Xem mẫu

  1. Nghi n răng: d u hi u c a stress Trong nh ng giai o n b stress, m t gi c ng ngon thư ng ư c coi là m t li u pháp hi u qu . Nhưng nh ng n i lo l ng v ti n b c có th khi n nhi u ngư i không th g t nó sang m t bên, k c khi ã chìm vào gi c ng . V i nh ng n i lo ngày m t l n, stress khi n s c kh e b nh hư ng, trong óv n v răng cũng không ngo i l .
  2. S b nh nhân m c các v n v răng do nghi n răng tăng lên cùng v i tình tr ng suy thoái kinh t gia tăng. T khi suy thoái kinh t t n công và tình tr ng th t nghi p gia tăng, cũng là lúc nh ng phàn nàn v v n ăn u ng, au răng mi ng tăng lên. “Nh ng ngư i làm vi c trong lĩnh v c tài chính b nh hư ng rõ nh t v i s gia tăng c a “thói nghi n răng lúc ng ”, các nha sĩ Anh nh n nh. Nhi u ngư i b nh không ý th c ư c tác h i c a tình tr ng này cho n khi h ph i i i u tr do răng b n t v hay au u d d i, thư ng xuyên b ánh th c b i nh ng ti ng n r t nh . T i phòng khám nha khoa Yann Maidment (Edinburgh, Anh), s trư ng h p “nghi n răng lúc ng ” tăng t 10-20% trong 18 tháng qua. Nha sĩ Maidment cho bi t: “B nh nhân ch y u là nh ng ngư i làm vi c trong ngân hàng, các qu và công ty d ch v tài chính hay nh ng ngư i chưa bi t mình s d ng chân công ty nào.
  3. “N i lo l ng l n nh t là tình tr ng dư th a lao ng và m t vi c ang di n ra h ng ngày”, BS Maidment gi i thích. Theo Qu Nha khoa Anh ((BDHF), stress có l là nguyên nhân chính. Và thư ng g p nh ng ngư i ph n ng kém v i nh ng thay i trong công vi c, tình yêu hay nh ng lo l ng v ti n b c. L i khuyên c a qu này là c n luy n t p h p lý, h c cách thư giãn và bi t cách gi i t a khi gi n d và không nên dùng cách tiêm Botox gi i quy t v n (giúp làm gi m n p nhăn, giãn cơ và gi m nghi n răng).