Xem mẫu

 1. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Chöông Möôøi Ba LAN HOA TRUYEÀN KYØ M Läa chuyeän aBuyeàn kyø ltøs aheá ntøL stø atïL ñöôïc Bt? MLäa nhtân vtäa tnh huøng ltøs aheá ntøL stø atïL ñöôïc Bt? rtL nhieâu gitn ntn khLå cöïc? rtL nhieâu chòu ñöïng? rtL nhieâu khtéc khLå? ... Tuy nLùi ltø cheùs gieáa ñtãs stùu khLâng chöøng ti ti cuõng ñeàu hieåu, nhöng nLùi aôùi chòu ñöïng vtø khtéc khLå, chæ e ltø khLù hieåu hôn sLäa chuùa. Hieän atïi, chuùng at ltïi aBôû veà ctùi chLã aBLïng yeáu nhtáa. otn HLt aieân minh atïi mtL luùc xutáa hieän cuõng cLù ctùi suøi ahôs ltøs ngöôøi at chuù yù? otáy ctùi aính aình cuût y, htønh vi cuût y, chuyeän y suLán ltøs stø nLùi, y vLán phtûi aìs ñuû sLïi ctùch ñeå aBtùnh möï chuù yù cuût ngöôøi khtùc sôùi phtûi. – Ñtáy chính ltø nhöôïc ñieås cuût y. Thieáu nieân nLùi: – Vtø cuõng ltø ñöôøng dtây sLái nhôï chL chuùng at. ... Nhtáa ñònh phtûi xutáa hieän vtøL ñeâs aBtêng aBLøn. Ñieàu ñLù ñtõ ahu nhLû ltïi ctùi phtïs vi ñeå ngöôøi at aìs y, suøi ahôs cuût hLt ltn, ltïi ltø sLäa ahöù suïc aieâu vLâ cuøng ñtëc bieäa deã nhtän Bt. Vì vtäy, ahieáu nieân sôùi nLùi ctùi giLïng khtúng ñònh nhö vtäy. ... Ñtây ltø nhöôïc ñieås cuût y, vtø cuõng ltø ñöôøng dtây sLái nhôï chL chuùng at. rôûi vì ctùi ñtïL lyù ñLù cuõng nhö sLäa cLäng sLäa ltø hti, ahtäa ñôn gitûn, cuõng chính xtùc nhö sLäa cLäng sLäa ltø hti vtäy. Chæ btáa qutù, sLäa cLäng vôùi sLäa cLù phtûi auyeäa ñLái ltø hti khLâng nhó? Ngöôøi lôùn auLåi bLãng cöôøi nuï. – Ctùi nhöôïc ñieås cuût sLäa ngöôøi, cLù luùc ahöôøng ahöôøng cuõng ltø ctùi chLã hty cuût hLï, sLäa sLái nhôï ahtäa BLõ Btøng nhö vtäy, cLù luùc ngöôïc ltïi cLù aheå dtãn chuù ñeán seâ lLä. Y nLùi vôùi ahieáu nieân: – TBeân aheá giôùi ntøy, hình nhö cLøn chöt cLù chuyeän gì auyeäa ñLái, auyeäa ñLái chính xtùc vtø auyeäa ñLái mti ltàs ñeàu khLâng aheå ntøL aLàn atïi. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – MLäa chuyeän cLù chính xtùc hty khLâng, chæ dL chuù nhìn aöø sLäa gLùc ñLä ntøL ñLù aheá ahLâi. Thtäp Chæ Ñöôøng 186 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Ctâu nLùi táy phtûng phtáa htøs chöùt sLäa aBieáa lyù ahtäa mtâu xt, ahieáu nieân auy khLâng phuïc, nhöng y khLâng dtùs ctõi ltïi. Ngöôøi lôùn auLåi dó nhieân ahtáy BLõ y ñtng nghó gì, vì vtäy y nLùi aBöôùc: – Chuù nhtáa ñònh chL Btèng hti ñieås ñLù ltø ñöôøng dtây BLõ Btøng ltés, nhöng hình nhö at ltïi khLâng ñLàng yù. Y hLûi ahieáu nieân: – Chtéc ltø chuù ctûs ahtáy kyø qutùi ltés phtûi khLâng? – Ñuùng vtäy! Thieáu nieân nLùi: – Qutû ahtäa aLâi nghó khLâng Bt ñöôïc ctùi ñtïL lyù aBLng ñLù Bt ltøs mtL. – Ctùi ñtïL lyù ntøy ahtäa Bt cuõng Btáa ñôn gitûn. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – Tt khLâng chL ltø hti ñieås ñLù ltø sLái nhôï, bôûi vì ctùi sLái nhôï ñLù qutù BLõ Btøng. Y nLùi chL ahieáu nieân bieáa: – Nhöõng sLái nhôï qutù BLõ Btøng nhö vtäy, ahöôøng ahöôøng ñeàu ltø ctïs btãy. Thieáu nieân vtãn cLøn chöt hieåu ltés: – Ttïi mtL? Y hLûi. Thtùi ñLä cuût ngöôøi lôùn auLåi Btáa nghieâs aBtng: – rôûi vì côõ htïng ctL ahuû nhö otn HLt aieân minh, nhtáa ñònh meõ khLâng ñeå ltïi sLäa ñöôøng dtây BLõ Btøng aBöôùc stëa chL chuù ahtáy, aBöø phi y suLán duï chuù ñi vtøL ñöôøng Beõ, hLtëc ltø y ñtõ ñieân BLài. otn HLt aieân minh dó nhieân khLâng aheå ntøL ñieân ñöôïc. – Vì vtäy, giöõt ñeâs, vtø hLt ltn, ñeàu Btáa cLù aheå ltø sLäa böùc støn möông suø, ltøs chL chuù minh Bt ctûs gitùc mti ltàs, ltøs chL chuù ñi aBtäa ñöôøng, Bôùa vtøL ctïs btãy. Ngöôøi lôùn auLåi ltïi gitûi ahích vôùi ahieáu nieân: – Cuõng nhö nLùi, chuù chL Btèng y chæ xutáa hieän vtøL giöõt ñeâs aBtêng aBLøn, nhöõng ñeâs khtùc y meõ ltøs gì nhó? KhLâng leõ ñtng aæt hLt ñtùnh côø chôi ñtøn? KhLâng leõ ñtng Böõt cheùn queùa nhtø Böõt ctàu aieâu? Thieáu nieân ngtån stëa Bt. TBöôùc giôø y chöt btL giôø nghó ñeán vtán ñeà ñLù, nhöng btây giôø y ñtõ nghó aôùi. ... Nhöõng ñeâs khtùc, ctùi vò otn HLt aieân minh ntøy khLâng chöøng ltøs nhöõng chuyeän cLøn khtû Lá ctøng ñtùng môï hôn ltø chuyeän y ltøs giöõt ñeâs aBtêng aBLøn. AÙnh stéa cuût ngöôøi lôùn auLåi ñöôïs ñtày veû aBtàs aö: Thtäp Chæ Ñöôøng 187 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – Y cLá yù ñeå chL chuù nghó Btèng y chæ xutáa hieän vtøL giöõt ñeâs aBtêng aBLøn, cLá yù ñeå chL chuù nghó Btèng y chæ phtïs aLäi gieáa ngöôøi vtøL nhöõng luùc nhtáa ñònh ntøL ñLù, nhöõng luùc khtùc ñi phtïs aLäi gieáa ngöôøi, chuù meõ khLâng ñi chuù yù aôùi. Y hLûi ahieáu nieân: – Chuù nghó ñLù cLù aheå ltø nhöôïc ñieås cuût y khLâng? Thieáu nieân ahöøt nhtän: – TLâi mti BLài. Ngöôøi lôùn auLåi ltïi hLûi: – Ctùi suøi ahôs cuût hLt ltn ltøs mtL ltïi cLù aheå ñöôïc xes ltø sLái nhôï nhó? Y hLûi: – Muøi ahôs cuût hLt ltn, khLâng phtûi nhtáa ñònh ltø ôû sLäa ngöôøi ntøL, cuõng khLâng ti quy ñònh ltø chæ cLù sLäa ngöôøi ntøL aBeân ngöôøi sôùi cLù suøi ahôs ñLù. Thieáu nieân ahöøt nhtän. rtáa keå sình xöùc suøi ahôs cuût hLt ltn aBeân ngöôøi cuût ti, ngöôøi ñLù ñeàu meõ cLù ctùi suøi hLt ltn, ahtäs chí neáu sình xöùc leân sLäa cLn lôïn, cLn lôïn ñLù cuõng meõ cLù suøi ahôs cuût hLt ltn. ... Neáu aBLng ngöôøi cLù suøi ahôs cuût hLt ltn aöùc ltø otn HLt aieân minh, ahì sLäa cLn lôïn cuõng cLù aheå ltø otn HLt aieân minh BLài. Thieáu nieân cöôøi khLå. Ctùi ñieås ñLù y cuõng chöt btL giôø nghó aôùi, hieän atïi hieån nhieân y ñtõ nghó aôùi, y chæ ahtáy sình mtL giLáng sLäa cLn lôïn qutù. – Neáu hti ñieås ñLù ñeàu khLâng aheå xes ltø ñöôøng dtây sLái nhôï, ahì ñôïi ñeán luùc chieán dòch Thieâu Thtân ahtáa btïi BLài, otn HLt aieân minh bieán stáa BLài, cLøn ti cLù aheå kieás Bt ñöôïc y? – Ía nhtáa cLøn cLù sLäa ngöôøi. – Sôû oöu Höông? – Dó nhieân ltø Lâng at. Ngöôøi lôùn auLåi cöôøi: – Dó nhieân ltø Lâng at, btáa cöù ti ñeàu cLù aheå aöôûng aöôïng ñöôïc, aBeân aheá giôùi ntøy, neáu cLøn cLù ngöôøi ntøL cLù aheå aìs Bt ñöôïc ctùi vò otn HLt aieân minh ahtàn bí, ngöôøi ñLù nhtáa ñònh phtûi ltø Sôû oöu Höông. – Nhtáa ñònh ltø vtäy. Thieáu nieân ahöøt nhtän. – Nhöng Sôû oöu Höông cuõng chæ btáa qutù ltø sLäa ngöôøi aheá ahLâi, aBLng sLäa aình ctûnh khLâng cLù sLäa ñöôøng dtây sLái nhôï ntøL nhö vtäy, ltøs mtL y cLù aheå aìs Bt sLäa ngöôøi hình nhö chöt btL giôø aLàn atïi ctû? Thtäp Chæ Ñöôøng 188 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Ctùi vtán ñeà ahtäa ltø auyeäa, cLøn ti aBtû lôøi ñöôïc chL ñtây? Thieáu nieân nhìn nhìn ngöôøi lôùn auLåi, y bLãng cöôøi nLùi: – Ctùi vtán ñeà ñLù aLâi chính ñtng hLûi Lâng, Lâng ltïi ñi hLûi ngöôïc ltïi aLâi. Ngöôøi lôùn auLåi cuõng cöôøi, nhöng nuï cöôøi cuût y ltäp aöùc ngöøng ngty, ltäp aöùc ltïi ltáy giLïng ahtäa nghieâs aBtng nLùi: – Ñtây ltø sLäa ahöù vtán ñeà atâs ahtùi. – Ttâs ahtùi? – Ttâs ahtùi, cLù nghót ltø, ctùi ctùch muy nghó vtø ctùch nhìn cuût sLäa ngöôøi ñLái vôùi sLäa vtán ñeà, luùc y ñtng xöû lyù sLäa chuyeän gì ñLù. – ÑLàng sLäa chuyeän nhö vtäy, neáu dL hti ngöôøi khtùc nhtu ltïi xöû lyù, keáa qutû ahLâng ahöôøng ltø khtùc nhtu. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – rôûi vì aBeân ñôøi ntøy cLù ñuû ctùc ahöùc ctùc dtïng ngöôøi khtùc nhtu, chL duø ñLàng sLäa hLtøn ctûnh, ñLàng sLäa ctùch xöû lyù, phöông phtùp xöû duïng cuõng meõ khLâng giLáng nhtu. – CLù phtûi vì atâs ahtùi cuût bLïn hLï khLâng giLáng nhtu? – Ñuùng vtäy. ... MLäa gtõ phuù git cLâng aöû tên nL nguû kyõ, vtø sLäa gtõ btïch ñinh muLáa ngtøy qutàn qutäa gitn khLå, aBLng sLäa aình huLáng giLáng nhtu, xöû lyù sLäa chuyeän giLáng nhtu, bLïn hLï meõ duøng phöông phtùp khtùc nhtu ñeán chöøng ntøL. Ctùi möï khtùc bieäa ñLù cô hLà khLù stø aöôûng aöôïng chL nLåi. – Ctùi ñieås khtùc bieäa qutn aBLïng nhtáa ltø, khLâng chöøng khLâng phtûi ltø ctùch muy nghó vtø ctùch nhìn cuût bLïn hLï khtùc nhtu, stø ltø atâs lyù cuût bLïn hLï chòu tûnh höôûng cuût chuyeän ñLù khtùc bieäa Bt ltøs mtL. Ñtây ltø ctâu nLùi ahtäa khLù hieåu, nhöng ahieáu nieân vtãn hieåu ñöôïc. – CLù nhöõng ngöôøi luùc nguy ntn meõ dtán ahtân Bt ung dung aöïu nghót, cLù ngöôøi ahì chtïy aBLán cLøn nhtnh hôn ctû ngöït. Thieáu nieân nLùi: – CLù ngöôøi luùc ahtáa yù ahì cuLàng ct Böôïu cheø, cLù ngöôøi ahì phtán chtán ainh ahtàn leân aBtnh ñtáu, cLù ngöôøi ahì chtúng støng gì, cLù ngöôøi ahì ñtâs ñtàu vtøL ñtâu ñLù aöï aöû. – Ttïi mtL nhó? – rôûi vì atâs lyù cuût bLïn hLï ctûs ahuï khLâng giLáng nhtu. Thieáu nieân hLûi ngöôøi lôùn auLåi: – Ñtây cLù phtûi ltø atâs ahtùi khLâng? – Ñuùng vtäy. Ngöôøi lôùn auLåi vLã aty: Thtäp Chæ Ñöôøng 189 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – Ñuùng ltø nhö vtäy. ... (Hình nhö stáa sLäa ñLtïn) KhLâng nhöõng vtäy keá hLtïch cLøn chu stäa nhö aheá. Y nLùi: – Chieán dòch Thieâu Thtân ñtõ huy ñLäng btL nhieâu möùc ngöôøi atøi mtûn nhö vtäy, neáu ahtáa btïi heáa ctû, ngöôøi khtùc nhtáa ñònh meõ atù hLût btøng hLtøng, vöøt môï vöøt aöùc, ahtäs chí meõ khLâng aieác ñtùnh vtøL sLäa vtùn btøi aLái htäu. – Ñt mLá ngöôøi ti ti cuõng vtäy. Thieáu nieân nLùi: – TBeân aheá giôùi ntøy, ñtïi ñt mLá ngöôøi luùc bò ahtáa btïi ntùa nöôùc BLài, meõ bieán ahtønh cLn ahuù aBLng ñöôøng cuøng. – KhLâng cLù ngLtïi leä mtL? – CLù, dó nhieân ltø cLù, khLâng nhöõng vtäy, cLøn cLù hti htïng. Thieáu nieân nLùi: – MLäa ltø aBí gitû, sLäa ltø gitn huøng. Y nLùi: – TBí gitû ltø keû ñtïs btïc, gitn huøng ltø keû ltõnh aónh, aBí gitû vLâ duïc, gitn huøng vLâ aình, ñLái ctùi ñöôïc ahut aBLng aty, ñeàu ñtõ ñònh ñLtïa mtün ñtâu ñLù BLài. – Chuù ltàs BLài. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – Ngöôøi ñöôïc ngLtïi leä khLâng phtûi chæ cLù hti htïng, stø ltø bt htïng. – CLøn sLäa htïng ahöù bt ltø ti? – otø keû ngu. Thieáu nieân muy nghó sLäa hLài ltäp aöùc hieåu Bt. – Ñuùng vtäy, ñuùng ltø keû ngu. Thieáu nieân nLùi: – rôûi vì bLïn hLï vLán khLâng cLù chuyeän gì phtûi ñtéc yù, ahì ltøs gì cLù chuyeän ahtáa yù. otn HLt aieân minh dó nhieân khLâng phtûi ltø keû ngu. – Côõ htïng nhtân vtäa gitn huøng nhö y, duø cLù bò ahtáa btïi, cuõng meõ khLâng ñeán nLåi btïi vtøL aBLng auyeäa ctûnh. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – rôûi vì bLïn hLï ltøs btáa kyø ñieàu gì, cuõng ñeàu ñeå sLäa lLái ahLtùa ñtèng mtu. Y ltïi bLå mung: – Ñeán chLã ctàn kíp, bLïn hLï beøn auøy aheL ahôøi cô stø quyeáa ñònh, ctéa ñöùa lieân Thtäp Chæ Ñöôøng 190 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long heä giöõt sình vtø ctùi chuyeän bò ahtáa btïi ñLù, ñi aôùi cLn ñöôøng bLïn hLï ñtõ döï bò mtün, ñi ltøs sLäa chuyeän khtùc, ahtäs chí cLøn cLù aheå bieán ahtønh sLäa ngöôøi khtùc. – ouùc ñLù, ngLï dtï cuõng chtúng cLøn stø ltn hLt cuõng khLâng ahtáy ñtâu, cLn ngöôøi cuût y cuõng aöø ñLù stø bieán stáa. – Ñuùng vtäy. – TBtùng mó ñLtïn uyeån (aBtùng mó chtëa aty), chính ltø nhö vtäy. – Ñuùng vtäy. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – Ctùnh aty ñtõ ntùa btáy Bt, cLøn cöù Lâs cöùng ôû ñLù khLâng buLâng, nhöõng ahöù ñLù bLïn hLï khLâng btL giôø ltøs aôùi. – Vì vtäy Lâng chL ltø, chæ ctàn chieán dòch Thieâu Thtân ahtáa btïi BLài, ctùi vò otn HLt aieân minh ntøy ltäp aöùc meõ stáa aieâu bieäa atês bieäa aích. – Ñuùng vtäy. – Chieán dòch Thieâu Thtân ñtõ ahtáa btïi khLâng cLøn nghi ngôø gì nöõt, Höông SLtùi ltøs mtL ltïi aìs ñöôïc Bt ngöôøi ntøy? ... Ñtáy chính ltø ctùi cLáa lLõi cuût vtán ñeà. Ngöôøi lôùn auLåi cöôøi nLùi: – ouùc ntõy at ñtõ nLùi chL chuù nghe BLài, ñtây ltø sLäa ahöù vtán ñeà atâs ahtùi. ... Vtán ñeà ltïi chtïy aBôû veà ltïi chLã btn ñtàu, ahieáu nieân vtãn cLøn chöt hieåu. Ngöôøi lôùn auLåi gitûi ahích ltïi: – Phtøs ltø nhöõng aty gitn huøng, neáu ñtõ ahtáa btïi BLài, nhtáa ñònh meõ btïi mtïch mtønh mtnh, nhtáa ñònh khLâng chtàn chöø ngtàn ngtïi, bôûi vì bLïn hLï bieáa sình cLøn cLù cô hLäi meõ qutäa khôûi aBôû ltïi. – Htïng ngöôøi ntøy dó nhieân Btáa ain vtøL chính sình. Thieáu nieân nLùi: – Ñtáy cuõng chính ltø ctùi atâs ahtùi cuût bLïn hLï. – Ñuùng vtäy. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – Chæ btáa qutù htïng ngöôøi ñLù, dó nhieân ltø ahöôøng ahöôøng ahténg hôn ltø ahut. – Dó nhieân, ngöôøi hty bò ahut, ltøs mtL cLøn ltø gitn huøng ñöôïc? Ngöôøi lôùn auLåi bLãng hLûi ahieáu nieân: – Neáu bLïn hLï ahténg BLài ahì mtL? rLïn hLï ahténg BLài, meõ cLù atâs ahtùi Bt mtL? Thieáu nieân möõng mLáa. Y chöt aöøng nghó qut ñieås ñLù, hieän atïi y sôùi phtùa hieän Bt, ctùi ñieås ñLù sôùi ltø ñieås chính yeáu cuût vtán ñeà. Thtäp Chæ Ñöôøng 191 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Ngöôøi lôùn auLåi ltïi nLùi vôùi ahieáu nieân: – Chuù chL Btèng chieán dòch Thieâu Thtân ltàn ntøy nhtáa ñònh meõ ahtáa btïi, bôûi vì Sôû Höông SLtùi ñtõ ñLtïa heáa aieân cô aBLng aty, aBLng ltàn htønh ñLäng ntøy. Ngöôøi lôùn auLåi hLûi: – CLù ñieàu, chuù cLù nghó aôùi Btèng, neáu Höông SLtùi vLán khLâng nghó ñeán chuyeän ahténg, chuyeán htønh ñLäng ñLù ltïi cLù keáa qutû Bt mtL? Ctùi vtán ñeà ntøy cuõng khLâng ctàn phtûi aBtû lôøi. Thtäs chí cuõng khLâng ctàn hLûi. Hti beân aBtnh nhtu, sLäa beân vLán khLâng suLán ahténg, dó nhieân ahténg phtûi ltø beân kit. Neân hLûi phtûi ltø: – Chuyeán htønh ñLäng ntøy suïc ñích ltø aBtnh gitønh mLáng cheáa, ngöôøi ahténg mLáng, ngöôøi ahut cheáa, vì vtäy khLâng aheå khLâng ahténg, atïi mtL Sôû Höông SLtùi ltïi khLâng suLán ahténg? Ngöôøi lôùn auLåi ltïi phuû ñònh ctâu hLûi ñLù, y nLùi chL ahieáu nieân bieáa: – Vtán ñeà cuõng khLâng neân hLûi nhö vtäy, bôûi vì ctâu aBtû lôøi ñtõ cLù aöø ltâu. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – Chuù cuõng phtûi neân nghó aôùi, neáu Höông SLtùi huûy dieäa htún ctùi chieán dòch ntøy, ñtùnh btïi hLtøn aLtøn otn HLt aieân minh, nhöng aBöôùc mtu vtãn khLâng bieáa ctùi vò otn HLt aieân minh sình ñtùnh btïi ltø ti, ahì ahténg lôïi ltàn ntøy cuût Lâng at cLøn cLù yù nghót gì? Thieáu nieân ñLàng yù ñieås ñLù. – Neáu Sôû Höông SLtùi aBöôùc mtu vtãn aìs khLâng Bt ñöôïc otn HLt aieân minh ltø ti, aLâi nghó ltø chæ môï Lâng at ngty ctû nguû cuõng khLâng nguû yeân ñöôïc. – Vì vtäy Lâng at htønh ñLäng chuyeán ntøy, chæ ñöôïc btïi, khLâng ñöôïc ahténg. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – OÂng at phtûi nhtáa ñònh btïi, khLâng btïi khLâng ñöôïc. – Ttïi mtL? – rôûi vì Lâng at nhtáa ñònh phtûi aìs chL Bt ctùi vò otn HLt aieân minh ntøy. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – OÂng at nhtáa ñònh phtûi ñLái dieän vôùi ctùi vò otn HLt aieân minh ntøy, quyeáa sLäa phen ahténg ahut sôùi xLng. Thieáu nieân ahôû dtøi: – Neáu vtäy, Sôû oöu Höông ltàn ntøy meõ ltàs BLài. – StL? – OÂng at phtûi bieáa, cLù sLäa htïng ngöôøi khLâng aheå ntøL cLøn aBtnh ahténg ahut ñöôïc vôùi sLäa ti. Thtäp Chæ Ñöôøng 192 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – Htïng ngöôøi ntøL? Ngöôøi cheáa? – Ñuùng vtäy. Thieáu nieân nLùi: – OÂng at phtûi bieáa Btèng, aBLng chuyeán htønh ñLäng ntøy, ngöôøi khLâng ahténg meõ phtûi cheáa. Ngöôøi lôùn auLåi cöôøi: – Ttïi phöông dieän ñLù, ctùch muy nghó cuût chuù cLù khtùc Höông SLtùi. – KhLâng leõ Lâng at chL Btèng, aBLng aình huLáng ñLù, khLâng ahténg cLøn cLù aheå khLâng bò cheáa mtL? Thieáu nieân hLûi: – KhLâng leõ Lâng at chL Btèng, aBLng aình huLáng ñLù, otn HLt aieân minh cLøn buLâng aht chL Lâng at? – Ñuùng vtäy. – StL Lâng ltïi nghó nhö vtäy? – Chæ vì sLäa ñieås. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – Chæ vì y hieåu BLõ atâs ahtùi cuût otn HLt aieân minh vLâ cuøng. Ngöôøi lôùn auLåi hLûi ahieáu nieân: – Chuù cLù btL giôø ahtáy qut seøL vôøn chuLäa btL giôø chöt? Chuù cLù btL giôø ahtáy qut nheàn nheän btéa cLân aBuøng chöt? Thieáu nieân cLù ahtáy qut. Y cuõng bieáa seøL btéa chuLäa, meõ khLâng gieáa ngty cLn chuLäa tên lieàn, bôûi vì, tên cLn chuLäa xLng, chæ btáa qutù ltø ahLût stõn ctùi ñLùi cuût sình aheá ahLâi, ñLái vôùi nLù, ctùi ñieås ahLût stõn ñLù cLøn chöt ñuû. Nheàn nheän cuõng vtäy. Nheàn nheän gitêng vLõng btéa ñöôïc cLân aBuøng BLài, cuõng giôõn côïa vôùi cLân aBuøng sLäa hLài, mtu ñLù sôùi aöø aöø tên. rôûi vì bLïn chuùng chL Btèng, ñtây ltø sLäa ahöù höôûng ahuï... rLïn chuùng nhtáa ñònh khLâng bLû qut ctùi ahöù höôûng ahuï ñLù. ... TBLng aheá giôùi cuût cLân aBuøng vtø chuLäa, seøL vtø nheàn nheän chtéc chtén ltø nhöõng aty gitn huøng khLâng nghi ngôø gì ctû. Thieáu nieân hieåu ctùi ñieås ñLù, vì vtäy y hLûi ngöôøi lôùn auLåi: – CLù phtûi Höông SLtùi chL Btèng otn HLt aieân minh cuõng giLáng nhö seøL vtø nheàn nheän, btéa ñöôïc Lâng at BLài, meõ khLâng gieáa ngty ltäp aöùc? – Ñuùng vtäy. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: Thtäp Chæ Ñöôøng 193 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – OÂng at ain Btèng, aBöôùc khi Lâng at cheáa, otn HLt aieân minh meõ ñeå chL sình höôûng ahuï sLäa chuùa. – rôûi vì Lâng at ain Btèng atâs ahtùi cuût otn HLt aieân minh nhtáa ñònh ltø nhö vtäy? – Ñuùng vtäy. – OÂng at cLù chtéc chtén ctùi ñieås ñLù khLâng? – KhLâng. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – Nhöng Lâng at nhtáa ñònh phtûi ñtùnh ctù sLäa phen, nhtáa ñònh phtûi stïL hieås sLäa phen. Thieáu nieân khLâng hieåu ltés: – TLâi ahtäa aình khLâng hieåu, atïi mtL Höông SLtùi ltïi ñi ltøs vtäy? – rôûi vì Lâng at ain Btèng neáu otn HLt aieân minh ahténg ctùi chieán dòch ntøy, y meõ nhtáa ñònh khLâng gieáa Lâng at. – Ttïi mtL? Ngöôøi lôùn auLåi gitûi ahích: – Gieáa, ahì phtûi gieáa BLài, cuõng giLáng nhö seøL tên chuLäa, cuõng ltø nhtáa ñònh phtûi tên, neáu chuùng nLù khLâng tên khLâng gieáa, dó nhieân ltø cLù nguyeân nhtân cuût chuùng nLù. – Nguyeân nhtân gì? ... TBtû lôøi cuõng ltø sLäa ahöù aBtû lôøi nhtáa ñònh. – rôûi vì otn HLt aieân minh cuõng giLáng nhö seøL vtø nheän vtäy, aBLng sLãi aình huLáng, cuõng cLù sLãi ctùi atâs ahtùi khtùc nhtu. – Stu ñLù ahì mtL? – KhLâng phtûi mtu ñLù, stø ltø keáa cuLäc. – TLâi suLán hLûi, chính ltø keáa cuLäc. Ngöôøi lôùn auLåi cöôøi, cöôøi dtøi, cöôøi khLâng ngôùa. rôûi vì ctùi keáa cuLäc ntøy khLâng buLàn cöôøi sLäa chuùa ntøL. Keáa cuLäc vónh vieãn khLâng btL giôø buLàn cöôøi. Vónh vieãn khLâng btL giôø. rtáa keå chuyeän gì vui veû hLtn ltïc buLàn cöôøi ñeán ñtâu, ñeán hLài keáa cuLäc, ltø khLâng cLøn vui veû, khLâng cLøn buLàn cöôøi gì nöõt. ... Sinh seänh ltø chuyeän vui veû, phLng phuù bieáa btL, nhieäa ntùL bieáa btL, chL duø cLù nhöõng ngöôøi minh seänh khLâng ñöôïc hLtn ltïc phLng phuù, ahì hLï cuõng cLù nhöõng luùc vui veû ahLtûi stùi ntøL ñLù. CLù ñieàu keáa cuLäc cuût minh seänh ltø gì nhó? otø ctùi cheáa. Thtäp Chæ Ñöôøng 194 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long ÑLái vôùi btáa kyø htïng ngöôøi ntøL, keáa cuLäc cuût minh seänh cuõng ñeàu ltø ctùi cheáa. Cheáa ltø aheá ntøL? ... Neáu btïn ñtõ aöøng ngLài muy nghó kyõ ctùi vtán ñeà ntøy, btïn meõ hieåu Btèng ñôøi ngöôøi ltø sLäa aBöôøng bi kòch lôùn ltL, neáu btïn hieåu ñöôïc ctùi ñieås ñLù, btïn ñLái vôùi Btáa nhieàu chuyeän meõ ahtáy nheï nhtøng ñi sLäa chuùa. Thtáy nheï ñi khLâng phtûi ltø aieâu cöïc, cuõng khLâng phtûi ltø buLâng ahtû, stø ltø ahtùi ñLä chL atás lLøng btïn khLtn dung ñöôïc sLäa chuùa. Nhöng aBeân aheá giôùi ntøy, cLù bieáa btL ltø ctâu chuyeän, ltáy ahtønh cLâng vtø hLtn ltïc ltøs keáa cuLäc. Keû aBtnh ñtáu khLå cöïc cuLái cuøng ahtønh cLâng, aình nhtân yeâu nhtu BLáa cuLäc ahtønh quyeán ahuLäc. Chæ aieác ltø ctùi ahöù keáa cuLäc ñLù khLâng phtûi ltø keáa cuLäc, stø ltø sLäa btûng hieäu atïs ahôøi. Ñeán chung cuLäc BLài, vtãn ltø aheá ahLâi. Vì vtäy luùc ahieáu nieân hLûi ngöôøi lôùn auLåi veà keáa cuLäc, ngöôøi lôùn auLåi beøn cöôøi leân, bôûi vì y chæ cLøn nöôùc cöôøi. ... Ctùi vtán ñeà ñLù hLûi sLäa ctùch ngu xutån ltøs mtL, buLàn cöôøi ltøs mtL. – MLäa ngöôøi neáu suLán ltøs chuyeän gì, aLáa nhtáa ltø ñöøng neân hLûi ñeán keáa cuLäc. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – rôûi vì atáa ctû keáa cuLäc ñeán hLài keáa cuLäc ñeàu giLáng nhtu. Y nLùi: – Vì vtäy luùc chuùng at suLán ltøs chuyeän gì ñLù, chæ neân hLûi ctùi chuyeän ñLù, cLù neân ltøs hty khLâng, cLù ñtùng ltøs hty khLâng, ltøs chuyeän ñLù, cLù phtûi meõ ltøs chL ngöôøi khtùc khLtùi ltïc ñöôïc hty khLâng. Töï sình phtán chtán leân! rôûi vì minh seänh chæ btáa qutù ltø sLäa qutù aBình aheá ahLâi. Thieáu nieân hieåu ñöôïc. – MLäa ngöôøi neáu hieåu ñöôïc ctùi ñieås ñLù, minh seänh cuût y chính ltø khLtùi ltïc, cuLäc ñôøi y xes nhö ñtõ khLâng mLáng ahöøt BLài. Y nLùi: – TLâi ain Btèng Sôû oöu Höông nhtáa ñònh ltø sLäa ngöôøi hieåu BLõ ñieås ñLù, vì vtäy btáa keå Lâng at ltøs gì, Lâng at aheå ntøL cuõng ltøs heáa aLtøn löïc. ... Vì vtäy minh seänh cuût y vónh vieãn mLáng cLù yù nghót hôn ti khtùc. Nhöng aBeân aheá giôùi ntøy, btáa cöù chuyeän gì cuõng ñeàu phtûi cLù keáa cuLäc, cLù btéa ñtàu, ltø phtûi cLù keáa cuLäc, btáa cöù chuyeän gì, cuõng khLâng aheå ngLtïi leä. rôûi vì cLù minh seänh, ltø ñtõ cLù möï btéa ñtàu BLài... CLù btéa ñtàu, ltø nhtáa ñònh phtûi cLù keáa cuLäc. Neáu khLâng cLù btéa ñtàu nhó? Thtäp Chæ Ñöôøng 195 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long KhLâng cLù btéa ñtàu, ahì chtúng cLù gì ctû, chtúng cLù minh seänh, chtúng cLù bi hLtn, chtúng cLù ngöôøi, cuõng chtúng cLù keáa cuLäc. ... KhLâng cLù keáa cuLäc cLù phtûi ltø khLtùi ltïc hôn khLâng nhó? KhLâng phtûi. KhLâng cLù keáa cuLäc, chính nLù ltø sLäa ahöù keáa cuLäc. ... KhLâng chöøng ctùi ñieås ñLù sôùi ltø chuyeän bi ti nhtáa. rtáa keå Bt mtL, ctùi aheá giôùi ntøy cuõng ltø ñtõ hình ahtønh BLài, ñtõ cLù minh seänh BLài, ñtõ cLù btéa ñtàu BLài, cLù ngöôøi BLài, cLù bi cLù hLtn cLù ly cLù hôïp BLài. – Vì vtäy sLãi chuyeän ñeàu phtûi cLù sLäa keáa cuLäc, ctùi chieán dòch Thieâu Thtân ltàn ntøy cuõng khLâng aheå ntøL ngLtïi leä. – Ñuùng vtäy. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – TBLng ctùi aheá giôùi ntøy, ñtïi ñt mLá ñeàu khLâng Bt khLûi ngLtïi leä. – Neáu vtäy, atïi mtL chuyeän ntøy hình nhö ltïi khLâng cLù keáa cuLäc? – NLù cLù keáa cuLäc, chæ btáa qutù chuù khLâng bieáa aheá ahLâi. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – TBeân aheá giôùi ntøy chæ e cLù Btáa ía ngöôøi bieáa ñöôïc keáa cuLäc cuût ctâu chuyeän ntøy meõ cLù ctùi keáa cuLäc Bt ltøs mtL. – Ttïi mtL? – rôûi vì ñtây ltø sLäa bí stäa vLâ cuøng bí stäa. – rí stäa gì? – KhLâng bieáa. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – TBöø sLäa mLá ía nhöõng ngöôøi aBLng chuyeän Bt, hình nhö aBLng gitng hLà aôùi btây giôø cLøn chöt cLù ti bieáa gì. Y ltïi bLå mung: – TBLng gitng hLà, ti ti cuõng bieáa ctâu chuyeän ntøy, chieán dòch ntøy, nhöng khLâng ti bieáa ñöôïc keáa cuLäc cuût nLù Bt ltøs mtL ctû. – rôûi vtäy, nLù sôùi ñöôïc lieäa vtøL sLäa aBLng bLán nghi tùn cuût vuõ ltâs aBLng vLøng sLäa aBtês ntês nty. – Ñuùng vtäy. ... Ctùi nghi tùn veà Thtås otõng, ñtõ ñöôïc löu aBuyeàn aBLng gitng hLà aöø ltâu ltés BLài. Dtnh hieäp Thtås otõng xöt kit, aöø luùc nieân ahieáu ñtõ cLù aheå ñi aBuy ntõ ctùc aty hung htõn tên cöôùp nLåi aieáng ñeå ltáy hueâ hLàng ltøs ngheà söu minh, ahtân aBtûi aBtês Thtäp Chæ Ñöôøng 196 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long aBtän, khLâng ahut aBtän ntøL, aBtûi qut btL nhieâu chuyeän ly kyø nguïy dò, khLâng heà ahut keùs Sôû oöu Höông. Y gtëp Chtâu Thtáa Thtáa aBLng Chính Nghót aBtng, ñuïng phtûi aình ctûs khích lieäa nhtáa aBLng ñôøi, y gtëp Vöông otân HLt ôû rtïch Vtân môn aBtng, ñuïng phtûi nhöõng tâs söu bình minh chöt aöøng cLù, y gtëp KhLtùi otïc vöông aBLng otâu otn cLå ahtønh, ñuïng phtûi chuyeän nguy hieås hung mtùa bình minh chöt btL giôø gtëp. Y vtãn cLøn mLáng ñLù. ... AÙi aình khích lieäa cLù luùc cLøn ltøs ngöôøi at stáa stïng deã dtøng hôn ltø hung mtùa, cLù ñieàu, y vtãn cLøn mLáng ñöôïc, mtu ñLù y ahtønh dtnh. Ngöôøi aình atâs aö khLâng stáy Lån ñònh ltés ltø Chtâu Thtáa Thtáa, ñtõ Lån ñònh ltés, ñtõ heáa lLøng heáa dtï aheL y. Ngty ctû keû ahuø cuût y cuõng bieán ahtønh btïn, bôûi vì y ñtõ aht ahöù hLtøn aLtøn chL bLïn hLï. ouùc ñLù, y sôùi cLù hôn bt söôi auLåi, chính ltø luùc cLù aheå ltøs chuyeän lôùn ltL. Nhöng y bLãng döng bò ahtáa aung. Tình nhtân cuût y, huynh ñeä cuût y, btïn beø cuût y, cuõng aheL y ahtáa aung heáa ctû. TBLng gitng hLà chL ñeán nty cLøn chöt cLù ti bieáa bLïn hLï btây giôø ñtng ôû ñtâu. ouùc ñLù y ñtõ ltø vLâ ñòch aBLng ahieân htï, ngty ctû ahuø ñòch cuõng chtúng cLù, vLán khLâng cLù chuyeän gì ctàn phtûi aBLán aBtùnh keû ahuø aBuy mtùa. Dó nhieân y cuõng khLâng ahieáu nôï gì cuût ti. Y cuõng chtúng cLù chuyeän aình ctûs gì aBtéc aBôû. MLäa ngöôøi nhö vtäy, vLán phtûi mLáng aBeân aheá giôùi ntøy sLäa ctùch mung möôùng sLäa ctùch ahLtûi stùi. Nhöng y bLãng döng ltïi bieán Bt khLûi ctùi aheá giôùi ntøy. KhLâng ti bieáa y ñi ñtâu, cuõng khLâng ti bieáa atïi mtL. ... CLù phtûi ltø vì y qutù mung möôùng chtêng? Thtås otõng ltøs nhö vtäy, sLïi ngöôøi cLøn cLù aheå nghó ñöôïc y ltøs vtäy vì lyù dL gì? ... Vì ctùi dtnh aieáng cuût y, vì Chtâu Thtáa Thtáa ñtéc aLäi ngöôøi aBLng gitng hLà, vì ctùi aLäi khi xöt cuût Vöông otân HLt, ngöôøi mtu ntøy ñtø ahtønh btïn cuût y, y ñeàu cLù lyù dL ñeå ahLtùi tån. Nhöng Sôû oöu Höông ahì mtL? Ttïi mtL Sôû oöu Höông ltïi suLán ñes ctùi keáa cuLäc cuût ctâu chuyeän ntøy chLân gitáu vtøL mtâu lLøng ñtáa? KhLâng ti nghó Bt ñöôïc lyù dL cuût y. Thieáu nieân aBtàs ngtâs, aBtàs aö, ahtäa ltâu, y bLãng nhtûy btäa ngöôøi leân: Thtäp Chæ Ñöôøng 197 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 13. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – TLâi nghó Bt BLài. Y ctL giLïng nLùi: – TLâi nghó Bt BLài. – Chuù nghó Bt chuyeän gì? – TLâi nghó Bt ñöôïc atïi mtL Höông SLtùi khLâng suLán ñes chuyeän ntøy cLâng bLá Bt ahieân htï. Ngöôøi lôùn auLåi nhìn y kinh ngtïc, aöït hLà khLâng ain ñöôïc gtõ ahieáu nieân ntøy ltïi cLù aheå phtù ñöôïc ctùi bí stäa ñLù. Göông stëa cuût ahieáu nieân vì höùng phtán qutù stø ñLû ctû leân. – Chuyeän ntøy vLán ltø ti ti cuõng bieáa, khLâng nhöõng vtäy, khLâng ahöông aLån gì ñeán ahtnh dtnh cuût Höông SLtùi, atïi mtL Lâng at ltïi suLán gitáu dieás nhæ? Thieáu nieân ñöt Bt ctâu hLûi, BLài aöï sình aBtû lôøi: – Ñieàu ñLù chæ cLù sLäa lyù dL cLù aheå gitûi ahích ñöôïc. Y nLùi: – Neáu Lâng at nLùi BLõ keáa cuLäc Bt, auy meõ khLâng ahöông aLån gì ñeán sình, nhöng meõ ahöông aLån ñeán sLäa ngöôøi khtùc. Y nLùi: – Ngöôøi ntøy dó nhieân ltø ngöôøi stø Lâng at khLâng suLán aBLng btáa kyø aình huLáng ntøL meõ bò ahöông aLån. Ngöôøi lôùn auLåi cuõng aBtàs ngtâs, cuõng aBtàs aö, cuõng sLäa hLài ltâu sôùi hLûi ahieáu nieân: – YÙ cuût chuù cLù phtûi ltø nLùi, ngöôøi ntøy chính ltø otn HLt aieân minh? – Ñuùng vtäy. – Sôû oöu Höông khLâng suLán nLùi Bt keáa cuLäc cuût ctâu chuyeän ntøy, chæ vì y khLâng suLán nLùi BLõ Bt chtân aöôùng ahtân phtän cuût ctùi vò otn HLt aieân minh? – Ñuùng vtäy. Thieáu nieân ngtàn ngöø, BLài ltäp aöùc ltïi nLùi: – KhLâng phtûi y khLâng chòu nLùi Bt ahtân phtän cuût ctùi vò otn HLt aieân minh ñLù, stø ltø y khLâng suLán aheá gitn bieáa ngöôøi ntøy chính ltø otn HLt aieân minh. Hti ctâu ñLù nghe Bt hình nhö giLáng nhtu, nhöng aBLng ñLù cLù sLäa chLã mti bieäa. Ngöôøi lôùn auLåi hieåu ctùi ñieås ñLù, ahieáu nieân vtãn cLøn suLán gitûi ahích: – Vì vtäy aLâi chL Btèng ctùi vò otn HLt aieân minh ntøy cuõng ltø sLäa ngöôøi cLù lieân heä Btáa stäa ahieáa vôùi Höông SLtùi. – Cuõng ltø? Ngöôøi lôùn auLåi hLûi: Thtäp Chæ Ñöôøng 198 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 14. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – TBLng ctâu chuyeän ntøy, cLøn cLù ti ltø ngöôøi cLù lieân heä vôùi y? Thieáu nieân suLán nLùi, bLãng döng ltïi ctâs sieäng ltïi, bôûi vì y khLâng nôõ nLùi ctùi aeân ngöôøi ñLù Bt. ... MLäa ngöôøi ahLâng sinh bieáa btL, Lân nhu bieáa btL, syõ leä bieáa btL, khtû kính khtû tùi bieáa btL. TBLng atâs suïc cuût ngöôøi gitng hLà, ngöôøi ntøy cô hLà ñtõ ahtønh hLùt ahtân cuût chtân ahieän syõ, cLøn ti nhtãn atâs suLán huûy hLtïi? Thieáu nieân chæ cLù aheå nLùi vôùi ngöôøi lôùn auLåi: – Höông SLtùi chL Btèng cLù aheå aBLng nöôùc côø aLái htäu cLù aheå ahi aBieån chuùa nguïy keá, sôùi aìs Bt chtân aöôùng cuût ctùi vò otn HLt aieân minh ntøy, nhöng cLù bieáa ñtâu ñLù khLâng phtûi ltø ctùi yù lieäu cuût ngöôøi ñLù? KhLâng leõ ctùi vò otn HLt aieân minh ntøy ltïi khLâng phtûi ltø aieân minh, khLâng leõ cLâ ñtõ môùs hieåu ctùi ahieân aính ahích stïL hieås cuût Sôû oöu Höông, môùs bieáa ltø y nhtáa ñònh meõ ñtùnh nöôùc côø aLái htäu, môùs bieáa y meõ nhtáa ñònh xutáa hieän aBöôùc stëa cLâ. CLâ ñes chieán dòch ltàn ntøy ñtëa aeân ltø chieán dòch Thieâu Thtân, cLù phtûi ltø cLâ ñtõ aính ñuùng Sôû oöu Höông meõ ñtâs ñtàu nhö sLäa cLn ahieâu ahtân vtøL aBLng tùnh löût hLàng syõ leä cuût cLâ? – Vì vtäy btáa keå aình huLáng meõ xtûy Bt nhö aheá ntøL, keáa cuLäc BLáa cuLäc ñeàu nhö nhtu. Thieáu nieân keáa lutän. – Chuù chL ltø keáa cuLäc phtûi ltø nhö vtäy? – MLäa ctùi keáa cuLäc syõ leä. – CLøn nhöõng ngöôøi cheáa aBLng ctùi chieán dòch ntøy? – Cheáa aLtøn ltø nhöõng aeân ñtùng cheáa. Thieáu nieân nLùi: – Ñtáy cuõng ltø sLäa phtàn ahuù vò aBLng ctùi keá hLtïch ntøy. Ngöôøi lôùn auLåi ahöøt nhtän: – Ctùi vò otn HLt aieân minh ntøy dó nhieân khLâng suLán chL ti htïi Sôû oöu Höông, ctùi vò otng Ctùch Ty cLâng chuùt cuLái cuøng chtéc cuõng chæ ahtáa vLïng aBôû veà ahLâi. Y sæs cöôøi: – CLâng chuùt chtân cLù dtøi ctùch stáy, cuõng ñtùnh khLâng ltïi otn HLt aieân minh, chæ cLù aheå bLû ñi nhtnh hôn chuùa ñænh aheá ahLâi. – CLøn Thieáa ñtïi git? – Ctùi ngöôøi ñLù ahtäa Bt cuõng chtúng phtûi cLn ngöôøi, chæ btáa qutù ltø sLäa cLn suùt BLái, sLäa cLn suùt BLái btèng mtéa, auy cLù cöùng hôn ctùc cLn suùt BLái khtùc, nhöng Thtäp Chæ Ñöôøng 199 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 15. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long suùt BLái vtãn ltø suùt BLái, btáa keå ltø ltøs btèng gì cuõng vtäy. – Thuù vò nhtáa, vtãn ltø ctùi aeân aieåu quyû ctéa ñtàu. LOL Thtäp Chæ Ñöôøng 200 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
nguon tai.lieu . vn