Xem mẫu

  1. Ngh thu t Ch p nh tr em nh tr em là m t lo i nh ư c chiêm ngư ng nhi u nh t trong t t c các lo i nh k ni m cũng như ngh thu t. H u h t các b c sinh thành, khi m ví ra, ngoài gi y t và ti n b c, th nào trong m y ngăn nh a cũng có thêm m y cái nh c a “ th ng cu nhà tôi “ ho c “ m y cháu bé”. nh t thu
  2. m i sinh còn h n, cho n tu i d y thì. Vì th th trư ng nhi p nh ph n l n s ng ư c nh nh ng khuôn m t thiên th n, ánh m t nai tơ sư i m lòng ngư i t nh ng t gi y glossy ho c luster, ép ch t gi a nh ng t m th tín d ng. Lòng các ng sinh thành lúc nào cũng bao la như b thái bình, con mình lúc nào cũng p nh t. Cha m thư ng nh n ra nh ng cá tính, nh ng i u ng nghĩnh, nh ng bi u l tình c m trên m t a tr mà chúng ta, ngư i dưng nư c lã không th nào hi u n i. ôi khi nh n hình t ti m v , tôi không m y hài lòng nhưng khi giao hình, ngư i m sung sư ng vui v , tr m tr khen ng i và t in th t nhi u hình g i i cho thân b ng quy n thu c. Sau nh ng kinh nghi m y tôi b t u t tin hơn v i k thu t ch p nh tr em vì bi t r ng k ng minh tuy t di u c a tôi là ngư i m . Qua s gi i thi u c a b n bè thân h u, tôi liên l c qua i n tho i dư i m t hình th c ph ng v n v n t t, tìm hi u sơ lư c v gia ình ngư i thân ch m i; nh v y, tôi có th c v n cho h v áo qu n, v t d ng c n thi t sáng t o nh ng t m nh p. Ngoài nh ng ngư i m tuy t v i kia, tôi cũng có vài ông thân ch t bi t, h r t cưng con cái và giúp tôi r t c l c trong lúc ch p nh. Hình tr em không d ch p. Tr em dư i m t tu i hay m t, khóc, ói, cáu k nh vì ư t t ho c bu n ng ; tr em t sáu tháng n g n ba tu i thư ng
  3. s ngư i l và hay b chia trí b i khung c nh m i; tr em kho ng hai n ba tu i thư ng ch y nh y phá phách và không lưu ý n nh ng l i răn d y,ch b o c a cha m . Vì th , khi ch p hình cho nh ng em bé trong l a tu i k trên, b n ph i c n nh nh ng cá tính c a tu i thơ mà tìm cách làm cho các em ư c vui v tho i mái trong lúc b n ch p nh. Tr em t b n tu i tr lên b t u bi t nghe và hi u l i ch d n. Tôi thư ng d n b m a tr không bao gi ư c b o con mình cư i trong lúc tôi ch p nh. Theo kinh nghi m riêng, m i l n các ngài cha m nhanh nh u o ng, b o th ng Cu: Cư i lên con - C u quí t li n nhăn hai hàm răng sún, m t nh m tít, mép kéo lên tai m t cách th t là ngư ng ng p. Có chú thì c n hai hàm răng l i, nh ch mép, mà ôi m t l i t a ra nh ng tia sáng l nh l o căm h n làm nhi p nh gia r n tóc gáy. Trư c khi ch p chân dung cho các em bé tu i này, tôi thư ng chơi v i các em m t lúc, cho em c m t cu n truy n tranh nh hài hư c, lúc y tôi v a b m máy v a nói chuy n v i em, khi em ng n lên nhìn tôi- click- khi em m m cư i -click- khi em chăm chú nhíu mày -click- ôi khi em ưa bàn tay lên ch ng c m- click- H t c sách, ưa cho em m t con sâu nh a ho c con nh n en gi , em tròn ôi m t nhung - click- N u em là con gái, b n ưa cho em con búp bê, em thích thú c m lư c ch i mái tóc vàng c a cô b n nh - click- click -click...
  4. Ngư i nhi p nh gia r t b n r n trong khi ch p nh chân dung em bé. Không ph i lúc nào b n cũng di m phúc có ư c ngư i ph tá tài năng. ôi khi b n ph i t thay èn, o ánh sáng, thay phông i c nh, d dành tr , rót nư c, d k o, lau nư c m t nư c mũi, trao i chơi... N u b n làm vi c m t mình, . Cha m c a em bé s tr thành nh ng ph tá cl cc ab n n u b n bi t hư ng d n h . Vì th nhi u khi sau nh ng l n ch p nh con tr , tôi thư ng c m th y m t nhoài vì lúc nào tay chân m m mi ng cũng liên miên ho t ng. ây là vài i u c n nh nh t trong lúc ch p nh tr em: - Tr m i sinh thư ng hay ng . B n v n có th t o ra nh ng t m hình r t h n nhiên và thơ ng y trong lúc em say gi c thiên th n. - Tr em dư i ba tháng ch th y rõ trong m t kho ng cách ng n và ch chú ý n các chơi trư c m t ch ng mươi giây. Vì th n u b n ng xa hơn t m nhìn c a em bé, nó s không th y và không chú ý. - ng bao gi b o em làm b d ng, nên em t nhiên. - ng b t em cư i, nên i tho i v i em và t nh ng câu h i cho em tr l i.
  5. - ng c rư m rà làm phông c nh, nh ng c nh v t lòe lo t r t h i cho chân dung. - ng các chơi quá kh bên c nh bé. Cha m ai cũng mu n con mình là nhân v t chính ch không ph i con chó bông to tư ng bên c nh nó. - Nên ý t i qu n áo, càng gi n d và màu nh t thì càng ưa ra ư c nhi u màu s t t nhiên trên m t bé. - Chú ý gi m t em bé s ch s sau khi cha m cho em ăn u ng - Tránh ch p hình tr em lõa th , ôi khi b r c r i v i lu t pháp. - Yêu c u b m em th c ăn u ng cho bé và thêm m t vài chơi thân thu c c a em. - Nhi p nh gia ph i ng i th p. Máy nh h th p cùng v trí c a em nh . - N u em bé quá h i s quang c nh c a phòng ch p nh, nên em em ra công viên em có th chơi ùa t nhiên trong lúc nhi p nh gia b m máy.
  6. Sau h t,nhi p nh gia c n b m nhanh, b m m nh, b m úng lúc. Phim và gi y r a không ph i là chi phí quan tr ng n a khi b m em sung sư ng trao l i cho các b n m t t gi y t thêm hình dài th m thư t và tha thi t h a h n s g p b n trong tương lai.
nguon tai.lieu . vn