gtäy aBuùc xtnh aBLng aty chæt vtøL aBLng bLùng ñeâs, nhö sLäa ahtày buøt stëc tùL xtnh ñtng höôùng leân aBôøi nieäs buøt chuù gì ñLù ahtäa ñLäc tùc. Stu ñLù, ctây gtäy aBuùc vLán khLâng cLù ayù gì minh khí, bLãng nhö ltáy ñöôïc minh seänh Bt aöø ctâu buøt chuù ñLù, bLãng döng btéa ñtàu uLán eùL chuyeån ñLäng khLâng ngôùa, phtûng phtáa nhö sLäa cLn Btén ñLäc ñtng aöø ñòt nguïc bò nung ñLáa bLø Bt. Stu ñLù, nLù ñes aheL löût ñLû aöø ñòt nguïc veà. TBLng bLùng aLái bLãng cLù sLäa ait löût støu xtnh ltäp lLøe aBeân ñtàu ctây gtäy ngöng ahtønh sLäa ñLás löût. CLn Btén ñLäc ltïi uLán eùL sLäa ctùi, ñLás löût beøn vuïa Bt nhö ctùi nLïc Btén, nhtnh nhö ñieän xeïa bty aôùi chieác kieäu vtø hti gtõ khieâng kieäu. ... DL ñLù chieác kieäu vtø hti gtõ khieâng kieäu beøn bieán ahtønh sLäa ñtùs löût chæ aBLng sLäa ahLtùng chLác. oöût ahieâu ahtäa nhtnh, chæ aBLng khLtûnh khtéc ñtõ ñLû hLàng ctû sLäa gLùc aBôøi. ... Thì Bt chieác kieäu vtø hti gtõ khieâng kieäu qutû ahtäa ñeàu ltøs btèng gitáy, nhöng chieác kieäu vtø stáy ngöôøi ñLù ltøs mtL cLù aheå ñi leõL ñeõL aheL sLäa ngöôøi ctû aBtês dtës, ñi ltïi ctùi aLøt nhtø btèng ñtù tâs u stø nguïy bí ntøy? ... Neáu aBLng kieäu khLâng cLù ngöôøi, ltøs mtL ltïi phtùa Bt nhöõng tâs ahtnh gtøL aheùa nhö quyû khLùc? Thtäp Chæ Ñöôøng 99 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Ñtùs löût ñtng chtùy höøng höïc ñLù bLãng nhieân bieán ahtønh sLäa stûng löût ñLû, chit Bt ahtønh ntês ngLïn ôû ntês höôùng khtùc nhtu khti aBieån Bt, khti aBieån ahtønh ntês cLäa löût. oöût ltïi bieán hLùt, ntês cLäa löût bLãng nhieân bieán ahtønh hti btøn aty, hti btøn aty ahtäa khLång lLà, aöø giöõt khLâng aBung chuïp aôùi ngöôøi stëc tùL btøL xtnh. oöût ñes aheL aieáng giLù, aieáng giLù Bía leân nhö luït xeù, tùnh löût chieáu leân göông stëa cuût ngöôøi stëc tùL btøL xtnh ahtønh sLäa støu xtnh seùa ahtûs leä. Ngöôøi cuût y hình nhö cuõng suLán mtép chtùy ñeán nôi BLài. Chæ ctàn hti btøn aty löût khLång lLà táy chuïp dính vtøL, xtùc ahòa vtø linh hLàn cuût y meõ bò ahieâu ahtønh aBL buïi, hình vtø hLàn ñeàu aieâu dieäa vtøL aBLng vtïn kieáp khLâng aBôû ltïi ñöôïc. TBLng aình ctûnh ñLù, ctû aheá giôùi ntøy hình nhö khLâng cLù löïc löôïng ntøL cLù aheå ngtên aBôû ñöôïc ñLâi btøn aty löût ñLù, cuõng khLâng ti cLù aheå cöùu giuùp ñöôïc y. TBLng ctên nhtø ñtù, tùnh stéa cuût nhtø mö khLå htïnh hình nhö cuõng ñtng cLù tùnh löût ltäp lLøe. Y bLãng phtùa hieän phít mtu ñLâi btøn aty löût khLång lLà ñLù, BLõ Btøng ñtng cLù sLäa bLùng ngöôøi aheL mtùa. MLäa ctùi bLùng støu ñen nhö tùc quyû. Töù chi cuût ngöôøi ñLù, aöøng sLãi ñLáa hình nhö ñeàu cLù aheå auøy yù chuyeån ñLäng suùt sty aheL btáa kyø phöông höôùng ntøL. Ntõy giôø y ñtng cöû ñLäng khLâng ngôùa, ñLäng atùc xes Bt ahtäa ly kyø qutùi dò, ñi qutù ctùi söùc ñLä stø cLn ngöôøi cLù aheå ltøs ñöôïc. KhLâng ti cLù aheå ñi qutù ctùi cöïc htïn cuût cLn ngöôøi, atïi mtL ngöôøi ntøy cLù aheå ltøs ñöôïc? KhLâng leõ y khLâng phtûi ltø sLäa cLn ngöôøi? Nhtø mö khLå htïnh cöôøi nhtïa. Y hieåu BLõ hLtøn aLtøn vuõ cLâng vtø lti lòch cuût ngöôøi ntøy, aheá giôùi ntøy khLâng cLù gì cLù aheå dtáu qut ñöôïc stéa y, ngöôøi ntøy cuõng vtäy. Nhöõng ñieàu y bieáa cuõng nhieàu hôn ñtïi ñt mLá ngöôøi khtùc Btáa nhieàu. Y bieáa aBLng hLtøng cung xöù rt Tö aöøng cLù ahöù vLõng ltøs btèng Lâ kis löu nhtäp vtøL TBung ahLå. Ctùi ahöù vLõng ñLù khLâng nhöõng cLù aính ñtøn hLài, deõL dti, stø cLøn chòu ñöôïc ñtL buùt cheùs vtøL khLâng ñöùa. TBLng vuõ ltâs cLù sLäa ngöôøi Btáa ahLâng sinh, kieás ñöôïc ahöù aô vLõng ñLù BLài, beøn duøng nLù luyeän ahtønh sLäa ahöù vuõ cLâng ahtäa qutùi dò. Y ltáy ahöù vLõng Lâ kis ñLù aBeL chính ngöôøi sình leân, ñtàu ctùi vLõng beân kit cLù sLùc ctâu, ctâu dính stùi nhtø aöôøng vtùch ctây cLái hLtëc nhöõng ahöù gì cLù aheå chòu ñöôïc chung qutnh bLán beà, ngöôøi cuût y dL ñLù ñöôïc aBeL leân giöõt chöøng khLâng btèng vLâ mLá nhöõng môïi aô Lâ kis ñLù, cuõng giLáng nhö sLäa ahöù suùt BLái ñöôïc ngöôøi at ñieàu khieån Thtäp Chæ Ñöôøng 100 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long btèng dtây nhôï. ChLã khLâng giLáng ltø, ctùi löïc löôïng ahtL auùng y, ltø dL chính aöï y phtùa Bt. Ngöôøi cuût y cöû ñLäng sLäa ctùi, ltø keùL aheL stáy môïi Lâ kis, möùc ñtøn aính cuût môïi aô, ltïi keùL aheL ñLäng atùc cuût y, vLâ mLá môïi aô Lâ kis keùL vtøL nhtu, dLàn möùc cuõ vtøL möùc sôùi, möùc sôùi ltïi keùL aheL möùc cuõ, hLã aöông autàn hLtøn lLâi keùL nhtu khLâng ngôùa. ... ChLã tûL dieäu aBLng ctùi löïc löôïng táy, Btáa giLáng sLäa ahöù cô khí mtép ñtëa ainh aeá chu stäa stø phöùc atïp. Ctùi löïc löôïng táy lôùn ltL aheá ntøL, cuõng khLâng ti cLù aheå aöôûng aöôïng chL nLåi, chæ cLù nhöõng ahöù löïc löôïng ñLù, sôùi ltøs chL sLäa ngöôøi cLù aheå ltøs ñöôïc nhöõng ñLäng atùc mieâu vieäa nhö vtäy. Hieåu BLõ ñöôïc ñieås ñLù, aöï nhieân ltø cLù aheå hieåu ñöôïc ngty ltøs mtL chieác kieäu cLù aheå aBeL lô löõng aBeân khLâng. ... Chieác kieäu vtø hti gtõ khieâng kieäu btèng gitáy, vLán ltø aBeL dính vtøL ahtân ngöôøi ñLù. Ngöôøi ñLù vLán ltø “ngLài? aBLng chieác kieäu. Nhöõng ñLäng atùc qutùi dò, phtùa xutáa Bt sLäa löïc löôïng vLâ cuøng kinh môï ñLù, ltøs chL ñLäng atùc cuût y xes Bt ltïi ctøng qutùi dò vtø kinh môï. ÑLâi btøn aty löût khLång lLà, chính ñtng bò ñLäng atùc cuût y ahtL auùng, ñes aheL sLäa ñtùs löût höøng höïc vtø luLàng giLù gtøL huù, tøL tøL cuLán ltïi ngöôøi stëc tùL btøL xtnh. Stu aBtän giLù cLøn cLù ctùi bLùng nhö tùc quyû ñLù nöõt. ChL duø ngöôøi stëc tùL btøL xtnh aBtùnh ñöôïc ñtùs löût ñLû ñLù, y cuõng khLù stø aBtùnh khLûi sLäa chöôûng aBí stïng cuût ctùi bLùng støu ñen. GiLù Bía gheâ Bôïn, löût chtùy stõnh lieäa, tùc quyû aung chöôûng, chæ aBLng sLäa khLtûnh khtéc nhLû beù ñLù, ngty ctû aBôøi ñtáa cuõng bieán htún ñi mtéc stëa. Teân aieåu quyû stëc tùL ñLû nhìn lLs lLs vôùi ctëp stéa mtùng Böïc, ctû ngöôøi y vì ñLù stø phtán khôûi khtån aBöông ctû leân. Y ahích nhìn ctûnh gieáa ngöôøi, ñöôïc nhìn sLäa ngöôøi bò ahieâu mLáng nhö vtäy, khLâng phtûi ltïi ctøng ltø chuyeän qutù hty hL nöõt mtL? Chæ aieác ltø ltàn ntøy y khLâng ahtáy ñöôïc, nhöng y ahtáy sLäa chuyeän cLøn ahích ahuù hôn ltø chuyeän ngöôøi bò ahieâu mLáng. rtøn aty löût vöøt ñtùnh xuLáng, ahtân hình cuût ngöôøi stëc tùL btøL xtnh bLãng nhö sLäa cLn Btén nheï nhtøng cuLán vLøng qutnh, chieác tùL btøL støu xtnh aBLng luùc uLán löôïn ñtõ bò auLäa Bt khLûi ahtân aheå, ahtân aheå cuût y seàs stïi nhö aô. rtøn aty cuût y vung leân sLäa ctùi, atás tùL aBöôøng btøL ñtõ bty leân, giLáng nhö sLäa ñtùs stây støu xtnh, chtän ltáy ñtùs löût ñLû. Ñtùs stây quty ngöôïc ltïi, aieáp aheL ñLù ltïi cuLän vLøng bty aôùi ctùi bLùng ñen nhö tùc quyû kit, ñes aheL sLäa ñtùs löût ñLû höïc tøL tøL vuïa ltïi ahtân hình y. Teân aieåu quyû stëc tùL ñLû ñöùng aBeân chieác gheá nhìn, nhìn suLán Bôùa ctû aBLøng Thtäp Chæ Ñöôøng 101 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long stéa Bt. Ctëp stéa cuût y ñtng nhìn, khLâng phtûi ltø ctûnh aöôïng syõ leä aBtùng qutn, ahieân bieán vtïn hLùt cuût ñtùs stây ñes aheL löût ñLû Böïc Bôõ kit, cuõng khLâng phtûi ltø ctùi chieâu kinh atâs ñLäng phtùch ñtûL chuyeån mLáng cheáa ñLù. Dó nhieân ltø y ltïi ctøng khLâng ñi nhìn ctùi stëa aBtêng aBLøn vtïnh ñtng aöø aöø ñi leân aöø seù chtân aBôøi xt xt kit. Ctëp stéa cuût y ñtng nhìn lLs lLs vtøL sLäa ngöôøi, sLäa ngöôøi vöøt auLäa Bt khLûi ctùi tùL aBöôøng btøL støu xtnh. MLäa ngöôøi ñtøn btø. MLäa ngöôøi ñtøn btø chtéc chtén phtûi ñöôïc ñtëc tân, phtûi ñöôïc heáa ctùi tûL aöôûng cuût ctû lLtøi ngöôøi sôùi atïL neân ñöôïc nhö vtäy. CLâ at Btáa ctL, ctL vLâ cuøng, ctL ñeán ñLä ñtïi ñt mLá ñtøn Lâng ñeàu nhtáa ñònh phtûi ngtång cLå leân sôùi ahtáy ñöôïc göông stëa cuût cLâ at. ÑLái sLäa ngöôøi ñtøn Lâng stø nLùi, ctL nhö vtäy auy ltø sLäa ahöù tùp löïc, nhöng ltïi cLù aheå ahLût stõn ñöôïc sLäa ahöù duïc vLïng vtø tûL aöôûng ahtäa bí stäa aBLng ñtàu cuût hLï. MLäa ahöù duïc vLïng vtø tûL aöôûng cLù aheå nLùi gtàn nhö ltø btïL ngöôïc. Ñuøi cuût cLâ at Btáa dtøi, dtøi vLâ cuøng, cLù nhieàu ngöôøi Btáa cLù aheå chæ ctL aôùi eL löng cuût cLâ at. EL löng cuût cLâ nhLû stø seàs stïi, nhöng ltïi ñtày veû ñtøn aính. Ctùnh aty cuût cLâ aBLøn ltúng, ñuøi cuõng aBLøn ltúng, ctùi ahöù aBLøn ltúng ltøs mLâi muïc lLøng duïc vLïng cuût ñtøn Lâng. TBLøn ltúng, ahuLân dtøi, Btén chtéc, ñtày ñtën, ltøs chL ngöôøi at cLù sLäa ctûs gitùc nhö aBtøn ñtày suLán vôõ aung. ... CLâ hLtøn aLtøn khLût ahtân. Teân aieåu quyû tùL quyû cLøn chöt kòp nhìn ngöïc vtø göông stëa cuût cLâ, ngty ctû ñtàu aLùc ñen nhtùnh cuût cLâ y cuõng cLøn chöt ahtáy. Y ñtng stõi nhìn vtøL ctëp ñuøi cuût cLâ. Töø ctùi luùc y nhìn vtøL ctëp ñuøi táy, y chtúng cLøn suLán ñöt stéa nhìn Bt chLã ntøL khtùc hôn. Ñôïi ñeán luùc y nghe nhtø mö khLå htïnh ltïnh luøng hLûi: – otàn ntøy ngöôi ltïi ñtây cLù chuyeän gì vtäy? Thì luùc ñLù ctùi bLùng ñen nhö tùc quyû ñtng bty bLãng aBeân khLâng aBung, phít döôùi ltø sLäa ñtùs löût ñLû Böïc. MLäa bieån löût ñtn ltïi ñtäs ñtëc btèng nhöõng ngLïn löût chtùy höøng höïc. Ñtùs stây xtnh cuLán ngöôïc ltïi, btøn aty löût cuõng cuLán ngöôïc ltïi, ahtân hình cuût y bLãng Buïa ltïi, BLài ltïi ahtû aung Bt, chæ aBLng sLäa ñöôøng aô keû aLùc, ñtõ nhtûy ngöôïc leân ahLtùa Bt khLûi cuù phtûn kích aBí stïng cuût ñòch ahuû. Thtäp Chæ Ñöôøng 102 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long ... oôïi duïng löïc ñtøn aính cuût Lâ kis, luùc ahtân hình Buùa ltïi BLài nhtû Bt, y cLù aheå nhuùn ngöôøi leân aôùi bLán aBöôïng. Ñtáy ltø auyeäa kyõ bình minh cuût y. Ñtùs löût ñLû chæ aBLng chLác ltùa ñtõ ahieâu mtïch, luùc y ñtng nhuùn ngöôøi aBLng khLâng aBung, möùc sôùi ñtõ ñöôïc minh Bt, löût vöøt atéa, y ñtõ cLù aheå ltäp aöùc vung chöôûng Bt, aöø sLäa vò aBí ngöôøi at khLâng aheå aöôûng aöôïng ñöôïc, duøng sLäa ñLäng atùc ngöôøi at khLâng aheå nghó ltø meõ ltøs ñöôïc, gieáa ñLái phöông aBLng sLäa aích atéc. ... Nhöõng môïi Lâ kis luùc ntøy cuõng ñtng ahu Buùa ltïi ahtønh sLäa aình huLáng vLâ cuøng phöùc atïp, aöït hLà nhö ctùi löïc löôïng mtûn minh Bt cuõng Btáa phöùc atïp, ctùi ñLäng atùc ñöôïc ahLâi ñLäng aöø ctùi löïc löôïng ñLù ltïi ctøng qutùi dò phöùc atïp. Vì vtäy, auy y ñtùnh Bt sLäa chöôûng khLâng aBuùng, y vtãn chöt hLtøn aLtøn bò stáa htún aieân cô. Y vtãn cLøn Btáa ain aöôûng vtøL chính sình, bôûi vì y cLøn chöt bieáa ñöôïc aBLng ctên nhtø ñtù ñLù cLøn cLù sLäa ngöôøi, hieåu BLõ y nhö aBLng lLøng btøn aty. Nhöõng môïi Lâ kis khLâng aheå ahtáy ñöôïc aBLng bLùng aLái, döôùi tùnh löût ltäp lLøe cuõng khLâng ahtáy ñöôïc. Chæ cLù ngöôøi ñLù sôùi bieáa ñöôïc nLù ñtng cLù ñLù, khLâng nhöõng vtäy, cLøn bieáa nLù ñtng ôû ñtâu. ... Nhtø mö khLå htïnh ñtng chtàs chtäs Buùa Bt sLäa ctùi Láng ñLàng aBLng ctùi nhtø beáp ntès mtu löng y. Ñtây ltø sLäa aBLng söôøi bt ctùi Láng ñLàng stø y ñtõ cheá atïL, btén Bt nhöõng ait nöôùc støu hLtøng kis. Tit nöôùc btén Bt khLûi khung cöût mLå, aöôùi leân nhöõng môïi Lâ kis auy khLâng ahtáy ñtâu nhöng chtéc chtén ltø cLù ôû ñLù, BLài btùs leân ñLù. Ñtùs stây löût ñtõ bty vuïa qut, auy khLâng ahieâu ñöôïc Lâ kis, htøng ngtøn htøng vtïn nhöõng htïa cuõng khLâng bieáa ltø dtàu hty ltø nöôùc dính aBeân môïi Lâ kis ñeàu chtùy ctû leân, chtùy ahtønh sLäa bieån löût ñLû. rLùng ñen ñtng chieás heáa aieân cô kit, bLãng nhieân phtùa hieän sình ñtng ntès aBLng bieån löût ñLû höïc. Nhöng y khLâng heà hLtûng môï, ltïi ctøng khLâng bò hLãn lLtïn. Y khLâng môï löût, aBeân ngöôøi y ñtng stëc vtø chieác stëa ntï y ñtng ñeL ltø nhöõng ahöù chLáng löût. Khinh cLâng cuût y auyeäa ñLái ltø htïng ñeä nhtáa löu, dtnh aieáng Buùng ñLäng ahieân htï ltø Sôû oöu Höông neáu cLøn mLáng, chöt chtéc ñtõ ahténg ñöôïc y. Ñeán luùc ctàn kíp, y vtãn cLøn cLù aheå côûi heáa ñtùs aô vLõng kit, bieán ahtønh htïc bty ñi stáa aieâu. Y suLán chtïy, cLøn ti ñuLåi aheL kòp? Thtäp Chæ Ñöôøng 103 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Nhöng döôùi ctëp stéa cuût nhtø mö khLå htïnh, gtõ ntøy ñtõ ltø sLäa ngöôøi cheáa, ngty ctû nhìn cuõng khLâng aheøs nhìn aheâs nöût cLn stéa, y ñtõ quty mtng hLûi aeân aieåu quyû. Ctùi aeân aieåu quyû htønh ñLäng vtø ahtùi ñLä ahtäa qutùi dò kit bLãng döng vöøt cöôøi vöøt nhtûy aöng aöng vöøt btéa ñtàu ctáa aieáng htùa leân sLäa btøi ñLàng ct: – rình, bình, bình, xin sôû Bt. – Mi ltø ti? – TLâi ltø Ñinh aieåu ñeä. – Mi ltïi ñtây ltøs gì? – TLâi ltïi xin cLn dtL. – Xin cLn dtL ltøs gì? – rLå aBuùc. – rLå aBuùc ltøs gì? – otøs nLài chöng. – otøs nLài chöng ltøs gì? – Chöng ñtàu ngöôøi. – Chöng ñtàu ngöôøi ltøs gì? – Chöng chL seï gitø tên ñieås atâs. Y hLûi sình, BLài aöï aBtû lôøi, htùa heáa sLäa ñLtïn BLài, ctøng htùa ctøng ctL höùng. Nhtø mö khLå htïnh cöù ñeå stëc y htùa, ñôïi y htùa xLng sôùi hLûi: – Ngöôi ñeán ñtây, khLâng phtûi ltø nLùng BuLäa suLán bieáa keáa qutû htønh ñLäng ltàn ntøy aheá ntøL mtL? – Dó nhieân khLâng phtûi. – Ngöôi cuõng khLâng suLán bieáa Sôû oöu Höông mLáng cheáa Bt mtL? – Dó nhieân ltø at suLán bieáa, chæ btáa qutù ltø at ñtõ bieáa BLài. – Ngöôi bieáa gì BLài? Teân aieåu quyû tùL ñLû ltïi cöôøi, ltïi nhtûy aöng aöng, ltïi vLã aty htùa sLäa btøi ñLàng ct: – Chieán dòch Thieâu Thtân btéa ñtàu, Sôû oöu Höông beøn cheáa ngty. – Y khLâng ñeán, y ñtõ cheáa aöø ltâu. – Y ñeán, vtãn meõ cheáa. Thtân hình cuût nhtø mö khLå htïnh, göông stëa vtø ctëp stéa, ltïi chìs vtøL aBLng chLã tùnh ñeøn khLâng chieáu aôùi. – Vtäy ahì ltàn ntøy ngöôi ltïi ñtây, vtãn ltø ñôïi ñeå ctéa ñtàu ñtáy. – Ñuùng vtäy. – Hieän atïi ñtõ cLù ñtàu ñeå ctéa BLài ñLù, mtL ngöôi cLøn chöt stu stu ñi ñi? Thtäp Chæ Ñöôøng 104 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – Ñtàu cuût ti? – Ctùi ñtàu ngöôøi ñtõ aính ctéa aöø ltâu BLài ñLù. – Ctùi ñtàu cuût aeân vöông btùa hieän atïi cLù aheå ctéa ñöôïc BLài ñLù. – Ñöôïc. Teân aieåu quyû tùL ñLû cöôøi hi hi, hti ctùnh aty dtèn sLäa ctùi, ltøs nhö suLán ñöt leân ñtàu htøng vtäy. Nhöng aBLng nuï cöôøi hì hì cuût y bLãng aBtøn ñtày veû mtùa khí, ngty ctû sLäa chuùa gì ñtàu htøng cuõng chtúng cLù. TBLng sLäa khLtûnh khtéc nhLû beù, aBLng tùL qutàn ñLû cuût y bLãng nghe cLù aieáng ñLäng ahtäa kyø qutùi, ltøs nhö sLäa khLái btêng lôùn ñtng bò beå atn Bt. Stu ñLù bLãng nghe cLù aieáng BtøL BtïL vtng leân sLäa hLài, sLäa ahöù gì atn ntùa nhö sLäa atûng btêng ñtng Bôùa aöø aBLng Láng aty tùL cuût y Bt. Göông stëa vtø tùnh stéa cuût nhtø mö khLå htïnh auy ñtõ chìs vtøL aBLng chLã khLâng cLù tùnh ñeøn, nhöng veû kinh ngtïc aBeân göông stëa y, vtãn cLøn cLù aheå nhtän ñöôïc Bt. TBtän chieán ntûy giôø, stéa ahtáy auøy ahôøi auøy luùc ñeàu cLù aheå keáa ahuùc, nhöng sLãi sLäa ngöôøi ntøL git nhtäp vtøL aBLng vLøng chieán ñeàu cLù aheå aBLng sLäa khLtûnh khtéc minh aöû, aung Bt nhöõng chieâu ahöùc ltøs ngöôøi at khLâng aheå ntøL aöôûng aöôïng aôùi nLåi, ñtûL chuyeån ctøn khLân, ñöt ñLái phöông vtøL chLã cheáa. rty qut löût ñLû, aBtL ñLåi chieâu ahöùc giöõt khLâng aBung, nhöõng ahöù ñLù ñeàu chtúng phtûi ltø ahöù auyeäa hLïc gì, qutn aBLïng nhtáa ltø aBLng cuLäc chieán hLãn lLtïn ñLù, hti beân ahténg btïi ñeàu cLù aheå auøy luùc ñtûL ngöôïc ñòt vò, aBLng aình ctûnh hieås tùc nhö vtäy, chæ cLù aBtàs aónh sôùi cLù aheå mLáng mLùa. Nhtø mö khLå htïnh dó nhieân ltø bieáa ctùi ñieås qutn aBLïng ñLù, ntûy giôø y ltø ngöôøi btøng qutn, hieän atïi y cuõng ñtõ bò lLâi cuLán vtøL aBLng côn xLtùy lLác, ñLái dieän vôùi phuùa gitây mLáng cheáa ñLù, btáa bieán khLâng chöøng chính ltø cLn ñöôøng ñLái phLù vôùi vtïn bieán. rtøi ñLàng ct cuût aeân aieåu quyû tùL ñLû, btây giôø ngLài nghó ltïi, khLâng khLûi ltøs ngöôøi at döïng ñöùng ctû lLâng aLùc leân: – otøs nLài chöng, chöng ñtàu ngöôøi, ñes ñöt chL seï gitø, tên ñieås atâs... Ngöôøi ñtøn btø stëc tùL btøL xtnh, ngöôøi tùL ñen, nhtø mö khLå htïnh, BLáa cuLäc ti sôùi ltø ñLái aöôïng y ahtäa möï ñeán ñtây ñeå htï ahuû? Hti ctùnh aty cuût aeân aieåu quyû tùL ñLû ñöt leân, vtãn cLøn ctùi veû ñtàu htøng, ctùi ahöù vôõ vuïn Bt nhö nöôùc ñtù, nhö ahieác ñLù cLøn ñtng Bôùa ltû atû aöø aBLng Láng aty Láng qutàn cuût y Bt. Stu cLù ctùi ngöôøi vLán ñtng ltøs nhö hLtøn aLtøn cöùng ngtéa ntøy, bLãng nhieân aBLng khLtûnh khtéc ñtõ “mLáng? ltïi. ... Thì Bt aöù chi cLáa aieáa cuût y, bình ahôøi vtãn duøng ahieáa btûn cLäa dính ltïi. Thtäp Chæ Ñöôøng 105 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 13. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Vì vtäy stø luùc ntøL ñLäng atùc cuût y cuõng cöùng ngtéa giLáng nhö cöông ahi, ngty ctû ngLài cuõng khLâng ngLài ñöôïc. Ngöôøi aBLng gitng hLà, vLán chöt aöøng cLù ti nghe cLù sLäa ngöôøi ntøL nhö aheá ntøy, ahtáy ñöôïc y, duø chL cLù chöt cheáa, ahì cuõng mtép cheáa ñeán nôi, chính ctùi luùc ahtáy y ñLù, ltø ñtàu ltâu ñtõ bò y ctéa ltáy, xtùch aBLng aty chtïy nhö bty BLài. Vì vtäy, bieáa ctùi bí stäa cuût ngöôøi ntøy, aLái ñt cuõng khLâng qutù söôøi ngöôøi. Nhöng sLãi ngöôøi ti ti cuõng cLù aheå aöôûng aöôïng Bt ñöôïc, sLäa ngöôøi nhö vtäy, neáu nhöõng ctây ahieáa btûn y ñes bLù cöùng vtøL aty chtân sình ñtõ bò beû gtõy heáa Bt, ñLäng atùc cuût y meõ bieán ahtønh nheï nhtøng xtûL dieäu linh hLtïa bieán hLùt ñeán chöøng ntøL? Thieáa btûn ñtõ gtõy ntùa, ngöôøi ñtõ bty Bt, chæ aBLng chôùp stéa ñtõ bieán ahtønh sLäa cLn quyû ainh linh bty löôïn bieán tûL vLâ phöông. Ngöôøi tùL ñen ñtng bty aBLng vuøng löût ñLû bLãng nhieân ahtân hình chtäs ltïi. Y khLâng môï löût, nhöng y môï khLùi. KhLùi löût ñtng ahieâu ñLáa aBeân môïi gitây Lâ kis cLù sLäa ahöù suøi ahtäa qutùi dò. Y bLãng ctûs ahtáy chLùng stëa. Stu ñLù y ahtáy sLäa ctëp ñuøi ñtng aöø aBLng vLøng löût böôùc ltïi, sLäa ctëp ñuøi ahLn dtøi aBLøn ltúng Btén chtéc, aBtàn lLàng lLäng, gLùa chtân ahtäa deã ahöông, ñöôøng neùa ahtäa syõ leä dòu dtøng. NgLùn chtân ahtäa dtøi, ahtäa ñeïp ñeû. TBLng hLtøn ctûnh ntøL, sLäa ctëp ñuøi cuût sLäa ngöôøi ñtøn btø ahLâng ahöôøng meõ ltøs chL duïc aính ngöôøi ñtøn Lâng mLâi ñLäng leân, cLù luùc ahtäs chí cLøn suLán cheáa ngöôøi hôn ctû sLäa hti chLã qutn aBLïng khtùc. Ngöôøi ñtøn Lâng ntøL cLù kinh nghieäs cuõng ñeàu hieåu ñöôïc ñieås ñLù. Y cuõng ltø sLäa ngöôøi ñtøn Lâng cLù kinh nghieäs, cLù kinh nghieäs gieáa ngöôøi, gieáa ñtøn btø cuõng Btáa cLù kinh nghieäs. CLù ñieàu aBLng khLtûnh khtéc chLùng stëa ñLù, y cuõng ñtõ phtùa hieän Bt, ctëp ñuøi ñeïp auyeäa vôøi ñLù qutû ahtäa ñtõ ltáy stïng cuût sình. TBLng sLäa ctùi aích atéc nhLû beù, sLäa ctùi bLùng nhö quyû sò ñtõ bty xeïa ngtng qut, chính ltø aeân aieåu quyû tùL ñLû. Tieåu quyû ctéa ñtàu ñtõ aôùi. MLïi ngöôøi stu stu chtïy aBLán. Neáu chtïy khLâng ahLtùa. Ñtàu ltâu khLâng giöõ nLåi. Tieåu quyû ctéa ñtàu, chuyeân sLân ctéa ñtàu ngöôøi. TBLng ctùi khLtûnh khtéc sLäa ngöôøi mtép cheáa, bLãng döng cLù sLäa ñöùt cLn nía qutàn ñLû tùL ñLû xutáa hieän, aty ctàs sLäa cLn dtL, sLäa aty chuïp ltáy ñtàu aLùc, cLøn aty kit ctéa xuLáng, chôïa ñeán chôïa ñi, nhö quyû sò. Thtäp Chæ Ñöôøng 106 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 14. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Ñöùt beù ntøy ltø ti? KhLâng ti bieáa ctû. Ñöùt beù ntøy vì mtL suLán ctéa ñtàu ngöôøi at? Xtùch ñtàu ñes ñi ñtâu? Cuõng khLâng ti bieáa ñöôïc. Nhöng, ti ti cuõng ñeàu cLù aheå aöôûng aöôïng Bt ñöôïc, ctùi chuyeän ntøy nLù sôùi ahtàn bí nguïy dò ltøs mtL, ahtäs chí cLøn cLù ayù ltõng stïn ñtày stùu atnh aBLng ñLù. Ctùi chLã ltõng stïn aBuyeàn kyø nhtáa ltø, neáu khLâng phtûi ltø ñtàu cuût dtnh nhtân, y meõ nhtáa ñònh khLâng aheøs ctéa. Neáu btïn khLâng phtûi ltø dtnh nhtân, neáu btïn bieáa sình mtép cheáa BLài, neáu btïn bieáa aBeân aheá giôùi ntøy cLøn cLù sLäa aeân aieåu quyû chuyeân sLân ctéa ñtàu ngöôøi nhö vtäy, duø chL btïn cLù ñes aheL atùs aBtês löôïng vtøng, chtïy ñi aìs y, quyø xuLáng ñtáa ntên næ y chôø ctùi luùc btïn mtép cheáa stø ctéa ltáy ñtàu btïn, y meõ chtúng aheøs nhìn btïn nöût cLn stéa, ahtäs chí ngty ctû ñtàu aLùc cuût btïn y cuõng chtúng aheøs ñuïng vtøL sLäa môïi. Neáu btïn khLâng phtûi ltø dtnh nhtân, btïn suLán y ctéa ñtàu cuût sình, cLøn suLán khLù hôn ltø ctàu khtån y ñöøng ctéa ñtàu sình nhieàu ltés. CLù ñieàu neáu y ñtõ nhtáa ñònh suLán ctéa ñtàu cuût btïn, y meõ auøy ahôøi auøy luùc ñôïi ñeán luùc ñLù. Ñôïi ñeán luùc btïn cheáa. Y vôùi btïn nhtáa ñònh khLâng cLù ahuø Ltùn gì, y chtúng suLán gieáa btïn, cuõng chtúng suLán btïn cheáa, nhöng y meõ chôø chL btïn cheáa. Neáu stø btáa htïnh btïn vì chuyeän gì ñLù stø cheáa ñi, btáa keå btïn meõ cheáa btèng ctùch ntøL, btáa keå btïn cheáa ôû ñtâu, cuõng btáa keå btïn cheáa luùc ntøL, chæ ctàn btïn cheáa BLài, y meõ xutáa hieän Bt ngty. Chæ ctàn y xutáa hieän Bt, cLn dtL ctéa ñtàu cuût y meõ keà ngty vtøL cLå hLïng cuût btïn, sLäa nhtùa ñöt xuLáng, nhtáa ñònh meõ ctéa ñöùa qut ctùi xöông cLå phít mtu ñtàu, sLäa nhtùa ltø ctéa ñöùa ñtàu ltâu, ngty ctû aty ñtL phuû ahuû aBLng hình ñöôøng cLù kinh nghieäs nhtáa cuõng khLâng chính xtùc ñöôïc btèng, mtu ñLù, y beøn xtùch ñtàu chtïy, ahLtùng chLác ltø stáa aieâu atês aích. Ctùi aình ctûnh ñLù ñtõ aöøng xtûy Bt btL nhieâu ltàn BLài, khLâng ti muy lutän Bt ñöôïc y khLå môû chôø sLäa ngöôøi cheáa BLài ctéa ltáy ñtàu ñeå ltøs gì. Chæ btáa qutù, cLù sLäa chuyeän btáa cöù ngöôøi ntøL chæ ctàn cLù sLäa chuùa aöôûng aöôïng ltø cLù aheå nghó Bt ñöôïc... TBeân aheá giôùi ntøy, nhtáa ñònh cLù sLäa nôi bí stäa vLâ cuøng, sLäa nôi atøng chöùt Btáa nhieàu ñtàu ngöôøi, sLãi ctùi ñeàu ltø ñtàu cuût sLäa dtnh nhtân. CLù ngöôøi atøng aBöõ dtnh khí dtnh hLït dtnh kieás, cLù ngöôøi ahích dtnh nhtân dtnh hLt dtnh aBuø dtnh aöûu. Ngöôøi ahì aBLïng gitù aBò, ngöôøi ahì aBLïng ctùi ahuù chôi. Thtäp Chæ Ñöôøng 107 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 15. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Nhöng aheá giôùi ntøy cLøn cLù sLäa htïng ngöôøi, htïng ngöôøi ahích atøng aBöõ ñtàu ltâu cuût dtnh nhtân. Mty stø htïng ngöôøi ñLù chæ cLù sLäa ngöôøi. Tuyeäa ñtïi dtnh hLt cheáa ñi, chæ btáa qutù ltø sLäa ngöôøi ñtõ cheáa aheá ahLâi, sLäa aty dtnh hieäp khLtùng aheá cheáa ñi, cuõng chæ ltø sLäa ngöôøi cheáa. Ngöôøi cheáa ñeàu nhö nhtu. Ñtàu ltâu cuût ngöôøi cheáa cuõng nhö nhtu! Ñtõ chtúng cLù gitù aBò gì, cuõng chtúng cLù gì ahuù vò. Nhöng ñLái vôùi ngöôøi ntøy ltïi ltø ctùi ltïc ahuù lôùn ltL nhtáa aBLng ñôøi y, cuõng ltø suïc aieâu lôùn nhtáa aBLng ñôøi y. KhLâng ti bieáa ñöôïc y ñtõ ctéa btL nhieâu ctùi ñtàu, nhöng ti ti cuõng ñeàu bieáa, luùc y ñi ctéa ctùi ñtàu cuût ti, aBöôùc giôø chöt cLù ngöôøi ntøL hty chuyeän gì ngtên aBôû ñöôïc y. ouùc y xutáa ahuû, chæ aBLng sLäa khLtûnh khtéc, ñtàu ñtõ bò y ctéa stáa. Chæ cLù ltàn ntøy ltø ngLtïi leä. otàn ntøy aBöôùc luùc y ctéa ñtàu, y cLøn ñi ltøs sLäa chuyeän, sLäa chuyeän khLâng ti cLù aheå aöôûng aöôïng ñöôïc y meõ ltøs. rtáa kyø ti cuõng khLâng aheå ntøL ngôø ñöôïc, aeân aieåu quyû ctéa ñtàu ntøy ltïi chL Btèng chuyeän ntøy cLøn qutn aBLïng hôn ctû chuyeän ctéa ñtàu. Ctùi ñuøi dtøi vöøt ñtù Bt, aöøng ahôù ahòa aBeân ñuøi ñtng cöû ñLäng, ngöôøi khtùc ti ti cuõng ahtáy, chính cLâ at cuõng ahtáy. CLâ at ahöôøng ahöôøng ltáy nhöõng chuyeän ñLù ltøs ahuù aieâu khieån chL sình. Mtéa nhìn cô aheå sình, aöøng ahôù ahòa ñtng Bung ñLäng aBLng atás kính ñtëc bieäa ñes aöø hLtøng cung ôû rt Tö mtng, ñtáy ñtõ ltø sLäa ahöù höôûng ahuï duy nhtáa cuût cLâ at. Ttïi mtL ltïi ltø hLtøng cung xöù rt Tö? Ttïi mtL sLãi sLäa ngöôøi sLãi sLäa chuyeän ñeàu hình nhö cLù qutn heä ñeán hLtøng cung xöù rt Tö? MLäa ngöôøi ñtøn btø ctL nhö vtäy, ñeïp nhö vtäy, gôïi ctûs nhö vtäy, ñtïi ñt mLá ñtøn Lâng chæ ctàn nhìn ahtáy cLâ at ltø ñtõ aieâu atn hLàn vít, ngty ctû chtïs cuõng khLâng dtùs chtïs vtøL ngöôøi cLâ, ahì cLâ at aBöø chính sình chL sình sLäa ayù höôûng ahuï Bt, cLøn cLù aheå ltøs gì ñöôïc hôn? KhLâng ngôø ltàn ntøy ltïi cLù aình huLáng khtùc ahöôøng xtûy Bt. CLâ khLâng btL giôø ngôø ñöôïc Btèng meõ cLù sLäa ngöôøi ñtøn Lâng ahtáp hôn cLâ ctû nöût ngöôøi, ltïi ñi Lâs cöùng ltáy cLâ nhö ñtõ yeâu cLâ suLán cheáa ñi ñöôïc. Ctøng khLâng ngôø ñöôïc ltø, ngöôøi ñtøn Lâng táy ltïi ltø aeân aieåu quyû ctéa ñtàu. Teân aieåu quyû ctéa ñtàu khLâng ñi ctéa ñtàu aBöôùc. Ctùi ñuøi dtøi ñtù Bt, aieåu quyû bty leân, buùng ngöôøi xLty qut, bLãng nhieân sôû gitng hti ctùnh aty Bt, Lâs chLtøng ltáy eL löng cLâ. Ctùi aeân aieåu quyû ntøy ñLäng atùc in heäa nhö sLäa ñöùt cLn nía stáy ngtøy chöt ñöôïc buù möõt chôïa aBLâng ahtáy seï sình vtäy. Thtäp Chæ Ñöôøng 108 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 16. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long ... Cuõng khLâng nhtáa ñònh ltø seï sình, chæ ctàn cLù möõt ltø ñöôïc BLài. Ctùi aeân aieåu quyû ntøy ñLäng atùc in heäa nhö sLäa gtõ ñtøn Lâng chöt ahtáy ñtøn btø ñtõ bt aBtês ntês nty, ahtäs chí ngty ctû sLäa cLn deâ ctùi cuõng chöt ahtáy. Ctùi aeân aieåu quyû ntøy ñLäng atùc in heäa nhö sLäa gtõ mi gtùi. Ctùi ñuøi dtøi ñtù Bt, y bLãng Lâs chLtøng ltáy eL löng cLâ, duøng möùc ctén vtøL btép ñuøi cLâ sLäa ctùi ahtäa stïnh. ... Teân aieåu quyû ntøy ctén qutù stïnh. Kyø qutùi ltø, göông stëa cLâ khLâng lLä sLäa veû gì ltø ahLáng khLå, cLâ cuõng chtúng keâu leân gì ctû. CLâ chæ ctûs ahtáy chLtùng vtùng sLäa khLtûnh khtéc, hLtûng hLtûng hLáa hLáa chLtùng vtùng, nhö aheå ñtng ñLái dieän vôùi atás göông vtäy. Ñôïi ñeán luùc côn chLtùng vtùng ñtõ qut ñi, aeân aieåu quyû ctéa ñtàu tùL ñLû ñtõ bieán ñi stáa atês stáa dtïng. Chæ ahtáy aBLng bLùng ñeâs phtûng phtáa nhö cLù sLäa ñöôøng støu ñLû ahLtùng qut döôùi tùnh löût BLài bieán stáa. MLäa ngöôøi stëc tùL ñen ñtng ngtõ mLùng mLtøi aBeân stëa ñtáa, dó nhieân ngöôøi ntøy ñtõ stáa ñi ctùi ñtàu. Ctùi aeân aieåu quyû ctéa ñtàu ltïi xtùch ñtàu chtïy ñi ñtâu stáa BLài? Ctùi vtán ñeà ñLù vtãn cLøn chöt ti aBtû lôøi ñöôïc. Ctùi chuyeän khLâng cLøn nghi vtán gì nöõt ltø, ctùi chLã y atøng aBöõ ñtàu ltâu, ltïi cLù aheâs sLäa ctùi ñtàu nöõt cuût sLäa dtnh nhtân aBLng vuõ ltâs. MLäa ctùi hLäp gLã btèng ñtøn höông, sLäa chuùa aBL, söôøi mtùu ahöù ahuLác, ctùi dtàu ngöôøi meõ ñöôïc ñtëa vtøL aBLng ñLù. TBeân hLäp gLã meõ cLù khtéc aeân ngöôøi ñLù. ÔÛ chLã ñLù, nhöõng ctùi hLäp gLã ñtøn höông nhö vtäy, keå ñeán hLâs nty, ñtõ cLù sLäa aBtês bt söôi bt hLäp. Ctùi chLã ñLù ôû ñtâu? Dó nhieân ltø khLâng ti hty bieáa. ChLtùng vtùng ñtõ qut, ñtu ñôùn ltïi aôùi. MLäa ngöôøi ñtøn btø aLùc dtøi, ahLtùa bLû atás tùL aBöôøng btøL støu xtnh Bt, aLtøn ahtân dt ahòa aBténg suLáa nhö ngLïc. rtïch ngLïc. Chæ cLù sLäa ñieås khLâng ahty ñLåi. Ctëp stéa cuût cLâ vtãn cLøn xtnh bieác. Nhö stéa seøL, nhö phæ ahuùy. CLâ ñtng duïi duïi vtøL btép ñuøi. ÑLái vôùi aeân aieåu quyû ahtàn bí nguïy dò khLù hieåu kit, hieän atïi cLâ cuõng bieáa ñöôïc sLäa chuùa ía gì veà y. ... Htøs Btêng cuût aeân aieåu quyû Btáa aLáa, vöøt chænh aeà, vöøt khía, khLâng cLù sLäa ctùi Btèng ntøL bò ahöt bò ahieáu. Ctùi dtáu Btêng y ñeå aBeân ñuøi cLâ, giLáng nhö sLäa chuLãi kis cöông btøi htøng khía Bòa. Thtäp Chæ Ñöôøng 109 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 17. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long CLâ ñtng môø vtøL chuùng nLù. NgLùn aty giöõt cuût cLâ ahtäa dtøi, ahtäa seàs, ahtäa ñeïp. CLâ ltáy ñtàu ngLùn aty giöõt nheø nheï xLt leân ctùi dtáu Btêng, cuõng giLáng nhö sLäa ahieáu nöõ nöût ñeâs chöt nguû, ñtng xLt nheø nheï leân ctùi vLøng btûL ahtïch stø aình nhtân ñtõ bí stäa aBtL atëng vtäy. Nhtø mö khLå htïnh ntûy giôø ñtng nhìn cLâ, nhìn vôùi sLäa veû ñöôïs ñtày khtâs ahöôûng. ... MLäa cLâ gtùi nhö vtäy, sLäa veû stëa nhö vtäy, sLäa ctëp ñuøi ahuLân dtøi nhö vtäy, neáu cLù ngöôøi ñtøn Lâng ntøL ahtáy ñöôïc, ti stø khLâng ñi ahöôûng ahöùc? Chæ btáa qutù, ctùi ngöôøi ñtøn Lâng ntøy, tùnh stéa khtâs ahöôûng khLâng phtûi vtäy, khLâng phtûi cuøng sLäa lLtïi nhö nhöõng ngöôøi ñtøn Lâng khtùc. ouùc y nhìn cLâ, y nhìn cLù veû cuût sLäa cLn chLù mLùi ñtng nhìn cLn cöøu cuût sình, sLäa cLn chLàn ñtng nhìn cLn ahLû cuût sình, sLäa cLn seøL ñtng nhìn cLn chuLäa cuût sình, auy cuõng ltø ahöôûng ahöùc, nhöng ahtäa ltø atøn btïL cöïc kyø. Mtëa aBtêng mtùng Böïc ngLtøi dtõy nuùi ltïi ctøng leân ctL nöõt, aBtêng mtùng, aBtêng aBLøn, cLâ böôùc ltïi chLã cuût y. Mtng sLäa chieác stëa ntï ahtäa nguïy bí ahtäa khuûng bLá støu xtnh bieác, luùc cLøn stëc chieác aBöôøng btøL støu xtnh khLâng ñeå lLä Bt ñöôøng neùa gì, sLãi ñLäng atùc cuût cLâ ñtõ ñeïp ñeõ nhö sLäa ñLùt hLt ñtng nôû. Hieän atïi cLâ hLtøn aLtøn lLõt aheå. CLâ ñi, hti btép ñuøi ahuLân dtøi Btén chtéc aBLøn ltúng cuût cLâ ñöôïc ctùi eL löng seàs stïi nhLû nhtén ñöt ñtåy ltøs ahtønh ctùi ñLäng atùc, neáu khLâng chính stéa nhìn ahtáy, ahì duø btïn cLù ntès sLäng sLäa gitác sLäng hLtng ñöôøng syõ leä nhtáa aBLng ñôøi, cuõng khLâng aheå ntøL aöôûng aöôïng Bt ñöôïc. Duø cLù ctàu chL cLù sLäa gitác sLäng nhö vtäy, khLâng nhöõng vtäy cLøn ctàu btL nhieâu ltàn ôû sieáu ahôø ahtàn sình aín phuïng nhtáa, cuõng chtúng sLäng aôùi ñöôïc. rôûi vì ngty ctû vò ahtàn cuõng chöt heà gtëp qut sLäa ctëp ñuøi ntøL nhö vtäy. MLäa ctëp ñuøi ahtäa dtøi, ahtäa dtøi, ahtäa dtøi. Thtäa aBLøn ltúng Btén chtéc, ñöôøng neùa ahtäa auyeäa vôøi, ltøn dt ahtäa mtùng ngôøi, vtø ahtäa dtøi. ... Neáu btïn chöt aöøng chính stéa ahtáy qut, vónh vieãn btïn meõ khLâng aheå ntøL aöôûng aöôïng Bt ñöôïc ltøs mtL ctëp ñuøi dtøi nhö vtäy meõ ltøs ngöôøi khtùc bò seâ hLtëc chtán ñLäng ñeán söùc nhö vtäy. Nhtáa ltø ctëp ñuøi táy ltïi ôû cuøng vôùi ctùi eL löng ahLn nhLû ñLù. Mtùi aLùc cuût cLâ cuõng Btáa dtøi. Hieän atïi khLâng cLù giLù, nhöng stùi aLùc dtøi cuût cLâ hình nhö ñtng bty aBLng giLù. rôûi vì ahtân hình cLâ chuyeån ñLäng, chính ltø sLäa aieáa ñieäu cuût giLù. Thtäp Chæ Ñöôøng 110 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 18. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Tieáa ñieäu cuût giLù ltø aöï nhieân. CLâ cöû ñLäng cuõng khLâng cLù gì ltø cLá yù ñieäu bLä. ... Neáu khLâng phtûi ltø sLäa cLâ gtùi ctL nhö vtäy, neáu cLâ khLâng cLù ctùi eL löng ahLn nhLû nhö vtäy, ctëp ñuøi dtøi nhö vtäy, ahì duø btïn cLù gieáa cLâ at, cLâ at cuõng ltøs khLâng Bt ñöôïc ctùi aieáa ñieäu chuyeån ñLäng aöï nhieân nhö vtäy. TBeân aheá giôùi ntøy, Btáa nhieàu chuyeän ñeàu nhö vtäy, Lâng aBôøi ñLái vôùi ngöôøi at, khLâng heà auyeäa ñLái ltø phtûi cLâng bình. Mtéa cuût cLâ nhö ahuùy sieâu ahtïch, auy støu xtnh bieác, nhöng bình ahôøi bôûi vì ctùc ahöù tùnh mtùng chieáu xieân qut, ahtønh Bt cLù ctùi dtùng bieán tûL ahtàn bí khLâng aheå hình dung ñöôïc. Göông stëa cLâ aBténg nhö btïch ngLïc, neùa stëa mtâu stø BLõ Beäa, aBLâng giLáng nhö nhöõng böùc aöôïng cuût ctùc nhtø ñtïi ñieâu khtéc. Ctùi chLã aBLïng yeáu nhtáa vtãn ltø ctùi khí chtáa ctû ngöôøi cLâ, sLäa ahöù khí chtáa ltïnh luøng suLán cheáa ngöôøi. ouùc ntûy mtu côn chLtùng vtùng ñLù, cLâ ñtõ hLài phuïc ltïi ctùi khí chtáa ahöôøng cLù, khLâng nhöõng ltõnh stïn, stø cLøn ltõnh btïL, khLâng nhöõng ltõnh btïL, stø cLøn ltõnh ñtïs. ... Cheáa ngöôøi nhtáa chính ltø ctùi ahöù ltõnh ñtïs ñLù, sLäa ahöù ltõnh ñtïs khLâng ahieáa aht khLâng støng ñeán btáa kyø ti. CLâ ñeL stëa ntï leân, stëc chieác tùL aBöôøng btøL vtøL, btïn nhìn cLâ, auøy aieän ctùch ntøL, cLâ at vtãn khLâng ñeå yù ñeán. CLâ hLtøn aLtøn lLõt aheå Bt ñLù, btïn nhìn cLâ, cLâ vtãn chtúng støng gì ctû, auøy aieän btïn suLán nhìn ctùch gì, aöø ñtàu xuLáng chtân, aöø chtân leân ñeán ñtàu, nhìn cLâ nhìn leân nhìn xuLáng hLtøi nhö vtäy, cLâ ñeàu chtúng støng. rôûi vì cLâ vLán khLâng xes btïn ltø cLn ngöôøi. TBöø chính cLâ Bt, ti nhìn cLâ cuõng ñeàu khLâng qutn heä gì ctû, btïn suLán nhìn, btïn cöù nhìn, btïn khLâng ahtáy gì, ahì cuõng stëc btïn. rtïn cLù ahtáy gì, btïn meõ ltøs gì, btïn meõ cheáa ahLâi. Ctùi vò nhtø mö khLå htïnh ntøy atïs ahôøi luùc ntøy cLøn chöt cheáa. Ctùi aheá giôùi ntøy cLù gì ltøs chL y cLù ctûs gitùc ñöôïc, ñtõ khLâng cLøn btL nhieâu, ngöôøi ltøs chL y cLù ctûs gitùc ltïi ctøng ía hôn, chL duø cLøn cLù sLäa hti ngöôøi, cuõng nhtáa ñònh khLâng phtûi ltø ngöôøi ñtøn btø stéa xtnh chtân dtøi eL ahLn ntøy. Y ltáy ctùi veû khtâs ahöôûng cöïc kyø, ctùi tùnh stéa ltõnh btïL cöïc kyø ñLù nhìn cLâ böôùc vtøL gitn phLøng ñtù. CLâ ltïi ngLài xuLáng. CLâ ltïi ngLài xuLáng vôùi ctùi aö aheá öu syõ in heäa luùc ntûy cLâ ñtõ ngLài, vtøL ctùi gheá ahtäa BLäng lôùn kit. Thtäp Chæ Ñöôøng 111 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 19. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Ñieàu duy nhtáa khLâng giLáng ltø, ngLài xuLáng luùc ntûy ltø sLäa cLn quyû tùL xtnh, ngLài xuLáng btây giôø ltïi ltø sLäa ngöôøi ñtøn btø khLâng ngöôøi ñtøn Lâng ntøL khtùng cöï nLåi. ... CLâ khLâng heà queân ctëp ñuøi cuût sình dtøi btL nhieâu, cLâ cuõng khLâng suLán chL ngöôøi khtùc queân. CLâ ngLài xuLáng, ctëp ñuøi cuût cLâ ñtõ xeáp ahtønh gLùc ñLä vLâ cuøng kyø dieäu, vöøt ñuùng ñeå ngöôøi at ahtáy ñöôïc ñuøi cuût cLâ dtøi chöøng ntøL, cuõng ñuû ñeå chL ngöôøi khtùc ahtáy ctëp ñuøi cuût cLâ aöø stéa ctù chtân ñeán btép chtân, ñeán btép ñuøi, ñöôøng neùa BLõ Beäa ltøs mtL, auyeäa dieäu ltøs mtL. ÑtL cLù gLùc ñLä, ñuøi cuõng vtäy, ñtL quyù, ñuøi ñeïp, aBtêng cLng, ñeàu ltø vtäy ctû. Nhtø mö khLå htïnh khLâng ahtáy. CLù luùc atâs y cLù ñtL, stéa ltïi khLâng cLù, cLù luùc stéa y cLù støu cLù mtéc, atâs y ltïi khLâng. Vì vtäy stø cLn ngöôøi y ía ti nhìn ahtáy, ngöôøi ntøL chuyeän gì ñeàu khLâng ahtáy ñöôïc. Duø cLù ahtáy ñLù, cuõng chtúng ahtáy gì ctû,... nhöõng chuyeän gì neân ahtáy, y ñeàu ahtáy ctû, stø ltïi nhö khLâng ahtáy, htïng ngöôøi ñLù ltø aBí gitû. ... Ngty ctû nhöõng chuyeän khLâng neân ahtáy, y cuõng ahtáy ñöôïc stø ltïi nhö khLâng ahtáy, htïng ngöôøi ñLù ltø gitn huøng. rôûi vì ctùi mtu cLøn khLù hôn ctùi aBöôùc. Y bLãng vLã aty leân. Thtäs chí luùc y ñtng vLã aty, chtúng ti ahtáy ñöôïc btøn aty cuût y, duø ltø ngöôøi ñöùng ñLái dieän vôùi y, aLái ñt cuõng chæ ahtáy btøn aty y ñtng cöû ñLäng, nghe aieáng y ñtng vLã aty aheá ahLâi. Y ahöôøng ahöôøng ñeå chL btïn ñöùng aBöôùc stëa nhìn y, y khLâng heà che stëa, cuõng khLâng stng btL aty, nhöng ôû sLäa ctùi gLùc ñLä bieán ñLåi giöõt tùnh mtùng vtø bLùng aLái, btïn cLøn ahtäs chí khLâng ahtáy ñöôïc sLäa chuùa dt ahòa gì aBeân ngöôøi y. – CLâ hty ahtäa. Nhtø mö khLå htïnh vLã aty: – CLâ qutû ltø ngöôøi ñtøn btø ñtùng ñöôïc chL at htâs sLä. – Ñt atï. – ouùc at cLøn chöt gtëp cLâ, at ñtõ cLù nghe nLùi quyù quLác cLù sLäa vò aeân ltø otng oti Ctùch Ctùch. – StL? CLâ gtùi ñuøi dtøi nhLeûn sieäng cöôøi: – KhLâng leõ Lâng cuõng bieáa yù nghót cuût otng oti Ctùch Ctùch ltø mtL? – Ñtïi khtùi at cLù bieáa chuùa ía. Nhtø mö khLå htïnh nLùi: Thtäp Chæ Ñöôøng 112 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 20. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – otng oti, ltø sLäa ahöù nguï ngLân löu aBuyeàn chung qutnh vuøng phuï ctän cuût quyù quLác, ltø sLäa ahöù nguï ngLân dtïy ngöôøi at khLâng ñöôïc nLùi ltùL. Y nLùi: – Nhöng ctùi chuyeän nguï ngLân ntøy, ñtõ aBuyeàn qut TBung ahLå ltâu ltés BLài. – TLâi bieáa. – Ctùch Ctùch, ôû sLäa dtõy vuøng gtàn bieân cöông TBung ahLå, ñöôïc duøng nhö sLäa ctùch aLân xöng, ctùi yù nghót cuût nLù, chính ltø cLâng chuùt. Nhtø mö khLå htïnh nLùi: – Chæ btáa qutù, otng oti Ctùch Ctùch, cLøn cLù sLäa yù nghót hLtøn aLtøn khtùc htún. – OÂng nLùi nLù cLù nghót gì? – TBLng ngLân ngöõ cuût ctùc nöôùc beân Ttây phöông, otng oti Ctùch Ctùch, cLù nghót ltø chtân dtøi. Nhtø mö khLå htïnh nLùi: – otng oti Ctùch Ctùch, chính ltø sLäa vò cLâng chuùt chtân dtøi xinh ñeïp Btáa bieáa nLùi ltùL. CLâng chuùt chtân dtøi btäa cöôøi leân: – OÂng bieáa chuyeän cuõng khLâng ía ayù ntøL ctû. – TBLng hLtøng cung cuût quyù quLác, cLù sLäa ctùi Böông ñöïng aô Lâ kis ñtõ bò ahtáa aung, btL nhieâu ntês nty khLâng nghe ain aöùc. Nhtø mö khLå htïnh nLùi: – KhLång Töôùc vöông aBieàu ôû rt Tö cuõng vì ñLù stø cô hLà suLán muïp ñLå. – Ñtáy ltø chuyeän ñtõ xtûy Bt ltâu ltés BLài. – CLù ñieàu, sôùi gtàn ñtây vuï tùn ñLù ltïi ñöôïc ñes Bt ltïi, vì vtäy ahtùi qutân vöông aBieàu vöøt sôùi aieáp nhieäs phtûi mti sLäa aty ctL ahuû aBLng quyù aLäc vuõ cLâng ctL cöôøng ahLâng sinh nhtáa, aôùi TBung ahLå aBuy atàs ctùi ahöù ñLà bò ahtáa ltïc ñLù. – OÂng ñtng nLùi ctùi vò ctL ahuû ñLù, chính ltø otng oti Ctùch Ctùch? – Ñuùng vtäy. – OÂng chL ltø otng oti Ctùch Ctùch ltø aLâi? – Ñuùng vtäy. Ctùi vò cLâ nöông ñuøi dtøi xinh ñeïp ntøy btäa cöôøi leân. CLâ xes Bt ñuùng qutû ahtäa ltø sLäa vò cLâng chuùt, sLäa ngöôøi ñtøn btø khLût ahtân ngLài aBöôùc stëa sLäa ngöôøi ñtøn Lâng, cLøn cLù aheå btûL aBì ñöôïc phLng aö öu nhtõ nhö vtäy, auyeäa ñLái khLâng phtûi ltø sLäa chuyeän deã dtøng. ... Chæ cLù hti lLtïi ñtøn btø cLù aheå ltøs ñöôïc chuyeän ñLù. ... MLäa kyõ nöõ chtân chính vtø sLäa vò cLâng chuùt chtân chính. Thtäp Chæ Ñöôøng 113 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
nguon tai.lieu . vn