Nghiên cứu công nghệ chế tạo và hoạt tính của vật liệu xúc tác perovskit...

  • 30/08/2018 04:52:45
  • 39 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bài báo trình bày qui trình chế tạo xúc tác perovskit La0,8Sr0,2CoO3 bằng phương pháp sol-gel với chất tạo phức là 461 axit stearic.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.39 M, số trang : 5

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ