Nghiên cứu đặc điểm địa hóa các chất chỉ thị đánh dấu phận tử nhằm định...

 • 30/08/2018 01:35:43
 • 50 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Đặc điểm địa hóa môi trường các nguyên tố và các hợp chất trong trầm tích vùng cửa Hội đã được nghiên cứu và rút ra nhận định: các nguyên tố không tích lũy Mn, Cu, Pb,Zn, As, co hàm lượng thấp hơn giới hạn cho phép nên không có khả năng gây ô nhiễm trầm tích khu vực.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 11.59 M, số trang : 221

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  capchaimage
  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ