Xem mẫu

 1. CHƯƠNG 4. THU THẬP DỮ LIỆU CHO NGHIÊN CỨU
 2. CHƯƠNG 4. THU THẬP DỮ LIỆU CHO NGHIÊN CỨU
 3. CHƯƠNG 4. THU THẬP DỮ LIỆU CHO NGHIÊN CỨU Một số yêu cầu: • (1) Dữ liệu phải phù hợp với mục tiêu và vấn đề nghiên cứu --> dữ liệu đó phải đáp ứng được những yêu cầu của nhà nghiên cứu. • (2) Dữ liệu phải có độ chính xác, khoa học và độ tin cậy cao thể hiện độ chính xác và độ tin cậy cao --> thể hiện độ chính xác và độ tin cậy ở 2 điểm: • (3) Dữ liệu thu thập phải tương ứng với mức chi phí thỏa đáng và thời gian --> thể hiện tính hiệu quả trong nghiên cứu. • (4) Dữ liệu phải mang tính hệ thống và khách quan không nên đưa định kiến vào dữ liệu.
 4. 1. PHÂN LOẠI DỮ LIỆU Dữ liệu NC Dữ liệu Dữ liệu thứ cấp sơ cấp Bên Bên trong ngoài Sẵn Đòi hỏi Các tài Cơ sở Các tổ sàng NC liệu đã DL từ chức NC SD xa hơn XB máy tính Mar.
 5. So sánh dữ liệu thứ cấp và sơ cấp Tiêu thức so sánh Dữ liệu sơ cấp Dữ liệu thứ cấp 1. Mục đích thu Cho vấn đề NC cụ Cho vấn đề NC thập thể khác 2. Tiến trình thu 5 bước liên quan Nhanh chóng và dễ thập với nhau dàng 3. Chi phí Cao Thấp 4. Thời gian Dài Ngắn
 6. Dữ liệu thứ cấp Dữ liệu đã được thu thập cho nhiều mục đích khác nhau  Dữ liệu bên trong: nguồn thông tin rất phong phú của đơn vị, có thể sử dụng ngay  Cơ sở dữ liệu khách hàng  Hoá đơn, chứng từ, doanh thu, chi phí …  Dữ liệu bên ngoài:  Dữ liệu đã công bố  Nguồn dữ liệu chung
 7. Thuận lợi và hạn chế của dữ liệu thứ cấp  Thuận lợi  Chia xẻ chi phí  Chất lượng cao  Dữ liệu cập nhật  Hạn chế  Dạng chuẩn hoá  Tính thời sự  Cũng cung cấp cho đối thủ cạnh tranh
 8. Đánh giá dữ liệu thứ cấp Không Các dữ liệu thứ cấp có trả lời cho cỏc cõu hỏi của vấn đề nghiờn cứu không Dừng Có Các dữ liệu thứ cấp có phù hợp với Không thời gian nghiên cứu không Có thể Có xử lý lại Không Không các số liệu Các dữ liệu thứ cấp đó có áp dụng được với tổng thể nghiên cứu không cho phù Dừng hợp Có không Các đơn vị đo lường có phù hợp Không với thiết kế nghiên cứu không Có Có Không Sử Các dữ liệu thứ cấp có dụng chính xác không Dừng
 9. Ứng dụng dữ liệu trong nghiên cứu Marketing Dữ liệu thứ cấp Dữ liệu sơ cấp NC định lượng NC định tính NC Mô tả NC Nhân quả Dữ liệu Dữ liệu quan Dữ liệu điều tra sát, DL khác thử nghiệm
 10. Nghiên cứu định tính và định lượng Nghiên cứu Nghiên cứu định tính định lượng Mục đích Tìm hiểu lý do, nguyên Lượng hoá dữ liệu, nhân của các hiện tổng hợp kết quả từ tượng, vấn đề các mẫu thống kê Mẫu Nhỏ, không mang tính Lớn, có chủ đích có đại diện cao tính đại diện cao Thu thập Không theo cấu trúc Theo cấu trúc định số liệu định trước trước Phân tích Không yêu cầu có tính Yêu cầu có tính thống kê số liệu thống kê nghiêm nhặt nghiêm nhặt
 11. 2. MỘT SỐ PP CƠ BẢN THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP 1. Phương pháp quan sát: con người, các phương tiện kỹ thuật. 2. Điều tra phỏng vấn trực tiếp: + Tại nhà hay tại cơ quan + Tại cửa hàng trên đường phố, địa điểm công cộng +Tại địa điểm tập trung có hẹn trước + Toạ đàm (thảo luận nhóm chủ đề) 3. Điều tra phỏng vấn gián tiếp: + Thư tín + Điện thoại: truyền thống, điện thoại computer
nguon tai.lieu . vn