Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán u sọ

 • 29/08/2018 05:02:20
 • 60 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

-U sọ hầu là u nội sọ, ngoài trục, phát triển chậm, chủ yếu vùng yên và trên yên, chiếm tỷ lệ 3-4% các u nội sọ, 15% khối u trên yên. -U thường có cấu tạo bởi cấu trúc đặc,các mảnh canxi và dung dịch hoặc có khi đầy dịch. -Kỹ thuật chụp CHT lần đầu tiên ở Việt Nam tại trung tâm Medic Sài Gòn.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : , số trang : 50 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

 1. Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm h×nh ¶nh vμ gi¸ trÞ cña céng h−ëng tõ trong chÈn ®o¸n u sä hÇu Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: PGS. TS ph¹m minh th«ng
 2. 1. ®Æt vÊn ®Ò 2. Tæng quan 3. ®èi t−îng vμ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 4. Dù kiÕn kÕt qu¶ nghiªn cøu 5. Dù kiÕn bμn luËn 6. Dù kiÕn kÕt luËn
 3. ®Æt vÊn ®Ò U sä hÇu lμ u néi sä, ngoμi trôc, ph¸t triÓn chËm, chñ yÕu vïng yªn vμ trªn yªn, chiÕm tû lÖ 3-4% c¸c u néi sä, 15% khèi u trªn yªn. U th−êng cã cÊu t¹o bëi cÊu tróc ®Æc, c¸c m¶nh can xi vμ nang dÞch hoÆc cã khi ®Çy dÞch. Kü thuËt chôp CHT lÇn ®Çu tiªn ë ViÖt Nam t¹i trung t©m Medic Sμi Gßn
 4. Tªn ®Ò tμi: “Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm h×nh ¶nh vμ gi¸ trÞ cña céng h−ëng tõ trong chÈn ®o¸n u sä hÇu”. Víi hai môc tiªu: 1. M« t¶ ®Æc ®iÓm h×nh ¶nh cña USH trªn CHT. 2. NhËn xÐt gi¸ trÞ cña CHT trong chÈn ®o¸n USH.
 5. Tæng quan S¬ l−îc vÒ USH. - 1857 Zenker lμ ng−êi ®Çu tiªn m« t¶ vÒ USH. - 1899 Mott vμ Barrett cho r»ng USH ph¸t triÓn tõ tuyÕn yªn-hÇu häng hoÆc tói Rathke. - 1932 Cushing giíi thiÖu thuËt ng÷ USH. - 1985 Benjamin cho r»ng tæn th−¬ng vïng yªn vμ trªn yªn chÈn ®o¸n b»ng CHT tèt h¬n CLVT nhê sù t−¬ng ph¶n m« mÒm vμ cã thÓ c¾t trªn nhiÒu b×nh diÖn.
 6. Tæng quan Gi¶i phÉu vïng yªn vμ trªn yªn.
 7. Tæng quan Gi¶i phÉu vμ sinh lý häc cña tuyÕn yªn
 8. Tæng quan Sinh lý bÖnh cña USH. - USH cã nguån gèc ph¸t triÓn tõ c¸c biÓu m« cßn sãt l¹i cña khe Rathke, däc theo vïng hÇu häng ®Õn vïng yªn b−ím, n·o thÊt ba. - USH chia 2 lo¹i: + U men r¨ng: cã biÓu hiÖn th−êng d¹ng nang, kÌm theo phÇn ®Æc. Nang chøa dÞch mμu s¾c ®a d¹ng, th−êng cã mμu vμng nh¹t d¹ng “dÇu m¸y”. PhÇn ®Æc gåm nh÷ng Keratin −ít, v«i
 9. Tæng quan ho¸ lo¹n d−ìng, nh÷ng bÌ c¬, khèi dÞ bμo vμ nh÷ng biÓu m« trô hoÆc v¶y. Chøng x¬ ho¸ vμ viªm réng r·i lμ kÕt qu¶ cña sù b¸m dÝnh cña tæ chøc ®Æc ®Õn nh÷ng cÊu tróc l©n cËn. Hay gÆp ë trÎ em, u th−êng cã v«i ho¸. + U nhó: bao gåm thμnh phÇn ®Æc hoÆc cã c¶ ®Æc vμ dÞch, thμnh phÇn ®Æc chiÕm −u thÕ, th−êng kh«ng cã v«i ho¸. M« häc cã c¸c tÕ bμo v¶y. U hay gÆp vïng trªn yªn, cã vá râ, dÔ bãc. U hay gÆp ë ng−êi lín.
 10. Tæng quan U nhó U men r¨ng
 11. Tæng quan L©m sμng. - §au ®Çu víi hoÆc kh«ng cã n«n vμ buån n«n. - Rèi lo¹n thÞ gi¸c, th−êng lμ gi¶m thÞ lùc. - T¸c dông lªn bμi tiÕt hormon: ph¸t triÓn chËm, dËy th× muén, dËy th× sím, kh¸t n−íc vμ ®i tiÓu nhiÒu. - Mét sè triÖu chøng kh¸c: mÖt mái, hay bÞ nhiÔm khuÈn, kh¶ n¨ng chÞu l¹nh kÐm…
 12. Tæng quan C¸c ph−¬ng ph¸p chÈn ®o¸n. - X quang quy −íc: chôp sä t− thÕ th¼ng nghiªng
 13. Tæng quan - Siªu ©m n·o.
 14. Tæng quan - Chôp c¾t líp vi tÝnh.
 15. Tæng quan - Chôp m¹ch n·o: n¨m 1927 Egas Moniz lμ ng−êi ®Çu tiÖn chôp c¶n quang §M c¶nh. N¨m 1936 Loman vμ Myeson tiÕn hμnh chôp §M kÝn. N¨m 1954 Rander chôp §M n·o b»ng ph−¬ng ph¸p Seldinger. - Chôp CHT: + N¨m 1945-1946 Felix Bloch vμ E.Purcell cã thÝ nghiÖm ®Çu tiªn vÒ CHT trong vËt lý vμ ho¸ ph©n tÝch
 16. Tæng quan + N¨m 1967 Jasper Jackson chôp CHT trªn ®éng vËt sèng. + N¨m 1972 P.Lauterbur ®· t¹o ®−îc ¶nh CHT cña mét mÉu n−íc. + N¨m 1978-1979 CHT ®−îc sö dông trong chÈn ®o¸n bÖnh lý sä n·o. + N¨m 1980-1983, CHT ®−îc ¸p dông réng trong y häc.
 17. Tæng quan Mét sè thÓ cña USH
 18. ®èi t−îng vμ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu §èi t−îng nghiªn cøu: gåm N BN ®−îc chôp CHT, ®−îc mæ vμ cã kÕt qu¶ GPB t¹i BV ViÖt §øc tõ 1/2006-7/2008. - Tiªu chuÈn chän BN: kh«ng ph©n biÖt tuæi, giíi, ®−îc chôp CHT, ®iÒu trÞ phÉu thuËt t¹i BV ViÖt §øc, GPB lμ USH. - Tiªu chuÈn lo¹i trõ: BN kh«ng ®−îc chôp CHT tr−íc mæ hoÆc kh«ng cßn phim, kh«ng ®−îc mæ, kh«ng cã kÕt qu¶ GPB hoÆc BN cã phim CHT, cã mæ, cã kÕt qu¶ GPB nh−ng th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ theo mÉu bÖnh ¸n.
 19. ®èi t−îng vμ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu. Nghiªn cøu håi cøu BN cã l©m sμng vμ cËn l©m sμng lμ USH, ®−îc chôp CHT vμ cã kÕt qu¶ phÉu thuËt. - Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm HA cña CHT trong USH. + Ph−¬ng ph¸p NC: m« t¶ c¾t ngang. + VËt liÖu NC: m¸y chôp CHT, thuèc ®èi quang. + C¸c b−íc tiÕn hμnh: . B−íc 1: tËp hîp toμn bé hå s¬.

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ