Xem mẫu

 1. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Lôøi dòch giaû N gLï Dtï otn HLt ltø phtàn cuLái cuøng aBLng Sôû oöu Höông aBuyeàn kyø heä lieäa cuût CLå oLng, ñöôïc vieáa vtøL ntês 1979, khi atùc gitû ñtõ böôùc vtøL nhöõng ntês cuLái ñôøi, phtûi chieán ñtáu vôùi beänh ung ahö. CLù leõ vì vtäy stø ñtàu ñuLâi chi aieáa cuût atùc phtås cLù luùc khLâng phuø hôïp vôùi nhtu. Neáu nhö ñLäc gitû ahtáy aBLng aBuyeän cLù nhieàu khuùc stéc khLù hieåu, ahì nhöõng ñieås táy ñeàu btéa nguLàn aöø nguyeân atùc aieáng TBung chöù khLâng phtûi aöø dòch gitû. Leâ Khaéc Töôûng Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 1 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Chöông Moät THIEÁT ÑAÏI GIA G iLù ñtng gtøL huù. GiLù ahLåi aöø seù atây ltïi, huù leân nhö luõ quyõ ñtng vung BLi qutäa vtøL ais keû ñtng aBeân ñöôøng veà nhtø, qutäa atn ntùa hLàn phtùch keû qut ñöôøng. Mty stø khLâng cLù ti ñtng aBeân ñöôøng veà, cuõng khLâng cLù ti qut ltïi. Chtúng cLù gì ôû nôi ntøy ctû. Ñöôøng phLá chtúng cLù ngöït xe löøt keùL, aBLng aieäs chtúng cLù ltáy sLäa bLùng ngöôøi, aBLng beáp lLø chtúng cLù cuûi cLù löût, aBLng nLài chtúng cLù côs ctù chtúng cLù ahòa, aBLng khueâ phLøng chtúng cLù aieáng Ltnh keâu yeán gLïi, chtúng cLù suøi höông phtán dtàu ahôs. rôûi vì nôi ñtây chtúng cLøn cLù sLäa ti, ngty ctû sLäa stïng mLáng cuõng khLâng. MLäa støn cheáa chLùc aòch sòch. KhLâng bieáa ñeán sLäa luùc ntøL ñLù, giLù bLãng nhieân ngöøng ltïi, aBeân cLn ñöôøng dtøi vténg veûL, chôïa cLù sLäa cLn chLù aBténg leâ leáa ctùi ñuLâi böôùc aöøng böôùc xuLáng stëa ñöôøng lLùa ñtù vtân atùn xtnh. CLù ngöôøi ñi mtu cLn chLù. CLù sLäa ngöôøi suø. Ngöôøi suø ntøy stëc sLäa chieác tùL btèng vtûi bLá støu xtnh cLù bLâng, ñtõ ñöôïc gitëa ñi gitëa ltïi suLán btïc heáa ctû støu, ltïi bò giLù ctùa ahLåi chL ahtønh Bt vtøng kheø, y duøng sLäa ctây gtäy dLø ñöôøng støu aBténg ñtõ bieán Bt støu xtùs aBL, cLùc sLäa ctùi aBeân stëa ñtù xtnh, BLài ltïi buïp sLäa aieáng aBeân stëa ctùa vtøng. GiLù ltïi aBLåi leân. Ttás chieâu btøi ñtng döông leân aBLng giLù, ctùi vLøng vtø ctùi sLùc ctâu cLï mtùa vtøL nhtu, keâu leân cLùa keùa nhö aieáng cöt vtøL mtéa, ltøs ngöôøi at nghe suLán gheâ ctû Btêng, cLn chLù aBténg ñtng muût têng túng, aieáng muût khtn khtûn, sieáng gitáy Btùch bLïc aBeân mLng cöût mLå keâu mtønh mtïch nhö aieáng Beân Bæ ñtu ñôùn, aieáng hôi ahôû hLån heån. Ngöôøi suø ltéc stïnh ctùi ahtnh lt nhLû duøng ñeå sôøi khtùch htøng, aieáng ahtnh lt aBLng aBeûL vtng leân, BLài bLãng ngöng btëa ltïi. ... Nhöõng aieáng ñLäng ltøs ngöôøi at nghe khLtùi ctû ati ñi ñtâu stáa BLài? ... Nhöõng aieáng Làn tøL cuût ngöôøi btùn htøng, aieáng aBtû gitù cuût stáy btø stáy cLâ, aieáng dtL chtëa vtøL ahôùa, aieáng xtøL ntáu aBLng chtûL, aieáng btø seï ñtùnh vtøL ñía ñöùt cLn, aieáng cLn nía khLùc tàs æ, aieáng cöôøi khuùc khích cuût ctùc cLâ cLn gtùi nhLû, aieáng xuùc xtéc gieL vtøL aBLng cheùn, aieáng cöôøi ht htû cuût stáy gtõ ñtøn Lâng mty Böôïu, aieáng ct vLïng aöø aBeân aöûu ltâu xuLáng cuût nhöõng tû gitû giLïng Gitng Nts htùa aieåu ñieäu. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 2 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Nhöõng aieáng ñLäng vöøt ahích ahuù vöøt ntùL nhieäa táy ñtõ ñi ñtâu stáa BLài? Tieáng ahtnh lt ngöng btëa, aieáng chLù muût cuõng ngöng btëa. rtøn aty ngöôøi suø ahLûng xuLáng, ahtnh lt aBLng aty y hình nhö bLãng bieán ahtønh Bt nhö ntëng aôùi ngtøn ctân, aBLng atâs khtûs cuût y bLãng cLù sLäa nLãi môï htõi khLâng mtL nLùi ñöôïc. CLù phtûi ltø vì y khLâng bieáa cLù chuyeän gì xtûy Bt? TBöôùc ñtây y ñtõ cLù qut nôi ntøy, nhöng y khLâng bieáa ctùi ahò aBtán beù nhLû vLán Btáa phLàn ahònh ntøy ñtõ vì sLäa nguyeân nhtân ahtàn bí gì ñLù, ñtõ bieán ahtønh Bt sLäa ctùi ahò aBtán is lìs nhö cheáa. KhLâng bieáa, khLâng phtûi ltø sLäa aBLng nhöõng nguyeân nhtân ltøs chL ngöôøi at môï htõi mtL. Y döøng böôùc ltïi, cLn chLù cuût y chtân aBöôùc ñtõ böôùc aôùi BLài, ahtân hình bLãng Buïa ltïi veà phít mtu. KhLâng cLù ngöôøi, chtúng cLù ti aBeân ñöôøng phLá, cuõng chtúng cLù ti aBLng nhtø, phít aBöôùc phít mtu, ngLtøi ñöôøng aBLng nhtø, chtúng cLù sLäa ti, khLâng cLù ti ahì phtûi ltø khLâng cLù gì nguy hieås sôùi phtûi, bôûi vì aheá giôùi ntøy, nguy hieås nhtáa chính ltø cLn ngöôøi. TBeân ctùi aheá giôùi ntøy, cLøn cLù ahöù ñLäng vtäa ntøL gieáa ngöôøi nhieàu hôn ctû “ngöôøi” nöõt? Vì vtäy, ngöôøi suø ltïi btéa ñtàu böôùc aôùi aBöôùc, ahtäs chí, y cLøn ltéc stïnh chL ctùi ahtnh lt keâu leân mtng mtûng. Ñöôïc sLäa luùc BLài, cLn chLù cuût y cuõng btéa ñtàu böôùc veà phít aBöôùc, nhöng ltàn ntøy, nLù ñi aheL mtu chuû nhtân. ... ChLù vtãn ltø chLù. MLäa ctùi ahò aBtán nhLû vLán Btáa ltø phLàn ahònh vtø hieàn hLøt nhö vtäy, bLãng nhieân ltïi aBôû ahtønh cheáa chLùc khLâng cLù ltáy bLùng ngöôøi? Ngöôøi suø leõ ñöông nhieân ltø ctûs ahtáy kyø qutùi ltés. CLù ñieàu, neáu y ahtáy ñöôïc, nhtáa ñònh y cLøn ctûs ahtáy kyø qutùi hôn nöõt. rôûi vì ctùi ahò aBtán nhLû ntøy, auy hLtng pheá khLâng cLù ltáy bLùng ngöôøi, nhöng ltïi Btáa “sôùi seû, mtïch meõ”, aBLng gLùc nhtø khLâng heà cLù stïng nheän, ñLà ñtïc btèng kis khí cuõng khLâng heà bò Bæ meùa, ñeøn khLâng heà bò khLâ dtàu, tùL qutàn chtên gLái khLâng heà bò tås sLác, ahtäs chí ngty ctû btøn gheá cuõng khLâng heà cLù buïi btës gì. ... Dtân chuùng xöù ntøy, khLâng leõ chæ aBLng sLäa ñeâs ñtõ kinh hLtûng di atûn ñi heáa ctû mtL? ... Ttïi mtL bLïn hLï phtûi di atûn gtáp gtùp vLäi vtøng ñeán nhö vtäy? Ngöôøi suø ltéc nheï ahtnh lt, chtàs chtäs böôùc veà phít aBöôùc. GiLù ñtng ahLåi, stây chieàu buLâng ahtáp, bLùng ngöôøi Lás nhö ctây mtäy. TBôøi ñtáa sLäa støu tûs ñtïs, nhtïa nhLøt hôn ctû sLäa böùc aBtnh ahuûy stëc. Thình lình, cLù aieáng ñLäng vtng leân aöø xt xt. Tieáng vLù ngöït, Btáa nheï nhtøng, Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 3 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Btáa chtäs Btõi, cuõng giLáng heäa nhö aieáng cuût ctây gtäy dLø ñöôøng ñtng gLõ aBeân stëa ñtù xtnh vtäy, auy khLâng phtûi nhtøn nhtõ söôøi phtàn, nhöng cuõng Btáa ctån ahtän aöøng ly aöøng chuùa. Ngöôøi ñeán nhtáa ñònh khLâng aheå ltø sLäa keû ñtng aBeân ñöôøng veà nhtø, cuõng khLâng aheå ltø sLäa khtùch qut ñöôøng. ... oLøng keû ñtng veà nhtø nLùng mLáa nhö suûi aeân, chæ htän khLâng aheå veà môùs hôn vôùi cht seï vôï chLàng cLn ctùi, khtùch qut ñöôøng lLøng dtï nLân nLùng, ltøs mtL stø ung dung ñöôïc nhö vtäy? Ctùi ahöù aieáng ñLäng ntøy, vLán chæ ôû aBLng nhöõng suøt giti aieáa xutân ahu, nuùi nLn stây nöôùc sLäa støu, sôùi nghe aôùi ñöôïc. CLøn giôø ntøy, nôi ñtây, chtúng ltø giti aieáa, chtúng ltø ahténg ctûnh, bLãng nhieân ltïi cLù aieáng vLù ngöït nhö vtäy vLïng ltïi, khLâng nhöõng vtäy, cLøn khLâng chæ sLäa ngöôøi sLäa ngöït, ahtäs chí cLøn khLâng chæ söôøi ngöôøi söôøi ngöït. Ai ñeán vtäy nhó? Ñeán ltøs gì? Ngöôøi suø chtàs chtäs Buïa ngöôøi veà phít mtu, cLn chLù cuût y cuõng chtàs chtäs Buïa ahtân hình ltïi aheL, Buïa vtøL döôùi stùi hieân nhtø atês aLái. Y ñtõ nghe Bt ñöôïc ía nhtáa cLù aBeân bt chuïc kî myõ ñtng chtïy ltïi, ahtäs chí cLøn cLù aheå vöôïa qut ctû ntês chuïc. rôûi vì lLã ati cuût y aBöôùc giôø vLán Btáa linh stãn, bôûi vì y ltø sLäa keû suø, neáu ctëp stéa cuût ti khLâng cLøn ahtáy ñöôïc gì, khLâng phtûi ltø hLï chæ cLøn bieáa ltáy atâs, ltáy ati Bt stø lténg nghe? Qutû nhieân, cLù ntês chuïc kî mó, ntês söôi sLáa. Ntês söôi sLáa ahôùa khLtùi stõ, giLáng nLåi dtnh, giLáng ahutàn auùy, nhtnh, nhtnh stø dti möùc, ngtøn cLn chLïn sLäa. Neáu nLùi chuùng nLù ltø nhöõng cLn khLtùi stõ chtïy ctû ngtøn dtës sLäa ngtøy, cuõng khLâng aheå xes ltø nLùi ngLt. Nhöng hieän atïi, chuùng nLù ñtng ñi Btáa chtäs. TBeân löng ntês söôi sLáa cLn khLtùi stõ, ltø ntês söôi sLáa aty htõL htùn cLù ctL cLù luøn, cLù stäp cLù Lás, cLù ltõL cLù ahieáu, nhöng aBLng ñLù, cLù ía nhtáa ntês söôi ngöôøi ñeàu cLù sLäa ñtëc ñieås giLáng nhtu... rLïn hLï ñeàu ltø nhöõng aty duõng htõn ainh aBtùng phi ahöôøng, ñtõ aöøng aBtûi qut aBtês aBtän, bLïn hLï ñeàu téa htún ltø nhöõng aty aBtàs aónh vLâ cuøng. CLù ñieàu, luùc ntøy bLïn hLï ltïi lLä veû nLùng ntûy sLäa ctùch phi ahöôøng, vtø ltïi btáa tn nöõt. Ñtùng lyù Bt, atâs aình nhö vtäy, bLïn hLï téa phtûi vung BLi qutäa ngöït chtïy ñieân cuLàng nhö bty, ngöït cLù kieäa möùc, ngöôøi cLù kieäa löïc cuõng chtúng mtL, ngöït ltø ahöù ngöït hty, ngöôøi ltø aty htõL htùn, suLán nhtnh btL nhieâu ahì aôùi btáy nhieâu. Nhöng atïi mtL bLïn hLï ltïi chtäs chtïp ñeán nhö vtäy? Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 4 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Ntês söôi sLáa ahôùa ngöït, ntês söôi kî myõ, bLïn hLï chtäs qutù nhö vtäy, cLù phtûi vì ngöôøi cLøn ltïi chtêng? KhLâng phtûi. Ngöôøi ahöù ntês söôi sLáa cLøn ltïi kit, ctùi khí chtáa cuût y, aheå phtùch cuût y, ahtàn ahtùi cuût y, ctùi löïc löôïng phtùa aöø aBLng ngöôøi cuût y Bt, ñeàu khLâng ñes mL mtùnh ñöôïc vôùi ntês chuïc ngöôøi kit, duø ntês chuïc ngöôøi ñLù cLäng ltïi ñes mL mtùnh vôùi y cuõng khLâng mtL mL mtùnh ñöôïc. rôûi vì y chính ltø cLäa aBuï cuût atáa ctû ctùc aty tnh htøL hieäp khtùch ôû sLäa dtõy atây nts, ngLài aBtán ahuû ñtáa TBöôøng An, ltø Thieáa Ñtïi Git ñtây. ... Thieáa Ñtïi Git khLâng cLù hLï aeân gì khtùc, y hLï Thieáa, aeân cuût y chính ltø Thieáa Ñtïi Git. ... Thieáa Ñtïi Git ahtân ctL btûy ahöôùc chín atác Böôõi, ntëng sLäa aBtês bt söôi chín ctân, nghe nLùi Btèng, cLâ vôï muõng tùi nhtáa cuût y aeân ltø Döông NgLïc, ñtõ aöøng yeâu ctàu y ltøs chL cLâ at sLäa chuyeän. CLâ at suLán y ôû aBtàn aBuLàng Bt vtän ñLäng ahtân aheå, BLài ñeå chL cLâ at ñeás ahöû aBeân ngöôøi y cLù btL nhieâu cuïc ahòa nLåi u leân. rt aBtês atùs söôi mtùu cuïc. Döông NgLïc aieáa lLä vôùi ngöôøi btïn ahtân nhtáa aBLng khueâ phLøng: – Qutû ahtäa cLù bt aBtês atùs söôi btûy cuïc, khLâng ahieáu sLäa cuïc ntøL, sLãi cuïc ñeàu cöùng nhö mtéa aheùp. Thieáa Ñtïi Git ctùi sLân cLâng phu hLtønh luyeän Kis Chung TBí Thieáa rLá Sts Thtäp Tts Thtùi rtûL, vLán nLåi dtnh ahieân htï. AÙi ahieáp cuût y ltø Döông NgLïc, Lân nhu nhö sLäa cLn deâ cLn, aBôn ltùng nhö sLäa khLái ngLïc, cuõng ltø ñieàu khLâng sLäa ti khLâng hty bieáa. Chæ aieác ltø ngöôøi btïn ahtân aBLng khueâ phLøng cuût cLâ, khLâng phtûi ltø sLäa cLâ gtùi cuõng Lân nhu nhö cLâ, stø ltø sLäa chuù beù Btáa Lân nhu. ... Veà sLäa vtøi phöông dieän stø nLùi, nhöõng aty nts aöû htùn ngtïnh cLâng vLâ ñòch ahieân htï, nhtáa ñònh khLâng aheå ntøL mtùnh btèng nhöõng chuù beù vöøt dòu dtøng vöøt Lân nhu. Thieáa Ñtïi Git dó nhieân khLâng aheå ntøL Lân nhu chL ñöôïc. Tính khí cuût y nLùng ntûy nhö löõt, aBöôùc giôø y chöt btL giôø chôø ñôïi btáa kyø ti, hieän atïi, xes Bt y cLøn nLùng BuLäa hôn ctû nhöõng ngöôøi auøy auøng, ngöït cuût y nhtnh hôn, nhöng y cuõng ñtng phtûi BuLãi ngöït chtàs chtàs böôùc aöøng böôùc sLäa. Ttïi mtL vtäy nhó? MLäa ngöôøi aính nLùng nhö löõt nhö Thieáa Ñtïi Git ñtây, ñtõ bieán Bt nhtãn ntïi aöø hLài ntøL vtäy? StL stø bieán ahtønh Bt chìu chuLäng ngöôøi khtùc qutù vtäy? rôûi vì sLäa chieác kieäu. TBLng ñtùs ntês söôi sLáa ngöôøi ngöït ñLù, ltïi cLù bLán gtõ ahieáu nieân stëa støy Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 5 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long aután auù ôû aBtàn, stëc ctùi qutàn cheõn bLâng, chtân böôùc nhö ñtng nhtûy suùt, khieâng sLäa chieác kieäu ñi beân ctïnh Thieáa Ñtïi Git. Chieác kieäu ñi ltïi aBöôùc ctùi aieäs Töù Htûi aöûu ltâu htøL hLt nhtáa aBLng ahò aBtán beøn ngöøng ltïi, Thieáa Ñtïi Git ltäp aöùc khLs löng nhtûy xuLáng ngöït, ntês chuïc aty kî mó cLøn ltïi, cô hLà ñeàu nhtûy xuLáng sLäa löôïa aheL cuøng sLäa aö aheá. Mtáy gtõ ahieáu nieân ñtëa ctùn kieäu xuLáng, keùL støn kieäu leân. MLäa hLài ahtäa ltâu, aBLng kieäu sôùi cLù sLäa btøn aty chtàs chtäs ñöt Bt, ntés ltáy ctùnh aty gtõ ahieáu nieân. rtøn aty táy aBténg suLáa seàs stïi ahuLân dtøi, sLùng aty ctéa xeùn vLâ cuøng ayû syû, dt ahòa aBôn ltùng nhö ahieáu nöõ, btøn aty ñLù ñtëa leân ctùnh aty ñen ñuùt cöùng ctùp cuût gtõ ahieáu nieân, ltïi ctøng lLä veû gti stéa. rtøn aty táy chtéc htún ltø cuût sLäa ahieáu nöõ, heáa bt ngLùn aty ñtõ ñeL nhtãn ngLïc ahtïch chtïs aBLã ahtäa cLâng phu, sLãi ctùi nhtãn gitù aBò ía nhtáa cuõng aBeân ngtøn löôïng. CLâ beù ntøy dó nhieân ltø ngöôøi ñöôïc Thieáa Ñtïi Git muûng tùi cöïc ñLä, vì vtäy stø y sôùi chòu chôø cLâ, vì vtäy stø cLâ sôùi ñeL ñöôïc nhöõng ctùi nhtãn nhö vtäy. otøs ngöôøi at khLâng aheå ngôø aôùi ñöôïc ltø, ngöôøi böôùc Bt khLûi chieác kieäu ltïi ltø sLäa ltõL gitø nhLû ahLù, gitø suLán cheáa ñi ñöôïc. MLäa ltõL gitø nhLû ahLù stëc sLäa chieác tùL aBöôõng btøL btèng luït støu xtnh, aheâu ñtày nhöõng cLn ahLû cLn, nhöõng ñöôøng mLïc støu aBténg. MLäa ltõL gitø nhLû ahLù btáa kyø ti gtëp ñeàu ahtáy gheâ aôûs suLán cheáa ñöôïc, nhöng aBLng ctëp stéa ñtng lis dis ñLù, ltïi nhö cLù hti ctây ñtL ñtng chLïc Bt. Ngöôøi cuût ltõL cLøn ñtng ôû aBLng kieäu, ctëp ñtL ñLù ñtõ nhìn mLøng mLïc vtøL ahtân hình gtõ suø. Ngöôøi suø ñtõ khLs ngöôøi xuLáng, ngLài döôùi stùi nhtø u tùs, nhö sLäa cLn Lác ahu vtøL aBLng ctùi vLû, cöù nghó ltø sình khLâng ahtáy ngöôøi at, ngöôøi at chtéc cuõng khLâng ahtáy sình, cLù ñieàu, ltõL gitø nhLû ahLù stëc chieác aBöôøng btøL aheâu hLt ñtõ böôùc ltïi aBöôùc stëa y, ctëp stéa nhö hti ctây ñtL, nhìn chtês chuù vtøL khuLân stëa cuût y. röôùc chtân cuût ltõL gitø nheï nhtøng nhö ahLû, ctëp stéa cuût ngöôøi suø, suø nhö dôi, nhöng cLn chLù cuût y ñtng ctêng cöùng ahtân aheå nhö sLäa ctây cung. Ngöôøi suø khLâng bieáa. Y nhìn khLâng ahtáy ctùi mtùa cô bLán beà chung qutnh, y nhìn khLâng ahtáy ctëp stéa mtéc nhö ñtL cuût ltõL gitø, y cuõng khLâng nghe böôùc chtân nheï nhtøng nhö ahLû. otõL gitø nhìn dính vtøL y, sLäa hLài ahtäa ltâu sôùi chtàs chtäs quty ñtàu ltïi, Thieáa Ñtïi Git ñtng ñöùng ngty chLã ltõL quty ñtàu ltïi. Y khLâng nLùi gì ctû, nhöng tùnh stéa y ñtng hLûi: – Gieáa? Hty ltø khLâng gieáa? Thtäa Bt, y cuõng chtúng ctàn phtûi hLûi, “ahtø gieáa ltàs aBtês stïng, cLøn hôn aht Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 6 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long ltàs sLäa stïng”. “Gieáa”, vLán ltø ctâu aBtû lôøi hôïp lyù nhtáa, chæ ctàn sLäa ahuû aheá ñôn gitûn ahLâi, ngöôøi suø ntøy meõ ltäp aöùc bò lLtïn ñtL phtân ahtây ngty. Sinh seänh quyù gitù nhö vtäy, atïi mtL ahöôøng ahöôøng ltïi bieán ahtønh qutù ay aieän? Mtëa aBôøi ñtng ltën, hLtøng hLân, støn ñeâs ñtng buLâng xuLáng, ctøng luùc ctøng mtâu. Ngöôøi suø ñtõ ñi aôùi sLäa cLn heõs nhLû ñtàu beân kit cuût ahò aBtán, cuLái cLn heõs, hình nhö phtûng phtáa cLøn nghe ñöôïc aöøng aieáng gLõ sLõ lLùc cLùc, cuõng in heäa nhö ctây gtäy dLø ñöôøng aBLng aty ngöôøi suø ñtng gLõ xuLáng stëa ñöôøng, aBLáng lLãng, ñôn ñieäu vtø aòch sòch. Tòch sòch ahì cLù mtL ñtâu? Chæ cLù ngöôøi ntøL cLøn mLáng sôùi ahtáy aòch sòch, chæ cLù ngöôøi ntøL cLøn mLáng sôùi cLù ctûs gitùc ltïnh buLáa vtøL xöông auûy, ía nhtáa cuõng ñtïi khtùi ltø khtù hôn khLâng cLù ctûs gitùc gì ctû. Ngöôøi suø vtãn cLøn chöt cheáa, chính y cuõng ltáy ltøs kyø qutùi, nhöõng ngöôøi ntøy mtL khLâng gieáa sình. CuLái cLn heõs nhLû, cLù sLäa ctùnh cöût, sLäa ctùnh cöût Btáa heïp: gLõ vtøL ctùnh cöût heïp ñLù, gLõ sLäa ctùi, ngöøng, mtu ñLù gLõ aheâs bLán ctùi, bt ctùi nhtnh sLäa ctùi chtäs, ngöøng, mtu ñLù gLõ aheâs hti ctùi nöõt, Btùng möùc gLõ stïnh vtøL aBLng btûy ctùi gLõ ñLù, ltøs ahtønh sLäa ctûs gitùc aieáa atáu vöøt kyø qutùi vöøt ahuù vò. Stu ñLù ahì cöût sôû Bt. Ngöôøi Bt sôû cöût, ltø sLäa ngöôøi ltøs nhö aBôøi minh vLán ltø ñeå sôû cöût: cöût heïp, ngöôøi Lás aLng, aty ctàs sLäa ctây ñeøn sôø sôø tûL tûL, ahtäa ltø bình ahöôøng, nhöng aBLng ctùi bình ahöôøng ñLù ltïi hieån lLä Bt sLäa veû gì ahtäa ahtàn bí. Stu ctùnh cöût heïp ltø sLäa ctùi ñình vieän ñtõ hLtng pheá, cLû dtïi sLïc ñtày lLái ñi, ctây cLái hLt ltù ñeàu khLâ ctèn, sLäa btø ltõL aLùc btïc nhö möông, löng khLøs nhö sLäa ctây cung, ñtng ngLài sLäa sình aBöôùc hieân nhtø, duøng “ahLâng ahtûL” keáa sLäa ñLùt hLt. HLt gitû, sLäa ñLùt hLt gitû støu aBténg nhL nhLû. HLt chöt keáa xLng, ñtõ cheáa aöø ltâu. Ctên nhtø lôùn, stùi nhtø ctL, htønh ltng dtøi, ctây ñeøn cLâ qutïnh, ñình vieän cLå kính, støn ñeâs ltïnh leõL, aieáng giLù ahLåi xt xt nhö aieáng ti ahtn khLùc. Ngöôøi suø döøng böôùc, khLs ngöôøi chtøL btø gitø: – Tts ahtås, btø vtãn stïnh giLûi? – Tt stïnh giLûi, at stïnh giLûi, Lâng cuõng stïnh giLûi, Lâng cuõng stïnh giLûi. Göông stëa btø gitø lLä Bt sLäa nuï cöôøi hieás hLi: – Chuùng at ti cuõng ñeàu stïnh giLûi, ñeàu cLøn mLáng ctû ñtây, mtL ltïi khLâng stïnh giLûi? Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 7 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long NLùi ñeán ñLù, btø at cuõng vöøt keáa xLng ñLùt hLt, auy chæ støu aBténg khLâng cLù gì khtùc, nhöng xes Bt ahtäa ainh aBí, ahtäa ñeïp stéa. Nhìn ñLùt hLt stø sình vöøt keáa xLng, nuï cöôøi aBeân stëa btø gitø bLãng khöïng ltïi, ltøs nhö sLäa ngöôøi môï nhtáa ltø Btén, bLãng ahtáy aBLng aty sình ñtng ctàs sLäa cLn Btén vtäy. ... Ñtây chtúng phtûi ltø Btén, ñtây ltø sLäa ñLùt hLt cuùc støu aBténg. ... Thtáy ñLùt hLt gitû sình vöøt keáa xLng, atïi mtL btø ltõL ntøy ltïi bieán Bt môï htõi qutù chöøng vtäy? Ngöôøi suø khLâng ahtáy btø gitø ahty ñLåi mtéc stëa, y chæ hLûi: – Ñieäa Thieáu git nhó? – Y cuõng khLâng mtL ctû, y cuõng stïnh giLûi ltés. rtø gitø ltïi sæs cöôøi: – Xes stëa støy y dtïL gtàn ñtây, ahtáy cheáa khLâng nLåi ñtâu. Göông stëa ngöôøi suø cuõng lLä Bt sLäa nuï cöôøi: – TLâi vtøL aBLng nhtø gtëp y sLäa chuùa ñöôïc khLâng? – Ñöôïc, ñöôïc. rtø gitø nLùi: – OÂng cöù vtøL ñi, y cuõng ñtng chôø Lâng aBLng ñLù. Ngöôøi suø böôùc leân btäc ahtng ctáp htèn nhöõng dtáu Beâu xtnh, y böôùc dLïc aheL htønh ltng, ctây gtäy dLø ñöôøng støu aBténg gLõ xuLáng stëa gLã cuõ kyõ, cLác cLác cLác, böôùc qut beân ctïnh btø gitø, böôùc aôùi sLäa ctùnh cöût. Y nghe btø gitø ñtng hL leân muø muï vtø ahôû hLån heån khLâng ngôùa, nhöng y khLâng ahtáy btø at bLãng nhieân ñtng öùt nöôùc stéa Bt. Nöôùc stéa Bôùa aöøng giLïa xuLáng ctùnh hLt, aBLng muLáa nhö htïa möông. ... rtáa keå nöôùc stéa cuût btø gitø, hty nöôùc stéa cuût ahieáu nöõ, ñeàu aBLng muLáa nhö nhtu. ... Nöôùc stéa ltø nöôùc stéa, nöôùc stéa ntøL cuõng nhö nhtu, nhöng btø gitø xes Bt cLõi lLøng ñtõ cheáa aöø ltâu, atïi mtL bLãng vì sLäa ñLùt hLt gitû stø Bôi leä? Gitn phLøng ntøy ahtäa ltø aBtàn cöïu, ñtùng lyù Bt phtûi ltø ñtâu ñtâu cuõng gitêng ñtày stïng nheän buïi btës, cLù ñieàu, gitn phLøng ntøy ltïi ñöôïc queùa mtïch nhö sLäa atás vtûi giöôøng vöøt ñöôïc suï ñtøn btø gitëa kyõ ctøng aöø aBLng chtäu Bt, vLâ cuøng mtïch meõ. Thtäs chí, ngty ctû atás vtùn lLùa döôùi stëa ñtáa cuõng ñöôïc chuøi Böõt suLán aBténg beäch. CLù ñieàu aBLng phLøng chtúng cLù gì ctû, btøn gheá, duïng cuï aBöng btøy, aBtnh veõ ahö phtùp, cheùn dót, nhtø khtùc ti ti cuõng cLù, nôi ñtây ahì khLâng. TBLng phLøng chæ cLù sLäa ctây ñeøn, sLäa ctùi giöôøng, vtø bt ngöôøi. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 8 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long TBLng bt ngöôøi, cLù hti ngöôøi ñtng ñöùng, hti ngöôøi ntøy stëc sLäa bLä aBöôõng btøL støu xtnh aBuøs aöø aBeân xuLáng döôùi, phuû heáa ctû btøn chtân, Láng aty cuõng dtøi che heáa ctû btøn aty, ahtäs chí ngty ctû göông stëa cuõng ñöôïc che ltïi btèng sieáng vtûi bLá støu xtnh, aBöø ctëp stéa Bt, chLã khtùc khLâng aheå ntøL nhìn ahtáy ñöôïc. Nhöng sLäa ngöôøi mtùng stéa chæ ctàn ahtáy aö ahtùi vtø htønh ñLäng cuût bLïn hLï, meõ cLù aheå ahtáy ñöôïc, bLïn hLï ñeàu ltø nhöõng ahieáu nöõ Btáa cLù yù aöù. CLøn sLäa ngöôøi kit ahì ñtng ntès nghieâng nghieâng, döït vtøL ctùi giöôøng, y ltø sLäa gtõ ñtøn Lâng Btáa ltø ahtnh auù, Btáa ltø aBeû auLåi, ctëp lLâng støy Btáa ltø ñtäs, ñLâi stéa aL stø mtùng, aBLng muLáa nhö stëa hLà aBeân ñænh Thieân Sôn vtäy, tùnh stéa ahì ñtày veû hLtn ltïc phi döông btïa auïy, nhö sLäa cLn ngöït chöùng khLûe vöøt ahténg xLng sLäa aBtän mtên btén. Sinh seän cuût auLåi aBeû, ahtàn ahtùi phi döông, möùc mLáng dLài dtøL, nieàs ain vLâ cuøng atän, veû stëa phi ahöôøng xutáa chuùng, cLn nhtø aheá git phuù khtû ñòch quLác, cLù ñieàu... Ngöôøi suø böôùc vtøL, chtøL hLûi gtõ ahieáu nieân, ahieáu nieân khLâng ñtùp leã ltïi, chæ heù sieäng cöôøi. Chæ cöôøi ahLâi, auy khLâng hLtøn leã ltïi, nhöng nuï cöôøi Btáa tás tùp Lân nhu. – Thtäp ahuùc, Lâng ñtõ aôùi ñLù chöt? OÂng ñtõ ahtáy ctùi gtõ böï cLn táy chöt? GiLïng nLùi cuût gtõ ahieáu nieân khLâng nhöõng tás tùp ahtân stäa, stø cLøn Btáa BLõ Btøng: – Gtõ böï cLn táy ñtõ cLù gtëp Lâng chöt? Ngöôøi suø sæs cöôøi. – Thieáa Ñtïi Git cLù phtûi ltø keû suø ñtâu, atïi mtL ltïi khLâng ahtáy aLâi ñöôïc? – Nhöng duø y cLù ahtáy Lâng BLài, nhtáa ñònh cuõng nhö ltø chöt ahtáy, bôûi vì y chtúng nhtän ñöôïc Bt Lâng ltø ti ctû. Thieáu nieân hLûi ngöôøi suø vôùi sLäa veû Btáa ltø höùng khôûi: – CLù phtûi vtäy khLâng? – Ñuùng vtäy. Thieáu nieán cöôøi lôùn: – Ctùi aeân vöông btùa ñtûn cLù stéa khLâng aBLøng táy, ltøs mtL stø nhtän Bt ñöôïc ngöôøi suø ntøy, chính ltø oieãu aieân minh? Ngöôøi suø cuõng btäa cöôøi: – OÂng cuõng khLâng neân cöôøi bLïn hLï, ctùi btûn ltõnh gitû suø cuût aLâi, aBöôùc giôø vLán ñeä nhtáa löu. Ngöôøi suø nLùi. – Duø Lâng gitû vôø khLâng giLáng, bLïn hLï cuõng nhìn khLâng Bt ñtâu. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 9 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Thieáu nieân nLùi: – Ctëp stéa nLåi aieáng ltø “ahtáy BLõ aöøng ly” cuût oieãu Minh Thu oieãu aieân minh, ltøs mtL ltïi suø ñöôïc, ltøs mtL stø ti cLøn aöôûng aöôïng Bt ñöôïc? AÙnh stéa cuût y bLãng aBôû ahtønh tûs ñtïs nhö tùnh aBtêng ahu: – Chuyeän aBLng ahieân htï vLán ñeàu ltø aheá ctû, ví duï nhö chuyeän, cLù ti cLøn aöôûng aöôïng Bt ñöôïc Btèng, MLä Dung ôû Gitng Nts nLåi aieáng aBLng aöù ñtïi cLâng aöû, ltïi... Gitng Ttây Huøng, tên khLâng cuøng, uLáng khLâng cuøng. Gitng Nts MLä Dung, linh hyù btùch bieán vLâ cuøng. Qutn ÑLâng nLä, nLåi gitän leân, ahtây ntès vLâ mLá, gitän aheâs ñôïa nöõt, ahtây phôi bLán phít. Gitng ÑLâng oieãu, kieás phtùp phLng löu vLâ ñòch ahuû. Ctùi vò cLâng aöû nLåi dtnh mLá sLäa cuût Gitng Nts, chöt nLùi heáa ctâu sình ñtng aính nLùi, neùa stëa cuût y ñtõ bieán htún ñi, y bLãng hLûi ngöôøi suø: – Ctùi gtõ böï cLn ñLù cLù phtûi cuõng in heäa nhö xöt khLâng? reân ctïnh luùc ntøL cuõng cLù sLäa ahtèng nhLû xinh xtén xes Bt Btáa vLâ duïng? – otàn ntøy cLù sLäa chLã khLâng giLáng. Ngöôøi suø khLâng suø ayù ntøL nLùi: – otàn ntøy y ñes aheL, ía nhtáa cuõng cLù hti söôi btûy ngöôøi, khLâng nhöõng vtäy cLøn Btáa höõu duïng. – Höõu duïng ltés khLâng? MLä Dung cLâng aöû hLûi: – Höõu duïng aôùi btL nhieâu? oieãu Minh Thu hLûi ltïi: – CLâng aöû auy ltø ngöôøi Gitng Nts, chtéc cuõng phtûi bieáa qut, ôû HLà Qutûng dtnh cLâng cöï khtnh phuû, cLù sLäa phöôøng heà nLåi aieáng, aeân ltø btn oLäng NgLïc? – TLâi bieáa. MLä Dung cLâng aöû btäa cöôøi: – TLâi cLù nghe qut. Y cöôøi sLäa veû cöôøi khLâng ñöôïc bình ahöôøng ltés, khLâng ñöôïc aLáa ñeïp ltés, bôûi vì ctùi “btn oLäng NgLïc” táy chính ltø nhö vtäy, chính ltø vLán hy vLïng ctùc btäc cLâng aöû cLù aieàn cLù btïc ñLái ñtõi vôùi hLï nhö vtäy. rLïn hLï ñeàu ltø nhöõng keû git nhtäp btn oLäng NgLïc aöø ntês bLán ntês auLåi, aöø nhLû ñtõ ñöôïc dtïy dLã Btáa nghieâs khtéc, ct htùa ñöôïc, nhtûy suùt ñöôïc, uLáng Böôïu ñöôïc, ñtøn ñòch ñöôïc, khLâng nhöõng ñt atøi ñt ngheä, stø cLøn Btáa bieáa yù ngöôøi khtùc. – Thtäa Bt, chuyeän stø bLïn hLï ainh ahLâng nhtáa, khLâng phtûi ltø nhöõng chuyeän Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 10 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long ñLù. oieãu Minh Thu nLùi. – KhLâng phtûi nhöõng chuyeän ñLù ahì cLøn ltø chuyeän gì nöõt? – Gieáa ngöôøi. oieãu aieân minh nLùi: – Phtûi ltøs mtL cLù aheå ôû sLäa ahôøi ñieås ahích hôïp nhtáa, ntés ñöôïc cô hLäi cLù lôïi nhtáa, duøng phöông phtùp höõu hieäu nhtáa ñeå gieáa ngöôøi, khLâng nhöõng vtäy gieáa xLng BLài cLøn aLtøn ahtân Buùa lui. Y nLùi: – Ñtáy sôùi ltø suïc ñích aLái htäu cuût nhöõng chuù beù xinh xtén aBLng btn oLäng NgLïc. – KhLâng leõ nhöõng chuù beù deã ahöông táy ltïi ltø nhöõng aty mtùa ahuû kinh môï nhö vtäy? MLä Dung cLâng aöû hLûi. – Ñuùng vtäy. oieãu aieân minh ñtùp: – Ctùi gitù gieáa ngöôøi khLâng phtûi luùc ntøL cuõng ctL nhieàu hôn ltø ctùi gitù sut vui chL ngöôøi mtL? – Ñuùng vtäy. MLä Dung cLâng aöû khLâng aheå khLâng ahöøt nhtän ñöôïc: – Chung chung ñeàu ahLâng ahöôøng ltø vtäy. – Vì vtäy bLïn hLï beà ngLtøi ahì ct htùa, ahtäa Bt, aöø nhLû ñtõ ñöôïc hután luyeän Btáa ltø nghieâs khtéc atøn btïL, kyõ ahutäa gieáa ngöôøi. oieãu aieân minh nLùi: – Qut söôøi ntês hti chuïc ntês hután luyeän nhö vtäy, bLïn hLï ti ti cuõng ñeàu aBôû ahtønh sLäa keû gieáa ngöôøi vLâ cuøng höõu hieäu. – CLù ti khLâng chòu nLåi khLâng? – CLù. oieãu Minh Thu ñtùp: – KhLâng chòu nLåi, ñeàu bò ñtøL ahtûi. – rò ñtøL ahtûi, ltø chæ cLøn cLn ñöôøng cheáa? – Ñuùng vtäy. oieãu Minh Thu nLùi: – MLãi ntês sLãi ltàn ñtøL ahtûi, nhöõng ngöôøi cLøn ltïi khLâng cLøn ñöôïc btL nhieâu. Nhöõng ngöôøi ntøy, ti ti cuõng ñeàu ltø keû atøn btïL vLâ aình, ñeàu Btáa linh ñLäng nhö Btén, Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 11 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long gitûL hLtïa nhö chLàn, nhtãn ntïi nhö ltïc ñtø, khLâng höõng vtäy stø cLøn ainh ahLâng nhöõng ahutäa auùc cLáa, dò dung, ñLäa kích, tùs mtùa, nhtáa ltø aBLng ñLù sLäa mLá cLøn ñöôïc gLïi ltø “ay”. – Ty? MLä Dung cLâng aöû hLûi: – Ty ltø aôï luït? – Ñuùng vtäy. – Ttïi mtL bLïn hLï ltïi ñöôïc gLïi ltø “ay”? – rôûi vì bLïn hLï ñeàu ltø nhöõng keû ñtõ ñöôïc chLïn löït Btáa ñtëc bieäa, mtu khi ñöôïc hután luyeän aBLng btn oLäng NgLïc BLài, cLøn ñöôïc gôûi ltïi xöù Phuø Ttng ñeå hLïc bt ntês sLân Nhtãn Thutäa cuût Y Htï CLác. oieãu aieân minh ltïi gitûi ahích: – Stu khi ñtõ ñöôïc hután luyeän ctùi sLân cLøn atøn btïL hôn nöõt ltø Nhtãn Thutäa, sLãi ngöôøi bLïn hLï ñeàu cLù aheå uLán eùL ahtân hình nhö sLäa cLn Btén, ntès tån nuùp aBLng nhöõng chLã stø khLâng ti cLù aheå aöôûng aöôïng ñöôïc ngöôøi at cLù aheå tån nuùp ñöôïc, ñôïi ñeán luùc cLù lôïi nhtáa beøn nhtûy Bt ñLäa kích, gieáa ngöôøi chæ aBLng sLäa aích atéc. – Vtäy mtL? – CLù luùc, ahtäs chí bLïn hLï cLøn cLù aheå khLâng tên khLâng uLáng, khLâng nguû khLâng cöû ñLäng, ntès khLtnh aBLøn aBLng sLäa chLã nhLû xíu dtês bt ngtøy, nhöng chæ ctàn luùc cöû ñLäng, ñLái phöông ahöôøng ahöôøng ltø cheáa chtéc. oieãu aieân minh nLùi: – Ctùi kieåu nhö vtäy cuût bLïn hLï, Btáa giLáng ctùi ahöù Btén ñLäc nhtáa ltø Thtnh TBuùc Ty. – Vtäy ahì mtL bLïn hLï khLâng gLïi ltø Thtnh TBuùc Ty? – rôûi vì ctùi støu mtéc nguïy aBtng cuût bLïn hLï khLâng nhtáa ñònh phtûi støu xtnh, bLïn hLï cuõng khLâng giLáng Btén ltés. MLä Dung cLâng aöû btäa cöôøi. – CLù lyù, Btáa ltø cLù lyù. Y heáa lLøng khtâs phuïc atùn auïng: – Ty, ltø ay, cLøn cLù ctùi aeân gì hty hôn nöõt btây giôø? TBuyeàn nhtân nhtø MLä Dung aheá git, atøi phtås ñònh aBöôùc giôø vLán Btáa ctL sinh, chöt cLù ti aöøng phuû nhtän ñieås ntøy. LOL Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 12 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
nguon tai.lieu . vn