Xem mẫu

  1. Neutral Density Filters ( Kính l c ND) Tác d ng c a kính l c ND là làm gi m cư ng ánh sáng i vào ng kính. Sau khi g n kính l c ND, n u gi nguyên m ng kính thì t c ch p s ch m l i, n u gi nguyên t c ch p thì ng kính ph i m r ng hơn. Các b n có th xem b ng dư i ây. ư ng màu th hi n m t lư ng ánh sáng thu ư c (EV) trên ư ng ó v i các c p t c và kh u có m t lư ng sáng thu ư c
  2. gi ng nhau. Sau khi g n kính l c ND thì ư ng ó bây gi là ư ng t nét. Và trên ó là hai ví d v gi nguyên t c và gi nguyên m ng kính sau khi g n ND. Trên kính l c ND có các cách ghi thông s khác nhau. ây tôi ưa ra hai d ng thư ng g p D ng th nh t là theo m c a kính(density) và dư i ây là b ng th hi n s gi m kh u tương ng (Reduction by f-stops). Ví d như hãng Tiffen hay B&W có filter ND lo i 0.3, 0.6 và 0.9 gi m sáng 1, 2 và 3 f-stop. Còn hãng Hoya hay Nikkon thì dùng thông s 2,4 hay 8 gi m 1 , 2 hay 3 f-stop… T t c các kính l c ND ul c d ng thang xám (gray) không màu. Các lo i kính l c ND ch khác nhau v m nh t gi m sáng nhi u hay ít. Trong hình dư i ây là hai kính l c ND4 và ND8 c a Nikon. Các b n có th d dàng nh n th y bóng c a cái ND8 thì m hơn ND4.
  3. Ví d áp d ng kính l c ND *Dùng gi m t c ch p Trong nhi u trư ng h p ch p c nh ng chúng ta ph i ch p v i t c màn ch p ch m hơn bình thư ng t o hi u qu chuy n ng trên hình nh ( motion blur). nh minh h a dư i ây ch p ch Av ( t c ch p t ng). Ch n kh u f2.8 (t c ch p ch m nh t) mà hình nh v n còn b b t ng do ánh sáng quá m nh. t c ch p có th ch m hơn ta dùng n kính l c ND. So v i không dùng kính l c ND thì dùng kính l c ND4 có t c ch p b ng 1/4 và kính l c ND8 có t c ch p b ng 1/8.
  4. *Dùng tăng m ng kính. Tác d ng chính c a kính l c ND là làm gi m cư ng ánh sáng i vào ng kính.Và i u này có th giúp chúng ta m r ng ng kính v i cùng m t c ch p như nhau. Có nghĩa là b n s thay i ư c kho ng cách c a vùng nh rõ (DOF). Trong các hình minh h a dư i ây dư c ch p ch Tv, t c ch p là 30. Hình u tiên bên trái không dùng kính l c nên hi u qu xóa phông chưa cao. Hai hình bên ph i dùng thêm kính l c ND4 và ND8 nên m ng kính tăng 2 và 3 f-stop. K t qu là kho ng nh rõ thu h p l i và ch n i b t hơn trên phông n n b xóa m . Trong trư ng h p ánh sáng quá g t cũng có th dùng hai kính l c ND ghép v i nhau ng kính có th m r ng hơn.
nguon tai.lieu . vn