Xem mẫu

  1. Ngh PR - cơ h i m i cho c nhân báo chí
  2. Có th nhi u ngư i nghĩ r ng, h c báo chí ra trư ng ch có th làm báo, r i b t c khi c chen chân v i ngh . Nhưng không ít ngư i th c th i ã tìm ra cho mình m t u ra thông thoáng và tri n v ng hơn, v a làm úng ngành ư c ào t o, l i v a có nhi u cơ h i thăng ti n - ó là ngh PR Khi cung quá c u Hi n nay cùng v i Lu t, Báo chí là m t trong nh ng ngành có t l th t nghi p cao nh t trong kh i xã h i. Th t nghi p ây theo nghĩa là không làm úng ngành ư c ào t o, ho c không tìm ư c vi c làm. Theo m t s gi ng viên khoa Báo chí thì s c nhân báo chí ư c làm úng ngh và ít nhi u n i danh v i ngh ch chi m t l 10- 15%. V i s lư ng u vào quá nhi u, u ra thì nh gi i, hàng năm c nư c có trên 500 c nhân báo chí ra trư ng ã khi n cho tình tr ng cung vư t quá c u ti p di n t năm này qua năm khác. Không ít c nhân báo chí dù r t yêu ngh , ham vi t nhưng cũng ành ng m ngùi gác t m b ng c nhân báo chí lao vào cu c mưu sinh. Nh ng lo toan cơm áo g o ti n hàng ngày ã khi n cho h không th kiên nh n hơn trong s i ch vô v ng. PR là m t gi i pháp nư c ta, ngh PR còn khá m i m và l l m, nhưng trên th gi i thì ngh này ã có m t t trăm năm và ư c coi là ngh "hái ra ti n". PR là ch vi t t t c a t Public Relations, t m hi u là : "nh ng
  3. n l c m t cách có k ho ch c a m t cá nhân hay t p th , nh m thi t l p nh ng m i quan h cùng có l i v i ông o công chúng, thông qua các phương ti n thông tin i chúng." ( nh nghĩa c a Th.S Nguy n Thanh Huy n, gi ng viên môn PR khoa Báo chí H KHXH&NV). Hi u nôm na, PR là ngh làm c u n i gi a doanh nghi p v i báo chí, v i công chúng và các cơ quan ch c năng có th m quy n thông qua các phương ti n thông tin a i chúng. Các nhân viên PR là nh ng i di n cho doanh nghi p cung c p thông tin cho báo gi i nâng cao uy tín c a mình trong lòng công chúng, ng th i thông qua ó qu ng bá thương hi u cho doanh nghi p. Do v y, h không ch bi t thương thuy t, bi t ra các k ho ch c th nâng cao uy tín và a v doanh nghi p, mà còn ph i bi t làm báo như m t nhà báo chuyên nghi p. Do c trưng ó c a ngh PR nên công vi c c a m t nhân viên PR có nhi u nét tương ng v i ngh báo. M t trong nh ng công vi c thư ng xuyên và c c kỳ quan tr ng c a h là vi t thông cáo báo chí. phương di n này, sinh viên báo chí có r t nhi u l i th . Th c t ã ch ng minh nh ng chuyên viên PR có ti ng trên th gi i u là nh ng c u nhà báo ho c là ã tham gia trong lĩnh v c báo chí. Song như v y không có nghĩa là hoàn toàn d dàng. PR yêu c u b n ph i có năng l c giao ti p t t, kh năng ng x khéo léo và nh t thi t ph i thông th o m t ngo i ng . V i m này, sinh viên báo chí có v kém, nhưng n u b n bi t cách u tư ngay t nh ng năm còn
  4. i h c thì ch c ch n ngo i ng không ph i là m t tr ng i quá l n. Ngoài ra b n còn ph i là ngư i kiên nh n và có kh năng ch u ng áp l c cao, b i vì nhi u khi công vi c không di n ra suôn s như tính toán c a b n. Ngh PR Vi t Nam Hi n nay, th trư ng cho ngh PR Vi t Nam có r t nhi u ti m năng. Ngoài m t s công ty, văn phòng i di n c a nư c ngoài có ho t ng PR chuyên nghi p, m t s công ty c a VN cũng ã nhanh chóng ti p c n v i lĩnh v c m i m này. Trong tương lai không xa, ch c ch n PR s có nhi u cơ h i phát tri n hơn, c bi t trong lĩnh v c s n xu t kinh doanh. B i hi n nay, bài h c v thương hi u khi h p tác làm ăn v i nư c ngoài ã khi n cho các doanh nghi p c a VN nh n th c ư c vai trò to l n c a PR trong vi c xây d ng và qu ng bá thương hi u c a mình. Ngoài ra, trong n n kinh t th trư ng, nh t là khi VN gia nh p WTO và h i nh p AFTA, thì kh năng c nh tranh gi a các doanh nghi không ch ư c ánh giá b ng ch t lư ng s n ph m, àm còn giá tr thương hi u, ây chính là uy tín c a doanh nghi p. Chính vì v y, các doanh nghi p trong nư c ã và ang có nhi u chi n lư c thúc y vi c xây d ng và qu ng bá thương hi u c a mình . ó là cơ h i ngh nghi p cho các c nhân báo chí trong tương lai không xa, c bi t là các b n n .
nguon tai.lieu . vn