Xem mẫu

 1. 70 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 5: khëi ®Çu häc tËp ë Hoa kú 71 http://www.nwa.com http://www.ual.com http://www.delta.com Ch­¬ng 5 http://www.continental.com http://www.southwest.com http://www.usairways.com Khëi ®Çu häc tËp http://www.americawest.com ë Hoa Kú Du lÞch tÇu háa Hoa Kú http://www.amtrak.com Du lÞch xe buýt Hoa Kú Ngµy ®Çu ë tr­êng http://www.greyhound.com Nh÷ng ngµy ®Çu b­íc http://www.trailways.com vµo ®¹i häc hoÆc cao ®¼ng ë Mü cã thÓ lµ thêi gian Th«ng tin vÒ c¸c chç trä qua ®ªm kh¸c thùc sù thó vÞ. SÏ cã http://www.iyhf.org rÊt nhiÒu sinh viªn http://www.ymca.net míi nh­ b¹n, tÊt c¶ ®Òu mang t©m http://www.ywca.org tr¹ng chê ®îi pha lÉn lo l¾ng b¨n kho¨n kh«ng biÕt nh÷ng th¸ng ®Çu tiªn theo häc ë ®©y sÏ nh­ thÕ nµo. Trong thêi kú ®Çu nµy, b¹n sÏ thÊy m×nh rÊt bËn rén ®Ó thu xÕp vµ æn ®Þnh cuéc sèng. Nh÷ng ­u tiªn hµng ®Çu cña b¹n cã thÓ lµ
 2. 72 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 5: khëi ®Çu häc tËp ë Hoa kú 73 th«ng b¸o cho gia ®×nh biÕt r»ng b¹n ®· tíi n¬i an toµn, lµm quen Ch­¬ng tr×nh häc víi c¬ së nhµ tr­êng, gÆp gì nh÷ng ng­êi quen míi, chän ch­¬ng Ch­¬ng tr×nh häc trong c¸c ®¹i häc vµ cao ®¼ng ë Hoa Kú ®­îc tr×nh häc tËp vµ hoµn tÊt c¸c yªu cÇu vÒ thñ tôc hµnh chÝnh ®Ó viÖc x©y dùng gióp cho sinh viªn cã mét nÒn t¶ng kiÕn thøc kh¸ réng víi ®¨ng ký vµ nhËp häc cña b¹n tu©n theo ®óng tr×nh tù. nh÷ng m«n ®­îc chó träng gäi lµ “m«n chuyªn ngµnh”. M«n chuyªn C¸c ch­¬ng tr×nh h­íng dÉn cho sinh viªn míi chÝnh lµ c¬ héi ngµnh lµ m«n häc trong ®ã b¹n tËp trung häc ®Ó lÊy b»ng. B¹n cã thÓ tèt ®Ó b¹n hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc trªn ®Ó tham gia vµo c¸c tham gia vµo nhiÒu líp häc trong chuyªn ngµnh cña m×nh, ®Æc biÖt ho¹t ®éng tËp thÓ cña tr­êng ®­îc tæ chøc ®Æc biÖt dµnh cho sinh lµ trong n¨m thø ba (junior) vµ n¨m thø t­ (senior). Trong mét vµi viªn míi. §ång thêi, nã còng gióp b¹n v­ît qua thêi kú chuyÓn tr­êng hîp, cã thÓ b¹n sÏ ®­îc häc m«n “chuyªn ngµnh phô”, mét tiÕp t¹i m«i tr­êng míi. Tuy cã h¸o høc nh­ng còng kh«ng cã g× chuyªn m«n thø hai mµ b¹n muèn häc. MÆc dï b¹n cã thÓ c¶m thÊy l¹ nÕu nh­ nh÷ng sinh viªn míi Ýt nhiÒu ®Òu c¶m thÊy c« ®¬n, nhí l¹ lÉm, nh­ng ë Mü, c¸c sinh viªn ®¹i häc b¾t ®Çu ch­¬ng tr×nh häc lÊy b»ng cö nh©n mµ kh«ng chän tr­íc m«n chuyªn ngµnh lµ rÊt phæ nhµ hoÆc b¨n kho¨n lo l¾ng trong n¨m ®Çu tiªn. C¸c tr­êng ®¹i biÕn. Trong hai n¨m ®Çu, c¸c sinh viªn nµy th­êng tham gia vµo häc ë Hoa Kú cã thÓ dµnh cho b¹n lêi khuyªn vµ sù gióp ®ì nh­ng nhiÒu khãa häc kh¸c nhau do nhiÒu khoa tæ chøc ®Ó hoµn thµnh viÖc t×m kiÕm sù hç trî lµ do chÝnh c¸c b¹n, nh÷ng sinh viªn míi. “ch­¬ng tr×nh ®¹i c­¬ng”. Do ®ã, thËm chÝ nh÷ng sinh viªn ®· ®¨ng Nãi c¸ch kh¸c, nÕu nh­ cÇn sù gióp ®ì, tïy thuéc vµo chÝnh b¹n ký hoÆc chän m«n chuyªn ngµnh ngay tõ ®Çu khi hä ghi tªn häc vÉn mµ cã thÓ t×m ®­îc sù hç trî trong sè rÊt nhiÒu nguån mµ c¸c tæ th­êng quyÕt ®Þnh ®æi sang mét m«n chuyªn ngµnh kh¸c hay h¬n chøc gi¸o dôc cung cÊp. hoÆc hîp víi môc ®Ých nghÒ nghiÖp cña hä h¬n. Tuy kh«ng ph¶i lµ tÊt c¶ nh­ng hÇu hÕt c¸c khãa t×m hiÓu vÒ ngµnh nghÒ trong thêi Niªn häc gian häc ®¹i c­¬ng sÏ ®­îc ®Þnh h­íng theo c¸c yªu cÇu khi tèt nghiÖp. Th«ng th­êng, sinh viªn ph¶i chän mét m«n chuyªn ngµnh ë hÇu hÕt c¸c tr­êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng, niªn häc b¾t ®Çu vµo vµo cuèi n¨m ®¹i c­¬ng (n¨m thø hai). §Ó biÕt chi tiÕt h¬n, h·y xem cuèi th¸ng 8 hoÆc ®Çu th¸ng 9 vµ kÕt thóc vµo th¸ng 5 hoÆc th¸ng Cuèn mét: Häc ®¹i häc trong bé s¸ch h­íng dÉn nµy. 6 n¨m sau. HÖ thèng “häc kú” chia niªn häc thµnh hai kú b»ng nhau ë tr×nh ®é cao häc trë lªn viÖc nghiªn cøu tËp trung vµo chuyªn kho¶ng 16 tuÇn mçi kú. §èi víi nh÷ng tr­êng theo hÖ “bèn häc kú”, m«n. B¹n sÏ dµnh phÇn lín thêi gian t¹i khoa chuyªn ngµnh n¬i niªn häc ®­îc chia thµnh ba kú b»ng nhau víi kho¶ng 11 tuÇn mçi b¹n lµm nghiªn cøu sinh mÆc dï vËy vÉn cã sù linh ho¹t trong viÖc kú vµ th­êng cã thªm mét kú häc thø t­ lµ kú hÌ. HÖ “ba häc kú” lùa chän c¸c m«n häc kh¸c trong nh÷ng lÜnh vùc mµ b¹n yªu thÝch. bao gåm ba kú víi kho¶ng 16 tuÇn mçi kú, trong ®ã cã c¶ kú hÌ. §Ó biÕt chi tiÕt h¬n, h·y xem Cuèn hai: Häc tËp vµ nghiªn cøu bËc HÇu hÕt sinh viªn ®Òu nghØ vµo mïa hÌ vµ c¸c sinh viªn quèc tÕ cao häc vµ chuyªn ngµnh trong bé s¸ch h­íng dÉn nµy. th­êng còng kh«ng b¾t buéc ph¶i häc vµo mïa hÌ. MÆc dï vËy, mét sè sinh viªn chän c¸c tr­êng häc cã kú hÌ ®Ó cã thÓ giµnh ®­îc gi¸o viªn h­íng dÉn c¸c tÝn chØ, ®iÒu nµy gióp hä cã thÓ lÊy ®­îc b»ng sím h¬n so víi Khi b¹n vµo tr­êng ®¹i häc hoÆc cao ®¼ng, b¹n th­êng ®­îc thêi h¹n th«ng th­êng. nhµ tr­êng chØ ®Þnh cho mét gi¸o viªn h­íng dÉn. §©y cã thÓ lµ
 3. 74 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 5: khëi ®Çu häc tËp ë Hoa kú 75 mét c¸n bé trong khoa hoÆc trong tr­êng, hä sÏ gióp b¹n chän hãa cña hä. Tuy nhiªn, trong v¨n hãa Mü, tù do bµy tá vµ nªu lªn líp, lªn ch­¬ng tr×nh häc hoÆc còng cã thÓ gi¸m s¸t qu¸ tr×nh häc ý kiÕn cña m×nh l¹i ®­îc coi lµ c¸ch c­ xö ®óng. Vai trß cña gi¸o tËp cña b¹n. B¹n còng cã thÓ nhê nh÷ng c¸n bé kh¸c trong khoa viªn h­íng dÉn lµ gióp b¹n tù ®i ®Õn quyÕt ®Þnh cña m×nh, chø gióp ®ì. Tr­êng sÏ cung cÊp cho b¹n nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ kh«ng ph¶i lµ quyÕt ®Þnh thay cho b¹n. ë hÇu hÕt c¸c tr­êng ®¹i viÖc t­ vÊn chuyªn m«n nµy. Tuy nhiªn, tr­íc khi gÆp gi¸o viªn häc, gi¸o viªn h­íng dÉn cã tr¸ch nhiÖm ñng hé kÕ ho¹ch häc tËp h­íng dÉn cña m×nh b¹n còng nªn thö x©y dùng mét ch­¬ng cña b¹n vµ sè c¸c líp häc b¹n sÏ tham dù trong mçi kú. H·y nhí tr×nh häc dùa trªn nhu cÇu vµ mong muèn cña b¶n th©n. B¹n cÇn r»ng tham dù ®Çy ®ñ mét khãa häc (th­êng tõ 12 ®Õn 15 giê - tÝn biÕt nh÷ng yªu cÇu ®Ó ®­îc tèt nghiÖp hoÆc nÕu nh­ b¹n kh«ng chØ ®èi víi sinh viªn vµ 9 ®Õn 12 giê - tÝn chØ ®èi víi nghiªn cøu n¾m ch¾c, h·y chuÈn bÞ s½n c¸c c©u hái. H·y nghiªn cøu kü s¸ch sinh) lµ mét yªu cÇu ®Ó gia h¹n cho thÞ thùc du häc phi nhËp c­ cña giíi thiÖu vÒ tr­êng, lÞch häc c¸c m«n do tõng khoa tæ chøc vµ lÞch b¹n. Dùa vµo kÕ ho¹ch c¸ nh©n cña b¹n cïng víi nh÷ng hiÓu biÕt häc ®­îc in s½n trong cã c¸c th«ng tin vÒ tÊt c¶ c¸c m«n häc trong cña gi¸o viªn h­íng dÉn vÒ yªu cÇu cña tr­êng, hä sÏ gióp b¹n kú còng nh­ ngµy vµ thêi gian gi¶ng d¹y c¸c m«n nµy. L­u ý r»ng quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch häc tËp trªn c¬ së môc tiªu cña chÝnh b¹n vµ viÖc x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh häc cña b¹n còng lu«n cã sù linh nh÷ng yªu cÇu cña nhµ tr­êng vÒ viÖc tèt nghiÖp. Trong niªn häc, ho¹t chø kh«ng nhÊt thiÕt tÊt c¶ c¸c m«n häc ®Òu ph¶i tiÕn hµnh b¹n nªn ®Þnh kú gÆp gì víi gi¸o viªn h­íng dÉn (qu¸ tr×nh häc tËp theo ®óng tõng chi tiÕt. tèt lµ mét ­u tiªn ®Ó ®¨ng ký cho kú häc tiÕp theo) nh»m ®¸nh gi¸ T¹i buæi ®Çu tiªn gÆp t­ vÊn häc tËp cña m×nh, b¹n cã thÓ muèn nh÷ng tiÕn bé cña m×nh. trao ®æi vÒ kÕ ho¹ch häc tËp cho c¶ thêi gian s¾p tíi vµ trong t­¬ng lai xa - ®ã lµ nh÷ng g× b¹n hy väng lµm ®­îc trong thêi gian häc vµ §¨ng ký khãa häc sau khi b¹n ®· hoµn thµnh khãa häc. B¹n nªn trao ®æi vÒ kÕ ho¹ch cho ch­¬ng tr×nh häc dù kiÕn mµ b¹n tù v¹ch ra cho kú nµy còng Thñ tôc ®¨ng ký th­êng kh¸c nhau tïy theo tõng tr­êng. nh­ nh÷ng ®iÒu chØnh nÕu thÊy cÇn thiÕt. Còng cã thÓ b¹n muèn Nh÷ng thñ tôc ®¨ng ký cô thÓ sÏ ®­îc ®­a ra trong c¸c buæi h­íng trao ®æi vÒ c¬ héi tÝch lòy kinh nghiÖm trong lÜnh vùc chuyªn m«n dÉn hoÆc nh÷ng tµi liÖu h­íng dÉn mµ tr­êng göi cho b¹n. NÕu cña m×nh vµ nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c, ®Ó kinh nghiÖm b¹n cã ®­îc nh­ b¹n kh«ng hiÓu vÒ nh÷ng thñ tôc nµy, h·y hái khoa hoÆc gi¸o phong phó h¬n. Nh÷ng th«ng tin nµy lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó ng­êi phô vô ®Ó ®­îc gi¶i thÝch vµ gióp ®ì. HiÖn nay, ®¨ng ký khãa häc cã tr¸ch gióp b¹n lùa chän trong sè rÊt nhiÒu c¸c m«n häc “tù chän” thÓ tiÕn hµnh trùc tuyÕn qua m¹ng m¸y tÝnh, ®iÖn tho¹i hoÆc tíi (nh÷ng m«n häc mµ b¹n tù lùa chän chø b¹n kh«ng bÞ b¾t buéc v¨n phßng hay ®¬n vÞ ®¨ng ký tæng hîp. ph¶i häc). NÕu nh­ b¹n kh«ng nªu ra ý kiÕn cña m×nh, b¹n sÏ B¹n h·y lªn kÕ ho¹ch sím. Cã thÓ sÏ ph¶i c©n nh¾c kü l­ìng, kh«ng tËn dông ®­îc hÕt nh÷ng kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc cña gi¸o tham kh¶o ý kiÕn, s¾p xÕp lÞch häc nhiÒu lÇn. ChuÈn bÞ hai hay ba viªn h­íng dÉn nh­ khi b¹n trao ®æi cëi më. kÕ ho¹ch kh¶ thi vµo ngµy ®¨ng ký còng lµ mét s¸ng kiÕn hay. NhiÒu sinh viªn du häc cho r»ng hä kh«ng nªn bµy tá ý kiÕn cña NÕu mét vµi khãa häc b¹n muèn tham gia ®· khãa sæ, tøc lµ ®· m×nh víi gi¸o viªn h­íng dÉn, bëi v× ®iÒu nµy cã thÓ bÞ xem lµ c¸ch ®ñ sè sinh viªn tèi ®a th× viÖc cã lÞch häc thay thÕ dù kiÕn tr­íc lµ c­ xö kh«ng ®óng mùc hoÆc lµ th¸i ®é thiÕu t«n träng trong v¨n rÊt h÷u Ých.
 4. 76 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 5: khëi ®Çu häc tËp ë Hoa kú 77 Trong thêi gian ®¨ng ký, cã thÓ b¹n sÏ cÇn hoµn tÊt viÖc thanh ®¼ng ë Hoa Kú. NÕu cã thÓ, ®­¬ng nhiªn b¹n h·y tham gia vµo to¸n häc phÝ cho kú häc, nhËn thÎ sinh viªn cña tr­êng (ID card), ch­¬ng tr×nh nµy. Nh÷ng ch­¬ng tr×nh nµy th­êng cã nh÷ng néi nép c¸c giÊy tê chøng nhËn søc kháe vµ y tÕ. Mét vµi tr­êng sÏ yªu dung riªng dµnh cho sinh viªn tõ n­íc cña b¹n. Nh÷ng ch­¬ng cÇu ph¶i nép tÊt c¶ häc phÝ vµ lÖ phÝ ngay tõ ®Çu mçi häc kú, nh÷ng tr×nh h­íng dÉn tæ chøc t¹i tr­êng, ngay c¶ khi kh«ng b¾t buéc, tr­êng kh¸c cã thÓ cho phÐp b¹n nép nhiÒu lÇn. H·y liªn hÖ víi còng giíi thiÖu vÒ tr­êng víi nh÷ng th«ng tin bæ Ých nhÊt cã thÓ. Phßng Tµi vô cña c¸c tr­êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng ®Ó biÕt thªm chi §ång thêi, nã còng gióp b¹n gi¶i táa nhiÒu b¨n kho¨n lo l¾ng vÒ tiÕt vÒ c¸c thñ tôc nµy. m«i tr­êng míi. Mét vµi ho¹t ®éng mµ b¹n cã thÓ sÏ tham gia trong ch­¬ng tr×nh H­íng dÉn vÒ tr­êng häc vµ ngµnh häc h­íng dÉn ®iÓn h×nh cña khoa hoÆc cña tr­êng lµ: Ch­¬ng tr×nh h­íng dÉn cho sinh viªn míi ®­îc tiÕn hµnh ë • GÆp gì nh÷ng sinh viªn kh¸c ®Ó t¹o lËp mèi quan hÖ vµ ®Ó hÇu hÕt c¸c tr­êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng ë Hoa Kú. Ch­¬ng tr×nh ®ì c¶m thÊy c« ®¬n hay b¨n kho¨n lo l¾ng. nµy cã thÓ ®­îc tæ chøc d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau vµ bao • T×m hiÓu vÒ nh÷ng tiÕn bé vÒ c¶ trÝ tuÖ vµ thÓ chÊt mµ nhµ qu¸t nhiÒu vÊn ®Ò nh­ng tÊt c¶ ®Òu cã chung mét môc ®Ých: lµm tr­êng kú väng ë b¹n. cho thêi kú chuyÓn tiÕp cña b¹n t¹i m«i tr­êng míi tr«i qua dÔ • Lµm quen víi tr­êng míi vµ céng ®ång së t¹i. dµng. §«i khi, ngoµi ch­¬ng tr×nh h­íng dÉn vÒ tr­êng vµ vÒ • ChuyÓn tíi n¬i ë cña b¹n, cã thÓ lµ trong hoÆc ngoµi tr­êng. ngµnh häc cho sinh viªn míi cßn cã ch­¬ng tr×nh ®Æc biÖt dµnh riªng cho sinh viªn quèc tÕ, hai ch­¬ng tr×nh nµy ®­îc tiÕn hµnh • Nãi chuyÖn víi c¸c gi¸o s­ vµ t­ vÊn häc tËp vÒ viÖc tæ chøc vµo c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau. ë mét sè tr­êng th× ch­¬ng tr×nh nµy c¸c khãa häc vµ viÖc lùa chän c¸c m«n häc. lµ b¾t buéc. Nh­ng dï lµ b¾t buéc hay tïy chän ®i ch¨ng n÷a th× ®ã • Häc c¸ch sö dông th­ viÖn tr­êng vµ hÖ thèng m¸y tÝnh, gåm lµ c¸c c¬ héi quan träng vµ h÷u Ých ®èi víi b¹n, cho dï ®©y kh«ng c¶ sö dông th­ ®iÖn tö. ph¶i lÇn ®Çu b¹n ®Õn Hoa Kú. Th«ng th­êng, c¸c ch­¬ng tr×nh • §¨ng ký c¸c khãa häc. h­íng dÉn cung cÊp nh÷ng th«ng tin mµ b¹n sÏ kh«ng dÔ g× cã Trong ch­¬ng tr×nh ®Þnh h­íng dµnh cho sinh viªn quèc tÕ, ®­îc sau ®ã. b¹n sÏ: Mét vµi ch­¬ng tr×nh h­íng dÉn ®­îc tæ chøc t¹i tr­êng cã thÓ • GÆp gì c¸c sinh viªn kh¸c tõ n­íc m×nh vµ tõ kh¾p n¬i trªn yªu cÇu b¹n tr¶ mét kho¶n phÝ. Nãi chung, kho¶n phÝ nµy bao gåm thÕ giíi. tµi liÖu sö dông trong ch­¬ng tr×nh, ®å ¨n, thï lao cho h­íng dÉn viªn vµ nh÷ng chi phÝ kh¸c. Kho¶n phÝ nµy cã thÓ ®­îc tÝnh gép • NhËn c¸c th«ng tin vÒ nh÷ng qui ®Þnh quan träng vÒ nhËp c­ vµo häc phÝ cña b¹n hoÆc nhµ tr­êng cã thÓ ®Ò nghÞ b¹n tr¶ tr­íc cña Hoa Kú mµ b¹n b¾t buéc ph¶i tu©n theo. khi tham gia ch­¬ng tr×nh. • NhËn sè An sinh X· héi (SSN) Hoa Kú (dïng ®Ó më tµi kho¶n Ngay khi b¹n cßn ë trong n­íc, b¹n vÉn cã thÓ cã c¬ héi tham ng©n hµng vµ khi ®i lµm, bao gåm c¶ lµm cho tr­êng). gia vµo ch­¬ng tr×nh h­íng dÉn vÒ c¸c tr­êng ®¹i häc hoÆc cao • Sao l¹i c¸c giÊy tê hé chiÕu vµ thÞ thùc, xin ký nhËn thÞ thùc.
 5. 78 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 5: khëi ®Çu häc tËp ë Hoa kú 79 • T×m hiÓu vÒ hÖ thèng gi¸o dôc ®¹i häc ë Hoa Kú vµ c¸ch ®Ó gi¶ng trªn líp hay ®¬n gi¶n chØ ®Ó trao ®æi ý kiÕn vÒ mét vÊn häc tËp ®¹t kÕt qu¶ tèt trong hÖ thèng nµy. ®Ò nµo ®ã ®­îc ®Æt ra. HÇu nh­ tÊt c¶ c¸c gi¶ng viªn ®Òu rÊt • NhËn nh÷ng lêi khuyªn vÒ an toµn c¸ nh©n, søc kháe vµ b¶o s½n sµng gÆp sinh viªn v× nh÷ng môc ®Ých trªn vµ hä cã thÓ hiÓm rñi ro, còng nh­ c¸ch gi÷ g×n søc kháe. gióp b¹n rÊt nhiÒu. B¹n h·y tËn dông thêi gian trùc cña c¸c gi¶ng viªn t¹i v¨n phßng. Nh÷ng buæi gÆp gì bªn lÒ nh­ vËy • Tham gia chuyÕn ®i h­íng dÉn vÒ ®Þa bµn vµ c¸ch më mét cã thÓ ®em l¹i b­íc ngoÆt trong trong viÖc nhËn ®Þnh mét vÊn tµi kho¶n ng©n hµng. ®Ò nµo ®ã vµ c¶ trong mèi quan hÖ cña b¹n víi gi¶ng viªn. • Tham dù kú thi s¸t h¹ch tiÕng Anh. C¸c gi¶ng viªn th­êng chó ý tíi nh÷ng sinh viªn tham gia bµi • T×m hiÓu nÒn v¨n hãa còng nh­ c¸c mèi quan hÖ c¸ nh©n vµ häc trªn líp vµ tíi gÆp thÇy vµo giê trùc. Nãi chung c¸c gi¶ng x· héi ë Hoa Kú. viªn sÏ t¹o c¬ héi cho b¹n ®­îc gÆp vµo nh÷ng buæi kh¸c nÕu • Nghe c¸c th«ng tin do nhµ tr­êng cung cÊp dµnh cho sinh nh­ b¹n kh«ng r¶nh vµo nh÷ng giê trùc nhÊt ®Þnh cña hä. viªn quèc tÕ vÒ c¸c dÞch vô vµ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. • C¸c gi¶ng viªn nhËn ra b¹n chñ yÕu dùa vµo cÊp líp mµ b¹n ®ang theo häc. H·y chuÈn bÞ kü cµng cho tõng líp häc, thÓ Gi¶ng viªn ®¹i häc hiÖn sù quan t©m tíi bµi gi¶ng b»ng c¸ch ®­a ra quan ®iÓm, ®Æt c©u hái vµ ph¶n håi l¹i nh÷ng ý kiÕn kh¸c. MÆc dï vËy, Nh÷ng quy t¾c ®¹o ®øc x· héi gi÷a sinh viªn vµ thÇy gi¸o ë Hoa b¹n ph¶i nhí r»ng viÖc tham gia cña b¹n trªn líp lµ ®Ó x©y Kú kh«ng ®­îc x¸c ®Þnh mét c¸ch râ rµng nh­ ë nhiÒu n­íc kh¸c. dùng vµ ®ãng gãp tÝch cùc cho bµi häc chø kh«ng ph¶i ®¬n Trong khi mét sè gi¶ng viªn vÉn tu©n theo nh÷ng c¸ch thøc truyÒn thuÇn chØ ®Ó g©y sù chó ý. thèng th× nh÷ng gi¶ng viªn kh¸c l¹i mÆc quÇn jeans, ¸o thÓ thao lªn líp vµ yªu cÇu b¹n gäi b»ng tªn chø kh«ng ph¶i b»ng hä. D­íi ®©y • ë c¸c líp ®¹i häc hoÆc cao ®¼ng, c¸c Gi¸o viªn Trî gi¶ng (TAs) lµ mét vµi ®iÒu h­íng dÉn b¹n trong c¸ch c­ xö víi gi¶ng viªn: cïng lµm viÖc víi c¸c gi¸o s­ vµ th­êng gi¶ng d¹y mét phÇn hay c¶ khãa häc. Nh÷ng gi¸o viªn trî gi¶ng nµy th­êng lµ nghiªn • Lu«n lu«n gäi gi¶ng viªn b»ng “Gi¸o s­” (Professor) hoÆc cøu sinh cña c¸c khoa. B¹n kh«ng nªn gäi hä lµ “Professor” mµ “TiÕn sü” (Doctor) trõ phi hä yªu cÇu kh¸c. NÕu nh­ thÇy nªn gäi lµ “Mr.” hoÆc “Ms.” hay b»ng tªn nÕu hä yªu cÇu. gi¸o muèn ®­îc gäi theo c¸ch kh¸c th× hä sÏ nãi víi b¹n. §õng söng sèt khi nghe sinh viªn gäi thÇy b»ng tªn. §iÒu Ph­¬ng ph¸p häc tËp nµy ®Æc biÖt rÊt phæ biÕn víi nh÷ng sinh viªn sau ®¹i häc, bëi lÏ quan hÖ gi÷a hä vµ c¸c gi¶ng viªn th©n mËt h¬n so víi c¸c C¸c sinh viªn th­êng hay cho r»ng hä ®· biÕt lµm thÕ nµo ®Ó trë sinh viªn häc ®¹i häc. thµnh mét sinh viªn giái, r»ng nÕu hä chÞu khã ®äc s¸ch vµ nghiªn • Gi¶ng viªn ®¹i häc ë Hoa Kú trùc t¹i phßng lµm viÖc theo giê, cøu, hä sÏ ®¹t ®­îc thø h¹ng cao. Tuy nhiªn víi nh÷ng ph­¬ng th­êng lµ mét vµi buæi mçi tuÇn. Khi ®ã hä s½n sµng gi¶i ®¸p ph¸p gi¶ng d¹y kh¸c nhau, nhiÒu khi víi c¶ ng«n ng÷ kh¸c, nÒn th¾c m¾c cho b¹n. §©y lµ c¬ héi ®èi víi nhiÒu sinh viªn ®Ó hä t¶ng kiÕn thøc kh¸c, céng thªm m«i tr­êng v¨n hãa häc ®­êng nãi vÒ c¸c kÕ ho¹ch cña m×nh, ®Ó rµ so¸t l¹i c¸c vÊn ®Ò ®­îc kh¸c cã thÓ ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng thµnh c«ng cña b¹n.
 6. 80 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 5: khëi ®Çu häc tËp ë Hoa kú 81 PhÇn lín c¸c tr­êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng sÏ tæ chøc rÊt nhiÒu líp th¶o luËn víi ng­êi h­íng dÉn, gi¸o viªn h­íng dÉn hay ng­êi t­ häc miÔn phÝ trong kho¶ng thêi gian ng¾n nh»m gióp b¹n häc tËp vÊn sinh viªn quèc tÕ cña b¹n. Cã mét c©u thµnh ng÷ cña Hoa Kú cã hiÖu qu¶. Néi dung cña c¸c líp häc bao gåm c¶ c¸ch tËn dông ®­îc ¸p dông ë ®©y, ®ã lµ “cÈn t¾c v« ¸y n¸y”. nguån th­ viÖn ®Ó viÕt mét bµi b¸o nghiªn cøu, vµo m¹ng Internet ®Ó häc tËp, ph¸t triÓn c¸c ph­¬ng ph¸p häc còng nh­ tËp sö dông Gian lËn thêi gian cã hiÖu qu¶. NÕu tiÕng Anh kh«ng ph¶i ng«n ng÷ chÝnh T¹i c¸c tr­êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng ë Hoa Kú, gian lËn ®­îc coi th× b¹n cã thÓ n©ng cao tr×nh ®é tiÕng Anh nhê c¸c trung t©m d¹y lµ vi ph¹m tÝnh trung thùc. §iÒu nµy cã nghÜa lµ b¹n nhËn sù gióp tËp viÕt bµi, tham dù c¸c khãa häc ESL (d¹y tiÕng Anh nh­ ng«n ®ì kh«ng chÝnh ®¸ng trong c¸c bµi tËp ®­îc giao, trong c¸c kú thi ng÷ thø hai) hoÆc nhãm giao tiÕp b»ng tiÕng Anh ®­îc tæ chøc vÊn ®¸p vµ thi viÕt. B¹n kh«ng ®­îc phÐp nhËn còng nh­ cung cÊp kh«ng chÝnh thøc. Ngoµi ra còng cã nh÷ng trang Web rÊt hay vÒ cho ng­êi kh¸c mét th«ng tin, mét ®¸p ¸n hay bÊt kú mét sù hç trî ph­¬ng ph¸p häc tËp trªn m¹ng Internet. nµo trong bÊt kú mét kú thi hay kú kiÓm tra nµo. B¹n còng kh«ng ®­îc mang s¸ch hay vë ghi theo trong c¸c kú thi nÕu ®iÒu nµy bÞ Quy ­íc danh dù cÊm vµ b¹n còng kh«ng ®­îc tham kh¶o s¸ch vë khi lµm bµi kiÓm tra trõ khi gi¸o viªn cho phÐp. §«i khi nãi chuyÖn b»ng ng«n ng÷ HÇu hÕt c¸c tr­êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng ë Hoa Kú ®Òu x©y dùng kh¸c còng bÞ coi lµ gian lËn thËm chÝ ngay c¶ khi sinh viªn nµy nh÷ng quy ­íc vÒ danh dù hay nh÷ng b¶n quy chÕ mµ sinh viªn muèn hái xin mét tê giÊy hay m­în côc tÈy cña ng­êi ®ång h­¬ng. ph¶i tu©n theo trong qu¸ tr×nh häc tËp. Nh÷ng qui ®Þnh nµy chñ B¹n nªn ý thøc ®­îc ®iÒu nµy vµ cè g¾ng tr¸nh g©y nghi ngê. yÕu liªn quan tíi tÝnh trung thùc vµ tÝnh nguyªn t¾c trong nghiªn cøu vµ häc tËp nh­ ®· ®­îc c¸c thÓ chÕ gi¸o dôc cña Hoa Kú x¸c §¹o v¨n ®Þnh. NhiÒu sinh viªn quèc tÕ ph¸t hiÖn ra r»ng c¸c qui ®Þnh vÒ häc tËp ë Hoa Kú rÊt kh¸c víi nh÷ng g× mµ hä ph¶i tu©n theo ë nhµ. §¹o v¨n lµ mét kiÓu gian lËn kh¸c. §ã viÖc lµ kh«ng tù hoµn thµnh bµi viÕt cña riªng m×nh theo nh­ c«ng viÖc ®­îc giao. Thay C¸c thÓ chÕ gi¸o dôc cña Hoa Kú rÊt coi träng nh÷ng quy t¾c vµo ®ã, b¹n sö dông ý t­ëng vµ lêi v¨n cña ng­êi kh¸c mµ kh«ng nµy. BiÖn minh cho viÖc ph¸ bá c¸c quy t¾c nµy b»ng c¸ch nãi r»ng trÝch dÉn nguån gèc nh­ thÓ lµ cña m×nh. §¹o v¨n ®­îc coi lµ ¨n b¹n kh«ng biÕt vÒ chóng lµ ®iÒu th­êng kh«ng ®­îc chÊp nhËn. trém trong v¨n häc vµ trong c¸c së h÷u trÝ tuÖ, th­êng bÞ lªn ¸n Ngay c¶ nÕu mét th«ng lÖ c¸ biÖt nµo ®ã trong häc tËp ®­îc chÊp m¹nh mÏ trong häc tËp vµ nghiªn cøu. B¹n ph¶i lu«n lu«n nhí chó nhËn ë n­íc b¹n, ®ã còng kh«ng thÓ lµ c¸ch gi¶i thÝch hîp lý cho thÝch ®Çy ®ñ tªn t¸c gi¶ vµo bµi viÕt cña m×nh khi trÝch dÉn lêi v¨n viÖc b¹n vi ph¹m c¸c qui ®Þnh t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc hoÆc cao ®¼ng hay ý t­ëng tõ s¸ch b¸o, t¹p chÝ, trang Web, b¨ng, phim ¶nh hoÆc ë Hoa Kú. nh÷ng nguån th«ng tin kh¸c. NhiÒu tr­êng ®¹i häc ë Hoa Kú cã C¸c b¶n quy ­íc danh dù hay quy t¾c vÒ h¹nh kiÓm trong c¸c nh÷ng h­íng dÉn cô thÓ ®Ó b¹n tu©n theo khi trÝch tªn t¸c gi¶ vµ tr­êng ®¹i häc th­êng ®­îc ph¸t cho sinh viªn vµo ®Çu mçi kú häc nhiÒu tr­êng cßn cã c¶ h­íng dÉn cho viÖc trÝch tõ b¸o chÝ. H·y vµ lµ chñ ®Ò th¶o luËn trong c¸c buæi h­íng dÉn sinh viªn míi. NÕu ch¾c ch¾n r»ng b¹n biÕt râ vÒ c¸c qui ®Þnh cña tr­êng vÒ viÖc trÝch nh­ b¹n cã bÊt kú c©u hái nµo liªn quan víi nh÷ng vÊn ®Ò nµy, h·y dÉn lêi v¨n hay ý t­ëng ®Ó tr¸nh bÞ quy kÕt lµ ®¹o v¨n.
 7. 82 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 6: t×m nhµ ë 83 Tãm t¾t néi dung • H·y sö dông nh÷ng ngµy ®Çu sau khi tíi ®Ó lµm quen víi c¬ së nhµ tr­êng, ®ång thêi ®Ó thÝch nghi víi tr­êng míi. Ch­¬ng 6 • H·y tËn dông tèi ®a t­ vÊn häc tËp ®Ó gióp b¹n trong viÖc lËp thêi khãa biÓu cho häc kú ®Çu tiªn ®ång thêi x©y dùng kÕ ho¹ch cho nh÷ng kú tiÕp theo vµ cho nh÷ng c¬ héi häc tËp ®Æc biÖt. T×m nhµ ë • H·y nhí r»ng khoa vµ c¸c c¸n bé cña tr­êng lu«n rÊt s½n lßng hç trî b¹n nh­ng hä kh«ng cho r»ng b¹n cÇn hä gióp Mét trong nh÷ng ®iÒu quan trõ khi b¹n yªu cÇu. träng nhÊt mµ b¹n cÇn ph¶i quan • H·y tham gia khãa h­íng dÉn cho sinh viªn míi. t©m tr­íc khi b¾t ®Çu häc tËp ë • Ghi tªn tham gia c¸c líp häc hay c¸c buæi gÆp gì ®Æc biÖt, Hoa Kú lµ t×m mét n¬i ë. §©y lµ nh÷ng buæi häc hay gÆp gì giao l­u nh­ vËy cã thÓ sÏ gióp mét quyÕt ®Þnh quan träng bëi v× b¹n trë thµnh mét sinh viªn thµnh ®¹t. nã sÏ chiÕm mét trong sè c¸c • §õng bao giê xa rêi c¸c quy t¾c quy ­íc danh dù hay c¸c quy kho¶n chi lín nhÊt ®ång thêi t¾c vÒ h¹nh kiÓm sinh viªn cña tr­êng. còng ¶nh h­ëng tíi nh÷ng thay ®æi trong häc tËp vµ sinh ho¹t c¸ C¸c trang Web h÷u Ých nh©n cña b¹n. Mçi ng­êi sÏ c¶m thÊy sung s­íng nhÊt vµ lµm Trung t©m Ph­¬ng ph¸p Häc tËp vµ Nghiªn cøu tr­êng Cao viÖc hiÖu qu¶ nhÊt trong m«i ®¼ng Dartmouth tr­êng mµ hä c¶m thÊy tho¶i http://www.dartmouth.edu/admin/acskills/#study m¸i. Trung t©m Ph­¬ng ph¸p Häc tËp Elliot Tr­êng Cao ®¼ng bang N¬i ë t¹m thêi Keene Cã thÓ b¹n tíi tr­êng tr­íc ngµy ®­îc dän vµo n¬i ë chÝnh thøc http://www.keene.edu/elliot/ hoÆc còng cã thÓ b¹n cÇn t×m n¬i ë trä. Cã nhiÒu ph­¬ng ¸n cho b¹n khi cÇn t×m chç nghØ qua ®ªm hoÆc n¬i ë t¹m thêi. Kh¸ch s¹n vµ m«ten lµ nh÷ng ph­¬ng ¸n tèn kÐm nhÊt, tuy nhiªn, gi¸ c¶ trong chuçi c¸c nhµ nghØ bªn ®­êng “b×nh d©n” l¹i rÊt hîp lý. Ngoµi ra, còng cã thÓ ®Õn c¸c nhµ trä cña Héi thanh niªn C¬ §èc (YMCA) hoÆc Héi n÷ thanh niªn C¬ §èc (YWCA), nhµ trä thanh niªn vµ c¸c
 8. 84 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 6: t×m nhµ ë 85 khu nhµ quèc tÕ. Mét vµi tr­êng cã c¸c khu néi tró, b¹n còng cã thÓ Mét sè khu néi tró ®ãng cöa vµo ngµy lÔ, kú nghØ, c¸c ®ît nghØ gi÷a ë cïng víi ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng hoÆc cïng víi nh÷ng sinh viªn kú; nh÷ng khu kh¸c cã thÓ më quanh n¨m. NÕu nh­ b¹n cÇn ë néi ®ang häc. Tèt h¬n c¶ b¹n nªn hái tr­íc ng­êi t­ vÊn sinh viªn quèc tró c¶ trong ngµy lÔ vµ c¸c kú nghØ, h·y nhí yªu cÇu ®iÒu nµy ngay tÕ vÒ nh÷ng n¬i mµ b¹n cã thÓ nghØ qua ®ªm. tõ tr­íc, c©n nh¾c tíi kh¶ n¨ng phôc vô cña khu ký tóc. B¹n còng cÇn hái ng­êi t­ vÊn sinh viªn quèc tÕ vÒ ph­¬ng ¸n ë cïng c¸c gia ë néi tró ®×nh ®Þa ph­¬ng hoÆc ë trong c¸c khu nhµ trä ngoµi tr­êng. NhiÒu phßng trong ký tóc th­êng cã hai sinh viªn trë lªn cïng PhÇn lín c¸c tr­êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng Hoa Kú ®Òu cã khu néi ë. NhiÒu tr­êng yªu cÇu c¸c sinh viªn n¨m ®Çu ë chung phßng víi tró hay ký tóc x¸ dµnh cho sinh viªn (residence halls hay dormito- nhau. B¹n cïng phßng cã thÓ lµ mét sinh viªn cïng giíi mµ b¹n ries, cßn ®­îc gäi lµ “dorms”). Nh÷ng khu nµy ë trong khu«n viªn kh«ng quen biÕt. H·y chuÈn bÞ tinh thÇn ®Ó sèng víi mét ng­êi rÊt tr­êng hay gÇn tr­êng vµ th«ng th­êng chØ dµnh cho sinh viªn kh¸c so víi b¹n. Mèi quan hÖ gi÷a nh÷ng ng­êi cïng phßng ch­a lËp gia ®×nh chø kh«ng dµnh cho c¸c cÆp vî chång hoÆc c¸c th­êng lµ khëi ®Çu cña mét t×nh b¹n l©u dµi, tuy nhiªn trong mét gia ®×nh. §©y lµ n¬i lý t­ëng ®Ó gÆp gì c¸c sinh viªn Mü vµ ®Ó vµi tr­êng hîp hiÕm hoi vÉn cã t×nh tr¹ng nh÷ng ng­êi cïng nhanh chãng lµm quen víi c¸c b¹n míi. Phßng trong ký tóc x¸ phßng kh«ng hîp nhau. NÕu nh­ b¹n gÆp khã kh¨n trong viÖc thu ®­îc trang bÞ nh÷ng ®å néi thÊt th«ng dông vµ nhiÒu khu ký tóc xÕp cuéc sèng víi b¹n cïng phßng th× ®õng ng¹i liªn hÖ víi ng­êi x¸ ë Hoa Kú cßn cã c¶ c¨ng tin. ë mét sè khu ký tóc x¸ cã c¶ phßng phô tr¸ch hoÆc bÊt kú ai chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc l­u tró cña bÕp dµnh cho nh÷ng sinh viªn muèn tù nÊu ¨n. C¸c ký tóc x¸ tr­êng ®Ó tr×nh bµy t×nh h×nh. Trong nh÷ng tr­êng hîp ®Æc biÖt cã th­êng cã phßng sinh ho¹t chung, lµ n¬i sinh viªn cã thÓ cïng nhau thÓ ®æi phßng hoÆc ®æi b¹n cïng phßng. tô tËp ®Ó xem v« tuyÕn, ch¬i games hay ®¬n gi¶n chØ ®Ó gÆp b¹n bÌ. Phßng trong khu ký tóc th«ng th­êng kh«ng cã phßng t¾m C¸c nh©n viªn qu¶n lý, th­êng ®­îc gäi lµ ng­êi phô tr¸ch khu néi hoÆc nhµ vÖ sinh riªng. Thay vµo ®ã, sinh viªn sÏ dïng chung tró (residence advisers) hoÆc ban qu¶n lý ký tóc x¸ (resident direc- nh÷ng nhµ t¾m “c«ng céng” lín, dµnh riªng cho nam vµ cho n÷. tors) th­êng cïng sèng trong ký tóc x¸ ®Ó ®¶m b¶o vÖ sinh vµ an ë Hoa Kú, mét nhµ t¾m cã c¶ phßng vÖ sinh, bån röa mÆt, bån ninh còng nh­ viÖc tu©n thñ c¸c qui ®Þnh. §a sè ng­êi phô tr¸ch t¾m hoÆc vßi hoa sen. chÝnh lµ c¸c sinh viªn ®­îc nhµ tr­êng tr¶ l­¬ng. Nh©n viªn phô Nãi chung, nh÷ng sinh viªn sèng trong ký tóc x¸ ph¶i tu©n theo tr¸ch cã thÓ lµ nguån cung cÊp th«ng tin vµ sù hç trî trong suèt mét lo¹t c¸c qui ®Þnh nh»m ®¶m b¶o cuéc sèng chung trong ký tóc niªn häc. x¸ ®­îc hµi hßa. Cã c¸c qui ®Þnh vÒ kiÓm so¸t tiÕng ån, vÖ sinh, sè Th«ng th­êng th× nhu cÇu vÒ ký tóc x¸ lµ rÊt lín vµ ®Ó cã ®­îc kh¸ch tíi th¨m vµ c¸c khÝa c¹nh kh¸c cña cuéc sèng. C¸c qui ®Þnh mét phßng trong khu nµy kh«ng ph¶i lµ dÔ. Ngay khi b¹n nhËn nµy thay ®æi tïy theo tõng khu nhµ ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu kh¸c ®­îc th­ ®ång ý cña tr­êng mµ m×nh chän, h·y göi ngay b¶n ®¨ng nhau cña sinh viªn. VÝ dô, mét sè khu ký tóc ®­îc chØ ®Þnh nh­ lµ ký xin ë néi tró. Cã thÓ b¹n sÏ ph¶i ®ãng tr­íc mét kho¶n tiÒn ®Æt c¸c khu “Yªn tÜnh suèt 24 giê” dµnh cho sinh viªn ham häc, trong cäc. T¹i mét sè tr­êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng, nhu cÇu ë trong ký tóc khi ®ã mét sè tßa nhµ kh¸c cã thÓ kh«ng ¸p dông c¸c qui ®Þnh chÆt x¸ qu¸ lín ®Õn møc ph¶i g¾p th¨m ®Ó xem ai ®­îc nhËn phßng. chÏ vÒ tiÕng ån dµnh cho c¸c sinh viªn yªu thÝch cuéc sèng s«i næi.
 9. 86 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 6: t×m nhµ ë 87 H·y ch¾c ch¾n r»ng b¹n ®· biÕt vÒ c¸c qui ®Þnh tr­íc khi b¹n cã thÓ ®­îc dËy muén tr­íc khi ®Õn líp! TÊt nhiªn, còng chuyÓn ®Õn khu nhµ nµo ®ã ®Ó tr¸nh c¸c ®iÒu khã chÞu kh«ng cÇn gièng nh­ trong bÊt cø m«i tr­êng nµo, ®«i khi ký tóc kh«ng thiÕt hoÆc nh÷ng sù hiÓu lÇm. C¸c vÝ dô vÒ nhµ ë t¹i khu néi tró ®­îc yªn tÜnh vµ ch¨m chó häc hµnh l¾m, tuy vËy chóng t«i ®iÓn h×nh bao gåm: còng cã ng­êi phô tr¸ch khu néi tró ®Ó ®¶m b¶o viÖc tu©n • C¸c khu néi tró dµnh cho c¶ hai ph¸i: C¸c khu ký tóc nµy cã thñ c¸c qui ®Þnh ë ®©y. T«i kh«ng hÒ hèi tiÕc ®· quyÕt ®Þnh c¶ nam lÉn n÷ sinh viªn cïng ë trong mét tßa nhµ. §èi víi sèng trong ký tóc. §iÒu ®ã gióp t«i ®· tËn h­ëng cuéc sèng mét sè sinh viªn du häc, ®iÒu nµy cã thÓ lµ mét quan niÖm rÊt ë Mü nhiÒu h¬n n÷a! ” kh¸c biÖt vµ l¹ lÉm, tuy nhiªn l¹i rÊt phæ biÕn ë c¸c tr­êng ë - Christina, sinh viªn Thôy §iÓn Hoa Kú. MÆc dï vËy, c¸c sinh viªn nam vµ sinh viªn n÷ kh«ng ë cïng mét phßng. §«i khi hä sèng ë tõng tÇng kh¸c • C¸c c¨n hé trong tr­êng: Mét sè tr­êng ®¹i häc cßn cã c¶ nhau hoÆc trong c¸c c¨n hé riªng biÖt gåm mét vµi phßng khu c¨n hé trong tr­êng. Nhu cÇu víi c¸c c¨n hé lµ rÊt lín. ngñ, mét phßng kh¸ch chung, mét hay hai nhµ t¾m. Th«ng th­êng nh÷ng c¨n hé nµy ®­îc ­u tiªn cho c¸c sinh viªn n¨m cuèi hoÆc c¸c nghiªn cøu sinh hay nh÷ng sinh • C¸c khu néi tró dµnh cho tõng ph¸i: C¸c khu ký tóc nµy viªn ®· cã gia ®×nh. dµnh cho nh÷ng sinh viªn muèn sèng trong m«i tr­êng toµn nam hoÆc toµn n÷ h¬n. C¸c tr­êng ®¹i häc cã thÓ dµnh riªng • C¸c khu nhµ ë cho héi n÷ sinh vµ héi nam sinh: Héi nam sinh mét khu hay Ýt nhÊt lµ mét phÇn cña tßa nhµ ®Ó cho sinh viªn (dµnh cho nam) vµ héi n÷ sinh (danh cho n÷) lµ c¸c tæ chøc nam vµ n÷ sèng t¸ch biÖt. x· héi g¾n bã chÆt chÏ mµ thµnh viªn lµ c¸c nam sinh vµ n÷ sinh cïng sèng trong mét tßa nhµ do tæ chøc nµy qu¶n lý. C¸c “Tr­íc khi ®Õn Hoa Kú, t«i biÕt r»ng trong n¨m ®Çu t«i sÏ khu héi n÷ sinh vµ héi nam sinh cã thÓ ë trong hoÆc ngoµi ph¶i sèng chung phßng. T«i ®· sî r»ng cuéc sèng nh­ vËy tr­êng. C¸c tæ chøc nµy rÊt coi träng ho¹t ®éng x· héi. C¸c trong ký tóc sÏ qu¸ ån µo vµ kh«ng gióp g× cho viÖc häc cña héi viªn míi ®­îc lùa chän qua rÊt nhiÒu ho¹t ®éng trong m×nh. T«i còng kh«ng hÒ thÝch ý nghÜ ph¶i sèng chung mét kho¶ng thêi gian gäi lµ “tuÇn n­íc rót” (rush week). phßng víi mét ng­êi hoµn toµn xa l¹! T«i ®· liªn hÖ víi TuÇn n­íc rót th­êng ®­îc tæ chøc vµo tuÇn tr­íc khi b­íc ng­êi phô tr¸ch sinh viªn quèc tÕ cña m×nh ®Ó hái ý kiÕn, vµ vµo häc. Sèng trong c¸c khu nam sinh hay khu n÷ sinh cã thÓ «ng tr¶ lêi r»ng nhµ tr­êng dµnh c¸c tÇng “yªn tÜnh suèt 24 h¹n chÕ víi c¸c sinh viªn n¨m cuèi. giê ” - theo c¸ch gäi cña «ng - cho c¸c sinh viªn muèn sèng • Khu sinh viªn cã gia ®×nh: Trong mét sè tr­êng ®¹i häc cã trong m«i tr­êng yªn tÜnh vµ ham häc h¬n. Cuèi cïng t«i c¸c ng«i nhµ hoÆc c¨n hé do tr­êng së h÷u vµ qu¶n lý dµnh còng cã mét phßng trªn tÇng “24 - giê yªn tÜnh ®ã ”. Ban ®Çu, riªng cho c¸c sinh viªn ®· cã gia ®×nh. Th«ng th­êng sè c¨n t«i còng thÊy rÊt l¹ khi ph¶i sèng chung phßng víi mét ng­êi hé cßn trèng rÊt h¹n chÕ. Nhu cÇu ®èi víi c¸c c¨n hé nµy, kh¸c, nh­ng t«i ®· nhanh chãng quen víi ®iÒu nµy. T«i vµ c« th­êng ®­îc trang bÞ s½n ®å ®¹c, lµ rÊt cao. C¸c sinh viªn ®· b¹n cïng phßng dÇn ®· trë thµnh nh÷ng ng­êi b¹n tèt. Sèng cã gia ®×nh nªn hái xem c¸c c¨n hé hay nhµ ë nµy cßn trèng néi tró còng thuËn tiÖn h¬n rÊt nhiÒu, vÝ dô nh­, buæi s¸ng hay kh«ng, cµng sím cµng tèt.
 10. 88 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 6: t×m nhµ ë 89 ë ngo¹i tró chung lµ “c¸c tiÖn Ých”, th­êng kh«ng tÝnh trong tiÒn thuª nhµ vµ b¹n, ng­êi thuª nhµ, ph¶i tr¶ hµng th¸ng. B¹n nªn thanh to¸n trùc NÕu kh«ng thÓ t×m ®­îc n¬i ë trong khu néi tró cña tr­êng, cã tiÕp víi ®¬n vÞ phô tr¸ch riªng tõng m¶ng. Tr­íc khi ký hîp ®ång lÏ b¹n nªn t×m mét n¬i ë ngoµi tr­êng, ®Æc biÖt lµ víi sinh viªn thuª nhµ h·y hái ng­êi thuª tr­íc hoÆc chÝnh c¸c c«ng ty ®Ó ­íc sèng cïng gia ®×nh. Trong khi t¹i c¸c thµnh phè lín, khu néi tró do ®o¸n ®­îc chi phÝ hµng th¸ng cho kho¶n nµy. ë nh÷ng vïng l¹nh tr­êng bao cÊp th­êng tèn Ýt chi phÝ h¬n so víi c¸c khu ë ngoµi th× lß s­ëi cã thÓ kh¸ tèn kÐm, vµ khi tÝnh chi phÝ hµng th¸ng nªn tr­êng th× t¹i c¸c thµnh phè nhá ch­a h¼n lµ nh­ vËy. C¸c ph­¬ng l­u ý tíi tiÒn ®iÖn vµ tiÒn khÝ ®èt. Lß s­ëi, ®iÖn, ®iÖn tho¹i cã thÓ ¸n vÒ nhµ ë bao gåm nhµ hoÆc c¨n hé cã s½n hoÆc ch­a cã néi thÊt, lµm ph¸t sinh thªm mét kho¶n tõ 75 ®Õn 200 ®«-la hoÆc nhiÒu h¬n c¸c khu nhµ ë do t­ nh©n qu¶n lý, c¸c khu chung c­ hîp t¸c, c¸c ngoµi tiÒn thuª nhµ hµng th¸ng. TiÒn n­íc vµ tiÒn dän r¸c th­êng phßng cho thuª trong c¸c t­ gia. tÝnh s½n trong tiÒn thuª nhµ. Thuª nhµ chung còng lµ c¸ch ®Ó §Ó t×m n¬i ë ngoµi tr­êng, h·y hái Phßng nhµ ë cña tr­êng hoÆc gi¶m bít chi phÝ. NÕu kh«ng biÕt ph¶i thuª chung phßng víi ai nhê c¸c chuyªn môc qu¶ng c¸o (cßn ®­îc gäi lµ “want ads“ hay b¹n cã thÓ rñ mét sinh viªn kh¸c ®ang t×m b¹n cïng phßng ®Ó “classifieds”) trªn c¸c tê b¸o ®Þa ph­¬ng ®Ó ®­îc t­ vÊn. NhiÒu tê thuª chung. Th«ng th­êng c¸c sinh viªn hay ®¨ng tin t×m ng­êi b¸o ë Hoa Kú hiÖn nay ®Òu ®¨ng t¶i trªn M¹ng toµn cÇu (World ®Ó cïng thuª nhµ. NÕu b¹n tr¶ lêi mét mÈu tin cã thÓ b¹n sÏ ®­îc Wide Web), v× vËy b¹n cã thÓ t×m kiÕm c¸c c¬ héi vÒ nhµ ë trong mêi ®Õn ®Ó cïng nãi chuyÖn riªng. §©y lµ c¸ch rÊt hay ®Ó xem khi vÉn ngåi ë nhµ. H·y c¸c ®äc b¶n tin trong tr­êng xem cã th«ng liÖu hai ng­êi cã thÓ thu xÕp ®­îc cuéc sèng chung víi nhau b¸o nµo dµnh cho c¸c sinh viªn muèn t×m b¹n ®Ó thuª phßng kh«ng. §õng bao giê cïng thuª chung khi b¹n ch­a thèng nhÊt chung. H·y nhê nh÷ng ng­êi th«ng th¹o trong vïng hoÆc nhê c¸c vÊn ®Ò nh­ thãi quen häc tËp, hót thuèc, dän dÑp, tiÖc tïng, ng­êi t­ vÊn sinh viªn quèc tÕ gîi ý gióp. kh¸ch nghØ ®ªm, thùc phÈm, chia sÎ c¸c kho¶n phÝ vµ c¸c vÊn ®Ò Nh×n chung, chi phÝ vÒ nhµ ë chØ nªn giíi h¹n trong kho¶ng mét kh¸c t­¬ng tù. phÇn ba hoÆc mét phÇn t­ tæng chi phÝ sinh ho¹t dù kiÕn. NÕu nh­ NÕu b¹n quyÕt ®Þnh sèng mét m×nh hoÆc gi¶ sö b¹n cã gia ®×nh, tiÒn nhµ chiÕm mét nöa th× cã lÏ lµ b¹n ®· tiªu qu¸ nhiÒu. NÕu nh­ khi t×m nhµ h·y ®i cïng ai ®ã am hiÓu céng ®ång ®Þa ph­¬ng ®ång chi phÝ thuª nhµ rÎ kh«ng ngê th× cã thÓ khu nhµ b¹n ë kh«ng ®¹t thêi mang theo c¸c lo¹i thñ tôc giÊy tê thuª nhµ. c¸c tiªu chuÈn ®Æt ra. C¸c thµnh phè cña Hoa Kú ®Òu cã nh÷ng qui Khi t×m thÊy mét c¨n nhµ nh­ ý, b¹n cÇn tháa thuËn víi chñ ®Þnh riªng vÒ nhµ ë, ®­îc gäi lµ nh÷ng “qui ®Þnh” hay “®iÒu luËt vÒ nhµ. §©y ®­îc gäi lµ “tháa thuËn cho thuª” (rental agreement) hoÆc nhµ ë”. Nh÷ng qui ®Þnh nµy ®Æt ra c¸c tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh ®Ó ®¶m mét “hîp ®ång thuª” (lease). Hîp ®ång thuª lµ mét b¶n hîp ®ång b¶o c¸c khu c¨n hé vµ nhµ ë an toµn vµ hîp vÖ sinh. x¸c nhËn vÒ mÆt ph¸p lý ng­êi thuª nhµ (renter hay lessee) sÏ thuª Thu xÕp ®­îc mét n¬i ngo¹i tró cã thÓ thùc sù lµ mét bµi to¸n mét c¨n hé hoÆc c¨n nhµ nµo ®ã trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt khã. Ch¼ng h¹n nÕu b¹n kh«ng cã « t« th× ®Þa ®iÓm n¬i ë rÊt quan ®Þnh. B¶n hîp ®ång nµy còng x¸c nhËn ng­êi chñ nhµ (landlord) träng. NÕu c¨n hé ë xa h¬n kho¶ng c¸ch ®Ó ®i bé ®­îc tíi tr­êng hay ng­êi cho thuª (lessor) sÏ cho thuª c¨n nhµ hoÆc c¨n hé ®ã th× cã thÓ sÏ lµ mét ®iÒu bÊt tiÖn, trõ khi gÇn ®ã cã c¸c ph­¬ng tiÖn trong kho¶ng thêi gian cô thÓ. Kh«ng nªn thuª nÕu b¹n kh«ng dù giao th«ng c«ng céng. H¬i ®èt, ®iÖn vµ dÞch vô ®iÖn tho¹i, gäi ®Þnh ë ®Õn hÕt kho¶ng thêi gian ghi trong hîp ®ång.
 11. 90 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 6: t×m nhµ ë 91 Tr­íc khi ng­êi thuª chuyÓn ®Õn ë, nhiÒu chñ nhµ yªu cÇu tr¶ trong ®ã ghi râ tÊt c¶ c¸c kho¶n môc vµ ®iÒu kiÖn ®­îc nªu ra chi tiÒn thuª cho th¸ng ®Çu tiªn vµ th¸ng cuèi cïng. Kho¶n nµy ®­îc tiÕt. Tr­íc khi ký kÕt bÊt cø mét lo¹i tháa thuËn thuª nµo, h·y gäi lµ “tiÒn thuª tr¶ tr­íc”, ®¶m b¶o ng­êi thuª th«ng b¸o víi ch¾c r»ng b¹n hoµn toµn hiÓu vµ n¾m râ vÒ hîp ®ång ®ã. H·y xin chñ nhµ 30 ngµy tr­íc khi dän ®i. NhiÒu chñ nhµ cßn yªu cÇu ng­êi chñ nhµ vµi phót ®Ó xem l¹i b¶n hîp ®ång mét c¸ch cÈn mét kho¶n thÕ chÊp (cßn ®­îc gäi lµ “tiÒn ®Æt cäc ®Ó lµm vÖ thËn, ®iÒu nµy lµ hoµn toµn chÊp nhËn ®­îc. B¹n kh«ng cÇn ph¶i sinh”), th­êng t­¬ng ®­¬ng víi tiÒn thuª nhµ mét th¸ng. §©y lµ ký ngay. NÕu b¹n cã nghi ngê g×, h·y liªn hÖ víi v¨n phßng kho¶n ®¶m b¶o víi ng­êi chñ nhµ r»ng ng­êi thuª sÏ kh«ng g©y chuyªn m«n t¹i tr­êng ®¹i häc hoÆc cao ®¼ng cña b¹n. NhiÒu ra háng hãc g× vµ c¨n nhµ sÏ vÉn trong ®iÒu kiÖn tèt khi ng­êi tr­êng còng ®­a ra lêi khuyªn dµnh cho c¸c sinh viªn dù ®Þnh thuª dän ®i. NÕu nh­ khi ng­êi thuª dän ®i c¨n nhµ vÉn trong sèng ngo¹i tró. Víi t­ c¸ch lµ ng­êi thuª, b¹n còng cÇn ph¶i gi÷ ®iÒu kiÖn tèt, chñ nhµ sÏ tr¶ l¹i kho¶n tiÒn ®Æt cäc nµy. B¹n nªn mét b¶n sao hîp ®ång thuª. lÊy giÊy biªn nhËn ®Ó lµm chøng lµ ®· ®­a cho chñ nhµ kho¶n thÕ chÊp trªn. Khu chung c­ ngoµi tr­êng Tr­íc khi ký hîp ®ång thuª, b¹n h·y ®i xem qua c¨n nhµ cïng §«i khi còng cã c¸c khu chung c­ liªn hîp do t­ nh©n së h÷u chñ nhµ hoÆc ng­êi qu¶n lý vµ ghi l¹i c¸c chç kh«ng hoµn chØnh mµ gÇn tr­êng. Nh÷ng khu nµy ®­îc thiÕt kÕ dµnh cho sinh viªn vµ b¹n sÏ kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm khi dän ®i. VÝ dô cã thÓ lµ lç ®­îc ®iÒu hµnh gièng nh­ trong c¸c khu ký tóc cña tr­êng, chØ ®inh do ng­êi thuª tr­íc treo bøc tranh, nh÷ng m¶nh ngãi vì, kh¸c lµ do t­ nh©n së h÷u. Th«ng th­êng, chi phÝ trong c¸c khu nµy nh÷ng ®å gç bÞ háng, c¸c vÕt bÈn trªn th¶m. còng t­¬ng ®­¬ng víi chi phÝ trong khu néi tró ë tr­êng. Mét ®iÒu quan träng lµ b¹n ph¶i biÕt râ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi t­ c¸ch ng­êi thuª còng nh­ c¸c nghÜa vô cña C¸c khu chung c­ hîp t¸c (Co-Ops) chñ nhµ. Tr­íc khi ký hîp ®ång thuª, h·y hái vÒ c¸c qui ®Þnh vµ Chung c­ hîp t¸c th«ng th­êng lµ mét c¨n nhµ lín trong ®ã mét h¹n chÕ. Tr¸ch nhiÖm cña b¹n lµ tr¶ tiÒn thuª ®óng h¹n, gi÷ phßng nhãm sinh viªn sèng cïng nhau, cïng chia sÎ c¸c chi phÝ vµ c¸c c«ng s¹ch sÏ, söa ch÷a c¸c háng hãc do b¹n g©y ra vµ th«ng b¸o l¹i víi viÖc nhµ. C¸c sinh viªn lÇn l­ît nÊu ¨n vµ cïng nhau dän dÑp vµ gi÷ ng­êi chñ nhµ nÕu cã ®å ®¹c nµo bÞ háng. B¹n kh«ng ®­îc ph¸ vì g×n c¶nh quan cho ng«i nhµ. C¸c phßng trong c¸c chung c­ nµy sù yªn tÜnh, tøc lµ kh«ng ®­îc g©y ån µo qu¸ møc vµ b¹n ph¶i tu©n th­êng khã kiÕm h¬n v× nãi chung, chi phÝ cña nã Ýt tèn kÐm h¬n. thñ c¸c ®iÒu kho¶n theo ®óng hîp ®ång thuª. NghÜa vô cña chñ nhµ lµ söa ch÷a vµ b¶o tr× c¨n nhµ. Chñ nhµ kh«ng ®­îc can thiÖp Thuª chung mét c¨n hé vµo viÖc sö dông c¨n hé cña b¹n, kh«ng ®­îc vµo phßng mµ kh«ng ®­îc b¹n cho phÐp còng nh­ kh«ng ®­îc di chuyÓn ®å ®¹c cña §©y lµ c¸ch mµ theo ®ã c¸c c¨n phßng th­êng do tõng c¸ nh©n b¹n. Ng­êi chñ nhµ ph¶i th«ng b¸o cho b¹n nÕu nh­ tßa nhµ cã c¨n thuª riªng chø hiÕm khi do nhiÒu ng­êi ë chung mét phßng. C¸c phßng b¹n thuª ®· bÞ b¸n. dông cô lµm bÕp th­êng ®­îc trang bÞ s½n. Cã lÏ ®©y lµ c¸ch ë trä ChØ chÊp nhËn b¶n hîp ®ång thuª ®­îc so¹n th¶o trªn giÊy, tiÕt kiÖm nhÊt nh­ng nhiÒu khi còng gÆp ph¶i c¸c vÊn ®Ò trong mèi
 12. 92 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 6: t×m nhµ ë 93 quan hÖ con ng­êi (dïng chung phßng t¾m, nhµ bÕp v.v.). NÕu nh­ bÕp vµ ®å cho phßng kh¸ch, vÝ dô mét sè thø nh­ vËy. b¹n ®ang c©n nh¾c xem cã nªn thuª cïng c¨n hé hay kh«ng, h·y Chóng t«i mua gi­êng ngñ, mét chiÕc bµn, mét vµi c¸i ghÕ cÈn thËn khi lùa chän vµ t×m hiÓu thËt kü cµng. vµ mét chiÕc x«pha tõ c¸c xe b¸n hµng l­u ®éng vµ c¸c cöa hµng gi¶m gi¸. §èi víi chóng t«i thÕ lµ ®­îc l¾m råi! Cuèi Sèng cïng mét gia ®×nh ng­êi Mü n¨m häc chóng t«i b¸n l¹i phÇn lín c¸c ®å ®¹c cho b¹n bÌ. T«i thÝch cã mét n¬i cña riªng m×nh mµ t«i cã thÓ gäi lµ nhµ, NhiÒu khi nh÷ng ng­êi t­ vÊn sinh viªn quèc tÕ cã s½n danh cho dï nÕu ®iÒu ®ã ®ßi hái ë t«i nhiÒu tr¸ch nhiÖm vµ rµng s¸ch nh÷ng gia ®×nh trong céng ®ång muèn cho c¸c sinh viªn du buéc h¬n”. häc ë nhê. §«i khi c¸c gia ®×nh nµy muèn c¸c sinh viªn ë nhê gióp hä mét sè c«ng viÖc nh­ tr«ng trÎ, dän dÑp nhµ cöa. Thay vµo ®ã, - Shareen, sinh viªn Tanzania hä sÏ gi¶m mét phÇn hoÆc kh«ng lÊy tiÒn thuª nhµ. Sèng cïng mét gia ®×nh cã thÓ h­ëng kh«ng khÝ ®Çm Êm vµ cã thªm nhiÒu kû niÖm, Qu¸n ¨n vµ phiÕu ¨n song h·y c©n nh¾c thËt cÈn thËn tõng gia ®×nh còng nh­ viÖc thu HÇu hÕt c¸c ký tóc x¸ trong c¸c tr­êng ®¹i häc hoÆc cao ®¼ng ë xÕp cuéc sèng cña b¹n, ®ång thêi cÇn ph¶i hiÓu râ hä mong ®îi g× Hoa Kú ®Òu ®­îc trang bÞ s½n c¸c dông cô lµm bÕp. MÆc dï vËy, ë b¹n. H·y nãi chuyÖn víi ng­êi t­ vÊn sinh viªn quèc tÕ cña m×nh dïng b÷a t¹i c¸c qu¸n ¨n tù phôc vô vÉn lµ lùa chän cña nh÷ng ®Ó x¸c ®Þnh xem cã ph¶i hä ®Þnh tÝnh c¸c c«ng viÖc mµ b¹n gióp vµo sinh viªn kh«ng cã thêi gian nÊu n­íng. §a sè c¸c khu ký tóc ®Òu chi phÝ thuª nhµ. §iÒu nµy cã thÓ ®­îc ChÝnh phñ Hoa Kú coi nh­ cã mét qu¸n ¨n tù phôc vô ë bªn trong hay ë gÇn ®ã, t¹i ®©y sinh lµ viÖc lµm c«ng vµ do ®ã chÞu sù ®iÒu chØnh cña mét sè qui ®Þnh. viªn ®­îc phôc vô c¸c thøc ¨n gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng. Th«ng th­êng “Lóc ®ã t«i ®ang theo häc n¨m thø hai ë Hoa Kú, vµ n¨m sinh viªn cã thÓ ®¨ng ký tr­íc mét trong sè nhiÒu lo¹i phiÕu ¨n thø nhÊt t«i ®· sèng trong ký tóc x¸ cña tr­êng. MÆc dï t«i theo ®ã hä sÏ tr¶ tr­íc cho b÷a ¨n cña m×nh. Tïy thuéc vµo khÈu rÊt thÝch cuéc sèng ë trong tr­êng nh­ng t«i vÉn muèn cã vÞ vµ tói tiÒn cña m×nh, b¹n cã thÓ thÊy c¸c phiÕu ¨n nµy rÊt thuËn g× ®ã riªng t­ vµ c¸ nh©n h¬n trong n¨m thø hai nµy. Cïng tiÖn, ph¶i ch¨ng vµ dÔ mua. Mét sè tr­êng ®¹i häc yªu cÇu tÊt c¶ víi hai ng­êi b¹n cïng khoa, chóng t«i quyÕt ®Þnh thuª mét sinh viªn trong ký tóc ph¶i ®¨ng ký phiÕu ¨n. C¸c qu¸n ¨n tù phôc c¨n hé gÇn tr­êng. Chóng t«i ®Õn liªn hÖ víi phßng dÞch vô vô më cöa vµo nh÷ng giê nhÊt ®Þnh vµ th­êng cã thùc ®¬n rÊt nhµ ë cña tr­êng n¬i cã mét danh s¸ch c¸c n¬i cho thuª trä phong phó, kÓ c¶ thùc ®¬n ¨n chay dµnh cho ng­êi kiªng thÞt. C¸c ë ngoµi tr­êng. Xem qua danh s¸ch cuèi cïng chóng t«i phiÕu ¨n ®«i khi còng dµnh cho c¶ c¸c sinh viªn sèng ngoµi tr­êng, còng t×m thÊy mét c¨n hé ba phßng phï hîp víi nhu cÇu ®iÒu nµy rÊt tiÖn lîi ®èi víi c¸c sinh viªn ph¶i ¨n c¶ hai b÷a trong cña m×nh. Chóng t«i mçi ng­êi chÞu mét phÇn ba chi phÝ, tr­êng. NÕu b¹n dù ®Þnh thuª mét c¨n hé vµ kh«ng muèn nÊu ¨n do ®ã còng chØ t­¬ng ®­¬ng víi chi phÝ trong ký tóc x¸. VÊn hoÆc gi¶ dô b¹n thÝch viÖc giao l­u gÆp gì khi ¨n trong c¸c qu¸n ®Ò duy nhÊt lµ hµng ngµy t«i ph¶i mÊt 20 phót ®Ó ®i häc tù phôc vô, h·y thö mua phiÕu ¨n trong tr­êng xem sao. C¸c b»ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng. Chóng t«i còng chØ qu¸n ¨n tù phôc vô nãi chung th­êng ®ãng cöa vµo c¸c ngµy lÔ vµ cã rÊt Ýt ®å ®¹c bëi v× kh«ng ®ñ tiÒn ®Ó s¾m ®Çy ®ñ ®å lµm c¸c kú nghØ.
 13. 94 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 7: th«ng tin h÷u Ých cho cuéc sèng h»ng ngµy 95 Tãm t¾t néi dung • N¾m râ vÒ c¸c h×nh thøc ë trä ®a d¹ng t¹i tr­êng ®¹i häc Ch­¬ng 7 hoÆc cao ®¼ng cña b¹n. • Nhu cÇu ®èi víi c¸c khu néi tró cña tr­êng, còng nh­ c¸c khu dµnh cho sinh viªn ®· cã gia ®×nh lu«n lu«n rÊt lín. H·y ®¨ng ký sím. Khi quyÕt ®Þnh ë trong tr­êng, h·y chän h×nh TH¤NG TIN H÷U ÝCH thøc nµo phï hîp víi nhu cÇu cña b¹n nhÊt. • NÕu b¹n quyÕt ®Þnh ngo¹i tró, h·y liªn hÖ víi v¨n phßng ngo¹i tró t¹i tr­êng ®¹i häc hoÆc cao ®¼ng cña b¹n ®Ó ®­îc t­ vÊn. CHO CUéC SèNG • H·y so¸t l¹i c¸c tháa thuËn thuª vµ cho thuª mét c¸ch kü l­ìng, vµ ®õng ký nÕu nh­ b¹n cã ®iÒu g× ch­a râ hoÆc ch­a ®ång ý. H»NG NGµY • Cho dï b¹n thu xÕp n¬i ë theo c¸ch nµo, h·y c©n nh¾c viÖc mua c¸c lo¹i phiÕu ¨n trong tr­êng. Khi ë Hoa Kú b¹n sÏ muèn lµm nhiÒu ®iÒu kh¸c ngoµi viÖc häc tËp. B¹n sÏ cã nhiÒu c¬ héi ®Ó kh¸m ph¸ Hoa Kú th«ng qua nh÷ng giao tiÕp hµng ngµy víi ng­êi Mü, ®i th¨m nh÷ng danh th¾ng ë trong vïng vµ tíi c¸c miÒn kh¸c nhau cña Hoa Kú. B¹n sÏ ph¶i xö lý nh÷ng vÊn ®Ò nh­ ng©n hµng, mua s¾m, dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng, luËt giao th«ng vµ ph­¬ng tiÖn ®i l¹i, c¸ch cho tiÒn boa, v.v... Ch­¬ng nµy sÏ cung cÊp nh÷ng th«ng tin h÷u Ých gióp c¸c b¹n quen víi c¸c dÞch vô tiÖn Ých, c¬ héi vµ lèi sèng hµng ngµy ë Hoa Kú. NÕu b¹n tíi Hoa Kú cïng gia ®×nh th× nh÷ng th«ng tin nµy còng gióp b¹n gióp ®ì ng­êi th©n sèng ë quª h­¬ng míi cña m×nh.
 14. 96 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 7: th«ng tin h÷u Ých cho cuéc sèng h»ng ngµy 97 Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ tiÒn chÝ nÕu ng©n hµng kh«ng më chi nh¸nh ë gÇn nhµ b¹n th× b¹n còng th­êng cã thÓ t×m ®­îc mét m¸y rót tiÒn tù ®éng ®¸p øng nh÷ng §ång tiÒn Hoa Kú nhu cÇu cña b¹n. Ng©n hµng th­êng më cña tõ 9 giê s¸ng ®Õn 3 giê chiÒu c¸c ngµy tõ thø hai ®Õn thø s¸u. Vµo c¸c ngµy thø s¸u, nhiÒu §¬n vÞ tiÒn tÖ cña Hoa Kú lµ ®ång ®«-la Mü ($), mét ®«-la b»ng ng©n hµng ®ãng cöa muén h¬n vµi tiÕng vµ cã nh÷ng ng©n hµng 100 cent (#). Mét ®«-la th­êng ®­îc viÕt lµ $1 hoÆc $1.00. Ng­êi ta më cöa vµo c¶ s¸ng thø b¶y tõ 9 giê ®Õn 12 giê tr­a. Ng­êi t­ vÊn th­êng dïng bèn lo¹i tiÒn xu: ®ång 1 cent, ®ång 5 cent, ®ång 10 cho sinh viªn quèc tÕ cã thÓ cho b¹n biÕt ng©n hµng nµo thuËn tiÖn cent vµ ®ång 25 cent. Ng­êi Mü th­êng gäi c¸c ®ång xu theo tªn nhÊt cho sinh viªn ë ký tóc. chø kh«ng theo gi¸ trÞ cña chóng. §ång 1 cent lµ “penny”, ®ång 5 cent lµ “nickel”, ®ång 10 cent lµ “dime” vµ ®ång 25 cent lµ “quarter”. C¸c b¹n cÇn nhí r»ng ng©n hµng lµ c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n. Hoa Kú còng cã ®ång xu 50 cent vµ ®ång 1 ®«-la nh­ng hiÕm khi C¸c ng©n hµng ®Òu kh¸c nhau vµ hä ®Òu muèn ®­îc phôc vô b¹n. thÊy trong l­u th«ng. B¹n nªn tham kh¶o vµi ng©n hµng vµ quyÕt ®Þnh xem ng©n hµng nµo ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña b¹n. Khi b¹n ®· s½n sµng më tµi TiÒn giÊy cña Hoa Kú (th­êng ®­îc gäi lµ giÊy b¹c: vÝ dô nh­ tê kho¶n ng©n hµng b¹n h·y ®Õn phßng “Tµi kho¶n míi” cña ng©n b¹c 1 ®«-la) cã c¸c lo¹i mÖnh gi¸ 1 ®«-la ($1.00), 2 ®«-la ($2.00, hµng mµ b¹n ®· lùa chän. Nh©n viªn ng©n hµng sÏ gióp b¹n më tµi nh­ng lo¹i nµy rÊt hiÕm), 5 ®«-la ($5.00), 10 ®«-la ($10.00), 20 ®«-la ($20.00), 50 ®«-la ($50.00) vµ 100 ®«-la ($100.00). B¹n sÏ ®Ó ý thÊy kho¶n vµ gi¶i thÝch c¸c lo¹i tµi kho¶n kh¸c nhau kÌm víi chi phÝ vµ ngay r»ng, kh¸c víi tiÒn giÊy cña c¸c n­íc, tiÒn giÊy cña Hoa Kú dÞch vô cña mçi lo¹i tµi kho¶n ®ã cho b¹n. B¹n nªn më c¶ hai lo¹i ®Òu cã cïng kÝch th­íc vµ mµu s¾c. Ng­êi ta ph©n biÖt c¸c lo¹i tiÒn tµi kho¶n tiÕt kiÖm vµ tµi kho¶n sÐc (tµi kho¶n v·ng lai) ë cïng mét th«ng qua mÖnh gi¸ vµ ch©n dung c¸c nh©n vËt lÞch sö cña Hoa Kú ng©n hµng bëi ®¬n gi¶n lµ nã sÏ tiÖn lîi h¬n cho b¹n. Ch¼ng h¹n ®­îc in trªn tê tiÒn. Ban ®Çu b¹n cã thÓ sÏ thÊy rÊt khã kh¨n vµ nh­ b¹n cã c¶ tµi kho¶n tiÕt kiÖm lÉn tµi kho¶n sÐc ë cïng mét ng©n ph¶i nh×n c¸c tê tiÒn thËt kü khi chi tiªu. Nh­ng ch¼ng mÊy chèc hµng th× b¹n cã thÓ dÔ dµng chuyÓn kho¶n tõ tµi kho¶n nä sang tµi b¹n sÏ quen víi c¸c tê tiÒn vµ dÔ dµng ph©n biÖt chóng víi nhau. kho¶n kia. C¸c ng©n hµng cã l·i suÊt kh¸c nhau ®èi víi tµi kho¶n Ng­êi ta còng in gi¸ trÞ lªn tiÒn xu cña Hoa Kú vµ mçi lo¹i tiÒn xu sÐc vµ tµi kho¶n tiÕt kiÖm. H·y t×m hiÓu vµ so s¸nh l·i suÊt cña tµi th× cã kÝch cì kh¸c nhau. kho¶n sÐc vµ tµi kho¶n tiÕt kiÖm ë vµi ng©n hµng tr­íc khi b¹n quyÕt ®Þnh më tµi kho¶n ë ng©n hµng nµo. Ng©n hµng trªn m¹ng Më tµi kho¶n ng©n hµng còng lµ mét lùa chän kh¸c ngoµi c¸c ng©n hµng theo kiÓu truyÒn Mét trong nh÷ng ®iÒu b¹n ph¶i lµm ®Çu tiªn khi tíi Hoa Kú lµ thèng vµ b¹n còng cã c¬ héi ®Ó khai th¸c. Nguån th«ng tin tèt nhÊt më tµi kho¶n ng©n hµng. SÏ rÊt kh«ng hay khi b¹n ®i ®©u còng vÒ c¸c ng©n hµng trªn m¹ng c¸c b¹n cã thÓ t×m trªn m¹ng Internet. mang theo nhiÒu tiÒn hay ®Ó tiÒn trong phßng. HÇu nh­ ng©n hµng Tµi kho¶n sÐc nµo còng cã trô së t¹i trung t©m c¸c thµnh phè hay thÞ trÊn. C¸c ng©n hµng còng th­êng më chi nh¸nh ë nh÷ng vïng ngo¹i « hay Tµi kho¶n sÐc (ë nhiÒu n­íc kh¸c ng­êi ta gäi lµ “tµi kho¶n v·ng ë mét sè ®Þa ®iÓm kh¸c nhau trong thµnh phè hoÆc thÞ trÊn. ThËm lai”) lµ mét c¸ch gi÷ tiÒn an toµn mµ vÉn dÔ lÊy ®Ó chi dïng. SÐc lµ
 15. 98 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 7: th«ng tin h÷u Ých cho cuéc sèng h»ng ngµy 99 mét c¸ch ®¬n gi¶n dïng ®Ó thanh to¸n hãa ®¬n, ®Æc biÖt lµ b»ng Hoa Kú, b¹n nªn hái ng©n hµng trong n­íc xem b¹n cã thÓ sö dông c¸ch göi sÐc qua ®­êng b­u ®iÖn. Nh­ng chí bao giê göi tiÒn mÆt ®­îc thÎ ng©n hµng cña m×nh ë Hoa Kú hay kh«ng. §iÒu nµy ®Æc b»ng c¸ch cho vµo phong b× göi qua ®­êng b­u ®iÖn. biÖt h÷u Ých nÕu trong tr­êng hîp khÈn cÊp b¹n cÇn chuyÓn tiÒn nhanh tõ nhµ sang. M¸y rót tiÒn tù ®éng vµ dÞch vô ng©n hµng 24 giê/ngµy HÇu hÕt c¸c m¸y ATM ®Òu chÊp nhËn thÎ tÝn dông. NÕu b¹n cã HÇu hÕt tÊt c¶ c¸c ng©n hµng Hoa Kú hiÖn nay ®Òu cung cÊp thÎ tÝn dông mµ ch­a muèn dïng víi m¸y ATM véi th× h·y yªu cÇu dÞch vô ng©n hµng suèt 24 giê/ngµy th«ng qua “m¸y rót tiÒn tù ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ cµi ®Æt mét m· sè c¸ nh©n cho thÎ cña ®éng” hay m¸y ATM. Khi b¹n më tµi kho¶n ë ng©n hµng, b¹n sÏ b¹n. Tõ lóc ®ã trë ®i b¹n sÏ cã thÓ sö dông thÎ tÝn dông cña m×nh ®­îc cÊp mét thÎ ng©n hµng vµ mét m· sè c¸ nh©n (PIN). B¹n cã víi m¸y ATM. Tuy nhiªn, b¹n còng cÇn chó ý r»ng giao dÞch nµy thÓ sö dông thÎ ng©n hµng nµy t¹i c¸c m¸y ATM cña chÝnh ng©n ®­îc coi lµ “øng tr­íc tiÒn mÆt” vµ v× vËy c«ng ty thÎ cña b¹n sÏ hµng ®ã ®Ó thùc hiÖn c¸c giao dÞch trªn tµi kho¶n cña m×nh. §iÒu ngay lËp tøc tÝnh l·i víi kho¶n tiÒn nµy. Trong mét sè tr­êng hîp, nµy cho phÐp b¹n lµm c¸c viÖc nh­ rót hay göi tiÒn, chuyÓn kho¶n, l·i suÊt ®èi víi c¸c kho¶n tiÒn mÆt øng tr­íc nµy cã thÓ cao h¬n so kiÓm tra sè d­ 24 giê/ngµy. Nãi chung, b¹n còng cã thÓ sö dông víi nh÷ng kho¶n tiÒn b¹n vay ®Ó chi tiªu b»ng thÎ. thÎ ng©n hµng t¹i nh÷ng m¸y ATM cña c¸c ng©n hµng kh¸c vµ chÞu mÊt mét sè tiÒn phÝ dÞch vô nhá khi b¹n rót tiÒn mÆt. Th­êng th× SÐc c¸ nh©n c¸c ng©n hµng giíi h¹n sè l­îng tiÒn b¹n cã thÓ rót tõ m¸y ATM SÐc do b¹n ký ph¸t gäi lµ sÐc c¸ nh©n. B¹n cã thÓ dïng sÐc thay trong mét ngµy lµ tõ 200 ®«-la ®Õn 400 ®«-la. HiÖn nay ë Hoa Kú, cho tiÒn mÆt ë hÇu hÕt c¸c cöa hµng vµ doanh nghiÖp ë Hoa Kú. b¹n cã thÓ dïng thÎ ng©n hµng ®Ó thùc hiÖn hÇu hÕt c¸c giao dÞch Th­êng th× b¹n sÏ ®­îc yªu cÇu xuÊt tr×nh hai lo¹i giÊy tê tïy th©n, tiÒn tÖ. NhiÒu cöa hµng cã hÖ thèng cho phÐp b¹n cã thÓ dïng thÎ trong ®ã Ýt nhÊt mét lo¹i giÊy tê cã d¸n ¶nh, tr­íc khi b¹n cã thÓ ng©n hµng thay v× tiÒn mÆt ®Ó thanh to¸n cho hµng hãa. Theo dïng sÐc ®Ó mua hµng hay ®æi ra tiÒn mÆt. ph­¬ng thøc nµy th× tiÒn sÏ bÞ khÊu trõ trùc tiÕp tõ tµi kho¶n ng©n hµng cña b¹n. Tuy b¹n kh«ng dïng tiÒn mÆt khi tr¶ tiÒn b»ng thÎ SÐc hai bªn nh­ng b¹n còng nªn ghi l¹i nh÷ng kho¶n chi tiªu trong tµi kho¶n SÐc do ng­êi kh¸c ký ph¸t tr¶ tiÒn cho b¹n ®­îc gäi lµ sÐc “hai ®Ó tr¸nh tr­êng hîp tiªu tiÒn qu¸ nhiÒu. B¹n còng nªn cÈn thËn lóc bªn”. §Ó sö dông lo¹i sÐc nµy tr­íc hÕt b¹n ph¶i ký vµo sau tê sÐc. nµo còng mang theo mét Ýt tiÒn lÎ bëi m¸y ATM cã thÓ bÞ treo bÊt ChØ ký vµo sau tê sÐc khi b¹n muèn sö dông nã, bëi lÏ tê sÐc sÏ cø lóc nµo. chuyÓn ®æi ®­îc - nghÜa lµ cã thÓ ®æi ra tiÒn mÆt ®­îc - ngay sau Dïng thÎ ng©n hµng còng rÊt tiÖn lîi bëi b¹n cã thÓ dïng thÎ khi b¹n ký vµo sau tê sÐc. §Ó ký vµo sau tê sÐc, b¹n lËt mÆt sau lªn nµy ë trªn kh¾p n­íc Mü vµ ë c¶ mét sè quèc gia kÕt nèi cïng hÖ vµ ghi chÝnh x¸c tªn m×nh nh­ tªn ®­îc ghi ë mÆt tr­íc cña tê sÐc thèng ng©n hµng Hoa Kú. ThÎ ng©n hµng cña quèc gia kh¸c còng vµo « kÎ nhá. §©y lµ c¸ch cña ng©n hµng hay th­¬ng gia muèn biÕt cã thÓ sö dông ®­îc ë Hoa Kú nÕu thÎ nµy ho¹t ®éng ®­îc trªn ch¾c ch¾n b¹n chÝnh lµ ng­êi ®­îc ký ph¸t vµ h­ëng tiÒn cña tê mét trong nh÷ng hÖ thèng ng©n hµng ë Hoa Kú. Tr­íc khi sang sÐc, cho dï tiÒn ®ã lµ tiÒn mÆt hay tiÒn ghi cã vµo tµi kho¶n cña b¹n.
 16. 100 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 7: th«ng tin h÷u Ých cho cuéc sèng h»ng ngµy 101 SÐc thu ng©n cho c¸c chi phÝ sinh ho¹t cña m×nh. B¹n cã thÓ rót tiÒn mÆt hoÆc trong tr­êng hîp sè tiÒn cña b¹n lín th× b¹n cã thÓ lÊy sÐc “cã SÐc thu ng©n lµ sÐc do ng©n hµng cña b¹n ký ph¸t cho b¹n. B¹n ®¶m b¶o” cña ng©n hµng. H·y so s¸nh c¸c møc l·i suÊt cña mét nép tiÒn cho ng©n hµng hoÆc ng©n hµng trõ tiÒn tõ tµi kho¶n cña vµi ng©n hµng vµ lùa chän lo¹i tµi kho¶n ng©n hµng nµo cã lîi b¹n vµ nh©n viªn ng©n hµng sÏ ®­a cho b¹n sÐc thu ng©n. Ng©n nhÊt cho b¹n. hµng cã thÓ sÏ tÝnh mét chót phÝ cho dÞch vô nµy. Th­êng th× sÐc thu ng©n ®­îc ký ph¸t cho mét sè tiÒn lín nh»m môc ®Ých chuyÓn KÐt ®¶m b¶o tiÒn. B¹n ®æi sÐc thu ng©n ra tiÒn mÆt dÔ dµng h¬n so víi sÐc c¸ nh©n vµ so víi viÖc ph¶i mang theo mét sè tiÒn mÆt lín th× mang HÇu hÕt c¸c ng©n hµng ®Òu cã kÐt ®¶m b¶o cho b¹n thuª theo sÐc thu ng©n còng an toµn h¬n. B¹n kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®æi sÐc th¸ng hoÆc theo n¨m. ChØ ai gi÷ ch×a khãa míi biÕt vËt ®­îc cÊt thu ng©n t¹i chi nh¸nh ng©n hµng cña b¹n mµ b¹n cã thÓ ®æi ë bÊt trong kÐt lµ g×; ng©n hµng kh«ng ®­îc phÐp më kÐt ra, trõ tr­êng cø ng©n hµng hay doanh nghiÖp nµo chÊp nhËn sÐc thu ng©n. hîp ng­êi gi÷ ch×a khãa qua ®êi. KÐt ®¶m b¶o lµ mét n¬i an toµn ®Ó cÊt nh÷ng ®å cã gi¸ trÞ nh­ hé chiÕu, ®å trang søc, ngo¹i tÖ b¹n ThÊu chi kh«ng muèn ®æi vµ c¸c giÊy tê ph¸p lý. Khi b¹n ký ph¸t sÐc cã mÖnh gi¸ lín h¬n sè tiÒn b¹n cã trong tµi ThÎ tÝn dông vµ “mua chÞu” kho¶n ë ng©n hµng tøc lµ b¹n ®· vay “thÊu chi”. Víi mçi tê sÐc thÊu chi ng©n hµng sÏ ph¹t b¹n tõ 10 ®Õn 25 ®«-la hoÆc h¬n. Ng©n hµng ViÖc sö dông thÎ tÝn dông ë Hoa Kú rÊt phæ biÕn. C¸c ng©n còng sÏ tr¶ l¹i tê sÐc ch­a ®­îc thanh to¸n nµy cho c¸ nh©n hay hµng, c«ng ty thÎ tÝn dông, c«ng ty khÝ ®èt, cöa hµng vµ c¸c tæ chøc doanh nghiÖp mµ b¹n ký ph¸t sÐc. NÕu ng­êi ®­îc tr¶ tiÒn lµ cöa kh¸c ®Òu ph¸t hµnh thÎ tÝn dông. B¹n cã thÓ dïng thÎ tÝn dông ®Ó hµng hay doanh nghiÖp, hä cã thÓ b¾t b¹n tr¶ thªm tõ 5 ®Õn 20 ®«- mua hµng. C¸c b¶n sao kª sÏ ®­îc göi ®Õn cho chñ thÎ qua ®­êng la v× nh÷ng trôc trÆc mµ tê sÐc ®ã g©y ra vµ hä cã thÓ sÏ kh«ng chÊp b­u ®iÖn mçi th¸ng 1 lÇn. NÕu sè tiÒn ®Õn h¹n thanh to¸n mµ nhËn nh÷ng tê sÐc mµ b¹n ký ph¸t sau nµy n÷a. NÕu b¹n kh«ng kh«ng ®­îc tr¶ trong mét sè ngµy nhÊt ®Þnh th× b¹n sÏ bÞ tÝnh thªm kiÓm tra tµi kho¶n sÐc cña m×nh cÈn thËn chÝnh x¸c th× cã thÓ b¹n tiÒn “phÝ tµi chÝnh”. §¬n xin sö dông thÎ tÝn dông lu«n s½n cã t¹i sÏ bÞ ph¹t kh¸ nhiÒu tiÒn. ViÖc ký ph¸t cã chñ ý mét tê sÐc “xÊu” (tê c¸c ng©n hµng vµ cöa hµng. Nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt bao gåm sÐc cã mÖnh gi¸ lín h¬n sè tiÒn b¹n cã trong tµi kho¶n sÐc) còng nguån thu nhËp vµ møc thu nhËp cña ng­êi xin sö dông thÎ, thêi ®­îc coi lµ ph¹m ph¸p. gian l­u tró t¹i ®Þa chØ hiÖn t¹i vµ th«ng tin ng©n hµng. NhiÒu c«ng ty ph¸t hµnh thÎ yªu cÇu ng­êi xin sö dông thÎ ph¶i cã mét møc Tµi kho¶n tiÕt kiÖm thu nhËp tèi thiÓu nhÊt ®Þnh. NÕu b¹n ®Þnh mang sè tiÒn ®ñ cho mét n¨m häc, hoÆc thËm chÝ V× lµ sinh viªn nªn ban ®Çu b¹n cã thÓ khã cã ®­îc thÎ tÝn dông. hÇu hÕt sè tiÒn b¹n cÇn th× b¹n nªn tÝnh ®Õn viÖc më tµi kho¶n tiÕt Tuy nhiªn, nhiÒu c«ng ty thÎ vÉn dµnh nh÷ng thÎ tÝn dông ®Æc biÖt kiÖm. Th­êng th× tµi kho¶n tiÕt kiÖm cã l·i suÊt cao h¬n so víi l·i cho sinh viªn víi nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. NÕu kh«ng cã thÎ tÝn suÊt cña tµi kho¶n sÐc vµ b¹n còng vÉn ®­îc rót tiÒn ra trang tr¶i dông, cuéc sèng th­êng nhËt cña b¹n cã thÓ gÆp khã kh¨n h¬n mét
 17. 102 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 7: th«ng tin h÷u Ých cho cuéc sèng h»ng ngµy 103 chót. VÝ dô nh­ nÕu b¹n ®ang ®i ch¬i mµ cÇn tiÒn mÆt th× b¹n cã thÓ TiÒn boa ë tiÖm ¨n: Møc tiÒn boa th«ng th­êng ë c¸c nhµ hµng rót tiÒn mÆt t¹i bÊt cø ng©n hµng nµo chÊp nhËn lo¹i thÎ tÝn dông cao cÊp cã dÞch vô tèt lµ 15% hoÆc 20%. Khi rêi nhµ hµng b¹n nªn mµ b¹n cã. Tuy nhiªn phÝ tµi chÝnh sÏ ®­îc tÝnh b¾t ®Çu tõ ngµy ®Ó l¹i tiÒn boa cho ng­êi phôc vô trªn bµn. NÕu b¹n thanh to¸n b¹n rót tiÒn. b»ng thÎ tÝn dông b¹n cã thÓ céng thªm tiÒn boa vµo tæng sè tiÒn Cho dï b¹n dïng thÎ tÝn dông hay ký hîp ®ång mua chÞu ®i ph¶i tr¶ cña hãa ®¬n. Nhµ hµng sÏ ®­a sè tiÒn ®ã b»ng tiÒn mÆt cho ch¨ng n÷a th× b¹n còng nªn nhí ®õng cã nî qu¸ nhiÒu. Mua chÞu ng­êi phôc vô. NÕu b¹n ngåi t¹i quÇy cña nhµ hµng th× møc tiÒn lµ cÇn thiÕt, vÝ dô nh­ lµ khi b¹n mua «t«, nh­ng ph¶i ®¶m b¶o lµ boa th­êng Ýt h¬n, chØ 10% ®Õn 15% lµ ®ñ. T¹i c¸c qu¸n ¨n nhanh, b¹n hiÓu râ c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång tÝn dông. B¹n cã thÓ khi b¹n gäi mãn th× ®ång thêi b¹n còng ph¶i tr¶ lu«n tiÒn vµ b¹n ph¶i tr¶ l·i suÊt cao, ®«i khi lªn tíi 21%. Mét c¸ch tr¸nh bÞ nî nÇn kh«ng cÇn ph¶i boa. T¹i c¸c qu¸n cµ phª hay c¸c qu¸n tù phôc vô qu¸ nhiÒu lµ khoan h·y sö dông thÎ tÝn dông hoÆc mua nh÷ng th× b¹n tr¶ tiÒn cho ng­êi thu ng©n sau khi b¹n chän xong mãn vµ mãn ®å ®¾t tiÒn b»ng c¸c kho¶n vay dµi h¹n trong nh÷ng th¸ng ë ®©y b¹n còng kh«ng cÇn ph¶i boa. ®Çu b¹n tíi Hoa Kú. Thay v× sö dông thÎ, b¹n h·y mua nh÷ng mãn TiÒn boa cho l¸i xe t¾c xi: Th«ng th­êng b¹n boa kho¶ng 10% ®å ®Çu tiªn b»ng tiÒn mÆt hay b»ng sÐc. §ång thêi, b¹n còng ph¶i ®Õn 15% tæng sè tiÒn ph¶i tr¶. theo dâi kü l­ìng t×nh h×nh chi tiªu cña m×nh. H·y lµm viÖc nµy TiÒn boa cho nh©n viªn x¸ch ®å ë kh¸ch s¹n hay s©n bay: vµi ba th¸ng ®Çu khi b¹n míi sang Hoa Kú vµ qua ®ã b¹n sÏ biÕt Th­êng b¹n ph¶i boa 1 ®«-la cho mçi tói ®å. chÝnh x¸c b¹n ph¶i chi tiªu bao nhiªu cho viÖc ¨n ë vµ häc tËp ë TiÒn boa cho nh©n viªn géi ®Çu, c¾t tãc, mü viÖn: Th­êng th× thµnh phè ®ã. Sau ®ã, b¹n sÏ cã thÓ biÕt khi nµo th× nªn sö dông nh÷ng ng­êi nµy ®­îc boa tõ 10% ®Õn 15% tæng sè tiÒn cña hãa ®¬n. thÎ tÝn dông vµ møc vay nî thùc sù cña b¹n lµ bao nhiªu. Sau ®ã TiÒn boa cho nh©n viªn ®ç xe: Th­êng th× hä ®­îc boa 1 hoÆc cø kho¶ng bèn, n¨m th¸ng 1 lÇn b¹n nªn kiÓm tra l¹i t×nh h×nh chi 2 ®«-la. tiªu ®Ó ®¶m b¶o r»ng b¹n chi tiªu kh«ng qu¸ nhiÒu hoÆc kh«ng Kh«ng ®­îc phÐp boa cho c«ng chøc nhµ n­íc, c¶nh s¸t, quan m¾c nî lín. chøc chÝnh phñ. Boa nh÷ng ng­êi nµy lµ vi ph¹m ph¸p luËt Hoa Kú. B¹n còng kh«ng cÇn ph¶i boa cho nh©n viªn t¹i quÇy kh¸ch s¹n, TiÒn boa ng­êi l¸i xe buýt, ng­êi dÉn chç t¹i nhµ h¸t, nh©n viªn b¸n hµng, ë Hoa Kú, tiÒn boa kh«ng tù ®éng ®­îc tÝnh vµo trong hãa ®¬n tiÕp viªn hµng kh«ng vµ nh©n viªn b¸n x¨ng. gièng nh­ th«ng lÖ ë c¸c n­íc kh¸c. V× tiÒn boa lµ tïy t©m cña tõng c¸ nh©n nªn chóng ta chØ boa khi chóng ta ®­îc phôc vô. B¹n còng B­u chÝnh viÔn th«ng nªn biÕt lµ ng­êi nhËn tiÒn boa th× bao giê còng cã møc l­¬ng thÊp §iÖn tho¹i h¬n nh÷ng ng­êi cho tiÒn boa. Ng­êi nhËn tiÒn boa cã thu nhËp chñ yÕu, ®«i khi lµ phÇn lín, lµ tõ tiÒn boa. Møc tiÒn boa trung b×nh V× sù tiÖn lîi vµ nhu cÇu riªng t­ nªn hÇu hÕt c¸c sinh viªn sÏ lµ 15%, nh­ng còng cã thÓ kh¸c nhau tïy theo møc ®é vµ chÊt muèn cã ®iÖn tho¹i riªng. C¸c khu ký tóc cña sinh viªn ®Òu cã l­îng dÞch vô mµ b¹n ®­îc h­ëng. phßng gäi ®iÖn tho¹i cho mäi ng­êi dïng chung. Mét sè khu ký
 18. 104 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 7: th«ng tin h÷u Ých cho cuéc sèng h»ng ngµy 105 tóc l¾p ®Æt ®iÖn tho¹i ngay trong c¸c phßng cña sinh viªn. NÕu c«ng ty cung cÊp mét lo¹i h×nh dÞch vô. C¸c trang vµng rÊt trong phßng b¹n ch­a cã ®iÖn tho¹i, b¹n cã thÓ xin l¾p mét m¸y. h÷u Ých khi b¹n t×m kiÕm mét doanh nghiÖp hay mét lo¹i Nh­ng nªn nhí lµ b¹n ph¶i chÞu chi phÝ. NÕu b¹n muèn cã ®iÖn h×nh dÞch vô cô thÓ. tho¹i riªng trong phßng h·y hái ng­êi phô tr¸ch ¨n ë t¹i khu ký • Mét sè thµnh phè lín cßn cã phÇn trang xanh niªm yÕt c¸c tóc cña b¹n. NÕu b¹n thuª phßng ë ngoµi khu ký tóc th× ®iÖn tho¹i thµnh phè, h¹t, bang vµ chÝnh phñ liªn bang. kh«ng nh÷ng tiÖn lîi mµ cßn v× an toµn cña b¹n. H·y hái t­ vÊn sinh viªn quèc tÕ cña m×nh vÒ viÖc l¾p ®Æt ®iÖn tho¹i ë c¨n hé hay Sè ®iÖn tho¹i ë Hoa Kú gåm 10 ch÷ sè, b¶y sè trong ®ã lµ sè ®iÖn nhµ ë cña b¹n. tho¹i, ba sè ®Çu tiªn lµ “m· vïng”. M· vïng dµnh riªng cho mét khu vùc réng, th­êng lµ mét vïng cña mét bang. B¹n chØ ph¶i bÊm Khi b¹n ®· cã sè ®iÖn tho¹i b¹n sÏ ph¶i bá tiÒn mua m¸y vµ tr¶ m· vïng khi b¹n gäi ra ngoµi vïng. Tuy nhiªn hiÖn nay mét sè chi phÝ l¾p ®Æt vµ cã thÓ ph¶i ®Æt cäc mét sè tiÒn (®Ó ®¶m b¶o r»ng b¹n sÏ tr¶ hãa ®¬n ®iÖn tho¹i). Hãa ®¬n thanh to¸n sÏ ®­îc göi cho vïng ®«ng d©n c­ cã nhiÒu h¬n mét m· vïng vµ b¹n ph¶i bÊm c¶ b¹n hµng th¸ng gåm kho¶n thuª bao néi h¹t (tïy theo dÞch vô b¹n m· vïng khi b¹n gäi ®Õn mét sè ë trong cïng thµnh phè. NÕu b¹n ®¨ng ký) céng víi chi phÝ gäi ®­êng dµi. Møc c­íc nµy kh¸c nhau cÇn t×m mét sè ®iÖn tho¹i kh«ng cã trong danh b¹ th× b¹n cã thÓ gäi gi÷a c¸c vïng cña Hoa Kú. “dÞch vô trî gióp danh b¹“ b»ng c¸ch bÊm sè ®­îc in ë phÇn ®Çu danh b¹. ë hÇu hÕt c¸c vïng sè nµy lµ “411”. NÕu sè b¹n cÇn lµ mét Mçi chñ thuª bao ®Òu nhËn ®­îc mét quyÓn danh b¹ ®iÖn tho¹i cña vïng vµ mçi khi danh b¹ ®­îc cËp nhËt hay söa ®æi b¹n sÏ sè “kh«ng ®­îc niªm yÕt” th× dÞch vô gióp ®ì danh b¹ kh«ng ®­îc nhËn ®­îc mét quyÓn míi. Th­êng th× quyÓn danh b¹ ®iÖn tho¹i phÐp nãi sè ®iÖn tho¹i ®ã cho b¹n. HÇu hÕt c¸c c«ng ty ®iÖn tho¹i ®­îc chia lµm ba phÇn theo mµu s¾c cña c¸c trang: ®Òu cho phÐp kh¸ch hµng ®­îc gäi mét sè cuéc trî gióp danh b¹ miÔn phÝ nhÊt ®Þnh hµng th¸ng. NÕu b¹n gäi nhiÒu h¬n sè cuéc quy • C¸c trang tr¾ng ë phÇn ®Çu cña quyÓn danh b¹. PhÇn nµy ®Þnh th× b¹n sÏ bÞ tÝnh tiÒn. ®­îc ghi theo thø tù A,B,C cña tªn hä cña chñ thuª bao, ®Þa chØ vµ sè ®iÖn tho¹i. Chñ thuª bao nµy gåm c¶ c¸ nh©n vµ Sè ®iÖn tho¹i khÈn cÊp doanh nghiÖp trong vïng trõ nh÷ng chñ thuª bao kh«ng muèn ®­a nh÷ng th«ng tin nµy vµo danh b¹. Mét sè thµnh B¹n cÇn ph¶i ghi nh÷ng sè ®iÖn tho¹i trong tr­êng hîp khÈn phè lín chia phÇn trang tr¾ng ra lµm hai, mét phÇn dµnh cho cÊp (cøu háa, c¶nh s¸t, b¸c sü, nh©n viªn y tÕ, sè ®iÖn tho¹i khÈn c¸ nh©n vµ mét phÇn dµnh cho doanh nghiÖp. cÊp cña khu ký tóc, v.v.) vµ ®Ó nh÷ng sè ®iÖn tho¹i nµy gÇn m¸y • C¸c trang vµng ë phÇn cuèi cña quyÓn danh b¹, th­êng ë c¸c ®iÖn tho¹i. Sè ®iÖn tho¹i cho tr­êng hîp khÈn cÊp ®­îc in ë phÇn thµnh phè lín th× c¸c trang vµng ®­îc ®ãng riªng thµnh mét ®Çu cña danh b¹, mÆc dï ®«i khi cã nh÷ng trang riªng dµnh cho quyÓn. C¸c trang vµng niªm yÕt danh s¸ch c¸c c«ng ty, c¸c c¬ cøu háa, c¶nh s¸t vµ nh©n viªn y tÕ (th­êng ®­îc gäi lµ ®éi cøu hé). quan tæ chøc vµ c¸c ban ngµnh theo thø tù A, B, C vµ theo H·y ch¾c ch¾n lµ b¹n cã ®óng nh÷ng sè ®iÖn tho¹i trong tr­êng h¹ng môc. Danh s¸ch c¸c h¹ng môc ®­îc in trong c¸c trang hîp khÈn cÊp phßng khi cÇn ®Õn vµ d¸n nh÷ng sè ®iÖn tho¹i nµy vµng. Trong mçi h¹ng môc lµ danh s¸ch niªm yÕt nh÷ng gÇn m¸y ®iÖn tho¹i.
 19. 106 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 7: th«ng tin h÷u Ých cho cuéc sèng h»ng ngµy 107 ë nhiÒu n¬i trªn ë Hoa Kú, khi b¹n cÇn c¶nh s¸t, cøu háa hay nh÷ng c«ng ty dÞch vô ®iÖn tho¹i ®­êng dµi t­ nh©n nµy cã thÓ nh©n viªn y tÕ trong tr­êng hîp khÈn cÊp b¹n chØ cÇn bÊm sè “911”. gióp b¹n tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n tiÒn ®¸ng kÓ. H·y xem nh÷ng Khi b¹n gäi sè m¸y nµy, ng­êi trùc tæng ®µi sÏ hái b¹n cÇn g×, ®Þa c«ng ty nµy chµo mêi b¹n nh÷ng g×, so s¸nh víi dÞch vô cña c«ng chØ nhµ b¹n ë ®©u vµ cö ng­êi ®Õn gióp. Trong hÇu hÕt c¸c tr­êng ty ®iÖn tho¹i n¬i b¹n sinh sèng vµ c©n nh¾c vÒ nhu cÇu gäi ®iÖn hîp th× ng­êi trùc tæng ®µi sÏ gi÷ liªn l¹c víi b¹n vµ t­ vÊn cho b¹n tho¹i ®­êng dµi cña m×nh. NÕu b¹n kh«ng biÕt ch¾c c«ng ty dÞch ®Õn khi ®éi cøu hé tíi. Nªn nhí b¹n chØ ®­îc gäi 911 trong tr­êng vô ®­êng dµi nµo tèt nhÊt ®èi víi b¹n th× b¹n h·y tham vÊn ng­êi hîp khÈn cÊp nÕu kh«ng b¹n sÏ ph¹m luËt. t­ vÊn sinh viªn quèc tÕ. Mét sè ng­êi cho r»ng nÕu b¹n bÊm “0” trong tr­êng hîp khÈn D­íi ®©y lµ mét sè lo¹i h×nh ®iÖn tho¹i ®­êng dµi b¹n cã thÓ gäi cÊp th× ng­êi trùc tæng ®µi sÏ gäi ng­êi ®Õn gióp. §iÒu nµy hoµn ë Hoa Kú. toµn sai lÇm. Th­êng th× ng­êi trùc tæng ®µi nhËn có ®iÖn tho¹i cña Quay sè gäi trùc tiÕp: B¹n quay sè gäi trùc tiÕp kh«ng cÇn sù b¹n ë c¸ch xa hµng kil«mÐt, thËm chÝ lµ hµng tr¨m kil«mÐt. Trong gióp ®ì cña nh©n viªn trùc tæng ®µi. §©y lµ lo¹i h×nh dÞch vô ®iÖn tr­êng hîp khÈn cÊp b¹n cÇn sù hç trî t¹i chç vµ gäi ngay 911 ®Ó tho¹i ®­êng dµi rÎ nhÊt vµ phæ biÕn nhÊt. nhËn ®­îc sù trî gióp cµng sím cµng tèt. Gäi qua tæng ®µi: Cuéc gäi nµy sÏ do nh©n viªn trùc tæng ®µi nèi b¹n víi ng­êi b¹n cÇn nãi chuyÖn. C­íc phÝ ®­îc tÝnh theo §iÖn tho¹i ®­êng dµi phót vµ b¾t ®Çu tÝnh khi nh©n viªn trùc tæng ®µi nèi ®­îc ng­êi Cã nhiÒu lo¹i ®iÖn tho¹i ®­êng dµi kh¸c nhau. Th­êng th× khi b¹n cÇn nãi chuyÖn. DÞch vô nµy ®¾t h¬n so víi dÞch vô quay sè gäi gäi ®­êng dµi ë Hoa Kú b¹n bÊm “1”, m· vïng vµ sau ®ã lµ sè ®iÖn trùc tiÕp nh­ng sÏ rÊt cÇn thiÕt khi ng­êi b¹n cÇn liªn l¹c khã t×m tho¹i gåm b¶y ch÷ sè. Møc c­íc cho ®iÖn tho¹i ®­êng dµi còng hoÆc khi b¹n gäi ®Õn mét quèc gia ch­a ph¸t triÓn dÞch vô ®iÖn kh¸c nhau tïy theo thêi gian trong ngµy, ®é dµi cña cuéc gäi, lo¹i tho¹i. Ph¹m vi mét sè quèc gia chÊp nhËn dÞch vô gäi qua tæng ®µi cuéc gäi vµ c«ng ty ®iÖn tho¹i cung cÊp dÞch vô. Ph¶i nhí ghi l¹i tõ Hoa Kú nµy phô thuéc vµo chÊt l­îng dÞch vô ®iÖn tho¹i, tr×nh kho¶ng thêi gian møc c­íc thÊp nhÊt, th­êng lµ vµo cuèi tuÇn, ®é c«ng nghÖ th«ng tin vµ chÕ ®é cña n­íc së t¹i. ngµy lÔ vµ ban ®ªm. B¹n cã thÓ t×m ®­îc th«ng tin vÒ c­íc gäi ®iÖn Cuéc gäi mµ ng­êi nghe tr¶ tiÒn: Cuéc gäi qua nh©n viªn trùc tho¹i ®­êng dµi vµ c¸ch gäi ®iÖn tho¹i ®­êng dµi t¹i nh÷ng trang tæng ®µi nµy sÏ do ng­êi nghe tr¶ tiÒn. Khi b¹n thùc hiÖn cuéc gäi ®Çu cña quyÓn danh b¹. nµy, nh©n viªn tæng ®µi sÏ hái tªn cña b¹n vµ hái xem ng­êi nghe DÞch vô gäi ®iÖn tho¹i ®­êng dµi lµ mét ngµnh kinh doanh lín cã chÞu tr¶ tiÒn hay kh«ng, cã nghÜa lµ chi phÝ cuéc gäi sÏ ®­îc tÝnh ë Hoa Kú. Khi b¹n kÕt nèi víi c«ng ty ®iÖn tho¹i cña n¬i b¹n sèng vµo hãa ®¬n tiÒn ®iÖn tho¹i cña ng­êi nghe. th× b¹n sÏ tù ®éng ®­îc kÕt nèi víi dÞch vô gäi ®iÖn tho¹i ®­êng Gäi ba bªn: Cuéc gäi ®­îc thùc hiÖn tõ mét m¸y ®iÖn tho¹i dµi cña c«ng ty ®ã hoÆc b¹n cã thÓ tù lùa chän c«ng ty theo ý cña kh«ng ph¶i lµ m¸y cña b¹n nh­ng nh©n viªn trùc tæng ®µi sÏ m×nh. C¸c ®¹i diÖn cña nh÷ng c«ng ty dÞch vô gäi ®iÖn tho¹i ®­êng chuyÓn c­íc phÝ tõ m¸y b¹n ®ang gäi vÒ m¸y cña b¹n. Tuy nhiªn, dµi còng sÏ gäi cho b¹n chµo mêi c¸c lo¹i dÞch vô, c¸c kiÓu gi¶m gi¸ nÕu b¹n gäi tõ m¸y ®iÖn tho¹i tr¶ tiÒn tr­íc (®iÖn tho¹i c«ng céng) hay thuª bao trän gãi ®Æc biÖt. Tïy theo nhu cÇu cña b¹n ®«i khi chø kh«ng gäi tõ m¸y ®iÖn tho¹i c¸ nh©n th× nh©n viªn trùc tæng
 20. 108 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 7: th«ng tin h÷u Ých cho cuéc sèng h»ng ngµy 109 ®µi sÏ ph¶i x¸c minh b»ng lêi chi phÝ cuéc gäi vµ ë nhµ b¹n ph¶i cã §iÖn tho¹i di ®éng ng­êi ®Ó tr¶ lêi ®iÖn tho¹i. Nh©n viªn tæng ®µi sÏ gäi vµo sè ®iÖn §iÖn tho¹i di ®éng ®­îc sö dông réng r·i ë Hoa Kú vµ hÇu hÕt tho¹i ë nhµ b¹n vµ ph¶i cã ng­êi ë nhµ tr¶ lêi chÊp nhËn chÞu c­íc c¸c m¸y di ®éng mua ë n­íc ngoµi ®Òu kh«ng thÓ gäi ®­îc ë Hoa phÝ ®iÖn tho¹i cña bªn thø ba. C­íc phÝ sau ®ã sÏ ®­îc tÝnh vµo hãa Kú. NÕu b¹n muèn cã ®iÖn tho¹i di ®éng th× tèt nhÊt lµ b¹n mua ®¬n ®iÖn tho¹i cña sè m¸y nhµ b¹n. HÇu hÕt c¸c c«ng ty ®iÖn tho¹i hiÖn nay ®Òu ph¸t hµnh “thÎ gäi ®iÖn tho¹i” cho kh¸ch hµng. Víi mét c¸i sau khi b¹n sang ®Õn Hoa Kú. HÇu hÕt mäi n¬i ®Òu cã c¸c mét m· sè c¸ nh©n b¹n cã thÓ tù ®éng chuyÓn c­íc phÝ gäi ®iÖn lo¹i m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng vµ c¸c c«ng ty cung cÊp dÞch vô, cho tho¹i ®­êng dµi tõ mét m¸y kh«ng ph¶i cña m×nh sang m¸y ë nhµ nªn b¹n nªn t×m hiÓu kü xem lo¹i nµo phï hîp nhÊt víi m×nh. m×nh mµ kh«ng cÇn nh©n viªn trùc tæng ®µi gäi ®iÖn vÒ nhµ b¹n ®Ó §iÖn tho¹i c«ng céng (“tr¶ tiÒn tr­íc”) x¸c nhËn. Gäi “800” hoÆc “888”: §©y lµ nh÷ng có ®iÖn tho¹i gäi ®Õn c¸c C¸c khu th­¬ng m¹i cã rÊt nhiÒu nh÷ng m¸y ®iÖn tho¹i nµy. sè kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn. Khi b¹n gäi ®Õn mét sè ®iÖn tho¹i cã m· H­íng dÉn gäi ®iÖn tho¹i ®­îc in ngay trªn m¸y. B¹n th­êng ph¶i vïng nh­ trªn th× c­íc phÝ sÏ ®­îc tÝnh vµo tiÒn ®iÖn tho¹i cña nhÐt 35 ®Õn 50 cent ®Ó gäi mét có ®iÖn tho¹i néi h¹t. HÇu hÕt c¸c c«ng ty mµ b¹n gäi ®Õn nh­ mét cö chØ lÞch thiÖp cña c«ng ty ®èi c«ng ty ®iÖn tho¹i ngµy nay ®Òu b¸n thÎ ®iÖn tho¹i trõ tiÒn dÇn. Khi víi kh¸ch hµng. mua thÎ b¹n ph¶i tr¶ mét sè tiÒn ®­îc ghi trong vi m¹ch hay b¨ng tõ cña thÎ. Sau ®ã b¹n cã thÓ dïng thÎ nµy t¹i c¸c m¸y ®iÖn tho¹i Gäi ra n­íc ngoµi c«ng céng cho ®Õn khi hÕt sè tiÒn trong thÎ. Tõ Hoa Kú, b¹n cã thÓ gäi trùc tiÕp ®Õn hÇu hÕt c¸c n­íc vµ gäi trùc tiÕp sÏ rÎ h¬n so víi gäi qua tæng ®µi. §Ó gäi ra n­íc ngoµi, DÞch vô Internet vµ e-mail (th­ ®iÖn tö) tr­íc hÕt b¹n quay “011”, sau ®ã ®Õn m· n­íc, m· thµnh phè vµ sè T¹i hÇu hÕt c¸c tr­êng ®¹i häc Hoa Kú, nÕu cÇn b¹n sÏ ®­îc ®iÖn tho¹i b¹n cÇn gäi. M· vïng vµ m· thµnh phè, c­íc phÝ ®Õn ®¨ng ký mét ®Þa chØ e-mail miÔn phÝ. ë mét sè tr­êng, dÞch vô mét sè n­íc, mói giê vµ nh÷ng chØ dÉn cô thÓ h¬n vÒ gäi ra n­íc Internet còng miÔn phÝ. Th­êng th× mçi tr­êng ®¹i häc Hoa Kú ®Òu ngoµi ®­îc in ë nh÷ng trang ®Çu cña quyÓn danh b¹. B¹n còng cã cã vµi phßng m¸y tÝnh vµ b¹n cã thÓ ®Õn ®ã ®Ó ®äc e-mail, vµo thÓ gäi qua tæng ®µi, gäi ng­êi nghe tr¶ tiÒn ra n­íc ngoµi b»ng m¹ng Internet vµ sö dông nh÷ng phÇn mÒm kh¸c. Do viÖc sö dông c¸ch bÊm sè “0” ®Ó liªn l¹c víi nh©n viªn trùc tæng ®µi. Gäi ®Õn nh÷ng dÞch vô nµy lµ rÊt phæ biÕn nªn b¹n cã thÓ ph¶i xÕp hµng ®Ó tæng ®µi khi b¹n: dïng m¸y tÝnh. Th­êng th× vµo buæi s¸ng sím hay tèi muén b¹n • CÇn m· n­íc hoÆc m· thµnh phè kh«ng ®­îc in trong danh dÔ cã c¬ héi ®­îc dïng m¸y tÝnh h¬n. b¹ d­íi môc “gäi trùc tiÕp ra n­íc ngoµi”. NÕu b¹n muèn dïng Internet vµ ®äc e-mail b»ng m¸y tÝnh ë nhµ • CÇn sù gióp ®ì ®Ó thùc hiÖn mét cuéc gäi quèc tÕ. riªng th× b¹n sÏ cã rÊt nhiÒu lùa chän. V× lµ sinh viªn nªn b¹n cã thÓ • Gäi nhÇm sè hoÆc tÝn hiÖu ë n­íc b¹n gäi ®Õn kÐm vµ b¹n truy cËp tõ m¸y tÝnh ë nhµ riªng vµo m¸y chñ cña tr­êng miÔn phÝ kh«ng muèn ph¶i tr¶ tiÒn cho cuéc gäi ®ã. hay ®­îc gi¶m gi¸. Mét sè tr­êng cßn nèi m¹ng ®Õn tÊt c¶ c¸c
nguon tai.lieu . vn