Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu xúc tác perovskit La1-xSrxMnO3 có...

  • 30/08/2018 04:52:46
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nanometer perovskite-type complex oxide La1-xSrxMnO3 was prepared by sol-gel method using citrate ion as ligand. The formation process of La1-xSrxMnO3was investigated by DTA, TGA, DTGA, TEM and XRD. The BET surface area of the obtained perovskite was also determined. The results show that the nanocrystalline structure maybe created since the temperature 260o C. When the calcining temperature increases from 260o C to 600o C so the particle size raises from 10 nm to 40 nm and BET surface area decreases from 13,467 m2 /g to 6,273 m2 /g.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.47 M, số trang : 5

Xem mẫu

Chi tiết

T¹p chÝ Hãa häc, T. 44 (2), Tr. 137 - 141, 2006 Nghiªn cøu c«ng nghÖ chÕ t¹o vËt liÖu xóc t¸c perovskit La1-xSrxMnO3 cã kÝch th%íc nanomet b»ng ph%¬ng ph¸p sol-gel §Õn Tßa so¹n 21-9-2004 TrÇn ThÞ Minh NguyÖt, NguyÔn Quang HuÊn, NguyÔn C«ng Tr¸ng, NguyÔn Don Thai, NguyÔn Quèc Trung ViÖn Khoa häc VËt liÖu, ViÖn Khoa häc v) C«ng NghÖ ViÖt Nam Summary Nanometer perovskite-type complex oxide La1-xSrxMnO3 was prepared by sol-gel method using citrate ion as ligand. The formation process of La1-xSrxMnO3 was investigated by DTA, TGA, DTGA, TEM and XRD. The BET surface area of the obtained perovskite was also determined. The results show that the nanocrystalline structure maybe created since the temperature 260oC. When the calcining temperature increases from 260oC to 600oC so the particle size raises from 10 nm to 40 nm and BET surface area decreases from 13,467 m2/g to 6,273 m2/g. I - §Æt vÊn ®Ò Tõ h¬n ba chôc n¨m trë l¹i ®©y, c¸c oxit phøc hîp cã cÊu tróc Perovskit ABO3 (víi A = La, Nd, Sm,…; B = Ti, Cr, Mn, Fe, Co,…) v8 c¸c oxit phøc hîp hä h8ng cña chóng (ABO3 ®< ®=îc biÕn tÝnh bëi c¸c kim lo¹i kiÒm hoÆc kiÒm thæ M th8nh d¹ng A1-xMxB1-yB*yO3, B* còng l8 kim lo¹i chuyÓn tiÕp) ®ang ®=îc quan t©m ®Æc biÖt bëi tÝnh chÊt ®iÖn, tÝnh chÊt tõ, tÝnh chÊt quang v8 tÝnh chÊt xóc t¸c ®éc ®¸o [1 - 4]. C¸c c«ng tr×nh cña ViÖt Nam chñ yÕu míi ®Ò cËp tíi tÝnh chÊt ®iÖn, tõ v8 quang cña líp vËt liÖu n8y [5 - 8]. Tuy vËy, nhiÒu c«ng tr×nh trªn thÕ giíi ®< cho thÊy nhiÒu perovskit ABO3 cã kh¶ n¨ng xóc t¸c cho nhiÒu ph¶n øng kh¸c nhau, ®Æc biÖt l8 c¸c ph¶n øng oxi hãa c¸c hidrocacbon CxHy, monoxit cacbon CO v8 chuyÓn hãa c¸c oxit nit¬ NOx [4, 9, 10]. §©y l8 nh÷ng xóc t¸c cã nhiÒu høa hÑn øng dông v8o thùc tÕ nhê ®Æc tÝnh gi¶i hÊp oxi cao v8 cã thÓ thay thÕ ®¸ng kÓ c¸c xóc t¸c quÝ hiÕm nh= Pt, Pd, Re, Rd,… trong c¸c ph¶n øng t=¬ng tù. HiÖu qu¶ v8 tèc ®é ph¶n øng xóc t¸c phô thuéc v8o sù ®ång bé v8 tèi =u cña c¸c qu¸ tr×nh HÊp phô- Ph¶n øng - Gi¶i hÊp phô trªn c¸c t©m xóc t¸c. §iÒu n8y ®=îc ®Æc tr=ng bëi n¨ng l=îng liªn kÕt tèi =u cña c¸c ph©n tö chÊt ph¶n øng víi chÊt xóc t¸c. Tèc ®é c¸c ph¶n øng giai ®o¹n phô thuéc kh¸c nhau v8o th8nh phÇn v8 kÝch th=íc h¹t, bÒ mÆt riªng cña chÊt xóc t¸c. Do ®ã, vËn tèc chung cña ph¶n øng kh«ng nh÷ng phô thuéc v8o th8nh phÇn m8 cßn phô thuéc rÊt nhiÒu v8o kÝch th=íc h¹t, tÝnh chÊt bÒ mÆt cña c¸c t©m ho¹t ®éng xóc t¸c v8 c¸c ®iÒu kiÖn nhiÖt ®éng kh¸c. Theo nh÷ng t8i liÖu ®< c«ng bè, ho¹t tÝnh cña c¸c h¹t cã kÝch th=íc nanomet trong xóc t¸c ®=îc ®Æc tr=ng bëi vi cÊu tróc ®Æc biÖt, bëi nh÷ng tÝnh chÊt ®iÖn tö v8 bÒ mÆt riªng cao. C¸c h¹t xóc t¸c cã kÝch th=íc nanomet cã thÓ cho mét vËn tèc v8 ®é chän läc cao trong c¸c ph¶n øng hãa häc. Tuy nhiªn, nh÷ng tÝnh chÊt =u viÖt cña c¸c h¹t nano khã cã thÓ nhËn ®=îc b»ng c¸ch chÕ t¹o truyÒn thèng do sù ph©n bè ®é h¹t réng theo kÝch th=íc v8 sù co côm gi÷a chóng trong qu¸ tr×nh l8m viÖc t¹o nh÷ng h¹t cã kÝch th=íc lín. Cã thÓ chän nh÷ng c¸ch kh¸c nhau ®Ó 137 kh¾c phôc ®iÒu ®ã nh= l8 biÕn tÝnh chÊt mang ®Ó ®¹t ®=îc l=îng t©m xóc t¸c mong muèn, chän vËt liÖu xóc t¸c v8 chÊt mang ®¶m b¶o cho sù h×nh th8nh h¹t nano t=¬ng øng víi c¸c th«ng sè m¹ng tinh thÓ, sö dông chÊt mang míi cã cÊu tróc h×nh häc gièng nh= kh«ng gian cña c¸c vi lç xèp…. Trªn thùc tÕ, ng=êi ta cã thÓ chän nh÷ng ph=¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó tæng hîp mÉu. Tuy nhiªn, nh÷ng ph=¬ng ph¸p ®ang ®=îc sö dông h÷u hiÖu cho môc ®Ých nhËn ®=îc c¸c h¹t cã kÝch th=íc nanomet ®ã l8 ph=¬ng ph¸p sol-gel, ph=¬ng ph¸p nghiÒn ph¶n øng, ph=¬ng ph¸p bïng ch¸y. B8i b¸o n8y sÏ tr×nh b8y nh÷ng kÕt qu¶ b=íc ®Çu vÒ viÖc chÕ t¹o xóc t¸c perovskit La1-xSrxMnO3 cã kÝch th=íc nanomet b»ng ph=¬ng ph¸p sol-gel víi chÊt t¹o phøc l8axit xitric. II - Hãa chÊt C¸c hãa chÊt ®=îc dïng trong thùc nghiÖm l8 Mn(NO3)2.6H2O, SrCO3, La2O3, C6H8O7.H2O (axit xitric - viÕt t¾t l8 Cit), HNO3, NH4OH, CH3COOH ®Òu cã ®é s¹ch PA. Nång ®é mangan v8 lantan ®=îc x¸c ®Þnh b»ng ph=¬ng ph¸p chuÈn ®é complexon, nång ®é strontri ®=îc x¸c ®Þnh b»ng ph=¬ng ph¸p träng l=îng kh«ng ®æi. III - ph)¬ng ph¸p nghiªn cøu 1. Ph¬ng ph¸p tæng hîp Qui tr×nh tæng hîp perovskit La1-xSrxMnO3 (x = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5) ®=îc tiÕn h8nh nh= sau: c¸c ion kim lo¹i ®=îc ®=a vÒ d¹ng dung dÞch b»ng c¸ch ho8 tan c¸c chÊt ban ®Çu trong mét l=îng tèi thiÓu axit HNO3. C¸c hîp phÇn ®=îc ®=a v8o thÓ tÝch ph¶n øng theo ®óng tû lÖ phÇn mol trong c«ng thøc La1-xSrxMnO3, mét l=îng x¸c ®Þnh axit xitric (Cit) ®=îc thªm v8o dung dÞch theo tû lÖ mol [Cit] : [M+n] = 1,3 ¸ 2, dïng dung dÞch NH4OH v8 CH3COOH ®Ó ®iÒu chØnh pH khi cÇn thiÕt sao cho lu«n gi÷ ®=îc pH trong kho¶ng 6 ¸ 7, khuÊy ®Òu b»ng m¸y khuÊy tõ v8 æn ®Þnh nhiÖt ®é trong kho¶ng 70 - 80oC. Sau 3 - 4 giê thÓ tÝch sol chuyÓn th8nh gel trong suèt m8u n©u nh¹t. Gel nhËn 138 ®=îc ®em sÊy ë 60 - 80oC trong kh«ng khÝ 12 -18 giê. To8n bé gel chuyÓn vÒ d¹ng bét xèp m8u n©u. Bét ®=îc nung ë nhiÒu nhiÖt ®é kh¸c nhau tõ 260 - 800oC ®Ó nghiªn cøu. Hîp thøc La1-xSrxMnO3 nhËn ®=îc cã m8u ®en víi kÝch thuíc nhá siªu mÞn. 2. C¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu tr¹ng th¸i vËt liÖu §Ó nghiªn cøu qu¸ tr×nh tæng hîp v8 kiÓm tra tr¹ng th¸i oxit phøc hîp nhËn ®=îc, chóng t«i ®< sö dông c¸c ph=¬ng ph¸p sau: ph=¬ng ph¸p ph©n tÝch nhiÖt DTA, TGA, DTGA, ph=¬ng ph¸p nhiÔu x¹ tia X, ph=¬ng ph¸p kÝnh hiÓn vi ®iÖn tö truyÒn qua (TEM), ph=¬ng ph¸p x¸c ®Þnh diÖn tÝch bÒ mÆt riªng (BET). IV - KÕt qu¶ v2 th¶o luËn 1. Nghiªn cøu qu¸ tr×nh xö lý nhiÖt §Ó hiÓu biÕt vÒ c¸c qu¸ tr×nh hãa lý x¶y ra trong khi gia nhiÖt s¶n phÈm gel t¹o th8nh, mÉu ®=îc sÊy s¬ bé ®Ó nhËn ®=îc bét t=¬ng ®èi kh« (tiÒn chÊt La0,8Sr0,2MnO3 ký hiÖu l8 MK) råi ph©n tÝch b»ng ph=¬ng ph¸p nhiÖt vi sai (DTA), nhiÖt khèi l=îng (TGA) v8 nhiÖt khèi l=îng vi sai (DTGA) trªn m¸y TA.50 SHIMADZU. H×nh 1 l8 gi¶n ®å ph©n tÝch nhiÖt DTA, TGA v8 DTGA cña mÉu MK t=¬ng øng víi tû lÖ mol La3+ : Sr2+ : Mn2+ = 0,8 : 0,2 : 1 v8 [Cit] : [Mn+] = 1,5 ®=îc ghi trong kho¶ng nhiÖt ®é tõ 25oC ®Õn 800oC víi tèc ®é t¨ng nhiÖt ®é l8 10oC/phót trong kh«ng khÝ. Ta thÊy r»ng, trong kho¶ng nhiÖt ®é tõ 25oC ®Õn 800oC trªn ®=êng DTA ®< ghi nhËn ®=îc c¸c hiÖu øng nhiÖt sau: - HiÖu øng thu nhiÖt thø nhÊt ®¹t cùc ®¹i ë 50 - 55oC kÐo d8i ®Õn gÇn 93oC, kÌm theo sù gi¶m khèi l=îng ghi trªn ®=êng TGA l8 18,572%. Theo [11], sù mÊt träng l=îng ë vïng nhiÖt ®é n8y th=êng liªn quan tíi sù ph©n huû c¸c liªn kÕt yÕu nh= cña n=íc ë ngo8i cÇu phèi trÝ. V× vËy, chóng t«i cho r»ng qu¸ tr×nh gi¶m khèi l=îng trªn cã thÓ liªn quan tíi sù mÊt n=íc ngo8i cÇu phèi trÝ cña phøc hay ngo8i khung ba chiÒu cña xerogel. - HiÖu øng táa nhiÖt kh¸ yÕu ë kho¶ng nhiÖt ®é gÇn 200oC v8 chuyÓn nhanh sang hiÖu øng táa nhiÖt rÊt m¹nh ë vïng 240 - 260oC kÌm theo sù gi¶m khèi l=îng l8 65,451%. Sau 260oC trªn ®=êng DTA kh«ng quan s¸t thÊy mét hiÖu øng nhiÖt n8o v8 còng kh«ng ghi nhËn ®=îc sù gi¶m khèi l=îng n8o trªn ®=êng TGA. V× vËy, theo [11, 12], chóng t«i cho r»ng giai ®o¹n to¶ nhiÖt v8 mÊt träng l=îng ë vïng nhiÖt ®é n8y liªn quan tíi qu¸ tr×nh bïng ch¸y ph¸ vì cïng mét lóc c¸c liªn kÕt phô v8 ch¸y hÕt c¸c hîp chÊt h÷u c¬ cã trong xerogel, t¹o nªn s¶n phÈm cã träng l=îng kh«ng ®æi. H×nh th¸i ®Þnh tÝnh v8 ®Þnh l=îng cña gi¶n ®å nhiÖt nh= trªn cho thÊy r»ng chóng t«i ®< chän ®=îc ®iÒu kiÖn tèi =u ®Ó t¹o th8nh cÊu tróc gel ®ång nhÊt, c¸c liªn kÕt trung gian ®< t¹o mét thÓ thèng nhÊt gióp cho qu¸ tr×nh ph©n hñy x¶y ra cïng mét lóc, táa ra mét l=îng nhiÖt kh¸ lín H = 98,46 cal/g (theo tÝnh to¸n b»ng ch=¬ng tr×nh phÇn mÒm cña thiÕt bÞ). NhiÖt l=îng n8y cã thÓ sÏ ®ãng gãp mét vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh h×nh th8nh pha tinh thÓ perovskit. KÕt qu¶ nghiªn cøu XRD sau ®©y phÇn n8o cho thÊy ®iÒu ®ã. H = 98,46 cal/g H×nh 1: Gi¶n ®å DTA, TGA v8 DTGA cña tiÒn chÊt La0,8Sr0,2MnO3 víi [Cit]: [M+n] = 1,5 2. KÕt qu¶ ph©n tÝch nhiÔu x¹ tia X MÉu bét MK ®< ®=îc nung ë nh÷ng nhiÖt ®é kh¸c nhau råi ®=îc ph©n tÝch b»ng phæ nhiÔu x¹ tia X ghi trªn nhiÔu x¹ kÕ D5000. H×nh 2 l8 gi¶n ®å XRD cña mÉu ®< ®=îc nung ë 260oC (a) v8 600oC (b) trong 4 giê. Ta thÊy r»ng, ngay ë 260oC c¸c hîp phÇn La, Sr, Mn ®< tham gia v8o m¹ng tinh thÓ t¹o th8nh hîp thøc d¹ng La1-xSrxMnO3. Nh÷ng mÉu ®=îc tiÕp tôc nung lªn nhiÖt ®é cao h¬n ë 400, 500, 600 v8 800oC ®Òu ®< kÕt tinh tèt v8 cã phæ nhiÔu x¹ tia X nh= quan s¸t thÊy trªn h×nh 2b. Sù h×nh th8nh pha tinh thÓ ë nhiÖt ®é thÊp 260oC chøng tá r»ng viÖc t¹o mÉu theo qui tr×nh trªn ®< cho phÐp trén lÉn c¸c chÊt ë qui m« ph©n tö. H¬n n÷a, hiÖu øng táa nhiÖt víi H = 98,46 cal/g ë vïng nhiÖt ®é n8y cã thÓ ®ñ lín ®Ó cung cÊp tøc thêi cho c¸c ion kim lo¹i t=¬ng t¸c víi nhau v8 vËn chuyÓn ®=îc v8o m¹ng tinh thÓ La1-xSrxMnO3. ViÖc ñ mÉu ë 260oC trong 4 giê nh»m æn ®Þnh tr¹ng th¸i tinh thÓ ®< cã thÓ cã ®=îc ë nhiÖt ®é n8y. NhiÖt ®é kÕt tinh thÊp nh= vËy sÏ võa tiÕt kiÖm ®=îc nhiªn liÖu chÕ t¹o võa cã kh¶ n¨ng nhËn ®=îc tinh thÓ cã kÝch th=íc nhá. 3. KÕt qu¶ ph©n tÝch b»ng ph¬ng ph¸p kÝnh hiÓn vi ®iÖn tö truyÒn qua (TEM) Bét oxit phøc hîp ®=îc tæng hîp theo qui tr×nh trªn ®< ®=îc x¸c ®Þnh kÝch th=íc h¹t b»ng m¸y TEM 1010 víi ®é ph©n gi¶i 2 Å, ®iÖn thÕ 100 KV, ®é phãng ®¹i 30 - 600.000 lÇn. H×nh 3 l8 ¶nh TEM nhËn ®=îc ®èi víi c¸c 139 mÉu ®< nung ë 260, 400, 500 v8 600oC. KÕt qu¶ cho thÊy c¸c h¹t nhËn ®=îc kh¸ ®ång ®Òu, kh«ng bÞ kÕt dÝnh ®¸ng kÓ v8 cã kÝch th=íc cì 10 - 40 nm. (b) (a) H×nh 2: Gi¶n ®å nhiÔu x¹ tia X mÉu bét La0,8Sr0,2MnO3 nung ë 260oC (a) v8 600oC (b) H×nh 3: ¶nh TEM mÉu bét La0,8Sr0,2MnO3 nung ë 260, 400, 500 v8 600oC 4. X¸c ®Þnh diÖn tÝch bÒ mÆt riªng BET cña oxit phøc hîp La1-xSrxMnO3 Nh= chóng ta ®< biÕt, kÝch th=íc h¹t v8 diÖn tÝch bÒ mÆt riªng cña vËt liÖu phô thuéc rÊt nhiÒu v8o nhiÖt ®é thiªu kÕt. Khi nhiÖt ®é thiªu kÕt t¨ng th× qu¸ tr×nh co côm gi÷a c¸c h¹t x¶y ra ®¸ng kÓ v8 sÏ l8m t¨ng kÝch th=íc h¹t, ®ång thêi gi¶m bÒ mÆt riªng cña vËt liÖu. Chóng t«i ®< kh¶o s¸t sù thay ®æi diÖn tÝch bÒ mÆt riªng cña perovskit tõ khi t¹o th8nh pha tinh thÓ ë nhiÖt ®é thÊp 260oC ®Õn khi mÉu ®< ®=îc nung ë v8 æn ®Þnh ë 600oC. KÕt qu¶ ®o BET b»ng m¸y Coulter SA 3100 ®èi víi 2 mÉu trªn ®=îc ghi trong b¶ng 1 v8 so s¸nh víi kÕt qu¶ c«ng bè trong t8i liÖu khi c¸c t¸c gi¶ còng tæng hîp vËt liÖu n8y b»ng ph=¬ng ph¸p sol-gel xitrat. C¸c sè liÖu ë b¶ng 1 cho thÊy khi t¨ng nhiÖt ®é thiªu kÕt tõ 260oC lªn 600oC th× diÖn tÝch bÒ mÆt riªng BET gi¶m tõ 13,467 m2/g xuèng 6,273 m2/g. KÕt qu¶ n8y còng rÊt kh¶ quan so víi mét sè t8i liÖu ®< c«ng bè nh= theo [9] (c¸c t¸c gi¶ dïng muèi La(NO3)3, Sr(OOCCH3)2, Mn(NO3)2 v8 axit xitric l8m chÊt t¹o phøc, pH = 6 - 7), nhiÖt ®é thiªu kÕt thÊp nhÊt ®Ó t¹o pha tinh thÓ l8 600oC víi diÖn tÝch bÒ mÆt riªng BET l8 7,0 m2/g. Trong khi ®ã, nh= trªn ®< tr×nh b8y, chóng t«i ®< cã thÓ nhËn ®=îc pha tinh thÓ ngay ë 260oC víi BET l8 13,467 m2/g. Trªn c¬ së nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu n8y, chóng t«i ®< kh¶o s¸t tÝnh chÊt xóc t¸c cña vËt liÖu trong ph¶n øng oxi hãa CO v8 chuyÓn hãa NOx. KÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ ho¹t tÝnh xóc t¸c cña vËt liÖu sÏ ®=îc tr×nh b8y trong c¸c c«ng tr×nh sau. 140 B¶ng 1: NhiÖt ®é t¹o pha perovskit v8 diÖn tÝch bÒ mÆt riªng ë nhiÖt ®é kh¸c nhau NhiÖt ®é nung, oC La1-xSrxMnO3 míi chÕ t¹o Pha tinh thÓ BET, m2/g La1-xSrxMnO3 chÕ t¹o b»ng cïng ph=¬ng ph¸p trong t8i liÖu [9] Pha tinh thÓ BET, m2/g 260 Perovskit 400 Perovskit 500 Perovskit 600 Perovskit 700 Perovskit 800 Perovskit 900 Perovskit 13,467 Ch=a t¹o pha tinh thÓ Ch=a t¹o pha tinh thÓ Ch=a t¹o pha tinh thÓ 6,273 Perovskit 7,0 Perovskit Perovskit Perovskit 2,99 V - KÕt luËn Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®< chän cho phÐp chÕ t¹o vËt liÖu xóc t¸c perovskit La1-xSrxMnO3 cã kÝch th=íc nanomet b»ng ph=¬ng ph¸p sol-gel xitrat. KÝch th=íc h¹t La1-xSrxMnO3 cã thÓ ®¹t ®=îc cì 10 - 40 nm, diÖn tÝch bÒ mÆt riªng ®¹t tõ 6,273 -13,467 m2/g. NhiÖt ®é nung mÉu thÊp h¬n kho¶ng 300oC so víi nhiÖt ®é nung ®èi víi cïng lo¹i vËt liÖu b»ng cïng ph=¬ng ph¸p chÕ t¹o; so víi ph=¬ng ph¸p ph¶n øng pha r¾n th× ph=¬ng ph¸p ®< h¹ ®=îc nhiÖt ®é t¹o pha tinh thÓ xuèng 700 -800oC v8 gi¶m ®¸ng kÓ thêi gian thiªu kÕt. Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña vËt liÖu võa chÕ t¹o høa hÑn mét ho¹t tÝnh cao trong xóc t¸c. ViÖc chän axit xitric l8m chÊt t¹o phøc võa rÎ tiÒn võa dÔ ®¸p øng ë ViÖt Nam nªn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho qui tr×nh cã thÓ øng dông dÔ d8ng. (1980). 3. K. C. Bleijenberg and H. G. M. de Wit. J. Chem. Soc., Faraday Trans. II, 76, 872 (1980). 4. R. J. H. Voorhoe, J. P. Remeika. J. catal., 14, 395 (1990). 5. D. N. H. Nam, N. X. Phuc, N. V. Khiem, R. Mathieu, P. Nordblad. Phys. Rev. B. Vol. 62, P. 889 - 899 (2000). 6. NguyÔn Ngäc To8n, §ç Anh Th=, S. Saukko, V. Lantto. B¸o c¸o Héi nghÞ VËt lý chÊt r¾n to8n quèc lÇn thø III, Nha Trang 6-10/8/2001. 7. B¹ch Th8nh C«ng, NguyÔn Ch©u, §Æng Lª Minh. TuyÓn tËp b¸o c¸o Héi nghÞ VËt lý to8n quèc lÇn thø V, H8 Néi 1-3/03/2001. 8. NguyÔn Ch©u, Huúnh §¨ng ChÝnh, NguyÔn H¹nh. TuyÓn tËp b¸o c¸o Héi nghÞ VËt lý to8n quèc lÇn thø V, 1-3/03/2001. *C«ng tr×nh ®Iîc ViÖn Khoa häc VËt liÖu v) ChI¬ng tr×nh Ph¸t triÓn C«ng nghÖ Nano t)i trî. T2i liÖu tham kh¶o 1. Pecharky, K. A. Gschneider Jr. J. App. Phys. Vol. 85, 5368 (1999). 2. Croteau, S. Matsubara, Y. Miyasaka and Shohata. Jpn. J. App. Phys., part 1, 26, 18 9. H. m. Zhang, Y. Teraoka and N. Yamazoe. Chem. Lett., 565 (1987). 10. Courty, Ph., Ajot, H. and Ch. Marcilly. Powder Technology 7, 21 (1978). 11. N. Maximov, K. I. Xemenenko, No. 1, xt. 13 - 17 (1963). 12. G. X. Khodakov, N. L. Kudriavxeva. Phyzico-khimitrexkie proxex= polirovania optitrexkovo xtecla. Moscva, xt. 29 - 31 (1985). 141 ... - tailieumienphi.vn

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ