Xem mẫu

  1. NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO CFVG Centre Franco-Vietnamien de formation aø la Gestion Trung taâm Phaùp-Vieät Ñaøo taïo veà Quaûn lyù NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO 04/2002 Baøi 1 : VAI TROØ VAØ CHÖÙC NAÊNG CUÛA NHAØ QUAÛN LYÙ Baøi 2 : ÑOÄNG VIEÂN NHAÂN VIEÂN Baøi 3 : QUAÛN LYÙ THÔØI GIAN Baøi 4 : NGHEÄ THUAÄT UÛY QUYEÀN Baøi 5 : QUAÛN LYÙ THEO TÌNH HUOÁNG Baøi 6 : NGHEÄ THUAÄT RA QUYEÁT ÑÒNH 1
nguon tai.lieu . vn