Xem mẫu

  1. Chương 15: Boä baêm ñaûo doøng II. 3. a Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Boä baêm ñaûo doøng laø söï keát hôïp giöõa boä baêm noái tieáp vaø boä baêm song song. Boä baêm ñaûo doøng seõ cho pheùp truyeàn naêng löôïng theo hai chieàu. Ta coù sô ñoà nguyeân lyù cuûa boä baêm ñaûo doøng ñöôïc trình baøy nhö sau: D2 Id +      I2 T1 R T2 D1 L U Ud   E -    Hình 3. 35 Sô ñoà nguyeân lyù cuûa boä baêm ñaûo doøng. II. 3. b Caùch ñieàu chænh toác ñoä: Khi taûi laø maùy ñieän moät chieàu, U laø nguoàn ñieän aùp moät chieàu khoâng ñoåi thì maùy ñieän coù theå laøm vieäc ôû hai traïng thaùi: Ñoäng cô vaø maùy phaùt. ÔÛ traïng thaùi ñoäng cô: T2 khoùa, T1 môû trong khoaûng thôøi gian laø 1T cuûa chu kyø. Luùc naøy ñieän aùp ra treân taûi seõ laø: Ud = 1U vaø söùc ñieän ñoäng cuûa ñoäng cô E = Ud - RId = 1U - RId vôùi Id > 0. ÔÛ traïng thaùi maùy phaùt: T1 khoùa, T2 môû trong khoaûng thôøi gian 2T cuûa chu kyø. Luùc naøy ñieän aùp ra treân taûi seõ laø: Ud = ( 1 - 2 )U vaø söùc ñieän ñoäng treân ñoäng cô: E = Ud - RId =
  2. ( 1 - 2 )U - RId vôùi Id < 0. Moái quan heä giöõa caùc tyû soá chu kyø 1 vaø 2: 1 + 2 = 1. Nhö vaäy, vôùi boä baêm ñaûo doøng, baèng caùch taùc ñoäng vaøo 1 vaø 2 ta seõ coù ñöôïc moät hoï ñaëc tính cô ñieän cuûa ñoäng cô ñieän moät chieàu ôû hai traïng thaùi laø ñoäng cô vaø haõm taùi sinh. n 2 = 0 0,25 1 = 1 0,5 0,75 0,75 0,5 1 0,25 0 M, I 0 Hình 3. 36 Hoï ñaëc tính cô cuûa heä thoáng ñieàu chænh toác ñoä söû duïng boä baêm ñaûo doøng. Nhö vaäy, ñoái vôùi boä baêm ñaûo doøng seõ ñaûm baûo cho heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän laøm vieäc treân hai goùc phaàn tö thöù nhaát vaø thöù tö cuûa maët phaúng toïa ñoä U, I. Khi caû hai T1 vaø T2 ñeàu môû Ud = +U vaø U = -U neáu chuùng ñeàn ngaét, luùc ñoù hai diode D1 vaø D2 seõ ñoàng thôøi daãn. Do ñoù, giaù trò trung bình cuûa ñieän aùp ra treân taûi luoân luoân döông neáu thôøi gian môû cuûa caùc boä chopper T1, T2 lôùn hôn thôøi gian ngaét cuûa chuùng. Neáu ngöôïc laïi thì giaù trò trung bình cuûa ñieän aùp ra treân taûi seõ coù giaù trò aâm. Khi Id döông vaø Ud aâm thì naêng löôïng seõ ñöôïc traû laïi nguoàn. Ta coù sô ñoà maïch ñoäng löïc vaø phaïm vi ñieàu chænh cuûa boä baêm ñaûo doøng ñöôïc minh hoïa nhö sau: +   U T1 D2  ÑK U  Ñ  I 0
  3. Hình 3. 37 Heä thoáng ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô söû duïng boä baêm ñaûo doøng: a). Maïch ñoäng löïc. b). Phaïm vi ñieàu chænh.
  4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Buøi Quoác Khaùnh, Nguyeãn Vaên Lieãn, Nguyeãn Thò Hieàn. Truyeàn ñoäng ñieän. Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät. Haø Noäi -1996. 2. Taùc giaû CYRIL W. LANDER ( Ngöôøi dòch Leâ Vaên Doanh ). Ñieän töû coâng suaát vaø ñieàu khieån toác ñoä ñoäng cô ñieän. Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät - 1997. 3. Nguyeãn Bính. Ñieän töû coâng suaát. Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät. Haø Noäi -1996. 4. Traàn Khaùnh Haø. Maùy ñieän1. Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät. Haø Noäi - 1997. 5. Ñoã Xuaân Tuøng, Tröông Tri Ngoä. Nhaø xuaát baûn xaây döïng. Haø Noäi.