Xem mẫu

  1. Ngh thu t kinh doanh Kinh doanh là m t ngh thu t, ai bi t v n d ng nó ngư i ó s chi n th ng. T bài h c McDonald's Trư c khi x y ra kh ng ho ng kinh t , trên th gi i có hơn 25.000 c a hàng th c ăn nhanh McDonald’s và có kho ng 1,5 tri u ngư i làm vi c cho nó. M t cu c thăm dò cho th y bi u tư ng ch M màu vàng c a McDonald còn d nh n ra hơn c ch th p ch ng t tính ph c p c a thương hi u hàng u th gi i này. Nói v hi n tư ng McDonald’s thì ph i k n ngư i có công phát tri n nó: Ray Kroc. Kroc b t u lao ng t r t s m b ng qu y bán nư c chanh trư c nhà mình và làm thêm t i nh ng c a hàng t p ph m trong mùa ngh hè. Dư i m t c u bé có máu mê làm ăn này, th gi i xung quanh là m t thương trư ng r ng l n mà ai bi t kinh doanh s th ng. Khi bư c sang l a tu i teen, Kroc b h c bán hàng cho công ty Lily-tulip. B ng kh năng thiên phú c a mình c u nhanh chóng tr thành ngư i bán hàng gi i nh t công ty. Kroc chia tay v i Lily sau 10 năm làm vi c Ray Kroc r i b ra 10 năm n a rong ru i kh p nư c M bán lo i máy tr n s a Ray Kroc Multimixer.
  2. Khi doanh thu s t gi m do ngư i mua không có, Kroc ang bu n phi n thì nh n ư c ơn t hàng t m t nhà hàng California. Khi Kroc t i nhà hàng, anh nhìn th y m t c a hàng hamburger nh g n ó do hai anh em Dick và Mac Donald làm ch . ây là m t c a hàng m i l , t ph c v theo dây chuy n không có gh ng i còn th c ơn ch có bánh pho mát, hamburger, khoai tây chiên, u ng và s a l c. Khách hàng t hàng và nh n th c ăn trong chưa y m t phút. L p t c, trong u Kroc hi n lên câu h i: t i sao không nhân r ng mô hình nhà hàng này ra kh p nư c M ? em ý tư ng này th o lu n v i anh em McDonald thì h tr l i là không h ng thú v i ngh . Nhưng hai ngư i cũng ng ý như ng quy n kinh doanh mô hình nhà hàng McDonald's cho Kroc. C ã có trong tay, Kroc b t u ph t v i c a hàng McDonald c i ti n u tiên m năm 1955 do anh làm ch . Nhưng v n may ch n v i Kroc khi anh g p Harry Sonnenborne, m t ngư i ã ch cho anh cách ki m ti n thông qua kinh doanh b t ng s n. Kroc thành l p m t công ty mua ho c cho thuê t m nhà hàng và dùng ti n ki m ư c phát tri n thêm mô hình c a hàng McDonald. Nh ng ngư i kinh doanh McDonald s ph i tr ti n thuê t ho c m t ph n trăm doanh thu c a h . Không lâu sau, 1000 c a hàng McDonald m c lên trên nư c M . Sau ó ông b ra m t kho n tiên l n thâu tóm toàn b thương hi u McDonald's t tay anh em nhà McDonald, thoát kh i tình tr ng như ng quy n có th t do i u hành công ty theo cách mình mu n. Kroc ã ch ng minh ư c tri t lý kinh doanh m i: “kinh doanh là ngh thu t ph c v khách hàng theo cách c a b n”. Ngh thu t kinh doanh tóm g n trong 26 ch cái M t doanh nhân ã chia s v i m i ngư i v ngh thu t kinh doanh b ng nh ng l i khuyên n m trong b ng ch cái t A – Z. A - Attitude – Thái tích c c: Trên con ư ng kinh doanh, b n không th tránh kh i nh ng khó khăn v p váp , dù th nào cũng luôn gi m t cái nhìn l c quan và suy nghĩ tích c c, ng th i truy n s l c quan này n các c ng s và gi h l i v i b n trong su t cu c hành trình. B - Bold – Kiên nh: Cho dù hoàn c nh kinh doanh có lúc thăng tr m thì b n v n ph i gi v ng l p trư ng, không t b m c tiêu và không gi c mơ l i tàn. C - Courteous, charming & candid – L ch thi p, say mê & b c tr c: Ba tính cách này thư ng hòa quy n v i nhau nh ng doanh nhân thành t. D - Determined – Quy t tâm: Quy t tâm bi n nh ng ý tư ng thành hi n th c E - Energy – Năng lư ng: ng phí s c vào nh ng vi c vô ích F - Staying Focused – Luôn t p trung: Ph i bi t t p trung vào nh ng v n quan tr ng, ch không lan man v i các ti u ti t
  3. G - Gregarious and generous – Hòa ng và r ng lư ng: Hòa ng và r ng lư ng k t giao thêm nhi u b n m i phòng khi c n n h . H - Humor – Hài hư c: Óc hài hư c s giúp b n vư t qua nh ng th i i m khó khăn. M t l i nói ùa vui v hay m t l i bình lu n dí d m có th gi i t a b u không khí căng th ng. I - Innovation – Cách tân: ây là chìa khóa không th thi u cho s sáng t o và tăng trư ng trong kinh doanh. J - Juggle – Kh năng x lý: Năng l c này s giúp b n x lý nhi u nhi m v m t lúc mà không s sai l m. K - Kooby – c áo: Ý tư ng c áo, th m chí táo b o là cái r t c n trong kinh doanh, vì nó t o ra s khác bi t L - Lead – D n d t: Nh ng ch doanh nghi p thành t nh t luôn bi t cách d n d t m i ngư i i theo con ư ng ã v ch. M - Mentor – Ngư i b o tr : Doanh nhân còn là ngư i b o tr và chia s kinh nghi m, ki n th c v i ngư i khác. N - Naturally – T nhiên: Hãy tho i mái khi i u hành doanh nghi p gi ng như là óc kinh doanh có s n trong AND di truy n c a b n. O – Optimistic – L c quan: ây là y u t r t c n trong kinh doanh nhưng cũng không nên quá xa r i th c t . P – Pleasantly persistent – Kiên trì trong s tho i mái: K năng này giúp b n duy trì s cân b ng có th i xa Q – Question – t câu h i: Không bao gi t th a mãn dù lúc công vi c làm ăn ang t t nh t, mà ph i d báo c nh ng cơ h i l n b t tr c. R – Remarkable – c bi t: Trong th gi i kinh doanh ngày nay, b n ph i c bi t và s n ph m d ch v c a b n cũng ph i c bi t thì m i n i b t ư c trong r ng i th c nh tranh. S – Strategic – Chi n lư c: Chi n lư c là t m b n ưa b n i n m c tiêu, dù b n có khi ph i ch nh l i ch này ch khác. T – Technically competent – N n t ng chuyên môn: M t doanh nhân gi i ph i bi t t trang b cho mình m t n n t ng ki n th c và b sung liên t c c i thi n s c c nh tranh. U - Unflappable – i m tĩnh: Khi kinh doanh không di n ra như ý mu n, b n c n gi ư c s bình tĩnh không ph m sai l m khi gi i quy t v n .
  4. V – Value – T o d ng giá tr : Các doanh nhân nào xây d ng dư c giá tr cho thương hi u, khách hàng s nv ih . W - Wow - n tư ng: B n ph i t o n tư ng m nh m cho khách hàng khi giao ti p h không quên b n. X – eXtraodinary eXperiences – Tr i nghi m khác thư ng: Nên t o ra nh ng tr i nghi m thú v v i khách hàng, như m t b a ăn sáng trong không gian p ch ng h n, h còn quay tr l i nhi u l n trong tương lai. Y – Young at heart – Tr mãi không già: Các doanh nhân thành t không h già khi nghĩ n vi c h c và b sung ki n th c. Z- Zealous – Nhi t huy t: Nhi t huy t v i công vi c, v i nhân viên và v i khách hàng là y u t không th thi u các doanh nhân thành t.
nguon tai.lieu . vn