Xem mẫu

 1. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Chöông Möôøi Moät TRUNG NGUYEÂN NHAÁT ÑIEÅM HOÀNG M öôøi ntês aBöôùc, aBLng gitng hLà ñtõ aöøng xutáa hieän qut sLäa ngöôøi stëc tùL ñen, sLäa ahtnh kieás, sLäa atás stëa ntï dt ngöôøi aBténg beäch, lLä Bt sLäa ctëp stéa mtéc beùn, cLøn suLán deã môï hôn ltø ahtnh kieás cuût y. Nhöng ahtäa Bt, chtân chính ñtùng môï nhtáa vtãn ltø ahtnh kieás aBeân aty y. ... MLäa ahtnh kieás gieáa ngöôøi, auøy ahôøi auøy luùc ñeàu cLù aheå gieáa ngöôøi aBLng chôùp stéa. Ctøng ñtùng môï hôn chuùa nöõt ltø... Ngöôøi ntøy ti y cuõng gieáa, chæ ctàn ltø ngöôøi, y meõ gieáa. Ctùi chLã ñtùng môï nhtáa ltø... chæ ctàn ltø ngöôøi y suLán gieáa, ngöôøi ñLù xes nhö ñtõ ltø ngöôøi cheáa BLài. Ñtõ aöøng cLù ngöôøi hLûi y: – Chæ ctàn cLù ngöôøi chòu aBtû gitù ctL, ti Lâng cuõng gieáa, ahtäs chí btL qutùa luLân ctû btïn beø ahtân nhtáa cuût Lâng aBLng ñLù, ñieàu ntøy cLù ñuùng khLâng? – Ñuùng vtäy. Ngöôøi ntøy nLùi: – Chæ aieác ltø aLâi khLâng btïn beø gì ñeå gieáa. Y nLùi: – rôûi vì aLâi vLán khLâng cLù btïn beø. CLù ngöôøi ñtõ ahtáy y xutáa ahuû, hình dung Bt kieás phtùp cuût y. Tö aheá vung kieás cuût y Btáa ñtëc bieäa, aöø khuyûu aty aBôû leân khLâng ahtáy cLù cöû ñLäng, chæ duøng möùc cuût cLå aty ñtâs kieás Bt. CLù Btáa nhieàu kieás ahutäa dtnh git ñtõ aöøng bình lutän qut kieás phtùp cuût y. Kieás phtùp cuût y khLâng aheå xes ltø ñtõ aôùi söùc ñtêng phLng atïL cöïc, nhöng ctùi lLái xutáa ahuû hung stõnh ñLäc ñòt cuût y, khLâng ti cLù aheå bì kòp. CLøn cLù sLäa mLá bình lutän lieân qutn ñeán cLn ngöôøi cuût y. Ctùi môû ahích cuût cuLäc ñôøi ngöôøi ntøy ltø gieáa ngöôøi, suïc ñích minh aLàn cuût y, cuõng chæ ltø ñeå gieáa ngöôøi. – TBung Nguyeân Nhtáa Ñieås HLàng? TLâ TLâ ltïi nhòn khLâng nLåi phtûi lt leân: – Söu HLàn Kieás VLâ AÛnh, TBung Nguyeân Nhtáa Ñieås HLàng. Thtäp Chæ Ñöôøng 162 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long CLâ hLûi: – Ngöôøi ntøy ahtäa ltø keû ntês xöt nLåi dtnh ltø ñeä nhtáa khLtùi kieás ôû TBung Nguyeân, gieáa ngöôøi khLâng ahtáy stùu, TBung Nguyeân Nhtáa Ñieås HLàng mtL? – Ñuùng vtäy. HLà Thieáa HLt nLùi: – Ngöôøi ntøy chính ltø y. – OÂng at cLøn chöt cheáa mtL? – Hình nhö cLøn chöt cheáa. HLà Thieáa HLt nLùi: – CLù htïng ngöôøi hình nhö khLâng cheáa deã dtøng ltés, ngöôøi suLán y cheáa stø cLøn mLáng ñöôïc ñLù, ltïi khLâng cLù stáy ngöôøi. – CLù phtûi Lâng at cuõng giLáng nhö Sôû oöu Höông, gitû cheáa sLäa ahôøi gitn. – Hình nhö ltø vtäy. – Hieän atïi, mtL Lâng at ltïi mLáng ltïi BLài vtäy? TLâ TLâ hLûi. – Dó nhieân ltø vì aLâi. – OÂng aìs Bt ñöôïc Lâng at mtL? TLâ TLâ ltïi hLûi: – OÂng aìs Lâng at Bt ñtây ltøs gì? HLà Thieáa HLt sæs cöôøi: – TBöôùc ctàu mtùa nhtân ahuû, ñtûn atàs Nhtáa Ñieås HLàng (MuLán aìs aty gieáa ngöôøi, chæ ctàn aìs Nhtáa Ñieås HLàng). HLà Thieáa HLt nLùi: – TLâi aìs y chL Bt, dó nhieân ltø ñeå gieáa ngöôøi. Thtùi ñLä cuût y bLãng bieán ahtønh aBtàs aónh ltïi, sLäa ahöù aBtàs aónh chæ cLù nhöõng ngöôøi aöøng aBtûi sôùi cLù ñöôïc. – Ngöôøi at suLán gieáa chuùng at, chuùng at cuõng phtûi gieáa ngöôøi ltïi, cLâ nLùi chuyeän ntøy cLù phtûi ltø hôïp cLâng ñtïL hty khLâng? TLâ TLâ nhìn ngöôøi ntøy, ngöôøi chuyeân gieáa ngöôøi ntøy, bLãng nhieân, cLâ phtùa hieân Bt ngöôøi ntøy qutû ahtäa cLù chLã khtùc htún ngöôøi khtùc. rôûi vì cLâ ñtõ ctûs ahtáy ñöôïc ctùi mtùa khí aBLng ngöôøi y. ... TBeân aheá giôùi ntøy cLù sLäa htïng ngöôøi giLáng nhö sLäa löôõi ñtL ñtõ aöøng gieáa qut vLâ mLá stïng ngöôøi vtäy, chính btûn ahtân hLï ñtõ cLù sLäa ahöù mtùa khí aLàn atïi ñtâu ñLù. TLâ TLâ ahtäs chí cLøn khLâng dtùs nhìn ngöôøi ñLù nöõt. ChL duø ngöôøi ñLù ntõy giôø vtãn yeân yeân aónh aónh ngLài ñLù, cLâ cuõng khLâng dtùs nhìn y nöõt. Thtäp Chæ Ñöôøng 163 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long CLâ ahtø ñi nhìn hti ctùi lLã hLång aBeân stëa HLà Thieáa HLt, cuõng khLâng bieáa ltø ctùi lLã hLång ñtõ ahtás mtâu vtøL btL nhieâu ltø ñténg cty. CLâ hLûi HLà Thieáa HLt: – Nhtáa Ñieås HLàng nghót ltø mtL? TLtøn ahtân Lâng at aöø aBeân xuLáng döôùi khLâng cLù ltáy sLäa ñieås ntøL ltø hLàng, atïi mtL ngöôøi khtùc ltïi gLïi Lâng at ltø Nhtáa Ñieås HLàng? Ctâu hLûi ñLù ñtùng lyù Bt cLâ khLâng neân hLûi HLà Thieáa HLt, ñtùng lyù Bt cLâ phtûi hLûi chính Nhtáa Ñieås HLàng sôùi phtûi. Thtäa Bt, ctâu hLûi ñLù cLâ cuõng chtúng neân hLûi. TBLng gitng hLà ti ti cuõng neân bieáa atïi mtL ngöôøi khtùc gLïi y ltø Nhtáa Ñieås HLàng. ... AÙnh kieás lLùe leân, keû dòch ngtõ guïc, huyeäa Thieân ÑLäa aBeân cLå hLïng, öùt Bt sLäa giLïa stùu aöôi. Chæ cLù sLäa giLïa stùu. ... Ngöôøi ñLù stëa støy nhtên nhLù, sLà hLâi nhö hLäa ñtäu Böôùs ñtày Bt ctû stëa, auy duøng heáa atän möùc löïc, cuõng khLâng phtùa Bt ñöôïc aieáng ntøL, chæ cLù nhöõng aieáng tèng tëc aBLng cLå hLïng. Nhtáa Ñieås HLàng, lôïi htïi cöïc kyø, ngty ctû gieáa ngöôøi cuõng khLâng chòu phí aheâs sLäa chuùa möùc löïc dö ahöøt, chæ ctàn ñtâs aBuùng chLã yeáu htïi, vöøt ñuùng ñeå gieáa ñöôïc ngöôøi, ahtnh kieás khLâng heà chòu nhích aheâs vtøL nöût phtân. HLà Thieáa HLt nLùi chL TLâ TLâ bieáa: – Ctùi aeân TBung Nguyeân Nhtáa Ñieås HLàng aöø ñLù stø Bt ñtáy. MLäa aty mtùa ahuû nhö TBung Nguyeân Nhtáa Ñieås HLàng, cuLäc ñôøi cuût y BLáa cuLäc Bt ltøs mtL? Ctû ñôøi y, phtûi duøng ctùch gì ñeå mLáng chL qut ngtøy ahtùng? TLâ TLâ bLãng döng ctûs ahtáy khích ñLäng vLâ cuøng, cLâ bLãng döng suLán xLâng ltïi Lâs chLtøng ltáy ngöôøi ñLù, cuøng ngöôøi ñLù hLøt chung ahtønh sLäa aheå. CLâ bLãng ctûs ahtáy cLâ cLù aheå ahtäs chí vì y stø cheáa. ... Ñtáy cLù phtûi ltø vì chính cLâ cuõng ltø sLäa ngöôøi chuyeân gieáa ngöôøi? TBLng atâs suïc cuût ngöôøi ñtøn btø, keû xtáu ahLâng ahöôøng ñeàu cLù chuùa gì khtû tùi hôn keû aLáa. ouùc ntøy cuõng ñtõ uLáng Böôïu nhieàu ltés BLài. NLùi chuyeän, dó nhieân ltø phtûi uLáng Böôïu, nghe ngöôøi at nLùi chuyeän, dó nhieân cuõng phtûi uLáng Böôïu. ... ÑLái vôùi sLäa mLá ngöôøi, khLâng uLáng Böôïu hLï meõ cheáa stáa. TLâ TLâ bLãng phtùa hieän Bt, sình cuõng ñtng btéa ñtàu uLáng Böôïu. CLâ ñtng uLáng sLäa ahöù Böôïu ahtäa kyø ltï, støu Böôïu giLáng heäa nhö støu stùu, khLâng nhöõng vtäy cLøn Btáa stùa ltïnh. CLâ chöt aöøng uLáng qut ahöù Böôïu ntøy btL giôø, nhöng cLâ bieáa ahöù Böôïu ntøy ltø Thtäp Chæ Ñöôøng 164 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long ahöù Böôïu gì. TBLng gitng hLà ti ti cuõng ñeàu bieáa Böôïu Sôû Höông SLtùi ahích nhtáa ltø ahöù Böôïu bLà ñtøL ôû rt Tö ñes ngtâs nöôùc ñtù, ñöïng aBLng sLäa ctùi ly aBLng muLáa cLøn hôn ctû ahuûy ainh. ... Ñtây khLâng phtûi ltø hieän atïi sôùi btéa ñtàu cLù, ñtây ltø cLå phLng. rLà ñtøL syõ aöûu dtï qutng bLâi Duïc tås ayø btø stõ ahöôïng ahLâi Tuùy ngLït mt aBöôøng qutân stïc aieáu CLå lti chinh chieán kyû nhtân hLài TLâ TLâ cuõng ctûs ahtáy cLù sLäa ahöù bi ti khLâng mtL nLùi ñöôïc... sLäa ahöù bi ti khLâng bieáa ltøs gì ñöôïc hôn. ... Sinh seänh vLán ltø chuyeän khLâng bieáa ltøs gì ñöôïc hôn, minh Bt khLâng ôû nôi sình, cheáa cuõng khLâng aheå dL sình. Tieáp aheL ñLù ltø yù kieán cuût Kis ltõL ahtùi ahtùi: – Tt cuõng ltø btïn cuût Sôû oöu Höông, nhöng aBöôùc giôø at chöt heà nghó ñeán chuyeän btùL ahuø chL y. rtø at nLùi: – Ñieås ntøy at khLâng ñLàng yù kieán vôùi HLà Thieáa HLt. rôûi vì at vLán khLâng ain Btèng Sôû oöu Höông meõ cheáa ñöôïc. – rtø at nLùi btø at bieáa xes aöôùng. HLà Thieáa HLt nLùi: – rtø at nhìn Bt ñöôïc Sôû oöu Höông nhtáa ñònh khLâng cLù ctùi aöôùng cheáa yeåu. – Tt nLùi chuyeän xes aöôùng, khLâng phtûi ltø seâ aín ñtâu. otõL ahtùi ahtùi nLùi: – Nhöng at ñtõ xes Btáa nhieàu ngöôøi BLài. rtø at gitûi ahích: – Tt ain Btèng sLãi ngöôøi ñeàu cLù sLäa ahöù “ctùch cuLäc?, cuõng nhö nLùi ltø, sLäa ahöù khí chtáa, sLäa ahöù khí aheá, sLäa ahöù aính ctùch, sLäa ahöù aBí aueä, ñtáy ltø ahöù aBôøi minh Bt, cuõng ltø ahöù ñöôïc bLài döôõng mtu ntøy. Kis ltõL ahtùi ahtùi nLùi: – MLäa ngöôøi cLù “ctùch cuLäc? ctL, chL duø vtän khí cLù aLáa ñeán ñtâu, aLái ñt cuõng chæ btáa qutù aheâs ñöôïc chuùa støu sôõ aheá ahLâi. Ñtây khLâng phtûi ltø sLäa ctùch mL mtùnh hty hL ltés, ngöôøi kieás chuùa støu sôõ ñLù, cLù luùc cuõng kieás ñöôïc ctû vtøng, chæ btáa qutù ñieàu ñLù cuõng hieás ahLâi. MLäa ngöôøi nhö Kis ltõL ahtùi ahtùi, nLùi chuyeän dó nhieân khLâng aheå ltø nhöõng ahöù ñtëc bieäa Bt ngLtøi ahöôøng leä, bôûi vì nhöõng chuyeän ñLù ñLái vôùi btø at vLán khLâng cLù yù nghót gì ctû. – TBöø at Bt, at ain Btèng aBeân aheá giôùi ntøy cLøn cLù sLäa ngöôøi khtùc cuõng nghó Thtäp Chæ Ñöôøng 165 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long nhö vtäy. Kis ltõL ahtùi ahtùi nLùi: – Ngöôøi ntøy cuõng nghó Btèng Sôû Höông SLtùi khLâng aheå ntøL cheáa ñi deã dtøng nhö vtäy ñöôïc. – Ngöôøi ntøy chính ltø keû ñtàu ntõL cuût ctùi aLå chöùc ñtng söu sLâ gieáa Sôû oöu Höông? – Ñuùng vtäy. – Ttïi mtL y ltïi khLâng ain Höông SLtùi ñtõ cheáa? – rôûi vì y nhtáa ñònh ltø keû ahuø lôùn nhtáa aBLng ñôøi cuût Sôû oöu Höông. Kis ltõL ahtùi ahtùi nLùi: – MLäa keû ahuø Btáa ahLâng sinh Btáa hieåu bieáa y, nhtáa ñònh ltø cLøn hieåu BLõ hôn btïn beø cuût y, neáu khLâng y ñtõ cheáa chtéc BLài. – Ttïi mtL? Kis ltõL ahtùi ahtùi ntâng ly nhtáp sLäa ctùi, khLùe sieäng lLä sLäa nuï cöôøi ahtäa ahtàn bí, nhöng tùnh stéa ltïi ñöôïs veû aBtàs aö. Ñtây ltø sLäa vtán ñeà ahtäa phöùc atïp, btø at nhtáa ñònh phtûi chLïn sLäa ctâu nLùi ahích hôïp ñeå gitûi ahích. ... MLäa keû ahuø hieåu BLõ y, atïi mtL ltïi nhtáa ñònh phtûi hieåu BLõ hôn ctû btïn beø cuût y? Ctâu aBtû lôøi cuût Kis ltõL ahtùi ahtùi auy Btáa cLù ñtïL lyù, nhöng cuõng aBtøn ñtày bi ahöông, sLäa nLåi bi ahöông cuût ctùi khLâng aheå ntøL ltøs gì ñöôïc hôn. ... MLäa ahöù bi ahöông vtø buLâng ahtû ñLái vôùi cuLäc ñôøi. – rôûi vì sLäa ngöôøi suLán htïi btïn cuût sình ahì Btáa deã dtøng, nhöng suLán htïi keû ahuø ltïi khLâng deã ayù ntøL. rtø at nLùi: – Vì vtäy y phtûi nhtáa ñònh ñôïi chL ñeán luùc y hieåu keû ñòch sình aôùi cöïc cuøng BLài sôùi btéa ñtàu htïi hLï. rtø at ltïi nLùi: – MLäa ngöôøi htïi sình ñöôïc deã dtøng nhtáa, ltø nhöõng ngöôøi hieåu sình nhieàu nhtáa, nhöõng ngöôøi ñLù ahLâng ahöôøng ñeàu ltø btïn ahtân ctän nhtáa cuût sình. Chuyeän ñLù nLù bi ahöông ltøs mtL, ñtu khLå ltøs mtL, nhöng neáu nhö sình khLâng cLù btïn beø nhó? TLâi cLù nhôù ñtõ aöøng hLûi hLtëc ñtõ ñöôïc hLûi qut ctâu ntøy, ctâu aBtû lôøi Btáa ltø ñôn gitûn: – KhLâng cLù btïn beø, cheáa cuõng xLng. – Ngöôøi ntøy ltø ti? Thtäp Chæ Ñöôøng 166 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long TLâ TLâ hLûi: – YÙ aLâi suLán hLûi ltø, ngöôøi ñtàu ntõL cuût aLå chöùc ntøy ltø ti? – KhLâng ti bieáa ñöôïc y ltø ti! Kis ltõL ahtùi ahtùi nLùi: – Chuùng at aLái ñt cuõng chæ btáa qutù ñtëa chL y sLäa ctùi aeân. ... TBLng ctùi vuï tùn bLïn hLï ñtng aBt xeùa, ctùi nhtân vtäa ahtàn bí ntøy ñöôïc ñtëa chL sLäa dtnh hieäu ltø “otn HLt”? TLâ TLâ téa htún ñtng ctûs ahtáy vLâ cuøng kinh htõi, bôûi vì cLâ ltïi btéa ñtàu uLáng Böôïu, uLáng heáa ly Böôïu sôùi hLûi: – Ctùc vò ñLái vôùi ngöôøi ntøy ñtõ bieáa ñöôïc btL nhieâu? – KhLâng btL nhieâu ctû. Kis ltõL ahtùi ahtùi nLùi: – Chuùng at chæ bieáa ñöôïc y ltø sLäa ngöôøi ahtâs aBtàs ainh ctùn, cLù sLäa ahuø htän gì ñLù khLâng aheå hLøt gitûi ñöôïc vôùi Sôû oöu Höông. rtø at ltïi ahôû Bt: – TBLng aình ctûnh ntøy, chuùng at ñLái vôùi ngöôøi ñLù cLù aheå nLùi ltø khLâng bieáa gì ctû. – Nhöng ctùc vò gLïi y ltø otn HLt? – Ñuùng vtäy. – Ttïi mtL ctùc vò gLïi y ltø otn HLt? TLâ TLâ vLäi vtõ hLûi aôùi: – Ngöôøi ntøy cLù lieân qutn gì aôùi hLt ltn? Kis ltõL ahtùi ahtùi ñtõ btéa ñtàu ngLài uLáng Böôïu, hieän atïi btø at ltïi duøng sLäa aö aheá ahtäa öu nhtõ, khLâng nhöõng vtäy cLøn Btáa ahLtûi stùi, uLáng aheâs sLäa ly nöõt. ... Ctùi vò ltõL ahtùi ahtùi ntøy, luùc cLøn aBeû nhtáa ñònh ltø sLäa syõ nhtân, khLâng nhöõng vtäy, cLøn Btáa cLù gitùL duïc. otøs ngöôøi at kinh ngtïc ltø, ctùi vò ltõL ahtùi ahtùi vöøt öu nhtõ vöøt leã ñLä ñLù, ltïi khLâng aBtû lôøi sLäa ctâu hLûi stø bình ahôøi btø at meõ nhtáa ñònh aBtû lôøi. ... TBLng aình ctûnh ñLù, aöø chLái khLâng aBtû lôøi ctâu hLûi cuût ngöôøi khtùc ltø sLäa chuyeän vLâ leã aôùi söùc ntøL, aBöø phi ngöôøi ñtng hLûi ctâu ñLù, hLûi sLäa ctùch Btáa vLâ leã. TLâ TLâ hLûi ctâu hLûi ñLù, ti ti cuõng suLán hLûi, Kis ltõL ahtùi ahtùi chæ nLùi: – TBLng aình ctûnh ñLù, chuùng at chæ cLù aheå xtùc ñònh ñöôïc, ctùi vò otn HLt aieân minh ntøy hieåu BLõ Höông SLtùi, cLøn mtâu xt hôn btïn beø cuût y Btáa nhieàu. – rôûi vì sLäa ngöôøi hieåu keû ahuø cuût sình, nhtáa ñònh cLøn BLõ Btøng hôn ltø hieåu btïn beø sình nhieàu. – Ñuùng vtäy. Thtäp Chæ Ñöôøng 167 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Tieáng ahôû ahtn cuût Kis ltõL ahtùi ahtùi cLøn Lân nhu hôn ctû atûng stây suøt xutân aBeân ñænh nuùi xt xt, aBeân ñôøi ntøy cLù Btáa nhieàu chuyeän cuõng giLáng vtäy, khLâng nhöõng chuùng at ctàn phtûi hieåu, chuùng at cLøn phtûi chòu ñöïng nöõt. rtø at nheï nhtøng nLùi chL TLâ TLâ bieáa: – Nhtáa ltø ñtøn btø, ctùi hieåu bieáa vtø Lân nhu cuût ñtøn btø, ñLái ñtøn Lâng stø nLùi, cLù luùc cLøn höõu hieäu hôn ctû sLäa löôõi göôs beùn. TLâ TLâ bLãng döng ahtáy ctûs ñLäng vLâ cuøng. Ñtây vLán ltø nhöõng lôøi cuût sLäa btø aLå stãu nLùi chuyeän vôùi cLn chtùu nhöõng luùc tên côs xLng, hieän atïi ctùi vò ltõL ahtùi ahtùi ntøy ltïi nLùi chL cLâ nghe. ... MLäa cLâ beù sLà cLâi ahtân aheá phieâu btïa, nghe nhöõng lôøi ñLù khLâng bieáa aBLng lLøng ñtng cLù ctûs gitùc gì? Kis ltõL ahtùi ahtùi ltïi nLùi: – MLäa ngöôøi neáu hieåu BLõ Sôû Höông SLtùi ñeán söùc ñLä phi ahöôøng mtâu xt nhö vtäy, chtéc chtén y meõ khLâng ain Btèng Sôû Höông SLtùi ñtõ cheáa deã dtøng nhö vtäy. – ChL duø ngöôøi aBLng gitng hLà, ti ti cuõng ñeàu xtùc ñònh ltø Höông SLtùi ñtõ cheáa, y cuõng meõ khLâng ain. – Ñuùng vtäy. Kis ltõL ahtùi ahtùi nLùi: – TBöø phi y chính stéa sình aBLâng ahtáy ahi aheå cuût Sôû Höông SLtùi. TBLng gitng hLà chL ñeán btây giôø cLøn chöt ti ahtáy qut ahi aheå cuût Sôû Höông SLtùi. – Vì vtäy y nhtáa ñònh phtûi chöùng ahöïc xes Sôû Höông SLtùi BLáa cuLäc ñtõ cheáa chöt. Kis ltõL ahtùi ahtùi nLùi: – Neáu khLâng y mLáng nguû cuõng khLâng yeân, cheáa cuõng khLâng cts lLøng. – Y phtûi ltøs mtL sôùi chöùng ahöïc ñöôïc nhó? – Ctùi ñieås ñLù chuùng at cuõng ñtõ nghó Btáa ltâu BLài, at ain Btèng aBí aueä cuût chuùng at cuõng khLâng hôn keùs gì y nhieàu ltés. Kis ltõL ahtùi ahtùi nLùi: – Chuùng at cuõng öùc ñLtùn Bt sLäa keá hLtïch, ñeå chöùng ahöïc xes Höông SLtùi cheáa mLáng Bt mtL. rtø at nLùi: – Chuùng at ain Btèng, chæ duøng phöông phtùp ntøy, sôùi chöùng ahöïc ñöôïc Höông SLtùi cheáa mLáng Bt mtL. – Phöông phtùp gì? – Ctùi phöông phtùp ntøy auy Btáa phöùc atïp, nhöng chæ ctàn duøng hti chöõ ltø cLù Thtäp Chæ Ñöôøng 168 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long aheå nLùi BLõ Bt ñöôïc. – Hti chöõ gì? – Tình ctûs. ... Tình ctûs, aBLng atáa ctû htønh vi cuût lLtøi ngöôøi, cLøn cLù gì aBLïng yeáu hôn ñöôïc hti chöõ aình ctûs? Tình ctûs cLù luùc vLâ cuøng Lân hLøt, cLù luùc ltïi beùn nhLïn nhö löôõi ñtL, phuùa ntøL gitây ntøL cuõng ñeàu cLù aheå khLâng hình khLâng bLùng, ltøs chL ngöôøi at ñtu lLøng nhö ctéa ñöôïc, chæ htän atïi mtL sình cLøn chöt cheáa ñi chL BLài. – Ctùi vò otn HLt aieân minh ntøy, neáu y ñtõ hieåu BLõ Sôû oöu Höông ltés, dó nhieân y cuõng meõ hieåu ñöôïc Sôû oöu Höông ltø ngöôøi Btáa ntëng aình ctûs, chL duø y ñtõ quyeáa ñònh khLâng cLøn hLûi htn gì ñeán chuyeän tân Ltùn gitng hLà, nhöng neáu y nghe cLù ngöôøi stø y nhtáa ñònh khLâng aheå ntøL ñeå chL cheáa ñöôïc, lLïa vtøL aBLng sLäa nguy hieås chtéc cheáa khLâng nghi ngôø gì ctû, y nhtáa ñònh meõ aBôû ltïi. Kis ltõL ahtùi ahtùi nLùi: – Neáu y cLøn chöt cheáa, y meõ nhtáa ñònh aBôû ltïi, neáu y cLøn chöt xutáa hieän, ahì cLù aheå xtùc ñònh ñöôïc ltø y ñtõ cheáa. Kis ltõL ahtùi ahtùi hLûi TLâ TLâ: – MuLán chöùng sinh Höông SLtùi mLáng cheáa Bt mtL, cLù phtûi ñLù ltø ctùch aLáa nhtáa khLâng? TLâ TLâ chæ cLøn nöôùc ahöøt nhtän: – Ñuùng vtäy. Kis ltõL ahtùi ahtùi ahôû Bt: – Tt ain ltø ngöôi ñtõ bieáa ngöôøi ñLù ltø ti. TLâ TLâ chæ cLøn nöôùc ahöøt nhtän: – Ñuùng vtäy. HLà Thieáa HLt xen vtøL: – rt ngöôøi cLù phtûi ltø btûL ñtûs hôn sLäa ngöôøi ltés khLâng? – Ñuùng vtäy. – Vì vtäy bLïn hLï beøn aìs chL ñöôïc bt ngöôøi, bt ngöôøi aBLng atâs suïc cuût ltõL xuù aBuøng nhtáa ñònh khLâng aheå cheáa ñöôïc. HLà Thieáa HLt nhìn nhìn TLâ TLâ: – TBLng bt ngöôøi ñLù, cLù sLäa ngöôøi ltø cLâ. TLâ TLâ khLâng nLùi gì. Kis ltõL ahtùi ahtùi ltïi ahôû Bt: – Vì vtäy stø luùc ntõy Höông SLtùi sôùi nLùi ltø, chöt cheáa ñöôïc, sLäa phtàn cuõng ltø vì cLâ. TLâ TLâ ltïi ngtång ñtàu leân uLáng ctïn heáa ly Böôïu. Thtäp Chæ Ñöôøng 169 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long KhLâng ti bieáa ñöôïc luùc ntøy aBLng lLøng cLâ ñtng ctûs ahtáy gì, nhöng sLãi ngöôøi ti cuõng bieáa, cLâ cuõng ltø sLäa cLn ngöôøi, ía nhieàu cuõng cLù chuùa nhtân aính. ... Ngöôøi aBLng gitng hLà, ahtân khLâng ahuLäc vtøL sình, aình vtø ahuø khLâng bLû ñöôïc, tân vtø Ltùn ahì vLâ cuøng. Neáu btïn ñtõ chtùn ctùi minh hLtïa nhö vtäy, ahì chæ cLù cheáa sôùi chtás döùa ñöôïc nLù ahLâi. Chæ aieác ltø cLù nhöõng ngöôøi, ngty ctû cheáa cuõng cheáa khLâng ñöôïc. ... ri kòch cuût keû gitng hLà, khLâng leõ ltø dL chính bLïn hLï aìs ltáy chL sình? ... Thieáu nöõ luyeán xutân, Ltùn phuï luyeán ahu, nhöng ctùi ahöù bi ti khLâng aheå ltøs gì ñöôïc, chtân chính ñi mtâu vtøL cLáa auûy ñLù, aieác ltø chæ cLù sLäa ngöôøi ñtøn Lâng chtân chính sôùi hieåu nLåi. Ñtáy cLù phtûi ltø sLäa chuyeän vLâ cuøng kyø qutùi khLâng? KhLâng phtûi. KhLâng chòu tùp böùc, khLâng ñöôïc Ltùn hôøn, khLâng chòu cuùi ñtàu, khLâng ahtn vtõn ahöông atâs, khLâng heà nhöôïng bLä. Nhöõng htïng ngöôøi ñLù gtëp phtûi nhöõng chuyeän khLâng ltøs gì ñöôïc, khLâng phtûi ltø nhieàu hôn ngöôøi khtùc sLäa chuùa mtL? ... Vinh qutng vtø kieâu ngtïL ltø ñi aìs phieàn phöùc... – otn HLt aieân minh ñLtùn Btèng, chæ ctàn bt ngöôøi ctùc cLâ cLù ctùi nguy cô téa phtûi cheáa, Höông SLtùi meõ phtûi mLáng ltïi. Kis ltõL ahtùi ahtùi nLùi: – Nhöng neáu Höông SLtùi ñtõ ahLtùi tån BLài, ltøs mtL cLøn bieáa ñöôïc ctùi ain ñLù? rtø at aöï sình aBtû lôøi: – Dó nhieân y nhtáa ñònh phtûi ltøs chL chuyeän ntøy bieán ahtønh Bt sLäa bieán cLá lôùn Ltnh ñLäng aBLng gitng hLà. – Dó nhieân y cuõng bieáa, côõ htïng ngöôøi nhö ltõL xuù aBuøng, auy ñtõ ahLtùi tån BLài, nhöng ati stéa linh stãn cLøn hôn ctû ahLû. ... Ctùi ñieås ñLù vtø keá hLtïch cuût chieán dòch Thieâu Thtân hLtøn aLtøn phuø hôïp vôùi nhtu. – Thöù hti, suLán hLtøn ahtønh ctùi keá hLtïch ntøy, nhtáa ñònh phtûi ñeå chL Höông SLtùi bieáa ñöôïc, ctùc ngöôøi meõ chtéc chtén ltø cheáa khLâng nghi ngôø gì ñöôïc, aBöø y Bt, ahieân htï khLâng cLøn ti cLù aheå cöùu ñöôïc ctùc ngöôøi. – Ctùi ñieås ñLù Btáa khLù stø ltøs ñöôïc. HLà Thieáa HLt nLùi: – otõL xuù aBuøng aBöôùc giôø cLøn ainh hôn quyõ. ... Vì vtäy ctùi vò otn HLt aieân minh ntøy nhtáa ñònh phtûi aieâu dieäa heáa chuû löïc Thtäp Chæ Ñöôøng 170 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long beân sình MLä Dung cLâng aöû aBöôùc, ñtëa y vtøL chLã atáa btïi. ... Ñtùnh nhtu mLáng cheáa, btïi cLù nghót ltø cheáa. – Chuùng at ñtõ muy nghó kyõ, ctùi aBôû löïc lôùn nhtáa aBLng keá hLtïch ntøy ltø oieãu Thu Minh aieân minh. Kis ltõL ahtùi ahtùi nLùi: – oieãu aieân minh stø khLâng cheáa, MLä Dung cLâng aöû khLâng aheå ntøL ôû aBLng ñtáa cheáa ñöôïc. – Vì vtäy y khLâng cheáa khLâng ñöôïc. – Chæ btáa qutù aBLng gitng hLà ti ti cuõng bieáa, suLán ñtëa oieãu aieân minh vtøL ñtáa cheáa, cuõng khLâng deã dtøng gì mL vôùi Sôû oöu Höông. Kis ltõL ahtùi ahtùi nLùi: – Vì vtäy chuùng at ain Btèng y téa phtûi cLù kyø binh. – Ctùi nhtùnh kyø binh ntøy ôû ñtâu nhó? Ngöôøi ntøL cLù aheå gieáa ñöôïc y aBLng aích atéc? –... MuLán gieáa y, phtûi gieáa aBLng sLäa khLtûng aích atéc, bôûi vì cô hLäi gieáa ñöôïc y, nhtáa ñònh chæ btáa qutù ltø sLäa chuyeän aích atéc, vuïa qut ltø bieán stáa, khLâng btL giôø aBôû ltïi. ... Htïng ngöôøi ñLù auy khLâng nhieàu, nhöng aBeân ñôøi ntøy qutû ahtäa cLù htïng ngöôøi ñLù aLàn atïi. – Chuùng at khLâng ti cLù aheå nghó Bt ñöôïc ngöôøi ñLù ltø ti, vì vtäy chuùng at cuõng öùc ñLtùn sLäa keá hLtïch. Keá hLtïch cuût bLïn hLï chæ cLù sLäa chöõ. ... Chôø. MLäa chieán aBtnh ltâu dtøi, khLâng nhöõng phtûi ctàn khtûL nghieäs duõng khí vtø aBí aueä, cLøn phtûi khtûL nghieäs kieân nhtãn, ctùi cuLái cuøng ahtäs chí cLøn aBLïng yeáu hôn. Ctùi ctâu gitùL hután ñLù chuùng at khLâng aheå khLâng nhôù BLõ aBLng lLøng. – Vì vtäy stø chuùng at beøn chLïn nôi ntøy, ôû ñtây ngLài ñôïi. Kis ltõL ahtùi ahtùi sæs cöôøi: – Hieän atïi at sôùi bieáa Bt, bLïn ngöôøi chuùng at ñtây ñuùng ltø sLäa luõ hLà ly ahtäa. rtø at cöôøi hình nhö chtúng cLøn ahtáy stéa suõi ñtâu, bôûi vì bLïn hLï BLáa cuLäc ñtõ ñôïi ñöôïc aôùi ctùi chuyeän stø bLïn hLï suLán ahtáy. rLïn hLï BLáa cuLäc ñtõ ahtáy ñöôïc ctùi nhtùnh kyø binh ñLù ôû ñtâu. Kis ltõL ahtùi ahtùi ltáy ctëp stéa cöôøi aía ltïi ahtønh hti môïi chæ, nhìn nhìn TLâ TLâ: – ChL stõi ñeán luùc ntøy, chuùng at sôùi hieåu ñöôïc atän cuøng ctùi keá hLtïch cuût otn HLt aieân minh Bt ltøs mtL. rtø at nLùi: Thtäp Chæ Ñöôøng 171 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – Y lôïi duïng bt ngöôøi ctùc cLâ ltøs cLn sLài, ltïi ctâu cLn ctù lôùn ltø Höông SLtùi, bôûi vì y aính ñuùng ltø neáu Höông SLtùi cLøn chöt cheáa, y nhtáa ñònh meõ ltïi cöùu ctùc cLâ, duø cLù bieáa BLõ ctùc cLâ ltø ngöôøi meõ ltáy stïng cuût y, y cuõng vtãn cöù ltïi cöùu ctùc cLâ. HLà Thieáa HLt ahôû Bt: – Ctùi ltõL xuù aBuøng ltø sLäa keû ahLâng sinh nhö vtäy, cLù luùc ltïi cöù ahích ltøs chuyeän ngu ngLác. – Ctùi ñieås aBLïng yeáu nhtáa aBLng keá hLtïch, dó nhieân ltø phtûi ltøs ctùch ntøL ñeå gieáa ñöôïc Sôû oöu Höông. Chæ ctàn y ñtõ xutáa hieän BLài, y meõ phtûi cheáa. MLäa cuù ñtùnh phtûi aBuùng, aBuùng phtûi cheáa, bôûi vì auyeäa ñLái khLâng cLù cô hLäi ahöù hti. – Cuù ñtùnh ñLù dó nhieân phtûi aBtûi qut aBtês ltàn ngtøn ltàn aBuø hLtïch keá aLtùn, nhtáa ñònh khLâng aheå cLù sLäa chuùa mti ltàs. – TBöø phi ngöôøi xutáa ahuû ltø ngöôøi Höông SLtùi auyeäa ñLái khLâng btL giôø ñeà phLøng. Kis ltõL ahtùi ahtùi nLùi: – Veà phöông dieän ñLù, MLä Dung cLâng aöû vtø Tuï Tuï dó nhieân ltø ngöôøi qutù ahích hôïp. rtø at nLùi: – Höông SLtùi ltïi cöùu bLïn hLï, bLïn hLï gieáa Höông SLtùi, duø cLù nLùi chL ngöôøi ntøL bieáa, cuõng chtúng cLù ti ain, sLïi ngöôøi chæ bieáa ltø Höông SLtùi ñtõ cheáa aöø ltâu BLài. TLâ TLâ hLtøn aLtøn ñtõ bò chtán ñLäng. Ctùi keá hLtïch vLán khLâng cLù chLã ntøL ñtû kích ñöôïc, ñeán aty nhöõng ngöôøi ntøy, ltäp aöùc bieán ahtønh khLâng chòu nLåi sLäa ctùi ñtás. Thtäa aình cLâ khLâng aheå ain ñöôïc ñtây ltø möï ahöïc. MLäa hLài ahtäa ltâu, cLâ sôùi sôû sieäng Bt: – Ctùc ngöôøi ñtõ khtùs phtù Bt keá hLtïch ntøy BLài, atïi mtL khLâng aBöïc aieáp ltïi phtù vôõ nLù ñi? – Chuùng at khLâng dtùs khinh cöû vLïng ñLäng. – Ttïi mtL? – rôûi vì ctùc ngöôøi, cLâ, MLä Dung cLâng aöû, vtø Tuï Tuï. – TLâi khLâng hieåu. – Neáu keá hLtïch bò phtù vôõ, bt ngöôøi ctùc cLâ meõ khLâng cLøn gitù aBò gì ñeå lôïi duïng ñöôïc nöõt, otn HLt aieân minh meõ auøy ahôøi auøy luùc gieáa mtïch ctùc ngöôøi ñeå aieáa côn gitän döõ. Kis ltõL ahtùi ahtùi nLùi: – Vì vtäy Höông SLtùi nhtáa ñònh chuùng at cLù ltøs gì, cuõng phtûi aBöôùc heáa khtûL Thtäp Chæ Ñöôøng 172 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long löï kyõ ctøng xes ctùc cLâ cLù tn aLtøn hty khLâng. rtø at nLùi: – rtáa cöù aBLng hLtøn ctûnh ntøL, ñeàu khLâng aheå ñeå ctùc cLâ bò cheáa döôùi aty ngöôøi at, chL duø ñtõ bieáa ctùc cLâ ltø sLài nhöû cuõng vtäy. TLâ TLâ ngtång ñtàu leân, beøn ahtáy ngöôøi stëc tùL xtnh aBtàs aónh ñLù, btáa kyø ti nhìn vtøL ngöôøi ñLù, ñeàu khLâng khLûi nghó ñeán cuLäc ñôøi btL nhieâu ltø mtéc ahtùi cuût y,... btïn beø cuût y, aình nhtân cuût y, keû ahuø cuût y, y stïL hieås Bt mtL, y phLng löu ñt aình aheá ntøL, y gitn ntn aBtnh ñtáu aBtês aBtän ltøs mtL, sLãi ahöù ñeàu khLâng phtûi ltø chuyeän bình phtøs. Ngöôøi ntøy BLáa cuLäc ltø sLäa ngöôøi nhö aheá ntøL? Sinh seänh cuût y atïi mtL ltïi phLng phuù hôn ñt mLá ngöôøi aöø xöt ñeán giôø nhieàu aheá? OÂng aBôøi atïi mtL ltïi ñtëc bieäa quyeán cLá ñeán y? Nghó ñeán cuLäc ñôøi cuût ngöôøi ntøy, BLài ltïi nghó ñeán nhöõng ngöôøi minh Bt hình nhö ñtõ phtûi chòu nhöõng ahöù btáa htïnh, BLài ltïi nghó ñeán MLä Dung cLâng aöû, BLài ltïi nghó ñeán chính sình, TLâ TLâ bLãng döng ctûs ahtáy vLâ cuøng aöùc gitän. ... MLäa ngöôøi sty stén nhö vtäy, stø cLøn suLán ñi gitû cheáa? TLâ TLâ bLãng lôùn aieáng nLùi: – rtáa keå Bt mtL, ctùc ngöôøi ltøs chuyeän ntøy nhö vtäy ltø mti BLài. – Sti chLã ntøL? – Ctùc ngöôi khLâng neân ñeå chL oieãu aieân minh bò cheáa. TLâ TLâ nLùi: – OÂng at cuõng ltø ngöôøi, cuõng ltø btïn beø ctùc ngöôøi, ctùc ngöôøi ñtõ bieáa Lâng ltø ltø suïc aieâu cuût sLäa chuyeän hy minh, atïi mtL cLøn ñeå Lâng at bò aLâi gieáa ñi? CLâ htèn hLïc nLùi: – TLâi ain ltø ctùc ngöôøi cuõng khLâng aheå ntøL khLâng ahöøt nhtän ltø, neáu ctùc ngöôøi suLán cöùu Lâng at, nhtáa ñònh meõ cLù cô hLäi, nhöng ctùc ngöôøi chtúng suLán ngty ctû ahöû aôùi sLäa ltàn. Kis ltõL ahtùi ahtùi cöôøi hì hì: – CLâ ahtäa ltø sLäa ñöùt beù kyø qutùi. rtø at nLùi: – Chính cLâ ñtõ gieáa y, ltïi ñi Ltùn aBtùch chuùng at. – TLâi chæ hLûi btø, aLâi nLùi vtäy ltø cLù lyù hty khLâng? – CLù lyù, dó nhieân ltø cLù lyù. Kis ltõL ahtùi ahtùi nLùi: – Chæ btáa qutù at cuõng cLù vtøi ctâu suLán hLûi cLâ. Thtäp Chæ Ñöôøng 173 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 13. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – rtø hLûi ñi. – Ttïi mtL oieãu aieân minh ltïi chLïn ñuùng vtøL cLâ ñeå ñi atäp kích chung vôùi y? Ttïi mtL ñes cLâ ltïi nôi ntøy aBöôùc? Ttïi mtL cLøn ñi cheá atïL Bt cô hLäi chL cLâ ltøs lLtïn atâs ahtàn cuût y? TLâ TLâ ltïi bò chtán ñLäng atâs ahtàn. ... KhLâng leõ chuyeän ntøy cuõng ltø chuyeän gtïa gtãs? KhLâng leõ oieãu Minh Thu cuõng ltø sLäa bLä phtän aBLng keá hLtïch cuût bLïn hLï? KhLâng leõ ctùi cheáa cuût oieãu Minh Thu chæ btáa qutù ltø gitû aBtng aheá ahLâi? TLâ TLâ möõng ngöôøi Bt. CLâ nhìn bLïn hLï ahtäa kinh ngtïc... Nhöõng ngöôøi ntøy BLáa cuLäc ltø htïng ngöôøi nhö aheá ntøL? TBeân aheá giôùi ntøy khLâng leõ khLâng ti cLù aheå gtïa ñöôïc bLïn hLï, ñtùnh btïi ñöôïc bLïn hLï mtL? Kis ltõL ahtùi ahtùi hình nhö ñtõ ahtáy chuùa ía chuyeän ngöôøi khtùc khLâng ahtáy: – ouùc ntõy at ñtõ nLùi BLài, ngty ctû chính at cuõng btéa ñtàu ctûs ahtáy khLâng htøi lLøng ltés vôùi bLïn chuùng at. – Ttïi mtL? HLà Thieáa HLt hLûi. – rôûi vì chuùng at qutû ahtäa qutù ainh stnh. Kis ltõL ahtùi ahtùi ahôû Bt sLäa hôi: – CLù luùc ahtäs chí at cLøn hy vLïng bò ngöôøi at gtïa gtãs chL sLäa vtøi ltàn! HLà Thieáa HLt btäa cöôøi! Neáu aheá gitn ntøy cLù ngöôøi ntøL gtïa ñöôïc ctùi vò ltõL ahtùi ahtùi ntøy, ngöôøi ñLù meõ ltø sLäa ngöôøi nhö aheá ntøL btây giôø? ... Nhtáa ñònh sLäa ngöôøi khLâng phtûi ltø ngöôøi, nhtáa ñònh ltø cLøn ltnh hôn hLà ly, cLøn ainh hôn quyõ. HLà Thieáa HLt khLâng nhöõng cöôøi, stø cLøn cöôùi lôùn. Kis ltõL ahtùi ahtùi cuõng cöôøi vôùi y, ahtäa Bt, ctùi vò ahtùi ahtùi ntøy hình nhö luùc ntøL cuõng ñeàu cöôøi BLài. Ctùi ngöôøi stëc tùL xtnh ltïi môø vtøL ctùi suõi cuût y, ngty ctû ctùi suõi hình nhö cuõng cLù veû ñtng cöôøi. Ngty ctû TBung Nguyeân Nhtáa Ñieås HLàng, tùnh stéa cuõng ñtày sLäa nuï cöôøi. Chæ cLù TLâ TLâ ltø cöôøi khLâng nLåi. Nhöõng ngöôøi ntøy mtL hLï cöôøi khtû tùi ltøs mtL, ahtân ahieáa ltøs mtL, nhöng cLn ngöôøi cuût bLïn hLï mtL stø ñtùng môï qutù chöøng. reùn nhLïn nhö aheá, ainh sinh nhö aheá, ahtàn duõng nhö aheá, ñtùng môï nhö aheá. Nhtáa ltø luùc bLïn hLï atäp hLïp ltïi vtøL sLäa chLã. Thtäp Chæ Ñöôøng 174 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 14. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long ... TBung Nguyeân Nhtáa Ñieås HLàng stõnh lieäa vtø ltõnh btïL, Kis ltõL ahtùi ahtùi kinh nghieäs vtø aBí aueä, HLà Thieáa HLt ñtïi aBí nhöôïc ngu, cLøn aheâs Sôû oöu Höông ñtïi ñtûs stø btL dung. Ñtáy ltø sLäa ahöù löïc löôïng nhö aheá ntøL, neáu ñes löïc löôïng ñLù ñi ñLái phLù vtøL sLäa ngöôøi, cLøn ti khLâng btïi chL ñöôïc? KhLâng chöøng chæ cLù “otn HLt? ltø ngLtïi leä. rôûi vì chL ñeán btây giôø, cLøn chöt ti bieáa ñöôïc otn HLt ltø ti? Ngty ctû TLâ TLâ cuõng khLâng bieáa. – Tieác ltø bLïn hLà ly chuùng at cLøn cLù chuyeän khLâng aheå ltøs ñöôïc aôùi nôi. Kis ltõL ahtùi ahtùi nLùi: – ChL ñeán btây giôø, chuùng at ñLái vôùi ctùi vò otn HLt aieân minh ntøy vtãn cLøn chöt bieáa gì ctû, ahtäs chí ngty ctû y ltø ñtøn Lâng hty ñtøn btø cuõng cLøn khLâng bieáa. ... HLï aeân, auLåi atùc, aBti gtùi, ahtân phtän, vuõ cLâng, hLtøn aLtøn khLâng heà hty bieáa. ÔÛ giöõt chieán aBöôøng ñtùnh nhtu, phtûi aBi kyû aBi bæ, sôùi cLù aheå btùch chieán btùch ahténg ñöôïc. Nhöng bLïn hLï ctû ñtùs ñtng nghinh chieán stø ltïi khLâng bieáa gì ctû, neáu khLâng phtûi ltø ñtng aìs ñöôøng cheáa, ahì ltø qutù aöï ctL aöï ñtéc. Töï ctL aöï ñtéc, chính ltø aöï aìs ñöôøng cheáa, bLïn hLï cLù ltø sLäa ñtùs ngöôøi nhö vtäy khLâng nhó? KhLâng BLài! Nhtáa ñònh ltø khLâng BLài. KhLâng phtûi bLïn hLï aöï phuï, stø ltø hLï cLù lLøng ain vtøL chính sình. Kis ltõL ahtùi ahtùi cöôøi aía stéa ltïi nLùi: – Chuùng at chæ bieáa sLäa ñieàu. rtø at nLùi: – Chuùng at meõ lLâi y Bt, btáa keå y ltø htïng ngöôøi aheá ntøL, chuùng at ñeàu cLù aheå lLâi y Bt ñtây. – Hieän atïi ahì mtL? TLâ TLâ nhòn khLâng ñöôïc phtûi hLûi: – Hieän atïi ctùc ngöôøi chutån bò ltøs gì? Sôû oöu Höông chtàs chtäs böôùc ltïi: – Hieän atïi chuyeän duy nhtáa phtûi ltøs, vtãn ltø ctùi chuyeän ñLù. Y nLùi: – Ñi cöùu MLä Dung vtø Tuï Tuï. – TBLng aình ctûnh ntøy, Lâng cLøn suLán ñi cöùu bLïn hLï nöõt mtL? – Ñuùng vtäy. Nguyeân atéc cuût Sôû oöu Höông khLâng btL giôø cLù aheå ctûi bieán. Thtäp Chæ Ñöôøng 175 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 15. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long TLâ TLâ cuõng ain vtäy. CLâ ain ltø chuyeän bLïn hLï suLán ltøs meõ ñöôïc ltøs aôùi nôi, nhöng cLâ nghó khLâng Bt ltøs ctùch ntøL bLïn hLï ltøs ñöôïc. MLä Dung cLâng aöû vtø Tuï Tuï mLáng cheáa Bt mtL, qutn heä aöït hLà khLâng cLøn ltø chuyeän mLáng cheáa cuût hti ngöôøi, stø ltø sLäa ahöù ñtïL nghót, sLäa lôøi höùt cheáa mLáng vôùi nhtu. TLâ TLâ nhìn vtøL göông stëa kieân nghò cuût Sôû oöu Höông, aBLng lLøng cLâ ñtng ctûs ahtáy ltø sLäa ctâu nLùi: – Sôû oöu Höông BLáa cuLäc vtãn ltø Sôû oöu Höông. Nguyeân atéc cuût Sôû oöu Höông dó nhieân ltø khLâng ctûi bieán, duø cLù gitn ntn hieås tùc ctùch stáy cuõng khLâng aheå ngtên aBôû ñöôïc yù nieäs aBLng lLøng cuût y, chL duø cLù xLâng vtøL löût, nhtûy vtøL nöôùc mLâi, chæ ctàn y ñtõ quyeáa ñònh ltø ñi, böôùc chtân cuût y meõ khLâng cLù ayù gì ltø ngtïi nguøng. HuLáng gì hieän atïi, btL nhieâu ltø aình huLáng, aöït hLà ñeàu khLâng cLøn gitáu dieás vtøL ñtâu, sLïi ahöù ñeàu ntès aBLng aty cuût nhöõng ngöôøi ôû ñtây, bLïn hLï cLù aheå ung dung khtéc ñòch chieán ahténg. TBung Nguyeân Nhtáa Ñieås HLàng, HLà Thieáa HLt, Kis ltõL ahtùi ahtùi, aheâs vtøL Sôû Höông SLtùi cô aBí ntêng löïc söu chöôùc ñeä nhtáa ñtüng, bLïn hLï cLù aheå phtùa huy môû aBöôøng cuût sLãi ngöôøi, ñi hLtøn ahtønh nhieäs vuï cöùu ngöôøi. Chôø ñôïi, khLâng phtûi chæ ltø ctùch ñLái phLù cuût bLïn hLï ahLâi, cLøn ltø keá hLtïch cuût bLïn hLï. Chôø ñôïi, khLâng nhöõng chL bLïn hLï cô hLäi nhìn BLõ sLài nhöû Bt mtL, cLøn aBLïng yeáu hôn ltø, bLïn hLï khLâng chöøng cLù aheå lôïi duïng luùc chôø ñôïi, ñeå atïL Bt sLäa bLá aBí cöïc kyø nghieâs ngtëa. TLâ TLâ bLãng cLù sLäa yù nghó kyø qutùi. Sôû oöu Höông vtø ctû ñtùs ngöôøi ñLù, khLâng chöøng khLâng chæ suLán ñi cöùu MLä Dung cLâng aöû vtø Tuï Tuï ahLâi, bLïn hLï cLù aheå cLøn ñi tên aBLäs. Töø aBLng aty aöû ahtàn, tên aBLäs ñi hti stïng ngöôøi. Tuy cLâ khLâng bieáa bLïn hLï meõ ñLäng ahuû btèng ctùch ntøL, nhöng aöït hLà Btáa ain aöôûng vtøL chuyeän, bLïn hLï meõ khLâng cöôõng ñLtïa aBtnh gitønh, stø ltø ñes ctùi aBtän ñtáu ntøy bieán ahtønh sLäa ctùch xöû lyù ahtäa ltø ngheä ahutäa. TLâ TLâ nhtáp sLäa sieáng Böôïu, aBLng lLøng cLâ ñtng bò chtán ñLäng ñeán döïc ñLä, auy ltø ngöôøi gitng hLà, ñtõ aöøng nghe qut atás lLøng ctn ñtûs htønh ñLäng nghót hieäp cuût Sôû oöu Höông, nhöng nhöõng ahöù chuyeàn sieäng ñLù, cLá möï ñLù ñeàu khLâng dính dtùng gì ñeán cLâ. Nhöng ltàn ntøy khLâng phtûi vtäy nöõt. otàn ntøy, Sôû oöu Höông vtø btïn beø cuût y ñi cöùu nhöõng ngöôøi, khLâng nhöõng lieân qutn ñeán cLâ, stø cô hLà cLøn cLù aheå xes ltø sLäa nhtân vtäa chính aBLng ñLù. Tuy cLâ Btáa hieåu, otn HLt aieân minh tn btøy nhöõng chuyeän ntøy, chæ ltø suLán chöùng ahöïc sLäa Thtäp Chæ Ñöôøng 176 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 16. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long keáa qutû, bt ngöôøi bLïn hLï chæ ltø sLäa ctùi sLài nhöû aBLng ctùi qutù aBình cuût ctùi keá hLtïch kinh hLàn ntøy, nhöng cLâ nhtáa ñònh khLâng heà hLái htän, ahtäs chí bôûi vì cLâ ñöôïc dieãn sLäa chtân aBLng ctùi keá hLtïch, cLâ ñtõ ctûs ahtáy cLù chuùa gì ltø ahLût stõn BLài. Neáu nLùi aBLng ñtàu cLâ cLù gì aöùc gitän, ahì ñLù ltø vì, auy cLâ ñLùng ñöôïc sLäa vti aBLng ñLù, aBöôùc mtu cLâ ñeàu khLâng heà bieáa ctùi vôõ auLàng ñLù meõ ñöôïc ñLùng Bt mtL, keáa cuLäc meõ Bt aheá ntøL. – Ctùc ngöôøi nLùi ahöû xes, ctùi cheáa cuût oieãu Minh Thu, cLù phtûi ltø sLäa ahöù nguïy aBtng gì khtùc? MLäa ctùi btãy giöông Bt vì sLäa suïc ñích gì ñLù? Hieån nhieân vì TLâ TLâ khLâng ctùch ntøL hieåu ñöôïc aLtøn cuLäc aình huLáng Bt mtL, vì vtäy cLâ ctûs ahtáy Btáa aöùc böïc. – KhLâng ti cLù aheå aBtû lôøi ñöôïc ctâu hLûi cuût cLâ. Kis ltõL ahtùi ahtùi nLùi: – rôûi vì oieãu Minh Thu ñtõ cheáa BLài. Mtø ngöôøi cheáa ahì khLâng nLùi chuyeän ñöôïc. Dó nhieân, ngöôøi cheáa meõ khLâng nLùi chuyeän ñöôïc, ctâu aBtû lôøi ñLù, cuõng nhö chtúng aBtû lôøi gì ctû. Ctùi cheáa cuût oieãu Minh Thu, chL duø cLù tâs söu gì ñLù, ñeàu meõ khLâng bò aieáa lLä Bt btây giôø, bôûi vì sLäa aBöôøng ñtáu aBí ñtáu löïc ñtng btéa ñtàu xtûy Bt, hti beân ñtõ giöông cung ahtùp aieãn, sLãi ngöôøi giöõ ltáy sLäa bí stäa, vLâ mLá nhöõng bí stäa khLâng ti cLù ctùch gì hieåu chL ahtáu. Nhöõng cLn btøi chöt ltäa ñLù, cLù luùc meõ ltø nhöõng cuù mtùa ahuû, ñôïi ñeán luùc cuLái cuøng, chtân aöôùng lLä Bt, ahì cuõng chính ltø luùc quyeáa ñònh tên ahut, mLáng cheáa. LOL Thtäp Chæ Ñöôøng 177 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
nguon tai.lieu . vn