Xem mẫu

  1. NGH THU T H I H A I. KHÁI NI M NÉT V - M NG - HÌNH - KH I: Nguyên lý:- V theo hi n th c 1. Ư NG NÉT: - Không ph i là m t s th t c th nhìn th y s v t , m t d u hi u tư ng trưng gi i h n, tách r i m t s v t v i nh ng s v t xung quanh nó( ư ng nét ch là gi nh) - ư ng + nét là hai y u t khác nhau. - ư ng v trên lí trí - Nét v thu c v tình c m. - ư ng v c nh - Nét v tùy h ng. - ư ng v di n t s v t- Nét v di n t s v t + h a sĩ. - ư ng v c ng c i- Nét v linh ng. a. ư ng: a. ư ng: - Xem như m t v ch v dài, có th liên t c hay t qu•ng , cong , ngay ho c ơn i u hay thay i. -Trên m t b c v sö d ng nhi u ư ng th ng song song, i u nd t o c m giác ơn i u , khô cøng. - Khi c n v nh ng ư ng th ng ( tr khi v trang trí ) nên tô v b ng tay. Ý nghĩa - ư ng th ng ng: tư ng trưng cho s sèng ng - ư ng th ng n m ngang: tư ng trưng cho s ch t , s tĩnh. - ư ng chéo góc, góc xiên: tư ng trưng cho s bi n c b t ng , s c m nh , hành ng. - ư ng cong: s duyên dáng, bay bư m, s chuy n ng.
  2. - ư ng g y : C m giác v m t s tan v , thay i b . ư ng vi n : - Nét chu vi hay nét bao quanh m t hình v . - Khi v ư ng vi n t c là t o ra hai ph n b ng nhau : Ph m vi bên trong ư ng vi n - T c là b m t c a v t . Ph m vi bên ngoài - Ph n không gian c a v t - Có nhi u cách th hi n : nh n m nh hình trang trí .Xóa m hình h a nơi có ánh sáng tác ng .Trong design nét có th do chính b n thân s n ph m t o thành . c . NÐt: - Bi u th ng tác v b ng m t d ng c nào ó . - Có i m kh i u vµ k t thúc . - Bi u l tính cách : M nh + y u + nh nhàng + h p lý + iêu luy n + l lư t . . . 2 m ng : - M t ph m vi nh t nh trên m t ph ng . Do m t hay nhi u nét c k t h p. Trong design m ng có th là hình nh ư c s d ng qu ng cáo . - Nh t thi t ph i có hình th nh t nh
  3. - Có nhi u cách th hi n m ng : Có th vi n cho m ng thêm rõ .Có m ng en + m ng tr ng + m ng màu . M ng ã ư c v hay chưa ư c v ( m ng tr ng ) - Trong design g i là m ng có hình hay chưa có hình . 3 . HÌNH TH : - M i s v t trong t nhiên u tùy thu c m t hình th nh t nh ho c là hình vuông, hình tròn, hình ch÷ nh t hay hình tam giác ... - Tuy có nhi u hình th khác nhau, song t t c u do m t hình th chính : Hình tam giác : Hai hình tam giác cân h p nhau thành hình vuông .Sáu hình tam giác u h p l i thành hình l c giác . Hai hình tam giác vuông h p l i thành hình ch nh t .T căn b n ó phát sinh ra ư ng tròn . - Hình tam giác là m t hình : ơn gi n nh t do cách c u t o -M t ch m ch m i là m t i m, Hai ch m t o thành ®êng th ng, ba ch m có th t o ư c m t hình th . -Hình tam giác u tư ng trng cho s hòa h p, cân i c a ư ng nét hình th . -S s p t hình t o nên s cân i thăng b ng trên hình v . Ý nghĩa : -Miêu t s v t .Bóng dáng c th . N i dung s v t 4 . KH I : - Không gian có ba chi u : ngang + d c + chi u sâu. Kh i là do không gian ba chi u gi i h n .
  4. - Kh i do nhi u m ng ghép l i bi u hi n th tích trong không gian - Có ba lo i hình kh i : T nhiên ( ngư i + hoa lá + chim muông . . . .) . Hình th nhân t o ( nhà c a + c u c ng . . . .) . Hình k hà . - Kh i ư c ánh sáng làm phân rõ các chi u hư ng, b m t , Ph i di n t úng hình, úng t l , úng chi u . II . KHÔNG GIAN : - h i h a là ngh thu t không gian . - Th hi n ch y u trên b m t ph ng hai chi u, Không gian trong h i h a là không gian o . III . ÁNH SÁNG VÀ BÓNG T I : -Ánh sáng và bóng t i b sung cho nhau trong khi v . 1 . Ngu n ánh sáng: - T nhiên : m t tr i + m t trăng... - Nhân t o : èn … 2 . NGU N SÁNG PH N CHI U : - Còn g i là ph n quang . - V t có b m t bóng +màu sáng thì ph n quang m nh . Bi u hi n ánh sáng trên hình v ph i bi t t tương ph n nh ng m nh t bên nhau b ng m nh t en tr ng + m nh t màu s c di n bi n - Màu m nh t có tác d ng làm n i kh i .T o n n ch t + s sèng cho v t - Ánh sáng không chi u u xu ng m i v t .
  5. - Ánh sáng m t tr i thay i trong ngày : H a sĩ thay i nhi u c nh trong m t ngày - Ánh sáng p ôi khi ch di n ra trong mư i lăm phút . - quan sát + phân tích ánh sáng ( có chç m + chç râ + chç bóng t i - v hình ư c t t ) - Ánh sáng s d ng trong hình ch p có chính xác cao g n gi ng v i t nhiên . IV . S CÂN I - HÒA H P : - T t c s v t + thiên nhiên + vũ tr u b chi ph i b i lu t cân x ng - hòa h p . thi u s cân x ng - hòa h p thì khó có th t n t i - Trong ph m vi hình h a thì ư ng n m ngang ư c l y l i cân x ng - có th t o ư c s hòa h p v i ư ng th ng ng - Hình vuông t o ra s hòa h p, l y l i s cân i cho hình tròn v.v. - Hình th l n + hình th nh l y l i s cân b ng cho nhau . V.T L : - Mu n t¹o ư c s cân i - c n ph i quan sát, nghiêng c u i tư ng mình v , tìm nh ng t l khác bi t, So sánh l n nhau gi a ph n này v i ph n khác - Tìm t l là hình kh i t ng quát trư c, so sánh các ph n chi ti t tìm nh ng t l c a các ph n ó . - T l cân i có s n trong s s ng c a muôn loài t phong c nh, cây c i, chim muông, thú . . .
  6. - T o hình p nh t k t tinh trên cơ th con ngư i, m t ngư i p là m t ngư i có t lÖ cân i hài hòa . TÍNH CH T M T S HÌNH KH I CƠ B N : I . PH I C NH : 1 . quy lu t: - M i v t s thay i hình dáng khi chúng ta thay i v trí c a chúng ta ho c thay i v trí c a s v t ó, lu t vi n th hay ph i c nh . - khi v m t s v t có hình kh i căn b n c n chú ý n ph i c nh . Cã nhi u lo i ph i c nh khác nhau : Ph i c nh ư ng nét : - ng d ng hình h c vào ư ng nét tương ng v i hình dáng + quan h c a v t th trong không gian Ph i c nh m nh t : - S d ng tương quan sáng t i + màu s c . Ph i c ng thu n m t : - Không câu n quy t c, áp d ng nh ng v t th ít c nh góc, nh ng khung c nh có ư ng cong t nhiên . Ph i c nh ư c l : - Bao g m các hình th c thÓ hi n không gian khác v i nh ng i u nhìn th y t nhiên nhưng v cơ b n v n ph n ánh úng th c t
  7. Ph i c nh hình chiÕu tr c o : -Áp d ng riêng cho các hình v k thu t ( cho th y m t - c nh c a v t th ba chi u) Ph i c nh hình n i : -ChØ th c hi n b»ng nhiÕp nh hay i n nh . Mu n v úng ph i c nh trư c h t ph i xác nh úng v trí c a v t i v i ư ng t m m t, ¸p d ng trong thi t k s p x p úng v trí các v t . 2 . ư ng t m m t : - ư ng t m m t là m t ư ng tư ng tư ng n m ngang v trí t m m t . - M t v t hi n ra trư c m t có th v trí phía trên , ngang , gi a , bên ph i ôi m t ta - Tùy theo v trí c a v t mà v ph i c nh thích h p . 3 . M t s nguyên t c chung : - Nh ng ư ng th ng song song v i ư ng th ng ng ( ư ng dây d i ) trên b c v thì v n song song v i nhau . - Nh ng ư ng th ng song song i v hư ng chân tr i uh it t im t i m ( p) trên ư ng chân tr i . - Hai v t hay o n th ng có cùng kích thư c. V t hay o n th ng nào g n v trí quan sát thì l n + dài, xa thì nh + ng n . i v i s v t cũng v y . - Trên nguyên t c m t hình vuông n m hay d ng ng u có nh ng ư ng quy t v i m t m m t ( hay chân tr i ).
  8. - i v i hình th tròn - căn c theo hình vuông v cho úng , v trư c ph i c nh hình vuông sau ó v hình tròn n i ti p mà thành . - Tùy theo v trí quan sát, hình tròn b chi ph i hình dáng theo lu t ph i c nh mµ tâm hình tròn thay i không còn n m gi a . - Lu t vi n th i v i các kh i ph c t p hơn nhưng cũng u chung m t quy lu t . Trên nguyên t c hai hình th vuông khác chi u góc thì mçi hình th vuông có m t i m t khác nhau . Nh ng b c c khó khăn, ph c t p hơn v lu t vi n th ch s d ng trong nh ng ngành h t s c chuyên môn nh t là v ki n trúc, k ngh h a . II . TÍNH CH T M T S HÌNH KH I CƠ B N : 1 Kh i c u: - C u t o ơn gi n nh t - vô hư ng .Cách nhau m t i m cho trư c b ng m t kho ng cách R c nh R ng i n tích h p nh t cho c m giác th tích l n nh t .C m giác r ng hơn cho kh i khác Khép kín: -C m giác y nh t không thêm + ho c b t M t ph n kh i c u luôn g i c m giác v s t n t i c a m t ph n ta không tr«ng th y .Cân b ng - Có m t tâm i m 2 . Kh i l p phương: - Xác nh hai tr c chính : Tung + hoành, cách u t tâm n các trên c nh - C m giác v ng chãi + y
  9. - C th hóa không gian thành ba chi u rõ r t hơn hình tròn . Tho i mái + ch c ch n là n tư ng do hình kh i l p phương gây ra - Có dung tích l n nh t ( sau kh i c u ) khi diÖn tích b m t không thay i 3 . Kh i ch nh t: - ng hơn vì nó luôn luôn là m t ph n c a kh i l p phương - Có th m dài vô t n v m i phía - Khác v i hình tròn không có nhu c u khép kín do v t c l p hơn kh i bán c u . - Có ti t di n không gi ng nhau nên có c m giác nh hư ng rõ r t . - t øng nh n m nh chi u cao . t n m c m giác chi u dài . Năng l c gây n tư ng s + hoành tráng - Hình kh i ch nh t vuông : Làm m t c m giác b ép v m t phía c a hình ch nh t ,c m giác n nh + v ng chãi . 4 . Tam giác: - M t hình kh i ơn gi n có tính ch t b t n nh nh t trong không gian - Ch có ba iÓm, con s t i thi u t o m t m t ph ng ,ba i m ó cách u tâm c a hình . - Không có cái y c a hình tròn + cái v ng n nh c a hình l p phương .
  10. - Có tính nh hư ng rõ nh t, ba hư ng phát tri n v ba góc t o ra s không n nh . - Các hình kh i tam giác l ch, bi n th c a hình kh i tam giác u có nh hư ng m nh nh t, c m giác nghiêng m nh m + b c ch c n phá v . Tam giác cân - c m giác v ng chãi + cân b ng + khó xê d ch Tam giác nh n - c m giác nh n m nh chi u vươn cao - Kh i tam giác ư c ng d ng t o nên s n nh tương i b ng cách t m t theo phương n m ngang. 5 Kh i e líp : -Là m t hình kh i có nh ng quan h h u cơ v i các hình tròn + vuông + tam giác. Trong hình qu tr ng, ta th y bi n th c a các hình l p phương + hình tam giác r t tiêu bi u: ng + tĩnh . ng + m , chuy n ng có xu hư ng +v ô hư ng k t h p m c hoàn ch nh nh t ng vì nó có hư ng + tĩnh vì nó tiêu bi u cho th n nh + ng - Hình gi t nưíc cũng là m t d ng c a hình qu tr ng -Có tính ch t t o hình nh t trong các hình cơ b n