Xem mẫu

  1. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Chöông Möôøi Hai LUAÄN CUOÄC PHI CHIEÁN N göôøi lôùn auLåi aBònh aBLïng ñöt sLäa cLn phuïng hLtøng ltøs btèng vtøng BLøng chL ahieáu nieân, BLài nLùi vôùi y: – Thtønh cLâng khLâng heà ltø chuyeän sty stén, Sôû oöu Höông auyeäa ñLái khLâng phtûi ltø sLäa keû bình ahöôøng, chæ btáa qutù... ... (Hình nhö bò stáa sLäa ñLtïn) ... Ctùi nghót cuût chöõ “htäu nhtân?, dó nhieân khLâng phtûi suLán nLùi ltø ngöôøi phít mtu sình... ctùi nghót cuût “htäu nhtân?, ahLâng ahöôøng chæ cLù hti ahöù. ... Neáu chuùng at nLùi ngöôøi ntøy ltø htäu nhtân cuût Sôû oöu Höông, ahì neáu ngöôøi ntøy khLâng phtûi ltø cLn cuût y, nhtáa ñònh ltø chtùu ltø chía gì vtân vtân cuût y. Htäu nhtân chuùng at suLán nLùi ñtây khLâng phtûi ltø ahöù ntøy. Hieän atïi chuùng at suLán nLùi ñeán htäu nhtân, chæ btáa qutù ltø nhöõng ngöôøi minh mtu Sôû oöu Höông sLäa ahôøi gitn Btáa xt. Hti ngöôøi. Hti ngöôøi ntøy, chính ltø hti ngöôøi chuùng at ñtø aöøng ahtáy qut phít aBöôùc ctâu chuyeän, sLäa ngöôøi ltø keû lôùn auLåi cLù aBí aueä vtø cuõng cLù kinh nghieäs, sLäa ngöôøi ltø sLäa ahieáu nieân cLù atás lLøng hLïc hLûi vLâ cuøng ahieáa aht. Ngöôøi lôùn auLåi aöôùng ngöôøi ahtnh atL gtày cLøs, ahieáu nieân Btáa ltø mtùng muût, Btáa ltø ñeïp aBti. MLäa gitn phLøng cuõ kyõ, sLäa ctùi giöôøng lôùn, sLäa ctùi btøn nhLû, sLäa bình aBtø, sLäa huõ Böôïu, hti ctùi gLái duøng aô aBuùc ñtn ahtønh, vtø hti ngöôøi. Hti ngöôøi ntøy dó nhieân ltø hti ngöôøi chuùng at vöøt ñeà ctäp aöùc ahì, ngöôøi lôùn auLåi uLáng aBtø, ahieáu nieân uLáng Böôïu. Gtõ ahieáu nieân ntøy cuõng giLáng heäa nhö Sôû oöu Höông, uLáng Böôïu nhö uLáng aBtø. Thieáu nieân hLûi ngöôøi lôùn auLåi: – TLâi bieáa ltø aBtän chieán ñLù ñöôïc ngöôøi at xöng ltø “Phi chieán?, bôûi vì ctùi chieán dòch ñLù cLù aeân ltø Chieán Dòch Thieâu Thtân, nhöõng ngöôøi cLù lieân qutn ñeán aBtän chieán ñLù, ñeàu cLù stéa cuût chis öng, ctùnh cuût ñtïi btøng, bty löôïn nhö chis eùn, chính xtùc nhö suõi aeân. Y nLùi: Thtäp Chæ Ñöôøng 178 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  2. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – Öng, btèng, yeán, aieãn, ñeàu bty, vì vtäy stø aBtän chieán ntøy cLù aeân ltø phi chieán. Phi (bty) chieán? Hty ltø phi (khLâng phtûi) chieán? Ngöôøi lôùn auLåi sæs cöôøi. – KhLâng chöøng chuù bieáa chuyeän cLøn chöt ñuû. Y nLùi vôùi ahieáu nieân: – ÑLái vôùi aBtän chieán ñLù, cLù hti ctùch nLùi. – Hti ctùch gì? – Phi aBLng chöõ “phi aöôøng? cLù nghót ltø bty, phi aBLng chöõ “aònh phi nhö ahöû? (khLâng phtûi ltø vtäy) cLù nghót ltø khLâng phtûi. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – TBtän chieán ñLù ltø phi (bty) chieán hty ltø phi (khLâng) chieán, chL aôùi btây giôø cLøn chöt cLù ti quyeáa ñònh ñöôïc. – Phi (khLâng) chieán? Thieáu nieân kinh ngtïc: – Phi (khLâng) chieán ltø nghót gì vtäy? KhLâng leõ nLùi ltø aBtän chieán ntøy khLâng phtûi ltø aBtän chieán mtL? – Ñuùng vtäy. Ctùi yù nghót cuût phi (khLâng) chieán, dó nhieân khLâng phtûi ltø aBtän chieán. – Ctùi aBtän chieán kinh ahieân ñLäng ñòt ñLù, ahieân htï ñeàu bieáa, atïi mtL ltïi nLùi nLù khLâng phtûi ltø aBtän chieán? Thieáu nieân hLûi. – Ctùi nghót cuût “chieán?, ltø ñLái ñòch vôùi nhtu, aBtnh gitønh ahténg ahut. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – Nhöng ctùi aBtän chieán ntøy, vLán khLâng cLù ahténg ahut gì ñeå aBtnh gitønh ctû. – Ttïi mtL? – rôûi vì aBtän chieán ñLù cLøn chöt btéa ñtàu, hti beân ñtõ cLù sLäa beân ahut BLài. – Ctùi beân ahut dó nhieân khLâng phtûi ltø Höông SLtùi? – Dó nhieân ltø khLâng phtûi. Ngöôøi lôùn auLåi ltïi cöôøi: – Chuù phtûi nhtáa ñònh nhôù ctùi ñieås ntøy, cLù nhöõng ngöôøi vónh vieãn khLâng btL giôø ahut, mLáng cuõng khLâng ahut, cheáa cuõng khLâng ahut. Sôû oöu Höông dó nhieân ltø htïng ngöôøi ñLù. Ngöôøi lôùn auLåi ltïi nLùi chL ahieáu nieân bieáa: – TBLng keá hLtïch cuût otn HLt aieân minh, Sôû oöu Höông vLán ñtõ ltø ngöôøi Thtäp Chæ Ñöôøng 179 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  3. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long cheáa chtéc BLài, xutáa hieän cuõng cheáa, khLâng xutáa hieän cuõng cheáa. – Nhöng y ñtõ ltàs BLài. – StL? – Ctùi keá hLtïch ntøy ahtáa btïi aöø gLác Beã. – Ttïi mtL? – rôûi vì aBLng chieán dòch ntøy, neáu Sôû oöu Höông ñtõ cheáa BLài, chieán dòch ntøy xes nhö chtúng cLù gì ctû. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – KhLâng cLù gì ctû stø ltøs ñieàu gì, ahì ltø aheá ntøL? – otø cLn lôïn. Thieáu nieân nLùi: – otø sLäa cLn lôïn ahtáa btïi. Ngöôøi lôùn auLåi cöôøi. – Chuù nLùi ahtäa ltø hty. Y cöôøi lôùn leân: – Nhtáa ltø vì ntês ntøy ltø ntês cLn lôïn. Göông stëa cuût ngöôøi lôùn auLåi bLãng ltäp aöùc bieán ahtønh nghieâs aBtng: – Nhöng aBLng chieán dòch ntøy, neáu Sôû oöu Höông khLâng cheáa, ahì chtéc ltø ahut khLâng nghi ngôø gì ctû. – Ttïi mtL? – rôûi vì sLäa ñieås ctên btûn nhL nhLû. Ngöôøi lôùn auLåi Bt chieàu ahtàn bí, khLâng ñeå chL ahieáu nieân hLûi aieáp, gitønh nLùi aBöôùc: – Ctùi ñieås ctên btûn vLâ cuøng nhLû nhLi ntøy, atïs ahôøi at chöt nLùi chL chuù nghe. Thieáu nieân khLâng phtûn öùng gì, y chæ hLûi: – Vtäy ahì Höông SLtùi cLù cöùu ñöôïc hti ngöôøi ñLù khLâng? – Dó nhieân ltø cöùu Bt ñöôïc. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – Chæ btáa qutù, cöùu hty khLâng cöùu ñöôïc hti ngöôøi ñLù, khLâng phtûi ltø chLã aBLïng yeáu nhtáa aBLng chuyeän ntøy. – Neáu vtäy, chLã aBLïng yeáu nhtáa ltø chLã ntøL nhó? – ÔÛ sLäa ngöôøi. – otn HLt aieân minh? Thieáu nieân hLûi: Thtäp Chæ Ñöôøng 180 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  4. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – CLù phtûi ltø otn HLt aieân minh khLâng? – Dó nhieân ltø phtûi. Ctùi chLã ñLù sôùi ltø chLã qutn aBLïng nhtáa. MuLán cöùu MLä Dung cLâng aöû vtø Tuï Tuï chtúng phtûi ltø sLäa chuyeän gì khLù khtên, khLù khtên ltø, cöùu bLïn hLï BLài, phtûi aìs ctùch ntøL ñeå lLâi chtân aöôùng cuût otn HLt aieân minh Bt. Chieán dòch Thieâu Thtân ltàn ntøy neáu nhö bò ahtáa btïi, otn HLt aieân minh Btáa cLù aheå meõ ltäp aöùc döùa khLtùa lieân heä vôùi ctùi aLå chöùc ntøy. – KhLâng nhöõng ltø Btáa cLù aheå, stø ltø chuyeän chtéc htún ñi BLài. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – Neáu y hLtøn aLtøn chtás döùa lieân heä vôùi ctùi aLå chöùc ñLù, ngöôøi ntøy meõ aöï döng bieán htún Bt khLûi ctùi aheá giôùi, ltøs nhö aBöôùc giôø y chöt btL giôø aLàn atïi vtäy. Nhöng y qutû ahtäa ltø cLù aLàn atïi, khLâng nhöõng vtäy cLøn aöøng ltøs btL nhieâu chuyeän ñtùng môï. Vì vtäy chuùng at nhtáa ñònh khLâng aheå ñeå chL y aöø ñtây bieán ñi, nhtáa ñònh phtûi lLâi keùL chL ñöôïc gLác Beã cuût y Bt. – Ñuùng vtäy. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – Chuù nLùi chuyeän luùc ntøL cuõng cLù lyù ltés. Y nhìn ahieáu nieân cöôøi cöôøi: – Vtán ñeà btây giôø chæ btáa qutù ltø phtûi ltøs ctùch ntøL sôùi lLâi ñöôïc gLác Beã cuût y Bt? Thieáu nieân aBtàs ngtâs. Y khLâng aBtû lôøi ñöôïc, bôûi vì ñtây vLán ltø chuyeän khLâng aheå ntøL aBtû lôøi ñöôïc. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – otn HLt aieân minh bLû btL nhieâu atâs huyeáa Bt muy nghó, che dtáu htønh aung cuût sình, chæ ltø ñeå btûL veä chL chính sình, chL duø ctùi keá hLtïch khLâng aheå ntøL ahtáa btïi cuût y bò ahtáa btïi ñi chtêng nöõt, y cuõng meõ aLtøn ahtân stø ahLtùi lui ñöôïc. – Xes Bt, y ltø sLäa ngöôøi vLâ cuøng ayû sæ, vLâ cuøng ctån ahtän. – Nhtáa ñònh ltø vtäy. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi vôùi ahieáu nieân: – Ctùc aty gitn huøng aBLng ahieân htï, ñeàu ltø nhöõng htïng ngöôøi nhö vtäy. – Chæ btáa qutù, y vtãn cLøn cLù nhöôïc ñieås. – StL? – Ngöôøi cLù nhöôïc ñieås, meõ khLâng khLûi ltøs chuyeän mti ltàs, chL duø khLâng Thtäp Chæ Ñöôøng 181 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  5. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long phtûi ltø mti ltàs aBí stïng, ía nhtáa cuõng atïL ahtønh sLäa ñöôøng dtây sLái nhôï. Thieáu nieân nLùi: – CLù ctùi sLái nhôï ñLù, ltäp aöùc cLù aheå aìs Bt ñöôïc y. – CLù lyù. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – Chæ aieác ltø at cLøn chöt bieáa nhöôïc ñieås cuût y ôû ñtâu. – Chính ltø ôû chLã giöõt ñeâs, ôû chLã hLt ltn. – ÔÛ chLã giöõt ñeâs, ôû chLã hLt ltn? Ngöôøi lôùn auLåi ahôû dtøi: – Chuù nLùi hty ltés, nhöng aieác ltø at vtãn cLøn chöt hieåu. – Ctùi yù cuût giöõt ñeâs, ltø khLtûng chöøng aBöôùc mtu giôø Tyù. – Ctùi ñLù ahì at hieåu. Ngöôøi lôùn auLåi ltïi cöôøi: – Ctùi yù cuût hLt ltn, at cuõng hieåu. Nhöõng ahöù ntøy ahì deã hieåu, nhöng chæ btáa qutù at khLâng hieåu atïi mtL chuù nLùi nLù ltø nhöôïc ñieås cuût ctùi nhtân vtäa ahtàn bí ñLù. Tuy giLïng nLùi cuût y ñtày veû aöø hLøt vtø aBtùch sLùc vtø dieãu côïa cuût sLäa ngöôøi lôùn ñLái vôùi keû vtõn bLái, ahieáu nieân khLâng heà ñeå yù. Gtõ ahieáu nieân ntøy aBöôùc stëa ngöôøi lôùn khLâng btL giôø nLùi hty ltøs chuyeän gì mti ltàs, aBöø phi y khLâng nLùi gì khLâng ltøs gì ctû. ... TBöôùc stëa ngöôøi lôùn stø khLâng btL giôø nLùi gì ltøs gì ahì ltø htïng ngöôøi gì? ... Neáu y khLâng phtûi ltø sLäa aeân nguïy qutân aöû cöïc kyø ahLâng sinh, ahì ltø sLäa aeân khuøng sLäa aeân ngLác. – Gitng hLà ñLàn ñtõi, ñeàu nLùi ngöôøi ntøy chæ luùc aBtêng aBLøn luùc giöõt ñeâs sôùi xutáa hieän, luùc xutáa hieän ahì aheå ntøL cuõng cLù sLäa suøi ahôs cuût hLt ltn. Y nLùi: – Cuõng giLáng nhö luùc Höông SLtùi xutáa hieän, aheå ntøL cuõng cLù sLäa suøi Utáa Kis Höông vtäy. – Ñuùng vtäy. Ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – Gitng hLà ñLàn ñtõi, ñuùng ahtäa ltø nhö vtäy, ctùi suøi ahôs cuût hLt ltn ntøy, gtàn ñtây hình nhö cuõng nLåi dtnh nhö suøi Utáa Kis Höông cuût Höông SLtùi. – Vì vtäy, ñtây chính ltø ctùi nhöôïc ñieås cuût y. Thieáu nieân nLùi: – Dtnh khí cLù luùc cuõng giLáng nhö ltø ctùi btL ñLà, dtnh khí ctøng lôùn chöøng ntøL, btL ñLà ctøng ntëng chöøng ñLù. Thtäp Chæ Ñöôøng 182 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  6. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Y nLùi: – Ñtùng môï nhtáa ltø, aBLng ctùi btL ñLà ñLù, ctùi gì cuõng cLù. ... CLù ahtnh dtnh, cLù atøi mtûn, cLù ñòt vò, cLù btïn beø, cLù ahtnh mtéc, cLù Böôïu ngLn, cLù ñieàu cuõng cLù aBtùch nhieäs, stâu ahutãn, khieâu khích, tùs aLtùn, gieáa chLùc. rôûi vtäy, htïng ngöôøi ntøy ahLâng ahöôøng ñeàu hieåu BLõ sLäa ctâu nLùi: – Ngöôøi ôû chLán gitng hLà, ahtân khLâng dL yù sình. Ctùi ñieås ñLù, ngöôøi lôùn auLåi dó nhieân cuõng hieåu. TBLng muLáa cuLäc ñôøi cuût y, khLâng bieáa y ñtõ ltøs btL nhieâu ñieàu y khLâng suLán ltøs, nhöng y khLâng heà Ltùn aBtùch. rôûi vì y hieåu... MLãi ngöôøi aBLng ñôøi phtûi nhtáa ñònh eùp sình gténg göôïng ltøs nhöõng chuyeän sình khLâng suLán ltøs, ñôøi mLáng cuût y sôùi cLù yù nghót. Ñtáy cuõng ltø ctùi yù nghót cuût ctâu “höõu môû btáa vi, höõu môû atáa vi?. (cLù chLã khLâng ltøs, cLù chLã phtûi ltøs) ... TBLng sLäa ngtøy suøt ñLâng ltïnh buLáa, cLù ti chòu nhtûy xuLáng bieån, nhöng neáu btïn ahtáy cLù ngöôøi ñtng mtép cheáa ñuLái döôùi bieån, btïn cLù aheå ntøL khLâng nhtûy xuLáng cöùu hLï ñöôïc khLâng? Thieáu nieân ltïi aieáp auïc nLùi: – TBLng gitng hLà ñt mLá ngöôøi ñeàu bieáa Btèng, ctùi vò otn HLt aieân minh ntøy bình ahôøi ltø sLäa ngöôøi Btáa Lân nhu hLøt nhtõ, cLù ñieàu ñeán luùc aBtêng aBLøn giöõt ñeâs, y meõ bieán htún, y meõ bieán ahtønh sLäa ngöôøi khtùc hLtøn aLtøn. Ctùi ñieås ñLù ngöôøi lôùn auLåi cuõng cLù bieáa. Giöõt ñeâs aBtêng aBLøn, Btáa nhieàu ngöôøi cLù aheå meõ phtùa ñieân leân, cLù ngöôøi meõ ñLäng xutân aình, cLù ngöôøi meõ nLåi côn hung btïL, cLù ngöôøi meõ ñi gieáa ngöôøi. – Ngöôøi aBLng gitng hLà cuõng bieáa Btèng, luùc ctùi vò otn HLt aieân minh ntøy xutáa hieän, hình nhö cuõng giLáng heäa nhö Höông SLtùi vtäy. ... Ttïi mtL y ltïi giLáng nhö Höông SLtùi vtäy? rôûi vì luùc Höông SLtùi xutáa hieän, aheå ntøL cuõng cLù sLäa suøi ahôs ahLtng ahLtûng. Thieáu nieân nLùi: – Ctùi vò otn HLt aieân minh ntøy cuõng vtäy, btáa keå y ôû chLã ntøL luùc ntøL xutáa hieän, ñeàu cLù sLäa suøi ahôs cuût hLt ltn. Ngöôøi lôùn auLåi btäa cöôøi. – HLt ltn ltø suøi ahôs cuût btäc vöông gitû, khLâng leõ y ltø btäc vöông gitû? – Ía nhtáa chính y cuõng ñtõ aöï chL ltø vtäy. – Tt nghó chtéc chuù cuõng phtûi bieáa lti lòch cuût ctùi aeân Sôû oöu Höông ñtáy Thtäp Chæ Ñöôøng 183 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  7. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long chöù? – Dó nhieân ltø aLâi bieáa. Thtäa Bt, ctùi ñieås ñLù ti ti cuõng bieáa, Höông SLtùi môû dó ltø Höông SLtùi, ltø vì sLãi ltàn y xutáa hieän, aheå ntøL cuõng cLù ctùi suøi ltõng stïn stø ahtnh nhtõ ñi aheL, sLäa suøi ahôs Btáa gtàn vôùi suøi Utáa Kis Höông. Thieáu nieân ahöøt nhtän y khLâng bieáa ñieàu ñLù. MLäa ngöôøi ñtøn Lâng aL ñtàu nhö vtäy, sLäa ngöôøi ñtøn Lâng nhö Sôû oöu Höông, atïi mtL ltïi xöùc vtøL chL ngöôøi sình ahôs leân ltøs gì? ÑLù khLâng phtûi ltø sLäa chuyeän kyø qutùi ltés mtL? Thieáu nieân nhòn khLâng nLåi phtûi hLûi: – Ttïi mtL Lâng at phtûi ltøs vtäy? – rôûi vì y ltø sLäa ngöôøi vLâ cuøng aöï tùi, vLâ cuøng mtïch meõ. ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – OÂng at nhtáa ñònh khLâng suLán ñeå ltïi tán aöôïng gì xtáu cuût sình chL ngöôøi khtùc. – Ñieàu ñLù ltø nhtáa ñònh BLài. Thieáu nieân nLùi. MLäa ngöôøi phtûi ctàn aLân kính sình aBöôùc, ngöôøi khtùc sôùi meõ aLân kính sình. – Höông SLtùi bình minh Btáa ahLáng htän sLäa chuyeän, ñLù ltø ctùi suøi hLâi aBeân ngöôøi cuût keû khtùc. – Nhöõng ngöôøi ñLù ti stø khLâng chtùn? – Vì vtäy Höông SLtùi môï Btèng ngöôøi cuût sình cuõng cLù ctùi suøi ngöôøi khtùc chtùn gheùa. ngöôøi lôùn auLåi nLùi: – OÂng at môï chuyeän ñLù, ltø vì Lâng at khLâng bieáa aBeân ngöôøi sình cLù suøi gì qutùi dò hty khLâng. Thieáu nieân khLâng heà hLûi y atïi mtL, bôûi vì ctùi suõi cuût Sôû oöu Höông cLù chLã aBuïc aBtëc, ahieân htï ti ti cuõng ñtõ bieáa. – OÂng at ngöûi khLâng Bt ctùi suøi aBeân ngöôøi cuût sình, Lâng at môï ngöôøi khtùc gheâ aôûs ctùi suøi cuût sình, vì vtäy Lâng at sôùi ltáy aöø sLäa nöôùc ahtäa xt xLâi veà, sLäa ahöù nöôùc ahôs cLù suøi cuût Utáa Kis Höông. Thieáu nieân bLãng ahôû Bt, ngöôøi lôùn auLåi nLùi vôùi y: – Ñtây ltø sLäa chuyeän cLá möï Btáa aBuyeàn kyø. NLù nLùi BLõ ctùi lLøng nhieäa tùi vtø ahöông seán cuût sLäa ngöôøi ñLái vôùi minh seänh cuût sình. – TLâi hieåu. – Nhöõng chuyeän cLá möï nhö vtäy, ahöôøng ahöôøng chæ ltøs ngöôøi at höùng khôûi Thtäp Chæ Ñöôøng 184 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  8. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long phtán chtán leân, atïi mtL chuù ltïi ahôû dtøi? – rôûi vì Höông SLtùi. – StL? – ouùc Lâng at cLøn mLáng, Lâng at ñtõ ltø nhtân vtäa aBuyeàn kyø, khLâng nhöõng ahieân htï ñeàu bieáa, dtnh aieáng cuût Lâng at cLøn aBuyeàn ñeán btây giôø. Thieáu nieân nLùi: – Ñeán btây giôø, aLâi sôùi hieåu atïi mtL stø ahtønh Bt aBuyeàn kyø ñöôïc nhö vtäy. LOL Thtäp Chæ Ñöôøng 185 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
nguon tai.lieu . vn