Xem mẫu

  1. Thu t ng Ngh Thu t ánh sáng trong i n nh Ánh sáng (light). 1. D i dao ng có bư c sóng t 3800 n 7000 A.U (t 740nm n 400 nm). “Ánh sáng” ư c hi u m r ng ra bên ngoài vùng gi i h n mà m t ngư i có th th y ư c: bên ngoài vùng (h ng ngo i) và bên ngoài vùng tím (t ngo i). 2. Ánh sáng t các ngu n sáng t nhiên (m t tr i, l a) và ánh sáng nhân t o (các lo i èn chi u) t o hi u ng ánh sáng cho c nh phim. 3. Ánh sáng là cách g i t t c a công vi c chi u sáng (lighting), b ph n ánh sáng (lighting group) do trư ng b ph n ánh sáng (lighting director) ch u trách nhi m i u ph i theo ý tư ng t o hình c a nhà quay phim (cư ng , góc, hư ng, màu s c, nhi t màu, phin tơ, hi u ng v.v …). Ánh sáng t các ngu n sáng chi u vào ch b c x qua h th ng th u kính r i vào l p nhũ tương c m quang trên m t phim, t o ra quá trình bi n i quang-hoá, lưu l i hình nh ti m n trên l p nhũ tương phim. Ánh sáng là m t thành ph n k thu t căn b n trong quá trình s n xu t m t b phim. C nh quay “ngo i/ngày” thư ng t n d ng ánh sáng thiên nhiên ho c k t h p ánh sáng nhân t o n u c n. C nh quay n i dù ngày hay êm ư c chi u sáng b ng èn. B c c ánh sáng truy n th ng thư ng có 4 cây èn: èn chính (key light) là ngu n sáng m nh, nhưng u và lỳ chi u vào ch phía trư c; èn kh bóng (fill light) có ch c năng như èn chính, ki m soát s tương ph n và t l ánh sáng chi u vào ch phía trư c nhưng khác hư ng v i èn chính; èn h u (back light) chi u tr c di n phía sau ch và camera, nh m tách nó ra kh i phông và t o ven cho ch ; èn phông (back ground light) làm sáng h u c nh và tách ch ra kh i phông. Ngoài ra, còn có nh ng ngu n ánh sáng ph , công su t nh hơn t o hi u ng: èn ven (rimlight) chi u th ng vào phía sau ch ; èn
  2. kích (kicker light) cũng có ch c năng như èn ven và èn h u nhưng góc th p hơn, i di n v i camera và èn chính chi u ch ch m t bên phía sau ch t o ven m t phía m nh hơn; èn t t ngang (side light) chi u vào hai bên ch ; èn nh n (accent light) làm n i b t m t khu v c trong b i c nh; èn m t (eye light) kh bóng h c m t nhân v t; èn ven tóc (top light) t o làm n i mái tóc v.v… Trên n n t ng ánh sáng sân kh u, ánh sáng i n nh ã tr i qua m t quá trình phát tri n ph c t p có ư c k thu t và hi u ng phong phú như ngày nay. Ánh sáng bóng (silhouette lighting). Hi u ng t o ra hình nh nhân v t như m t bóng en s c nét n i b t trên n n phông tr ng b i ánh sáng ch ư c chi u vào h u c nh mà không chi u vào ch . Phương pháp này ngư c v i ánh sáng phông en (cameo lighting). Ánh sáng phông en (cameo lighting). S t p trung các ngu n sáng m nh ch chi u vào ti n c nh (foreground) mà gi cho h u c nh en t i. Th pháp này làm cho ch (ngư i, v t, v t th ) sáng r c, n i b t trên n n phông en, nh m thu hút th giác ngư i xem, ngư c v i ánh sáng bóng (silhouette lighting) và hoàn toàn không s d ng ánh sáng môi trư ng (ambiancelight).
  3. Ánh sáng chung (incident light). Ánh sáng t t t c các ngu n sáng trong b i c nh, trong ó có ch . Chuyên viên ánh sáng s o ngu n sáng b ng pô sơ mét (incident light meter) i u ti t chúng. Ánh sáng h u ích (available light). Ánh sáng thiên nhiên ho c các ngu n sáng có s n i m quay (location) ư c dùng khi ghi hình mà không c n s d ng thêm k thu t chi u sáng. V i ánh sáng này, tính hi n th c c a c nh phim s cao hơn vi c s d ng ánh sáng nhân t o. Ánh sáng chia-rô-cu-rô (chiaro scuro). Thu t ng k t h p hai t g c Ý: “sáng” và “t i”, g i phương pháp chi u sáng a chi u t o k ch tính và làm n i b t ch . Phương pháp này t o ra nh ng m ng sáng t i, ven ho c m o tranh t i tranh sáng làm tăng k ch tính, góc c nh v ngo i hình c a ch b ng cách gi m cư ng ngu n sáng chính (key light), tăng cư ng c a các ngu n sáng hi u ng ( èn h u, èn ven, èn tóc v.v …); ngh ch nghĩa v i “ánh sáng lỳ” (flat light). Ánh sáng huỳnh quang (fluoresent light). Ánh sáng t èn ch a khí lưu huỳnh phát sáng khi khi dây tóc b nung n nhi t t i h n, có màu t 4000 K n 4800 K (màu tr ng l nh). Ánh sáng gián ti p (indirect light). Ánh sáng h t hay ánh sáng ph n x t nh ng t m ph n quang, gương, ho c các v t th có b m t màu tr ng, màu sáng chi u vào ch . Ánh sáng khu ch tán (diffused light). Ánh sáng b gi m cư ng , thay i nhi t màu khi i qua môi trư ng không khí, khói nư c ho c b ch n b ng nh ng d ng c : gi y bóng m , màn tr ng, t m l a, phin tơ các lo i, lư i kim lo i v.v … Do ánh sáng khuy ch tán thư ng d u hơn nên nó làm cho hình nh trong c nh t nhiên hơn, b t bóng và b t tương ph n. Ánh sáng lỳ (flat light). Ánh sáng ư c chi u t m t hư ng duy nh t vào ch ( èn chính, èn kh bóng) khi n ch sáng u, b “dính” vào phông,
  4. không có s tương ph n. Ánh sáng lỳ không làm n i b t ch , t nh t, thi u k ch tính. Ánh sáng môi trư ng (ambiancelight, background light, room light). Ánh sáng trong không gian m t c nh (thư ng là ánh sáng d u) ư c coi là ánh sáng trong không gian c a b i c nh, không ch chi u vào ch . Ánh sáng nh n (accent light). Ánh sáng có cư ng cao ư c chi u t p trung vào ch làm n i b t nó. Ngu n sáng nh n là lo i èn gì, công su t, nhi t màu bao nhiêu tuỳ theo ý nh t o hình c a nhà quay phim. Ánh sáng pha (hard light). Ánh sáng h i t c c m nh chi u m t góc h p tr c di n vào ch . Ngu sáng này làm cho hình nh ch sáng r c, lỳ, t o bóng . Ánh sáng tăng cư ng (booster light). Ánh sáng nhân t o ư c r i thêm làm gi ánh sáng ban ngày (day light) trong trư ng h p quay c nh ngo i (exterior scene) ho c b t c khu v c nào trong b i c nh c n b sung ánh sáng. Ánh sáng tr i (daylight). Ánh n ng m t tr i ho c ánh sáng ban ngày tr i không mưa trong kho ng th i gian t 10 gi n 15 gi , nhi t màu kho ng 6500 K.
  5. Ánh sáng tr i là 1 y u t quan trong khi quay ngo i nh: imdb Ba bi (baby) 1. Lo i èn pha nh dùng trong studio, m t kính Fresnel, công su t bóng 500W-1000 W, có th i u ch nh góc chi u r ng, h p nh nh ng ban- o. 2. Chân máy quay phim lo i nh , ng n, dùng quay nh ng c nh máy th p (ngư i, v t, v t th th p nh ). Ban- o (barndoor). Nh ng t m kim lo i g n phía trư c che b t ho c m r ng góc chi u c a m t cây èn. Trong khi s d ng, chuyên viên ánh sáng ph i s d ng găng tay phòng b b ng vì ban- o là b ph n r t nóng.