Xem mẫu

 1. 58 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 6: nguån tµi chÝnh cho viÖc häc cña b¹n 59 Tãm t¾t néi dung • §Ó xin theo häc mét b»ng cö nh©n t¹i Hoa Kú, b¹n ph¶i cã b»ng tó tµi hoÆc kÕt qu¶ thi tèt nghiÖp trung häc t¹i n­íc cña b¹n. Ch­¬ng 6 • B¹n ph¶i tõ 17 tuæi trë lªn. • NhiÒu tr­êng nh­ng kh«ng ph¶i lµ tÊt c¶ c¸c tr­êng yªu cÇu c¸c thÝ sinh quèc tÕ ph¶i tham dù kú thi tuyÓn sinh, th­êng NGUåN TµI CHÝNH lµ bµi thi ®¸nh gi¸ häc vÊn (SAT I) hoÆc bµi ®¸nh gi¸ kiÓm tra ®¹i häc ë Hoa Kú (ACT). Mét sè tr­êng cã thÓ yªu cÇu c¶ ®iÓm thi SAT II theo m«n häc. H·y nghiªn cøu tr­íc ®Ó x¸c CHO VIÖC HäC ®Þnh c¸c yªu cÇu cô thÓ vÒ c¸c bµi thi. • C¸c kú thi SAT ®­îc tæ chøc vµi lÇn trong mét n¨m häc, vµ CñA B¹N c¸c tµi liÖu ®¨ng ký cã s½n tõ Ban tæ chøc thi hoÆc c¸c Trung t©m th«ng tin vµ T­ vÊn gi¸o dôc Hoa Kú. B¹n còng cã thÓ ®¨ng ký ngay trªn m¹ng. Gi¸o dôc ë Hoa Kú cã vÎ nh­ rÊt ®¾t, • NÕu tiÕng Anh kh«ng ph¶i lµ tiÕng mÑ ®Î cña b¹n, b¹n còng song b¹n cã thÓ ®· nhËn ra r»ng nã ®em cÇn tham gia kú thi TiÕng Anh nh­ mét ngo¹i ng÷ (TOEFL). l¹i nh÷ng gi¸ trÞ tuyÖt vêi cho sè tiÒn Trong mét sè tr­êng hîp nhÊt ®Þnh, mét bµi thi tr×nh ®é ®­îc ®Çu t­. Ch­¬ng nµy xem xÐt chi tiÕng Anh kh¸c còng cã thÓ ®­îc chÊp nhËn. tiÕt h¬n nh÷ng chi phÝ liªn quan vµ nh÷ng c¸ch thøc b¹n cã thÓ trang tr¶i ®­îc nh÷ng chi phÝ cña m×nh, bao gåm hç C¸c trang Web h÷u Ých trî tµi chÝnh tõ c¸c tr­êng ®¹i häc vµ c¸c KiÓm tra tiÕng Anh nh­ mét ngo¹i ng÷ (TOEFL) nguån tµi chÝnh kh¸c. http://www.toefl.org Lªn kÕ ho¹ch tr­íc Bµi kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc vÊn (SAT) §iÒu quan träng lµ cÇn hiÓu vµ lªn kÕ http://www.collegeboard.org ho¹ch vÒ chi phÝ vµ nguån tµi chÝnh cho viÖc häc cña b¹n tr­íc khi b¹n chuÈn bÞ vµ nép ®¬n xin häc tíi c¸c tr­êng. C¸c Bµi ®¸nh gi¸ kiÓm tra ®¹i häc ë Hoa Kú (ACT) tr­êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng th­êng sÏ yªu http://www.act.org cÇu mét b¶n tuyªn bè tµi chÝnh vµ chøng tõ b¶o ®¶m nh­ mét phÇn trong thñ tôc xin häc cña hä. Ngoµi ra, ®Ó xin thÞ thùc
 2. 60 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 6: nguån tµi chÝnh cho viÖc häc cña b¹n 61 sinh viªn b¹n cÇn chøng tá r»ng b¹n cã thÓ ®¸p øng ®­îc tÊt c¶ c¸c ph¶i tÊt c¶ c¸c tr­êng ®¹i häc thu häc phÝ vµ lÖ phÝ thÊp còng ®ång chi phÝ cho viÖc häc tËp cña m×nh. NÕu b¹n ®· kÕt h«n hoÆc cã con, thêi cã chi phÝ sinh ho¹t thÊp; b¹n cÇn xem xÐt c¶ hai yÕu tè ®ã ®Ó b¹n còng sÏ cÇn chøng minh tr­íc r»ng b¹n cã ®ñ tiÒn ®Ó chu cÊp ­íc l­îng chÝnh x¸c h¬n møc chi tiªu hµng n¨m cña m×nh. cho b¶n th©n vµ gia ®×nh cña m×nh. Do häc phÝ vµ lÖ phÝ cña c¸c tr­êng kh¸c nhau vµ t¨ng trung b×nh mçi n¨m 5 phÇn tr¨m, nªn tèt nhÊt b¹n h·y tham kh¶o nh÷ng tµi liÖu TÝnh to¸n c¸c chi phÝ cña b¹n hiÖn hµnh nh­ tµi liÖu giíi thiÖu cña c¸c tr­êng, c¸c trang Web, hoÆc nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o cã t¹i c¸c Trung t©m th«ng tin hoÆc T­ vÊn Nh÷ng lo¹i chi phÝ chÝnh liªn quan ®Õn viÖc häc tËp t¹i Hoa Kú lµ gi¸o dôc Hoa Kú ®Ó cã ®­îc nh÷ng th«ng sè míi nhÊt. H·y x¸c nhËn häc phÝ vµ lÖ phÝ, céng thªm chi phÝ sinh ho¹t. Nh÷ng chi phÝ nµy cã nh÷ng chi phÝ hiÖn hµnh víi tr­êng khi b¹n nép ®¬n xin häc. biªn ®é biÕn thiªn réng, t¹o cho b¹n kh¶ n¨ng kiÓm so¸t phÇn nµo chi phÝ cho viÖc häc cña m×nh. TÊt c¶ c¸c tr­êng ®¹i häc t¹i Hoa Kú ®Òu Chi phÝ sinh ho¹t c«ng bè th«ng tin vÒ c¸c chi phÝ cho tr­êng vµ khu vùc cña m×nh. B¹n Chi phÝ sinh ho¹t biÕn thiªn rÊt nhiÒu vµ phô thuéc vµo lèi sèng cÇn c©n nh¾c nh÷ng ®iÓm d­íi ®©y khi tÝnh to¸n c¸c chi phÝ cña m×nh. c¸ nh©n. NÕu b¹n ®­a ng­êi nhµ cïng sang Hoa Kú, dÜ nhiªn ®iÒu nµy sÏ lµm t¨ng chi phÝ hµng th¸ng cña b¹n. Häc phÝ vµ lÖ phÝ Chi phÝ sinh ho¹t cao nhÊt ë nh÷ng thµnh phè lín, t¹i bang Häc phÝ lµ tiÒn c«ng gi¶ng d¹y, cßn lÖ phÝ lµ ®Ó tr¶ cho c¸c dÞch California vµ t¹i vïng §«ng B¾c. Nh÷ng chi phÝ nµy cã thÓ thÊp vô nh­ th­ viÖn, c¸c ho¹t ®éng cña sinh viªn, hoÆc trung t©m y tÕ. h¬n nhiÒu t¹i miÒn Nam, miÒn Trung T©y vµ c¸c khu vùc kh¸c. C¸c sinh viªn quèc tÕ ph¶i tr¶ c¶ häc phÝ vµ lÖ phÝ. Mét sè tr­êng Trang Web vµ tµi liÖu giíi thiÖu cña c¸c tr­êng ®¹i häc lµ mét ®¹i häc còng cã thÓ thu cña sinh viªn quèc tÕ mét kho¶n lÖ phÝ b¶o nguån th«ng tin tèt vÒ møc chi phÝ sinh ho¹t hiÖn hµnh. Trong tæng hiÓm y tÕ bæ sung b¾t buéc. sè chi phÝ sinh ho¹t mµ hä ®­a ra, th­êng th× b¹n sÏ t×m thÊy mét MÆc dï møc häc phÝ vµ lÖ phÝ cã thÓ kh¸c nhau rÊt nhiÒu gi÷a lo¹t c¸c môc nhá ­íc tÝnh cho tiÒn phßng, tiÒn ¨n, tiÒn s¸ch, b¶o c¸c tr­êng, song kh«ng cã mèi liªn hÖ nµo gi÷a møc häc phÝ vµ lÖ hiÓm y tÕ, vµ c¸c chi phÝ c¸ nh©n. Trung t©m th«ng tin hoÆc T­ vÊn phÝ víi chÊt l­îng cña mét c¬ së ®µo t¹o. Sè tiÒn mµ mét tr­êng ®¹i gi¸o dôc Hoa Kú cña b¹n còng cã thÓ cã th«ng tin míi nhÊt vÒ chi häc cô thÓ ¸p dông phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè, trong ®ã quan phÝ sinh ho¹t hµng th¸ng theo thµnh phè hoÆc theo tr­êng. Chi phÝ träng nhÊt lµ tr­êng ®ã thuéc lo¹i g×. Häc phÝ vµ lÖ phÝ t¹i c¸c sinh ho¹t thiÕt yÕu cña b¹n tÊt nhiªn sÏ bao gåm chi phÝ ¨n ë, song tr­êng ®¹i häc t­ nh©n th­êng cao h¬n so víi c¸c tr­êng ®¹i häc ®õng quªn nh÷ng kho¶n sau: bang. C¸c tr­êng cao ®¼ng céng ®ång, kü thuËt hoÆc d¹y nghÒ cã S¸ch vµ ®å dïng häc tËp: C¸c tr­êng ­íc tÝnh chi phÝ cho s¸ch møc thu lÖ phÝ thÊp nhÊt. C¸c tr­êng ®¹i häc cña bang thu cña vµ ®å dïng häc tËp trong n¨m häc. Sinh viªn häc t¹i Hoa Kú ph¶i nh÷ng ng­êi ë ngoµi bang møc häc phÝ cao h¬n so víi c­ d©n cña mua s¸ch gi¸o khoa cho m×nh vµ gi¸ s¸ch cã thÓ kh¸ ®¾t. HÇu hÕt bang. Trong hÇu hÕt c¸c tr­êng hîp, nh÷ng sinh viªn quèc tÕ häc c¸c tr­êng cã hiÖu s¸ch trong tr­êng. NhiÒu hiÖu s¸ch cho phÐp t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc cña bang sÏ ph¶i tr¶ møc häc phÝ cao h¬n nµy b¹n mua s¸ch ®· qua sö dông víi gi¸ thÊp h¬n, hoÆc nhËn b¸n hé trong suèt qu¸ tr×nh häc cña m×nh v× hä kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn h­ëng s¸ch cña b¹n vµo cuèi kú ®Ó thu l¹i mét phÇn tiÒn. NÕu b¹n cã kÕ møc häc phÝ dµnh cho c­ d©n cña bang. Còng cÇn nhí r»ng kh«ng ho¹ch theo häc mét lÜnh vùc ®ßi hái ph¶i cã dông cô häc tËp ®Æc
 3. 62 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 6: nguån tµi chÝnh cho viÖc häc cña b¹n 63 biÖt, ch¼ng h¹n nh­ kü s­, nghÖ thuËt hoÆc kiÕn tróc th× chi phÝ cña Tham kh¶o ý kiÕn cha mÑ cña b¹n vµ nh÷ng ng­êi kh¸c trong b¹n cã thÓ sÏ cao h¬n møc trung b×nh. gia ®×nh cã thÓ b¶o trî cho b¹n ®Ó xem hä cã thÓ ®ãng gãp bao §i l¹i: Chi phÝ sinh ho¹t mµ hÇu hÕt c¸c tr­êng ®¹i häc nªu ra nhiªu tiÒn mçi n¨m cho viÖc häc cña b¹n. Cè g¾ng huy ®éng tèi ®a kh«ng bao gåm nh÷ng chuyÕn ®i gi÷a Hoa Kú vµ ®Êt n­íc quª tõ nguån tiÒn cña gia ®×nh. Bëi v× hÇu hÕt c¸c häc bæng (nÕu cã) ®Òu h­¬ng b¹n. Ph¶i ®¶m b¶o r»ng ng©n quü hµng n¨m cña b¹n bao chØ chiÕm mét phÇn trong tæng chi phÝ häc tËp, sinh ho¹t vµ cã thÓ gåm kho¶n chi cho vÐ khø håi gi÷a ®Êt n­íc cña b¹n vµ tr­êng b¹n kh«ng ¸p dông cho nh÷ng sinh viªn quèc tÕ n¨m thø nhÊt. häc. NÕu b¹n cã kÕ ho¹ch sèng ë ngoµi khu«n viªn tr­êng vµ ®i tµu vÐ th¸ng ®Õn tr­êng, b¹n nªn thªm vµo chi phÝ cho vÐ th¸ng. X¸c ®Þnh c¸c nguån hç trî tµi chÝnh Nh÷ng tr­êng cã tµu vÐ th¸ng sÏ ­íc tÝnh nh÷ng chi phÝ ®ã trong TÊt c¶ c¸c lo¹i häc bæng vµ hç trî tµi chÝnh cho sinh viªn quèc tÕ chi phÝ sinh ho¹t cña hä. ®Òu mang tÝnh c¹nh tranh cao vµ ®ßi hái ph¶i cã thµnh tÝch häc tËp C¸c chi phÝ c¸ nh©n kh¸c: C¸c chi phÝ c¸ nh©n bao gåm nh÷ng xuÊt s¾c. B¹n sÏ th­êng thÊy hai thuËt ng÷ “häc bæng” vµ “hç trî tµi môc nh­ chi phÝ cho c¸c ®å dïng thiÕt yÕu, quÇn ¸o vµ dÞch vô. B¶o chÝnh” ®­îc sö dông thay thÕ cho nhau. Song nãi mét c¸ch chÝnh hiÓm y tÕ lµ mét yªu cÇu b¾t buéc. NÕu b¹n cã ng­êi nhµ ®i cïng - x¸c, häc bæng lµ mét phÇn th­ëng tµi chÝnh dùa trªn thµnh tÝch, bao vî chång vµ/hoÆc con c¸i - hoÆc nÕu b¹n cã nh÷ng nhu cÇu y tÕ ®Æc gåm kÕt qu¶ häc tËp xuÊt s¾c, tµi n¨ng ®Æc biÖt trong thÓ thao hoÆc biÖt, b¹n sÏ cÇn nh÷ng kho¶n tiÒn bæ sung ®¸ng kÓ ®Ó trang tr¶i chi nghÖ thuËt biÓu diÔn, hoÆc cã thÓ lµ kh¶ n¨ng l·nh ®¹o hoÆc phôc phÝ sinh ho¹t cña m×nh. vô céng ®ång. Hç trî tµi chÝnh lµ mét kho¶n trî cÊp “trªn c¬ së nhu cÇu”, tøc lµ ®­îc cÊp dùa trªn nhu cÇu tµi chÝnh cña sinh viªn, ®­îc minh chøng b»ng chøng tõ vÒ thu nhËp, tµi s¶n gia ®×nh vµ c¸c yÕu NGUåN TµI CHÝNH CHO VIÖC HäC CñA B¹N tè kh¸c. D­íi ®©y lµ c¸c lo¹i hç trî tµi chÝnh chñ yÕu ®­îc cÊp cho §iÒu quan träng lµ b¾t ®Çu lªn kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña b¹n Ýt nhÊt sinh viªn quèc tÕ muèn tíi häc t¹i Hoa Kú. 12 th¸ng tr­íc khi b¹n dù ®Þnh tíi häc t¹i Hoa Kú. ViÖc x¸c ®Þnh Nguån tµi trî ngay ë ®Êt n­íc b¹n: TiÕn hµnh t×m hiÓu t¹i nhµ møc tµi chÝnh ®Ó theo häc t¹i tr­êng ®¹i häc cña b¹n bao gåm: ®Ó t×m ra kh¶ n¨ng tµi trî tõ c¸c quü, doanh nghiÖp vµ chÝnh quyÒn • ChuÈn bÞ hå s¬ xin häc hiÖu qu¶ (xem ch­¬ng 8); ®Þa ph­¬ng. MÆc dï nh÷ng nguån nµy kh«ng ph¶i ë n­íc nµo • §¸nh gi¸ ng©n quü c¸ nh©n; còng cã, song b¹n cã thÓ gi¶m bít chi phÝ häc tËp cña m×nh nhê häc • X¸c ®Þnh nh÷ng nguån hç trî tµi chÝnh mµ b¹n ®ñ ®iÒu kiÖn bæng tõ nh÷ng tæ chøc ®Þa ph­¬ng. tham gia; Nguån tµi trî cña c¸c tr­êng: H·y gÆp mét vÞ cè vÊn gi¸o dôc ®Ó • Gi¶m thiÓu chi phÝ gi¸o dôc. hái c¸ch t×m kiÕm nh÷ng kho¶n hç trî tµi chÝnh dµnh cho sinh viªn quèc tÕ. ViÖc t×m hiÓu tr­íc mét c¸ch cÈn thËn vµ cã nh÷ng kú väng §¸nh gi¸ ng©n quü c¸ nh©n thùc tÕ sÏ ®em l¹i nhiÒu kh¶ n¨ng thµnh c«ng h¬n. §õng cho r»ng tÊt c¶ c¸c tr­êng ®Òu cã hç trî tµi chÝnh. Trªn thùc tÕ, ch­a tíi mét nöa “H·y thùc tÕ vÒ sè tiÒn b¹n cÇn vµ sè tiÒn b¹n cã thÓ thËt sè tr­êng cã cÊp b»ng cö nh©n cã thÓ cung cÊp hç trî tµi chÝnh cho sù ®¸p øng”. nh÷ng sinh viªn kh«ng ph¶i lµ c«ng d©n hay c­ d©n th­êng tró cña - Sinh viªn X· héi häc vµ Quèc tÕ häc, ®Õn tõ Ghana Hoa Kú. Lu«n ghi nhí r»ng hç trî tµi chÝnh cho sinh viªn Hoa Kú
 4. 64 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 6: nguån tµi chÝnh cho viÖc häc cña b¹n 65 t¸ch biÖt khái hç trî tµi chÝnh cho sinh viªn quèc tÕ. §õng quªn ChØ cã mét sè Ýt tr­êng giµu cã ë Hoa Kú cã thÓ ®¸p øng nhu th«ng b¸o cho v¨n phßng nhËp häc vÒ quèc tÞch cña b¹n vµ yªu cÇu cÇu tµi chÝnh cña tÊt c¶ c¸c sinh viªn mµ hä nhËn vµo. (Xin l­u ý lµ cung cÊp th«ng tin vÒ hç trî tµi chÝnh cho nh÷ng ng­êi kh«ng ph¶i ®Ó ®­îc nhËn vµo c¸c tr­êng nµy th­êng ph¶i c¹nh tranh rÊt c«ng d©n Hoa Kú. NÕu ®­îc cÊp, hç trî tµi chÝnh th­êng bao gåm nhiÒu). Nhu cÇu tµi chÝnh ë ®©y lµ sù chªnh lÖch gi÷a sè tiÒn mµ mét sè lo¹i hç trî kh¸c nhau, bao gåm trî cÊp vµ häc bæng vµ ®«i khi b¹n vµ gia ®×nh b¹n cã thÓ chu cÊp vµ chi phÝ ­íc tÝnh cña viÖc theo lµ c¸c kho¶n cho vay hoÆc c¸c ch­¬ng tr×nh lµm viÖc b¸n thêi gian. häc t¹i tr­êng. Sè tiÒn mµ b¹n vµ gia ®×nh b¹n cã thÓ chu cÊp ®­îc B¹n sÏ ph¸t hiÖn ra r»ng hç trî tµi chÝnh rÊt hiÕm thÊy ë c¸c tÝnh to¸n trªn c¬ së th«ng tin chi tiÕt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña cha tr­êng ®¹i häc bang vµ t¹i nh÷ng tr­êng cung cÊp c¸c khãa ®µo t¹o mÑ b¹n, bao gåm nh÷ng b»ng chøng nh­ c¸c b¶n kª cña ng©n hµng, chuyªn m«n nh­ c¸c nghÒ kü s­, qu¶n trÞ kinh doanh vµ y tÕ. Cã th­ cña nhµ tuyÓn dông, c¸c b¶n kª vµ chøng tõ chÝnh thøc kh¸c. thÓ cã nhiÒu hç trî tµi chÝnh h¬n t¹i c¸c tr­êng t­ nh©n vÒ khoa häc C¸c tr­êng ®¹i häc kh¸c cÊp häc bæng h¹n chÕ h¬n trªn c¬ së nhu x· héi nh©n v¨n vµ khoa häc tù nhiªn, t¹i ®©y d¹y c¸c m«n khoa cÇu tµi chÝnh cña b¹n còng sÏ yªu cÇu ®­îc xem nh÷ng b»ng chøng häc vµ nghÖ thuËt. nh­ thÕ. Khi b¹n tiÕn hµnh t×m kiÕm, h·y lËp mét b¶ng liÖt kª c¸c tr­êng Hç trî tµi chÝnh cña c¸c tr­êng ®­îc cÊp vµo ®Çu n¨m häc vµ b¹n muèn häc. ViÕt ra nh÷ng chi phÝ hµng n¨m (nh­ ®· nªu trªn), rÊt hiÕm khi ®­îc cÊp cho sinh viªn nhËp häc gi÷a kú vµo th¸ng 1 sau ®ã thªm vµo møc hç trî tµi chÝnh trung b×nh vµ sè l­îng phÇn hoÆc vµo c¸c thêi ®iÓm kh¸c. Sinh viªn n¨m thø nhÊt ®­îc dµnh th­ëng hç trî tµi chÝnh mµ mçi tr­êng cÊp. Nh÷ng th«ng tin nµy cho nhiÒu kho¶n trî cÊp h¬n so víi nh÷ng ng­êi chuyÓn tíi tõ c¸c cã thÓ lÊy ®­îc tõ c¸c nguån t¹i trung t©m th«ng tin hoÆc t­ vÊn tr­êng kh¸c. Nh÷ng sinh viªn ®· chøng tá ®­îc n¨ng lùc cña b¶n cña b¹n. B¶ng nµy cã thÓ nhanh chãng cho b¹n thÊy ®­îc c¬ héi tèt th©n m×nh t¹i mét tr­êng cã thÓ sÏ ®­îc dÔ dµng h¬n trong viÖc xin nhÊt cña b¹n n»m ë ®©u, vµ cã thÓ gióp b¹n g¹t ra khái danh s¸ch hç trî tµi chÝnh tõ tr­êng ®ã so víi c¸c sinh viªn míi. cña m×nh nh÷ng tr­êng mµ b¹n sÏ kh«ng thÓ thùc hiÖn viÖc nhËp Häc bæng thÓ thao: Mét sè tr­êng ®¹i häc ë Hoa Kú t¹o c¬ héi häc víi sè tiÒn cÇn thiÕt. cho nh÷ng sinh viªn kiªm vËn ®éng viªn cã n¨ng khiÕu ®Ó ch¬i cho C¸c sinh viªn quèc tÕ th­êng hái c¸c vÞ cè vÊn vÒ häc bæng toµn ®éi thÓ thao cña tr­êng nh­ mét c¸ch ®Ó tr¶ tiÒn häc cña hä. Xem phÇn, häc bæng nµy bao gåm tÊt c¶ c¸c chi phÝ gi¸o dôc, ngo¹i trõ chi tiÕt trong ch­¬ng 7, bao gåm c¶ c¸ch thøc xin häc bæng thÓ thao. vÐ m¸y bay. Tæng sè häc bæng toµn phÇn mçi n¨m dµnh cho c¸c sinh viªn quèc tÕ tíi häc t¹i Hoa Kú lµ kho¶ng 1.000, vµ chØ cã C¸c häc bæng quèc tÕ: Sinh viªn quèc tÕ còng cã thÓ xin hç trî tµi kho¶ng 100 tr­êng cÊp lo¹i häc bæng nµy. §Ó dµnh ®­îc häc bæng chÝnh tõ c¸c quü, c¸c tæ chøc vµ tõ ChÝnh phñ Hoa Kú. Cã rÊt Ýt trî toµn phÇn, b¹n ph¶i lµ mét trong nh÷ng sinh viªn hµng ®Çu ë n­íc cÊp tõ c¸c nguån nµy, vµ th­êng dµnh riªng cho c¸c häc viªn cao häc. m×nh, th­êng lµ ph¶i xÕp lo¹i “A” (­u tó, xuÊt s¾c) trong hÇu nh­ Mét lÇn n÷a, cè vÊn gi¸o dôc cña b¹n cã thÓ cho b¹n biÕt liÖu ë n­íc tÊt c¶ c¸c m«n häc, cã ®iÓm SAT vµ TOEFL cao, vµ cã thµnh tÝch b¹n cã nh÷ng ng©n quü ®Æc biÖt dµnh cho sinh viªn hay kh«ng. xuÊt s¾c trong c¸c lÜnh vùc kh¸c ch¼ng h¹n nh­ kh¶ n¨ng l·nh ®¹o Vay tiÒn: Trong mét sè Ýt tr­êng hîp, b¹n cã thÓ ®µm ph¸n ®Ó hoÆc phôc vô céng ®ång. Cã kho¶ng 20 sinh viªn hµng ®Çu tõ kh¾p vay mét phÇn chi phÝ häc tËp cña b¹n. Cè vÊn gi¸o dôc cña b¹n cã n¬i trªn thÕ giíi c¹nh tranh cho mçi suÊt häc bæng ®ã, v× thÕ b¹n thÓ cã th«ng tin vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh cho vay mµ b¹n ®ñ ®iÒu kiÖn ph¶i næi bËt trong sè hµng lo¹t sinh viªn xuÊt s¾c. tham gia. Th­êng th× b¹n ph¶i ®­îc mét c«ng d©n Hoa Kú cïng
 5. 66 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 6: nguån tµi chÝnh cho viÖc häc cña b¹n 67 ký tªn b¶o l·nh ®Ó ®­îc vay theo c¸c ch­¬ng tr×nh cho vay cña B¹n cÇn th­êng xuyªn kiÓm tra víi cè vÊn sinh viªn quèc tÕ cña Hoa Kú, vµ trong hÇu hÕt c¸c tr­êng hîp b¹n ph¶i ®­îc nhËn vµo m×nh tr­íc khi xem xÐt bÊt kú h×nh thøc c«ng viÖc nµo. Cã thÓ xem mét tr­êng ®¹i häc t¹i Hoa Kú tr­íc khi xin vay. Tr­íc khi nhËn thªm th«ng tin ë Ch­¬ng 12 cña cuèn s¸ch nµy vµ QuyÓn 4 trong bé tiÒn cho vay, ph¶i ch¾c ch¾n r»ng b¹n biÕt sÏ tr¶ sè tiÒn ®ã nh­ thÕ s¸ch nµy - S½n sµng lªn ®­êng: Th«ng tin cÇn thiÕt khi sèng vµ häc tËp nµo, vµ kho¶n tiÒn vay ®­îc sÏ t¸c ®éng nh­ thÕ nµo ®Õn c¸c kÕ ë Hoa Kú t¹i trang Web: http://educationusa.state.gov. ho¹ch cña b¹n vÒ viÖc tèt nghiÖp hoÆc tiÕp tôc häc cao lªn hoÆc trë vÒ nhµ. Gi¶m thiÓu chi phÝ häc tËp §i lµm: Nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ nhËp c­ chØ cho phÐp Khi lªn kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña m×nh, b¹n h·y c©n nh¾c nh÷ng sinh viªn quèc tÕ ®­îc lµm viÖc b¸n thêi gian - kh«ng qu¸ 20 giê c¸ch thøc sau ®Ó gi¶m thiÓu chi phÝ: mét tuÇn - vµ trong n¨m häc ®Çu tiªn th× chØ ®­îc lµm viÖc trong Lùa chän tèt nhÊt: H·y t×m nh÷ng tr­êng ®em l¹i cho b¹n chÊt tr­êng. NÕu lµm viÖc 10 ®Õn 15 giê mét tuÇn, b¹n cã thÓ kiÕm ®ñ l­îng gi¸o dôc tèt nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt. tiÒn ®Ó chi c¸c kho¶n phô nh­ s¸ch, quÇn ¸o vµ c¸c chi tiªu c¸ nh©n, song c«ng viÖc cña b¹n ë tr­êng kh«ng thÓ ®ñ ®Ó tr¶ c¸c chi phÝ lín §Èy nhanh c¸c ch­¬ng tr×nh: ViÖc hoµn thµnh b»ng cö nh©n 4 cña b¹n nh­ häc phÝ hay tiÒn ¨n ë. Kho¶n thu nhËp nãi trªn còng n¨m trong 3 n¨m sÏ tiÕt kiÖm hµng ngh×n ®«-la. Sinh viªn cã thÓ kh«ng thÓ dïng lµm nguån thu nhËp cho bÊt kú b¶n kª khai tµi ®Èy nhanh c¸c ch­¬ng tr×nh cña m×nh b»ng c¸ch: chÝnh chÝnh thøc nµo. C¸c c«ng viÖc ë tr­êng cã thÓ bao gåm lµm • ChuyÓn ®æi häc tr×nh hoÆc häc v­ît cÊp nhê nh÷ng ch­¬ng viÖc t¹i c¸c c¬ së cña tr­êng nh­ qu¸n cµ phª, hiÖu s¸ch, th­ viÖn, tr×nh häc ë bËc ®¹i häc ®· hoµn thµnh ë ®Êt n­íc quª nhµ (vÝ c©u l¹c bé søc kháe, hoÆc trong c¸c phßng hµnh chÝnh cña tr­êng. dô th«ng qua nh÷ng kú thi v­ît cÊp, b»ng Cö nh©n Quèc tÕ, Sau n¨m ®Çu tiªn, b¹n còng cã thÓ xin viÖc víi t­ c¸ch c¸n bé trî chøng chØ cÊp A, hoÆc nh÷ng khãa häc t¹i nh÷ng tr­êng sau gióp néi tró (RA) t¹i mét khu nhµ ký tóc cña tr­êng. C¸c RA cã phæ th«ng trung häc ®Þa ph­¬ng ®­îc c«ng nhËn t¹i ®Êt nhiÖm vô lµm ®Çu mèi liªn hÖ cho c¸c sinh viªn cÇn trî gióp hoÆc n­íc b¹n, nÕu ®­îc tr­êng phÝa Hoa Kú chÊp thuËn); nh÷ng ng­êi cã c©u hái vÒ cuéc sèng ë ký tóc. §Ó ®æi l¹i, RA ®­îc • Tham gia nh÷ng khãa häc t¹i mét tr­êng cao ®¼ng céng chç ë miÔn phÝ vµ ®«i khi ®­îc tr¶ mét sè tiÒn l­¬ng nhá hoÆc bè ®ång gÇn ®ã nÕu häc phÝ thÊp h¬n vµ c¸c ®¬n vÞ häc tr×nh cã trÝ b÷a ¨n. thÓ chuyÓn ®æi ®­îc; Theo nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh, sau khi b¹n hoµn thµnh n¨m • Tham gia nh÷ng líp häc mïa hÌ, nÕu cã; häc ®Çu tiªn, b¹n cã thÓ nép ®¬n ®Õn C¬ quan NhËp c­ vµ NhËp • Häc thªm mét khãa häc bæ sung trong mçi häc kú. tÞch (INS) ®Ó ®­îc phÐp lµm viÖc ngoµi tr­êng nhiÒu nhÊt lµ 20 giê MiÔn häc phÝ: Trªn c¬ së ®iÓm n¨m häc thø nhÊt cña b¹n, mét mét tuÇn. Tuy nhiªn, b¹n nªn l­u ý r»ng kh«ng cã g× ®¶m b¶o lµ sè tr­êng cã thÓ cho miÔn mét phÇn häc phÝ. Mét thµnh tÝch häc tËp yªu cÇu nµy sÏ ®­îc chÊp thuËn. NÕu b¹n ®· kÕt h«n vµ ®ang ë tèt cã thÓ tiÕt kiÖm cho b¹n hµng ngµn ®«-la. Hoa Kú theo thÞ thùc sinh viªn F-1 (xem Ch­¬ng 11), vî /chång cña b¹n kh«ng ®­îc phÐp ®i lµm. Tuy nhiªn, nÕu b¹n ®ang ë Hoa Kú Chi phÝ sinh ho¹t: Trë thµnh mét c¸n bé trî gióp néi tró trong theo thÞ thùc sinh viªn J-1, vî /chång cña b¹n ®­îc phÐp xin giÊy mét khu ký tóc cã thÓ tiÕt kiÖm hµng ngµn ®«-la tiÒn phÝ sinh ho¹t. phÐp lµm mét c«ng viÖc t¹m thêi. Lµm viÖc trong mét phßng ¨n tËp thÓ cã thÓ ®em l¹i mét møc
 6. 68 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 6: nguån tµi chÝnh cho viÖc häc cña b¹n 69 l­¬ng khiªm tèn céng thªm “tÊt c¶ nh÷ng g× b¹n cã thÓ ¨n ®­îc”. • C¬ héi lµm viÖc t¹i Hoa Kú rÊt h¹n chÕ vµ kh«ng thÓ dïng Sèng ë ngoµi tr­êng cïng víi mét ng­êi hä hµng hay b¹n bÌ còng lµm mét nguån thu nhËp chÝnh thøc. gióp tiÕt kiÖm tiÒn nÕu cã n¬i ë phï hîp vµ giao th«ng c«ng céng • Nh÷ng vËn ®éng viªn tµi n¨ng nªn thö xin häc bæng thÓ thao thuËn tiÖn. (xem ch­¬ng tiÕp theo ®Ó biÕt thªm chi tiÕt). C¸c tr­êng cao ®¼ng céng ®ång vµ tr­êng cao ®¼ng 2 n¨m: • B¹n cã thÓ gi¶m thiÓu chi phÝ häc tËp cña m×nh t¹i Hoa Kú NhiÒu sinh viªn tiÕt kiÖm hµng ngµn ®«-la häc phÝ b»ng c¸ch theo b»ng mét sè c¸ch; hai vÝ dô trong ®ã lµ tham gia nh÷ng khãa häc c¸c tr­êng cao ®¼ng céng ®ång trong 2 n¨m ®Çu vµ sau ®ã häc t¹i c¸c tr­êng cao ®¼ng céng ®ång vµ ®Èy nhanh c¸c chuyÓn sang c¸c tr­êng 4 n¨m ®Ó hoµn thµnh b»ng cÊp cña m×nh. ch­¬ng tr×nh häc. Tãm t¾t néi dung C¸c trang Web h÷u Ých • Cïng víi viÖc b¾t ®Çu chän tr­êng, h·y b¾t tay vµo viÖc lªn Th«ng tin chung vÒ hç trî tµi chÝnh cho sinh viªn quèc tÕ kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña b¹n - Ýt nhÊt lµ 12 th¸ng tr­íc thêi http://www.edupass.org/finaid ®iÓm b¹n muèn häc t¹i Hoa Kú. http://www.nafsa.org/students/funding.html • Häc phÝ cña c¸c tr­êng rÊt kh¸c nhau. C¸c tr­êng ®¹i häc t­ http://www.bibl.u-szeged.hu/oseas/aid.html nh©n thu häc phÝ cao h¬n c¸c tr­êng ®¹i häc cña bang, cßn c¸c tr­êng ®¹i häc bang l¹i thu nhiÒu h¬n c¸c tr­êng cao Nh÷ng tr­êng cã hç trî tµi chÝnh cho sinh viªn quèc tÕ ®¼ng céng ®ång. B¹n ph¶i nghiªn cøu c¸c chi phÝ thùc tÕ mét http://www.edupass.org/finaid/undergraduate.phtml c¸ch thËt cÈn thËn. • Chi phÝ kh«ng thÓ hiÖn chÊt l­îng cña mét tr­êng. Trang Web t×m kiÕm häc bæng - Mét sè häc bæng dµnh cho sinh • Chi phÝ sinh ho¹t thay ®æi tïy theo ®Þa ®iÓm vµ lèi sèng viªn quèc tÕ cña b¹n. http://www.fastweb.com • NhiÒu tr­êng tr«ng ®îi b¹n vµ gia ®×nh chi toµn bé chi phÝ Th«ng tin vÒ cho vay ®èi víi sinh viªn quèc tÕ cho viÖc häc cña b¹n. http://www.edupass.org/finaid/loans.phtml • Nguån chñ yÕu cã thÓ cung cÊp hç trî tµi chÝnh lµ tr­êng n¬i b¹n ®ang xin häc; tuy nhiªn, ng©n quü dµnh cho sinh viªn Th«ng tin vÒ thuÕ dµnh cho sinh viªn quèc tÕ quèc tÕ rÊt h¹n chÕ vµ häc bæng toµn phÇn lµ rÊt hiÕm. http://www.edupass.org/finaid/taxes.phtml • Hç trî tµi chÝnh cã thÓ ®­îc trao d­íi d¹ng häc bæng, trî cÊp, vµ trong mét sè tr­êng hîp, th«ng qua ph­¬ng thøc võa http://www.irs.ustreas.gov/ häc võa lµm hoÆc cho vay. Trî gióp, nÕu cã, th­êng ®­îc trao dùa trªn thµnh tÝch, song ®«i khi còng dùa trªn hoµn c¶nh tóng thiÕu.
 7. 70 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 7: Häc bæng thÓ thao 71 cÊp häc bæng cho tÊt c¶ c¸c m«n. Sinh viªn ®­îc nhËn häc bæng thÓ Ch­¬ng 7 thao cã thÓ häc lÊy b»ng cÊp trong bÊt kú lÜnh vùc nµo mµ tr­êng ®ã ®µo t¹o, tuy nhiªn hä ph¶i ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu ®Çu vµo b×nh th­êng cña tr­êng vµ sau ®ã tiÕp tôc ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt ®ñ ®Ó ®­îc nhËn vµ duy tr× häc bæng cña hä. NhiÒu c¬ quan chøc HäC BæNG n¨ng vÒ thÓ thao còng ®· ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu häc thuËt cña riªng hä ®èi víi c¸c sinh viªn ganh ®ua giµnh häc bæng. THÓ THAO Häc bæng thÓ thao th­êng ®­îc trao dùa theo lêi mêi cña nh÷ng huÊn luyÖn viªn khi ®i kh¾p n­íc Mü ®Ó t×m kiÕm tµi n¨ng míi. §«i khi c¸c huÊn luyÖn viªn ®i th¨m c¸c n­íc kh¸c, gÆp nh÷ng sinh viªn kh«ng ph¶i ng­êi Mü t¹i c¸c sù kiÖn quèc tÕ, hoÆc ph¸t “C¸ch tèt nhÊt ®Ó cã ®­îc b»ng cÊp trong bÊt cø lÜnh hiÖn ra nh÷ng sinh viªn cã kh¶ n¨ng th«ng qua c¸c hiÖp héi thÓ vùc nµo b¹n muèn lµ lµm c¸i mµ b¹n yªu thÝch nhÊt - ®èi thao chuyªn nghiÖp ë bªn ngoµi n­íc Mü. Tuy nhiªn, ®iÒu nµy víi t«i ®ã lµ ch¹y vµ nh¶y v­ît rµo”. kh«ng th­êng x¶y ra, vµ cã lÏ b¹n sÏ ph¶i lµm hÇu hÕt mäi viÖc ®Ó - VËn ®éng viªn ®iÒn kinh, ®Õn tõ Nam Phi, giµnh ®­îc mét suÊt häc bæng cho m×nh. D­íi ®©y lµ h­íng dÉn häc t¹i mét tr­êng cao ®¼ng céng ®ång tõng b­íc mét ®Ó gióp b¹n t×m ra tr­êng thÝch hîp ®Ó theo ®uæi B¹n cã ph¶i lµ mét vËn ®éng viªn tµi n¨ng giÊc m¬ thÓ thao vÜ ®¹i cña m×nh. Mét sè sinh viªn chän c¸ch kh¸c muèn häc lÊy b»ng cÊp ë Hoa Kú hay kh«ng? lµ tr¶ mét kho¶n lÖ phÝ cho mét trung t©m dÞch vô s¾p xÕp cã thÓ HiÖn b¹n cã ®ang tham gia thi ®Êu mét m«n trî gióp hä trong nç lùc giµnh häc bæng thÓ thao; h·y hái t¹i Trung thÓ thao ë ®¼ng cÊp cao hay kh«ng? NÕu t©m t­ vÊn hoÆc Th«ng tin gi¸o dôc Hoa Kú cña b¹n ®Ó biÕt chi tiÕt ®óng th× b¹n cã thÓ lµ mét øng cö vÒ c¸c c¬ quan cung cÊp dÞch vô s¾p xÕp t¹i ®Êt n­íc b¹n. viªn tuyÖt vêi ®Ó giµnh ®­îc mét • H·y b¾t ®Çu viÖc t×m kiÕm cña b¹n kho¶ng 18 ®Õn 24 th¸ng suÊt häc bæng thÓ thao. Häc bæng tr­íc ngµy dù tÝnh nhËp häc t¹i mét tr­êng ®¹i häc t¹i Hoa thÓ thao bao gåm tÊt c¶ häc phÝ Kú. B»ng c¸ch sö dông nh÷ng c¬ së d÷ liÖu nh­ “T×m kiÕm vµ chi phÝ sinh ho¹t ®Ó theo tr­êng häc vµ nghÒ nghiÖp cña Peterson” hoÆc Ên phÈm cña häc t¹i mét tr­êng ë Hoa Kú. Peterson lµ Häc bæng thÓ thao vµ c¸c ch­¬ng tr×nh thÓ thao Lo¹i häc bæng nµy ë Hoa Kú t¹i tr­êng ®¹i häc (cã t¹i hÇu hÕt c¸c trung t©m th«ng tin hoÆc còng cßn ®­îc biÕt ®Õn víi t­ vÊn), h·y x¸c ®Þnh nh÷ng tr­êng ®¹i häc nµo cÊp häc bæng tªn gäi “häc bæng dµnh cho cho m«n thÓ thao mµ b¹n ch¬i. Tõ danh s¸ch ®ã, h·y x¸c ®Þnh vËn ®éng viªn” hoÆc tªn gäi nh÷ng tr­êng nµo ®µo t¹o ngµnh häc mµ b¹n muèn häc. Thu chÝnh thøc cña nã lµ mét lo¹i “tiÒn hÑp danh s¸ch ®ã xuèng cßn kho¶ng 70 tr­êng. 70 tr­êng trî cÊp”. Häc bæng ®­îc cÊp cho nghe cã vÎ nhiÒu, song th«ng th­êng tû lÖ håi ©m chØ kho¶ng mét diÖn réng c¸c m«n thÓ thao, mÆc 5%. NÕu møc ®é c¹nh tranh lµ quan träng ®èi víi b¹n, b¹n cã dï kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c tr­êng ®Òu thÓ muèn c©n nh¾c viÖc chØ xin häc t¹i c¸c tr­êng thuéc
 8. 72 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 7: Häc bæng thÓ thao 73 “Nh¸nh I cña NCAA”. §Ó biÕt thªm th«ng tin vÒ ba c¬ quan Web cña c¸c tr­êng ®¹i häc. NÕu b¹n kh«ng thÓ t×m ®­îc ®Þa qu¶n lý thÓ thao tr­êng häc t¹i Hoa Kú - HiÖp héi ThÓ thao chØ th­ ®iÖn tö, th× h·y göi nã qua fax hoÆc th­ th«ng th­êng. §¹i häc Quèc gia (NCAA), HiÖp héi Quèc gia vÒ ThÓ thao §õng quªn ®Ò ng­êi nhËn lµ huÊn luyÖn viªn tr­ëng, bao Liªn tr­êng ®¹i häc (NAIA), HiÖp héi Quèc gia vÒ ThÓ thao gåm c¶ tªn cña ng­êi ®ã nÕu cã. t¹i c¸c tr­êng häc cao ®¼ng 2 n¨m (NJCAA) - xin xem c¸c C¸c huÊn luyÖn viªn sÏ liªn hÖ víi b¹n trong vßng kho¶ng mét trang Web ®­îc liÖt kª ë cuèi ch­¬ng nµy hoÆc liªn hÖ víi th¸ng. NÕu sau thêi gian ®ã mµ b¹n kh«ng thÊy tin tøc g× th× h·y viÕt trung t©m t­ vÊn hoÆc th«ng tin gÇn nhÊt. mét bøc th­ ng¾n ®Ó nh¾c hä lµ b¹n ®· göi th«ng tin cña b¹n vµ vÉn • Dïng Internet ®Ó t×m kiÕm nh÷ng tr­êng trong danh s¸ch ®ang chê tin. cña b¹n vµ t×m tªn cña vÞ huÊn luyÖn viªn tr­ëng phô tr¸ch ChuÈn bÞ mét danh s¸ch c¸c c©u hái vµ mang theo bªn m×nh ®Ò m«n thÓ thao mµ b¹n ch¬i. Còng cÇn t×m c¶ ®Þa chØ th­ ®iÖn phßng tr­êng hîp mét huÊn luyÖn viªn gäi ®iÖn cho b¹n yªu cÇu tö n÷a, nh­ng nÕu kh«ng cã ®Þa chØ th­ ®iÖn tö th× mét ®Þa thªm th«ng tin. chØ göi th­ hoÆc sè fax còng lµ ®ñ. HÇu hÕt c¸c tr­êng cã mét NÕu mét tr­êng thuéc NCAA cã ý tuyÓn b¹n vµo, b¹n cÇn phÇn trªn trang Web cña m×nh vÒ “§iÒn kinh” hoÆc “ThÓ nghiªn cøu thñ tôc xin giÊy phÐp cña NCAA. Xem thªm th«ng tin thao”; ë Hoa Kú, “®iÒn kinh” dïng ®Ó chØ tÊt c¶ c¸c m«n thÓ trªn trang Web cña NCAA (xem trang 74). Khi b¹n dù thi SAT, thao, chø kh«ng ph¶i chØ cã c¸c m«n ch¹y, nh¶y vµ nÐm. ®õng quªn göi b¸o ®iÓm ®Õn NCAA (m· sè 9999 trªn mÉu ®¬n • ChuÈn bÞ mét l¸ th­ giíi thiÖu. L¸ th­ nµy cÇn bao gåm tªn, ®¨ng ký), nÕu nh­ cã mét c¬ héi dï lµ nhá bÐ r»ng b¹n sÏ häc t¹i tuæi, ®Þa chØ cña b¹n, hiÖn b¹n ®ang häc n¨m thø mÊy ë mét tr­êng thuéc NCAA. B¹n kh«ng thÓ nhËn ®­îc sù cho phÐp tr­êng, th«ng tin liªn l¹c bao gåm ®Þa chØ th­ ®iÖn tö vµ fax nÕu kh«ng göi ®iÓm SAT cña m×nh. nÕu cã, c¸c sè ®o h×nh thÓ nh­ chiÒu cao vµ c©n nÆng, mong NÕu ë n­íc b¹n cã th­ ®iÖn tö nh­ng b¹n kh«ng cã mét chiÕc muèn cña b¹n ®­îc häc ë tr­êng ®ã theo mét häc bæng thÓ m¸y tÝnh hoÆc mét ®Þa chØ th­ ®iÖn tö, h·y thö kiÕm mét ®Þa chØ th­ thao, vµ thêi gian b¹n cã thÓ b¾t ®Çu viÖc häc cña m×nh. B¹n ®iÖn tö miÔn phÝ tõ nh÷ng nhµ cung cÊp dÞch vô nh­ Hotmail hay còng cÇn chuÈn bÞ mét b¶n lý lÞch ng¾n (mét hoÆc hai trang) Yahoo vµ dïng dÞch vô cña qu¸n cµ phª Internet. Th­ ®iÖn tö lµ vÒ nh÷ng thµnh tÝch thÓ thao cña m×nh, bao gåm c¸c gi¶i mét c«ng cô rÊt quan träng khi nép ®¬n xin häc bæng thÓ thao, vµ th­ëng vµ ngµy th¸ng ®o¹t gi¶i. Tr¸nh ®Ó bÞ l«i cuèn vµ viÕt b¹n sÏ cã lîi nhiÒu khi sö dông nã. dµi nhiÒu trang; C¸c huÊn luyÖn viªn nhËn ®­îc rÊt nhiÒu hå Mét lêi nh¾c nhë: NÕu b¹n ®­îc nhËn vµo mét tr­êng thuéc s¬ cña sinh viªn nªn hä sÏ ­a mét b¶n lý lÞch ng¾n gän h¬n. NCAA, KH¤NG §¦îC tíi Hoa Kú cho tíi khi b¹n ®­îc phÐp cña NÕu b¹n ch¬i mét m«n thÓ thao ®ång ®éi khã ®¸nh gi¸ ch¼ng NCAA. NÕu b¹n tíi Hoa Kú mµ kh«ng cã giÊy phÐp hîp lÖ, b¹n cã h¹n nh­ bãng ®¸ hay bãng ræ, b¹n cã thÓ c©n nh¾c viÖc chuÈn thÓ mÊt häc bæng cña m×nh. bÞ mét b¨ng video thÓ hiÖn kh¶ n¨ng vµ tµi n¨ng cña b¹n. §õng quªn lµ ph¶i ghi b¨ng ®ã ë hÖ NTSC chuÈn Hoa Kú. H·y cho huÊn luyÖn viªn biÕt vÒ b¨ng video cña m×nh. Tãm t¾t néi dung • Göi nh÷ng th«ng tin trªn tíi tÊt c¶ c¸c huÊn luyÖn viªn th«ng • Mét häc bæng thÓ thao bao gåm tÊt c¶ häc phÝ vµ chi phÝ sinh qua nh÷ng ®Þa chØ th­ ®iÖn tö mµ b¹n thu thËp ®­îc tõ trang ho¹t ®Ó theo häc t¹i mét tr­êng ®¹i häc t¹i Hoa Kú.
 9. 74 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 8: ChuÈn bÞ ®Ó xin häc thµnh c«ng 75 • C¸c vËn ®éng viªn ph¶i ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu ®Çu vµo b×nh th­êng cña tr­êng, céng thªm nh÷ng yªu cÇu mµ c¸c c¬ quan qu¶n lý thÓ thao cã liªn quan ®Æt ra. Ch­¬ng 8 • Th­êng th× c¸c vËn ®éng viªn ph¶i tù lµm hÇu hÕt c¸c c«ng viÖc ®Ó giµnh ®­îc häc bæng. §Ó tèi ®a hãa c¬ héi giµnh ®­îc häc bæng, b¹n cÇn b¾t ®Çu qu¸ tr×nh nµy kho¶ng 18 ®Õn 24 th¸ng tr­íc thêi ®iÓm b¹n mong muèn b¾t ®Çu häc CHUÈN BÞ §Ó XIN häC t¹i Hoa Kú. • B¹n cÇn chuÈn bÞ mét l¸ th­ giíi thiÖu cho kho¶ng 70 tr­êng THµNH C¤NG cã m«n thÓ thao vµ m«n häc mµ b¹n quan t©m. Nh÷ng l¸ th­ nµy cÇn ®­îc göi tíi huÊn luyÖn tr­ëng, ghi ®Ých danh vµ lý t­ëng nhÊt lµ dïng th­ ®iÖn tö. Còng cÇn göi ®i mét b¶n lý B¹n nªn cã mét danh s¸ch chän läc c¸c tr­êng phï hîp víi nhu lÞch tãm t¾t nªu c¸c thµnh tÝch thÓ thao, céng thªm b¨ng video cÇu, së thÝch vµ kh¶ n¨ng cña m×nh. B¹n còng nÕu cã. NÕu b¹n kh«ng thÊy håi ©m, h·y göi th­ nh¾c nhë. nªn c¶m thÊy tù tin r»ng b¹n ®¸p øng ®­îc nh÷ng tiªu chuÈn ®Çu vµo tèi thiÓu ®Ó häc • NÕu b¹n nhËn ®­îc sù quan t©m tõ bÊt kú tr­êng nµo thuéc t¹i Hoa Kú, vµ b¹n cã thÓ trang tr¶i ®­îc NCAA, b¹n nªn t×m hiÓu thñ tôc xin giÊy phÐp cña NCAA chi phÝ häc ®¹i häc t¹i Hoa Kú. B©y giê trªn trang Web cña NCAA. Thñ tôc xin giÊy phÐp bao gåm lµ lóc b¾t ®Çu chuÈn bÞ hå s¬ xin häc cña viÖc göi ®iÓm SAT cña b¹n cho NCAA. B¹n kh«ng nªn tíi b¹n. Ch­¬ng nµy ®­a ra nh÷ng th«ng tin Hoa Kú mµ kh«ng ®­îc phÐp cña NCAA. thùc tÕ vµ lêi khuyªn ®Ó gióp b¹n xin häc thµnh c«ng vµo nh÷ng tr­êng mµ Nh÷ng trang Web h÷u Ých b¹n chän. Toµn bé qu¸ tr×nh xin häc, tõ khi HiÖp héi ThÓ thao Tr­êng häc Quèc gia (NCAA) thu thËp th«ng tin ban ®Çu cho tíi http://www.ncaa.org khi xin thÞ thùc sinh viªn, nªn b¾t ®Çu 12 ®Õn 18 th¸ng tr­íc khi b¹n HiÖp héi Quèc gia vÒ ThÓ thao Liªn tr­êng ®¹i häc (NAIA) muèn tíi Hoa Kú. Xem Ch­¬ng 9 ®Ó ®äc b¶n tãm t¾t mèc thêi gian http://www.naia.org cña viÖc xin häc t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc cña Hoa Kú. TiÕn tr×nh nµy cã HiÖp héi Quèc gia vÒ ThÓ thao t¹i c¸c tr­êng cao ®¼ng 2 n¨m thÓ hoµn thµnh ch­a ®Çy 12 th¸ng. (NJCAA) Tuy nhiªn nh÷ng thÝ sinh nép hå http://www.njcaa.org s¬ muén th­êng bÞ h¹n chÕ h¬n nhiÒu trong viÖc chän tr­êng.
 10. 76 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 8: ChuÈn bÞ ®Ó xin häc thµnh c«ng 77 Yªu cÇu ®­îc cung cÊp tµi liÖu xin häc Do chi phÝ cña viÖc göi th­ ®Õn c¸c n­íc kh¸c, b¹n cã thÓ nhËn ®­îc mét danh s¸ch c¸c khãa häc ®· ®­îc rót ng¾n. B¹n cã thÓ sÏ Do khèi l­îng c«ng viÖc vµ chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc chuÈn bÞ ®­îc yªu cÇu ph¶i tr¶ tiÒn nÕu b¹n yªu cÇu toµn bé tµi liÖu giíi mét bé hå s¬ xin häc tèt, nªn hÇu hÕt c¸c sinh viªn h¹n chÕ viÖc xin thiÖu. H·y kiÓm tra víi trung t©m t­ vÊn hoÆc th«ng tin gÇn nhÊt häc cña m×nh vµo kho¶ng tõ bèn ®Õn b¶y tr­êng. Tuy nhiªn, b¹n xem hä cã nh÷ng tµi liÖu giíi thiÖu mµ b¹n cÇn hay kh«ng. NÕu b¹n cã thÓ yªu cÇu cung cÊp th«ng tin vÒ bao nhiªu tr­êng còng ®­îc. kh«ng nhËn ®­îc, hoÆc kh«ng thÓ t×m ®­îc tÊt c¶ nh÷ng th«ng tin L­u ý ®Õn bÊt kú chi phÝ b­u chÝnh nµo b¹n cã thÓ ph¶i tr¶. Cã thÓ mµ b¹n yªu cÇu, h·y viÕt th­ hoÆc göi th­ ®iÖn tö mét lÇn n÷a cho b¹n cã ý t­ëng râ rµng vÒ nh÷ng tr­êng nµo b¹n muèn xin häc vµ v¨n phßng tuyÓn sinh ®¹i häc quèc tÕ vµ hái nh÷ng c©u hái cô thÓ chØ yªu cÇu cung cÊp th«ng tin vÒ nh÷ng tr­êng ®ã th«i. HoÆc b¹n b¹n muèn cã c©u tr¶ lêi. Th­ ®iÖn tö lµ mét c¸ch dÔ dµng ®Ó cã ®­îc cã thÓ chän c¸ch yªu cÇu th«ng tin tõ kho¶ng 10 ®Õn 20 tr­êng mµ mÉu ®¬n xin häc vµ c¸c tµi liÖu kh¸c, vµ c¸c tr­êng ®¹i häc t¹i Hoa b¹n tin r»ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña b¹n. Sau ®ã thu hÑp danh Kú th­êng håi ©m rÊt nhanh. Tuy nhiªn, ®«i khi b¹n cã thÓ ph¶i gäi s¸ch nµy l¹i sau khi b¹n ®· ®äc qua c¸c tµi liÖu giíi thiÖu, mÉu ®¬n ®iÖn ®Ó hái kü vÒ nh÷ng môc cô thÓ. Trong tr­êng hîp ®ã, h·y göi xin häc vµ c¸c th«ng tin kh¸c mµ b¹n nhËn ®­îc. fax hoÆc th­ ®iÖn tö tr­íc khi gäi ®iÖn, trong ®ã nªu ng­êi mµ b¹n NÕu b¹n cã thÓ truy cËp Internet, b¹n sÏ thÊy r»ng nhiÒu tr­êng sÏ gäi, thêi ®iÓm gäi ®iÖn vµ ®iÒu b¹n muèn bµn luËn. ®¹i häc t¹i Hoa Kú còng ®­a th«ng tin giíi thiÖu vÒ tr­êng m×nh lªn trang Web cña hä, vµ mét sè tr­êng thËm chÝ cßn dõng in Ên c¸c tµi Khi nµo b¹n nªn göi yªu cÇu cña m×nh liÖu giÊy. NhiÒu tr­êng còng cã c¸c mÉu ®¬n xin häc trªn m¹ng cã Göi yªu cÇu ®Çu tiªn cña b¹n kho¶ng 12 th¸ng tr­íc khi b¹n cã thÓ ®­îc ®iÒn trªn m¸y tÝnh vµ göi theo ®­êng ®iÖn tö tíi tr­êng, kÕ ho¹ch nhËp häc. Tù cho m×nh ®ñ thêi gian ®Ó ®Ò phßng nh÷ng hoÆc c¸c mÉu ®¬n ®ã cã thÓ t¶i xuèng vµ in ra. NÕu tr­êng nµo cã kh¶ n¨ng chËm trÔ trong th­ tÝn quèc tÕ, ®Æc biÖt nÕu b¹n göi hå s¬ nép ®¬n trªn m¹ng, b¹n nªn sö dông hÖ thèng ®ã. §©y lµ biÖn ph¸p xin häc hoÆc göi yªu cÇu th«ng tin vµo th¸ng 11 hoÆc 12 khi cã nhanh nhÊt ®Ó nép ®¬n cña b¹n. NÕu b¹n cã thÓ t¶i xuèng mÉu ®¬n nhiÒu th­ tÝn trong ngµy lÔ sÏ th­êng ph¶i mÊt gÊp ®«i thêi gian ®Ó xin häc, c¸c phÇn thÝch hîp cña tµi liÖu giíi thiÖu vµ c¸c th«ng tin th­ ®Õn ®­îc ®Þa chØ cÇn thiÕt. kh¸c tõ trang Web cña mét tr­êng, b¹n sÏ kh«ng cÇn liªn hÖ trùc tiÕp víi tr­êng ®ã. §ång thêi, cµng ngµy trang Web cña c¸c tr­êng Göi yªu cÇu cña b¹n ®Õn ®©u cµng cung cÊp thªm nhiÒu tÝnh n¨ng kh¸c, ch¼ng h¹n nh­ nh÷ng ®o¹n b¨ng h×nh giíi thiÖu vÒ khu«n viªn tr­êng hä. Göi yªu cÇu cung cÊp th«ng tin cña b¹n ®Õn V¨n phßng TuyÓn sinh §¹i häc Quèc tÕ. Yªu cÇu cña b¹n cÇn ng¾n gän nh­ng râ rµng. NÕu b¹n kh«ng truy cËp ®­îc Internet vµ cÇn b¶n in cña c¸c tµi §õng quªn ghi ®Çy ®ñ m· b­u ®iÖn cña tr­êng trªn phong b× ®Ó liÖu xin häc vµ tµi liÖu giíi thiÖu, h·y liªn hÖ víi tõng tr­êng ®¹i ®¶m b¶o r»ng th­ cña b¹n tíi ®­îc ®óng ®Þa chØ mét c¸ch nhanh häc b»ng c¸ch viÕt th­ hoÆc göi fax, hoÆc th­ ®iÖn tö yªu cÇu riªng nhÊt. B¹n còng cã thÓ göi yªu cÇu trªn b»ng th­ ®iÖn tö. tõng tr­êng. Trong th­ yªu cÇu cña m×nh, b¹n h·y nªu nh÷ng th«ng tin chi tiÕt nh­ trong môc “CÇn nªu nh÷ng gה d­íi ®©y. CÇn nªu nh÷ng g× HoÆc, b¹n cã thÓ chän c¸ch nép mét ®¬n xin thi s¬ tuyÓn. H·y liªn hÖ víi Trung t©m t­ vÊn hoÆc Th«ng tin gi¸o dôc Hoa Kú gÇn nhÊt • Tªn, ®Þa chØ, tuæi vµ quèc tÞch (lu«n thèng nhÊt trong c¸ch ghi ®Ó ®­îc cung cÊp nh÷ng mÉu ®¬n nµy. tªn vµ ®Þa chØ cña b¹n);
 11. 78 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 8: ChuÈn bÞ ®Ó xin häc thµnh c«ng 79 • B»ng tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc cña b¹n hoÆc kÕt qu¶ kú Hoµn thµnh vµ göi hå s¬ xin häc thi mµ b¹n ®· ®¹t ®­îc hoÆc sÏ ®¹t ®­îc; Khi b¹n nhËn ®­îc th«ng tin vÒ c¸c tr­êng, h·y ®äc kü mäi • BÊt kú khãa häc sau phæ th«ng trung häc nµo mµ b¹n ®· ®iÒu. HÇu hÕt c¸c tr­êng ®Òu yªu cÇu nh÷ng th«ng tin t­¬ng tù tham gia (nÕu cã); nh­ nhau, song hä cã thÓ hái chóng theo nh÷ng c¸ch kh¸c nhau. • B»ng cÊp vµ m«n häc mµ b¹n muèn häc chuyªn s©u (nÕu Th­êng th× b¹n sÏ ®­îc yªu cÇu cung cÊp nh÷ng môc sau ®©y. biÕt), vµ ngµy dù tÝnh b¾t ®Çu; • B¹n dù ®Þnh trang tr¶i chi phÝ häc tËp b»ng c¸ch nµo - nÕu b¹n §¬n xin häc cÇn hç trî tµi chÝnh tõ tr­êng ®¹i häc, h·y hái vÒ kh¶ n¨ng ®ã; §¬n xin häc cña b¹n cÇn ph¶i ng¾n gän vµ râ rµng ®Ó t¹o ®­îc • KÕt qu¶ c¸c kú thi TOEFL, SAT vµ bÊt cø kú thi s¬ tuyÓn nµo Ên t­îng tèt. Trõ phi ®­îc yªu cÇu cô thÓ lµ b¹n ph¶i ®iÒn ®¬n b»ng kh¸c mµ b¹n ®· tham gia. tay, h·y sö dông m¸y ch÷ hoÆc ch­¬ng tr×nh xö lý v¨n b¶n. B¹n nªn thu gän th«ng tin vµo trong mÉu ®¬n ®­îc cung cÊp vµ chØ sö dông §¨ng ký tham dù c¸c kú thi s¬ tuyÓn thªm giÊy nÕu cÇn thiÕt. Lu«n nhÊt qu¸n trong c¸ch khai th«ng tin c¸ nh©n còng nh­ c¸ch ®¸nh vÇn tªn b¹n trªn tÊt c¶ c¸c tµi liÖu. NÕu b¹n cã kÕ ho¹ch nhËp häc t¹i mét tr­êng vµo th¸ng 9 (häc §iÓm nµy sÏ gióp c¸c tr­êng theo dâi hå s¬ xin häc cña b¹n dÔ dµng kú mïa thu), b¹n h·y tham gia nh÷ng kú thi liªn quan kh«ng muén h¬n. Nªn nhí r»ng c¸c tr­êng ®¹i häc lín ë Hoa Kú xö lý hµng h¬n th¸ng 1 cña n¨m ®ã, vµ nªn thi sím h¬n. (Xem Ch­¬ng 5 ®Ó ngh×n hå s¬ sinh viªn mçi n¨m. §õng lo l¾ng vÒ viÖc cung cÊp mét biÕt thªm th«ng tin vÒ yªu cÇu ®èi víi c¸c kú thi vµ viÖc ®¨ng ký sè b¶o hiÓm x· héi - hoÆc lµ ®Ó trèng « ®ã hoÆc viÕt “kh«ng”, tïy thi). B¹n nªn x¸c nhËn víi tõng tr­êng xem b¹n cã cÇn tham dù kú theo h­íng dÉn. Tr¸nh viÕt t¾t, tèt h¬n lµ viÕt ®Çy ®ñ tªn vµ ®Þa chØ thi SAT I vµ SAT II kiÓm tra theo tõng m«n kh«ng. Nªn nhí r»ng cña tr­êng b¹n häc, nhµ tuyÓn dông, c¸c kú thi vµ c¸c gi¶i th­ëng b¹n kh«ng thÓ thi SAT I vµ SAT II trong cïng mét ngµy, vµ thêi h¹n cña b¹n. Lu«n cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c kinh nghiÖm lµm viÖc vµ ®Ó ®¨ng ký c¸c kú thi nµy th­êng lµ 5 ®Õn 6 tuÇn tr­íc ngµy thi. häc tËp cña b¹n theo mét trËt tù hîp lý, hoÆc lµ theo trËt tù thêi gian §iÓm thi ph¶i ®­îc göi tíi tr­êng tr­íc h¹n chãt cña viÖc nhËn hå hoÆc lµ ng­îc thø tù thêi gian, tïy theo yªu cÇu. B¹n sÏ ®­îc hái khi s¬. B¹n nªn dµnh Ýt nhÊt 4 ®Õn 6 tuÇn tÝnh tõ ngµy thi cho tíi h¹n nµo b¹n muèn b¾t ®Çu häc, ë tr×nh ®é nµo (th­êng lµ “sinh viªn n¨m chãt nhËn hå s¬. nhÊt” hoÆc “chuyÓn tiÕp”), vµ b»ng cÊp mµ b¹n hy väng nhËn ®­îc. NÕu tiÕng mÑ ®Î cña b¹n kh«ng ph¶i lµ tiÕng Anh, h·y ®¨ng ký H·y nhí r»ng ng­êi ta cã thÓ chÊp nhËn viÖc b¹n viÕt “ch­a quyÕt thi TOEFL. Còng nh­ ®èi víi SAT, ®õng quªn lµ kÕt qu¶ thi cña ®Þnh” vµo phÇn hái vÒ chuyªn ngµnh b¹n dù ®Þnh häc. b¹n ph¶i ®­îc göi tíi c¸c tr­êng tr­íc h¹n chãt nhËn hå s¬ cña hä. NÕu b¹n c¶m thÊy b¹n ®ñ ®iÒu kiÖn xin miÔn thi TOEFL, h·y liªn LÖ phÝ xin häc hÖ trùc tiÕp víi tr­êng ®¹i häc vµ gi¶i thÝch hoµn c¶nh cña b¹n. Ýt nhÊt mét ®Õn hai th¸ng tr­íc ngµy thi, h·y t×m hiÓu vÒ c¸c tµi liÖu HÇu hÕt c¸c tr­êng ®¹i häc thu mét kho¶n lÖ phÝ xin häc kh«ng chuÈn bÞ cho kú thi vµ bÊt kú sù trî gióp nµo kh¸c mµ b¹n cã thÓ ®­îc hoµn l¹i ®Ó chi phÝ cho viÖc xö lý hå s¬ cña b¹n. PhÝ nµy ph¶i tr¶ cÇn. Trung t©m t­ vÊn hoÆc th«ng tin cña b¹n cã thÓ cung cÊp cho b»ng ®«-la Mü d­íi d¹ng sÐc ®«-la rót tõ mét ng©n hµng Hoa Kú b¹n thªm th«ng tin. hoÆc mét lÖnh chuyÓn tiÒn quèc tÕ cung cÊp bëi c¸c ng©n hµng hoÆc
 12. 80 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 8: ChuÈn bÞ ®Ó xin häc thµnh c«ng 81 c¸c v¨n phßng cña American Express. Xem møc lÖ phÝ hiÖn hµnh trªn chÝnh thøc cña tr­êng phæ th«ng, hoÆc ®­îc chøng thùc bëi mét c«ng mÉu ®¬n ®¨ng ký, trang Web hoÆc tµi liÖu giíi thiÖu cña c¸c tr­êng. chøc cã thÈm quyÒn chøng thùc nh÷ng giÊy tê nh­ vËy. NÕu cÇn cã b¶n dÞch tiÕng Anh, b¹n cã thÓ dïng dÞch vô cña Chøng thùc häc vÊn nh÷ng phiªn dÞch viªn chuyªn nghiÖp, hoÆc b¹n cã thÓ tù dÞch hå s¬ Mçi tr­êng sÏ nªu cô thÓ lo¹i hå s¬ chÝnh thøc mµ hä cÇn ®Ó cña m×nh. Nh÷ng b¶n dÞch ®ã còng ph¶i ®­îc chøng thùc bëi mét chøng thùc qu¸ tr×nh häc tr­íc ®©y cña b¹n. Theo thuËt ng÷ cña Hoa c¬ quan cã thÈm quyÒn. Mét sè Trung t©m th«ng tin hoÆc T­ vÊn Kú, nh÷ng hå s¬ nµy ®­îc gäi lµ “lý lÞch häc tËp” vµ bao gåm mét gi¸o dôc Hoa Kú nhËn dÞch vµ chøng thùc hå s¬ ®Ó hç trî b¹n trong qu¸ tr×nh xin häc. Cã thÓ cã mét kho¶n phÝ cho nh÷ng dÞch vô ®ã. danh s¸ch c¸c líp häc b¹n ®· tham gia t¹i tr­êng phæ th«ng trung §õng cè g¾ng chuyÓn ®æi kÕt qu¶ häc tËp vµ c¸c khãa häc cña b¹n häc, thêi gian häc vµ ®iÓm sè mµ b¹n nhËn ®­îc cho mçi líp häc. sang thuËt ng÷ cña Hoa Kú. Thay vµo ®ã, cè g¾ng cung cÊp cµng Tr­êng ®¹i häc cña Hoa Kú cã thÓ cung cÊp nh÷ng mÉu ®Æc biÖt nhiÒu th«ng tin c¬ së cµng tèt vÒ hÖ thèng chÊm ®iÓm ®­îc sö dông yªu cÇu ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng ghi trªn ®ã ®iÓm sè vµ thµnh tÝch vµ c¸c lo¹i b»ng cÊp, chøng chØ hoÆc c¸c phÇn th­ëng ®­îc trao tÆng. häc tËp cña b¹n trong t­¬ng quan so s¸nh víi c¸c sinh viªn kh¸c t¹i tr­êng phæ th«ng trung häc cña b¹n. NÕu kh«ng ®­îc cung cÊp B¶ng ®iÓm nh÷ng mÉu nh­ thÕ, ng­êi ta vÉn muèn tr­êng cña b¹n göi tµi liÖu Khi b¹n ®¨ng ký thi SAT I hoÆc SAT II, TOEFL hoÆc c¸c kú thi chÝnh thøc cung cÊp lo¹i th«ng tin nµy trªn giÊy cã biÓu tr­ng cña kh¸c, b¹n nªn biÕt b¹n muèn xin häc ë nh÷ng tr­êng nµo. B»ng tr­êng vµ ®ãng dÊu cña tr­êng. NÕu c¸n bé tuyÓn sinh yªu cÇu gi¶i c¸ch nµy, b¹n sÏ cã thÓ x¸c ®Þnh ngay tõ lóc ®ã r»ng b¹n muèn b¶ng thÝch vÒ hÖ thèng chÊm ®iÓm vµ ph©n lo¹i trong líp hoÆc m« t¶ ®iÓm cña m×nh ®­îc göi ®Õn nh÷ng tr­êng ®ã. B¹n sÏ tiÕt kiÖm nh÷ng líp häc ®· tham gia hoÆc nh÷ng m«n b¹n ®· häc, th«ng tin ®­îc thêi gian vµ tiÒn b¹c b»ng c¸ch göi ®iÓm vµo lóc thi so víi nµy nªn ®­îc cung cÊp bëi mét quan chøc cña tr­êng b¹n häc, nÕu viÖc yªu cÇu göi ®iÓm t¸ch biÖt vµo mét thêi ®iÓm sau ®ã. Khi b¹n cã thÓ. C¸c c¸n bé tuyÓn sinh Hoa Kú muèn r»ng lý lÞch häc tËp thÓ nép hå s¬ xin häc, còng nªn göi kÌm mét b¶n sao ®iÓm thi cña b¹n hiÖn qu¸ tr×nh häc tËp tr­íc ®©y ®­îc göi cïng víi ®¬n xin häc cña nÕu ®­îc. Nhê thÕ c¸n bé tuyÓn sinh cã thÓ dÔ dµng t×m ra b¶n ghi b¹n trong mét phong b× ®­îc tr­êng cña b¹n d¸n kÝn vµ trùc tiÕp ®iÓm chÝnh thøc cho hå s¬ cña b¹n. Trong mét sè tr­êng hîp, hä göi ®i tõ tr­êng. cã thÓ b¾t ®Çu xö lý hå s¬ cña b¹n chØ víi b¶n sao trong tay. C¸c tr­êng ®¹i häc t¹i Hoa Kú hoÆc lµ sÏ tù m×nh ®¸nh gi¸ ®iÓm sè vµ hå s¬ cña b¹n, hoÆc ®«i khi hä yªu cÇu c¸c øng viªn quèc tÕ Tr×nh bµy vÒ b¶n th©n tr¶ tiÒn cho mét c«ng ty bªn ngoµi, gäi lµ c«ng ty ®¸nh gi¸ hå s¬, ®Ó “§õng sî h·i viÖc thæ lé hÕt t©m t­ cña m×nh - nÕu cã ®iÒu ®¸nh gi¸ hå s¬ cña b¹n. g× ®ã thËt sù quan träng ®èi víi b¹n, h·y nãi vÒ nã, bëi ®ã Ngoµi b¶ng ®iÓm, b¹n còng ph¶i göi nh÷ng b¶n sao cã chøng thùc chÝnh lµ ®iÒu mµ c¸n bé tuyÓn sinh muèn biÕt vÒ b¹n. Tuy cña b¶n gèc c¸c b»ng cÊp t¹i tr­êng phæ th«ng trung häc, kÕt qu¶ c¸c nhiªn, ®iÒu quan träng lµ ph¶i thÓ hiÖn sù x¸c thùc: ph¶n ¸nh kú thi tèt nghiÖp, hoÆc hå s¬ vÒ thµnh tÝch cña b¹n trong bÊt cø kú thi nh÷ng ®iÒu mµ kinh nghiÖm mang l¹i cho b¹n, chóng ®· thay quèc gia hay thi tèt nghiÖp nµo ®­îc tiÕn hµnh ë ®Êt n­íc b¹n. Kh«ng ®æi b¹n nh­ thÕ nµo, b¹n ®· häc ®­îc gה. göi hå s¬ gèc trõ phi kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c, th­êng th× nh÷ng hå s¬ - Sinh viªn Khoa Sinh häc Ph©n tö nµy kh«ng ®­îc tr¶ l¹i. C¸c b¶n sao cÇn ®­îc chøng thùc víi con dÊu vµ Di truyÒn häc, ®Õn tõ Rumani
 13. 82 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 8: ChuÈn bÞ ®Ó xin häc thµnh c«ng 83 NhiÒu tr­êng yªu cÇu øng viªn ph¶i nép mét bµi luËn hoÆc mét KH¤NG N£N LµM: b¶n tuyªn bè c¸ nh©n trong qu¸ tr×nh tuyÓn sinh. Khi c¸n bé tuyÓn • Nãi dèi. sinh cña tr­êng ®äc phÇn nµy trong hå s¬ xin häc, hä cã thÓ c©n nh¾c xem liÖu sinh viªn nµy cã thÓ ®ãng gãp cho tr­êng kh«ng vµ • Chän mét chñ ®Ò chØ ®Ó tá ra tèt ®Ñp. liÖu tr­êng cã thÓ ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu cña anh ta hay c« ta hay • Nãi ®iÒu mµ b¹n nghÜ r»ng tr­êng muèn nghe; chØ nãi sù thËt kh«ng. Tuyªn bè c¸ nh©n t¹o cho c¸c tr­êng ®¹i häc c¬ héi ®­îc vÒ nh÷ng lý do b¹n muèn xin häc t¹i tr­êng. hiÓu biÕt vÒ c¸ nh©n b¹n, mét ®iÒu kh«ng thÓ cã ®­îc th«ng qua kÕt • Bá qua lêi ®Ò nghÞ cña tr­êng lµ b¹n nªn viÕt nhiÒu h¬n vÒ qu¶ vµ nh÷ng ®iÓm sè t¹o nªn phÇn cßn l¹i trong hå s¬ xin häc cña b¶n th©n. b¹n. Nh×n chung, nh÷ng c©u hái bµi luËn hoÆc lµ ®ßi hái mét c©u • ViÕt bµi luËn (hoÆc bÊt kú phÇn nµo kh¸c trong hå s¬ xin häc tr¶ lêi cô thÓ hoÆc lµ ®Ó ngá kh«ng giíi h¹n. C¸c tr­êng t×m kiÕm cña b¹n) ®ªm tr­íc khi hÕt h¹n. nh÷ng phÈm chÊt nhÊt ®Þnh cÇn cho sinh viªn cña m×nh vµ theo ®ã ®­a ra c¸c c©u hái viÕt bµi luËn. “T«i cho r»ng phÇn quan träng nhÊt trong hå s¬ xin häc lµ C¸c bµi luËn trong hå s¬ xin häc còng cho phÐp c¸c c¸n bé tuyÓn bµi luËn... ®ã lµ c¬ héi ®Ó b¹n thÓ hiÖn r»ng m×nh cã chç næi sinh hiÓu biÕt vÒ kü n¨ng viÕt cña b¹n, n¨ng lùc häc vÊn, kü n¨ng tréi, h¬n ng­êi”. tæ chøc, môc ®Ých xin häc t¹i mét tr­êng ë Hoa Kú vµ nh÷ng lý do - Sinh viªn Khoa To¸n häc, ®Õn tõ Ghana khiÕn b¹n chän lÜnh vùc häc ®ã. C¸c c¸n bé tuyÓn sinh muèn thÊy kü n¨ng viÕt tèt, còng nh­ sù thÓ hiÖn tÝnh ham hiÓu biÕt vµ sù chÝn §õng quªn r»ng bµi luËn cña b¹n lµ mét sù thÓ hiÖn ch©n thùc ch¾n. H·y viÕt bµi luËn tr­íc mét thêi gian ®ñ ®Ó b¹n cã thêi gian vÒ b¶n th©n b¹n vµ c¸c kh¶ n¨ng cña b¹n. §iÒu quan träng nhÊt ®Æt nã sang mét bªn trong mét tuÇn vµ sau ®ã ®äc l¹i ®Ó xem nã cã trong bµi luËn lµ ph¶i thµnh thËt vµ trung thùc - c¸c c¸n bé tuyÓn cßn ý nghÜa hay kh«ng. §iÒu nµy thÓ hiÖn th«ng qua bµi luËn cña sinh ®äc hµng tr¨m bµi luËn mçi n¨m vµ ®· trë thµnh nh÷ng b¹n, vµ cho c¸n bé tuyÓn sinh biÕt r»ng b¹n lµ mét ng­êi cã kh¶ chuyªn gia trong viÖc ph¸t hiÖn ra nh÷ng bµi luËn sai sù thËt hoÆc n¨ng viÕt tèt, r»ng b¹n quan t©m ®Õn bµi luËn, vµ r»ng b¹n s½n lßng nh÷ng bµi luËn do cha mÑ viÕt hé. Bµi luËn lµ c¬ héi ®Ó b¹n cho dµnh thêi gian ®Ó chuÈn bÞ tèt bµi luËn. tr­êng biÕt t¹i sao hä nªn chÊp thuËn b¹n chø kh«ng ph¶i nh÷ng sinh viªn kh¸c - h·y tËn dông c¬ héi ®ã. Mét sè lêi khuyªn chung: Th­ giíi thiÖu CÇN LµM: “Nh÷ng mÈu chuyÖn cßn tèt h¬n nhiÒu so víi hµng chuçi nh÷ng tÝnh tõ vµ tr¹ng tõ”. • Tr¶ lêi nh÷ng ®iÒu ®­îc hái. • TËp trung vµo nh÷ng biÕn cè hay sù kiÖn cô thÓ mµ b¹n nhí - Phã Tr­ëng phßng TuyÓn sinh, râ - chi tiÕt rÊt quan träng. §¹i häc B¾c Carolina t¹i Chapel Hill • C©n nh¾c viÖc gi¶i thÝch bÊt cø ®iÒu g× bÊt th­êng ®· t¸c ®éng Th­êng th× b¹n sÏ ®­îc yªu cÇu ph¶i cã Ýt nhÊt hai th­ giíi tíi cuéc sèng vµ viÖc häc tËp cña b¹n. thiÖu. Nh÷ng th­ nµy cã thÓ ®­îc viÕt bëi hiÖu tr­ëng tr­êng b¹n, • Nhê ng­êi kh¸c ®äc vµ söa gióp c¸c lçi ng÷ ph¸p vµ chÝnh t¶. cè vÊn tr­êng häc cña b¹n, gia s­ cña b¹n, hoÆc bÊt kú gi¸o viªn
 14. 84 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 8: ChuÈn bÞ ®Ó xin häc thµnh c«ng 85 nµo biÕt râ vÒ b¹n. Nh÷ng ng­êi giíi thiÖu b¹n ph¶i cã kh¶ n¨ng cÊp Ýt nhÊt lµ chi phÝ cho n¨m häc ®Çu tiªn, mÆc dï nhiÒu tr­êng cã biÕt vÒ viÖc häc tËp cña b¹n vµ cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc tiÒm n¨ng häc thÓ còng yªu cÇu b¹n chØ ra nguån thu nhËp cho toµn bé thêi gian tèt cña b¹n t¹i tr­êng ®¹i häc. NÕu b¹n biÕt m«n häc b¹n cã kÕ häc tËp. NÕu b¹n biÕt tõ khi xin häc r»ng b¹n sÏ cÇn mét h×nh thøc ho¹ch ®i vµo chuyªn s©u, h·y nhê gi¸o viªn m«n häc ®ã viÕt th­ hç trî nµo ®ã cña tr­êng, h·y nªu sè tiÒn mµ b¹n dù ®Þnh yªu cÇu giíi thiÖu. Th­ giíi thiÖu tõ c¸c gi¸o viªn Hoa Kú sÏ rÊt cã Ých vµ cã tr­êng gióp ®ì. NhiÒu tr­êng ®¹i häc ë Hoa Kú thùc hiÖn mét thÓ dµi h¬n vµ chi tiÕt h¬n nh÷ng th­ giíi thiÖu cña gi¸o viªn ë c¸c chÝnh s¸ch tuyÓn sinh kh«ng tÝnh ®Õn hoµn c¶nh khã kh¨n. §iÒu n­íc kh¸c. Nh÷ng th­ giíi thiÖu viÕt tåi, nhËn xÐt kh«ng tèt, hoÆc nµy cã nghÜa lµ t×nh tr¹ng tµi chÝnh cña b¹n sÏ kh«ng ph¶i lµ mét tíi trÔ sÏ ph¶n ¸nh quyÕt ®Þnh lùa chän ng­êi giíi thiÖu cña b¹n, v× yÕu tè ®­îc c©n nh¾c trong viÖc quyÕt ®Þnh cã tuyÓn sinh b¹n hay thÕ h·y chän mét c¸ch cÈn träng. kh«ng. Tuy nhiªn, xin l­u ý r»ng tr­êng ®¹i häc chØ cÊp chøng C¸c mÉu th­ giíi thiÖu cã thÓ hái mét lo¹t c¸c c©u hái hoÆc chØ nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn xin thÞ thùc sinh viªn nÕu b¹n cã thÓ chøng minh mét c©u hái chung. V× th­ giíi thiÖu cã vai trß t­¬ng ®èi lín trong b»ng giÊy tê c¸c nguån thu nhËp cña b¹n. qu¸ tr×nh tuyÓn sinh, h·y cho nh÷ng ng­êi giíi thiÖu cña b¹n biÕt vÒ kÕ ho¹ch cña b¹n vµ n¬i b¹n muèn tíi häc. Mét mÉu th­ giíi H¹n chãt vµ nép hå s¬ thiÖu cã thÓ bao gåm mét tuyªn bè tõ bá trong ®ã b¹n tõ bá quyÒn Mçi tr­êng ®¹i häc ®Òu ®Æt ra thêi h¹n chãt cña riªng m×nh, vµ cña m×nh ®­îc thÊy nh÷ng g× viÕt vÒ b¹n. NÕu cã lùa chän nµy, hÇu th­êng th× hä kiªn quyÕt kh«ng nhËn nh÷ng hå s¬ ®Õn sau thêi h¹n hÕt c¸c c¸n bé tuyÓn sinh muèn b¹n tõ bá quyÒn cña m×nh ®Ó cho ®ã, ®Æc biÖt nÕu ®ã lµ mét tr­êng næi tiÕng. H¹n chãt th­êng r¬i nh÷ng ng­êi giíi thiÖu cã thÓ c¶m thÊy tho¶i m¸i h¬n khi viÕt vµo gi÷a th¸ng 1 vµ th¸ng 3, mÆc dï còng cã thÓ sím nh­ th¸ng 11 nh÷ng ®¸nh gi¸ cña m×nh. C¸c c¸n bé tuyÓn sinh th­êng coi nh÷ng hoÆc muén nh­ th¸ng 6. Tuy nhiªn, nÕu nh­ mét tr­êng cho biÕt th­ giíi thiÖu cã lùa chän tõ bá quyÒn xem lµ trung thùc nhÊt. NÕu r»ng hä tiÕn hµnh “tuyÓn sinh xoay vßng” th× nh÷ng øng viªn muén th­ giíi thiÖu cña b¹n ph¶i ®­îc göi trùc tiÕp tõ ng­êi giíi thiÖu, vÉn cã thÓ cã kh¸ nhiÒu c¬ héi ®­îc chÊp nhËn. Trong tr­êng hîp th× mét t¸c phong lÞch sù th«ng th­êng lµ ®­a cho hä phong b× ®· nµy, mét tr­êng sÏ chÊp nhËn vµ tõ chèi c¸c øng viªn cho tíi khi ghi ®Þa chØ vµ d¸n s½n tem. Còng nªn dµnh t­¬ng ®èi thêi gian cho líp häc n¨m thø nhÊt ®ñ sinh viªn. MÆc dÇu vËy, b¹n vÉn nªn nép ng­êi giíi thiÖu cña b¹n ®Ó viÕt th­ giíi thiÖu. Nh¾c hä ký tªn lªn hå s¬ cña m×nh cµng sím cµng tèt. mÐp phong b× ®· d¸n tr­íc khi göi ®i. Nh÷ng tr­êng ®¹i häc cã tÝnh c¹nh tranh cao h¬n cã mét thêi h¹n “ra quyÕt ®Þnh sím”. Trong tr­êng hîp nµy, b¹n cÇn nép hå s¬ B¶n kª khai tµi chÝnh sím, th­êng lµ vµo th¸ng 11, vµ b¹n cã thÓ xin häc chØ ë tr­êng ®ã HÇu hÕt c¸c tr­êng ®¹i häc ®Òu ®­a mét mÉu ®¬n gäi lµ “Tuyªn th«i. V× b¹n thÓ hiÖn sù quan t©m ®Õn tr­êng ®ã, hå s¬ cña b¹n cã bè vµ chøng nhËn vÒ tµi chÝnh” hoÆc “B¶n khai cã chøng thùc vÒ hç thÓ ®­îc xem xÐt theo mét c¸ch cã phÇn ­u ¸i h¬n nh÷ng ng­êi xin trî tµi chÝnh” trong bé hå s¬ cña hä. B¶n khai nµy ph¶i ®­îc ký bëi häc theo lÖ th­êng. NÕu b¹n ®­îc chÊp thuËn, ng­êi ta sÏ tr«ng ®îi cha mÑ cña b¹n hoÆc bÊt kú ai chu cÊp chi phÝ häc ®¹i häc cho b¹n, b¹n x¸c nhËn lµ b¹n ch¾c ch¾n sÏ häc t¹i tr­êng ®ã. vµ ph¶i ®­îc chøng nhËn bëi mét ng©n hµng hoÆc luËt s­. H·y gi÷ Tr¸ch nhiÖm cña b¹n lµ ®¶m b¶o r»ng tÊt c¶ c¸c tµi liÖu cña b¹n, mét b¶n sao cña tê khai nµy v× b¹n còng sÏ cÇn nã ®Ó xin thÞ thùc ®¬n xin häc, th­ giíi thiÖu, vµ phiÕu b¸o ®iÓm chÝnh thøc tíi ®­îc sinh viªn cho m×nh. C¸c tr­êng th­êng cÇn biÕt r»ng b¹n ®­îc chu c¸c tr­êng ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n. H·y göi hå s¬ cña b¹n b»ng th­
 15. 86 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 8: ChuÈn bÞ ®Ó xin häc thµnh c«ng 87 b¶o ®¶m hoÆc chuyÓn ph¸t nhanh nÕu s¾p tíi kú h¹n chãt. Còng tr­êng cao ®¼ng vµ ®¹i häc. Nh÷ng tr­êng nµy ®¶m b¶o r»ng hä sÏ nªn gäi ®iÖn hoÆc göi th­ ®iÖn tö cho c¸c tr­êng ®Ó ®¶m b¶o r»ng xem xÐt nh­ nhau ®èi víi hå s¬ theo MÉu ®¬n chung vµ hå s¬ cña hä ®· nhËn ®­îc bé hå s¬ cña b¹n vµ r»ng hä ®· cã ®Çy ®ñ mäi thø riªng hä. Mét b¶n sao cña mÉu ®¬n ®ã cã thÓ t¶i xuèng tõ trang hä yªu cÇu. L­u b¶n sao hå s¬ vµ tµi liÖu cña b¹n ®Ò phßng tr­êng Web trªn vµ cã thÓ ®­îc cung cÊp t¹i Trung t©m th«ng tin hoÆc T­ hîp hå s¬ cña b¹n bÞ mÊt trong qu¸ tr×nh göi th­. B¹n sÏ c¶m thÊy vÊn gi¸o dôc Hoa Kú ë n­íc b¹n. CÇn bao nhiªu th× b¹n cã thÓ lµm an t©m v× biÕt r»ng b¹n cã thÓ nép mét bé hå s¬ kh¸c nhanh chãng, bÊy nhiªu b¶n sao vµ göi chóng tíi bao nhiªu tr­êng chÊp nhËn nÕu ®iÒu nµy x¶y ra. mÉu ®¬n chung nµy tïy thÝch. Ng­êi ta ®· chØ ra r»ng mÆc dï MÉu ®¬n chung ®¬n gi¶n hãa quy tr×nh xin häc ®¹i häc, song mét mÉu TuyÓn sinh gi÷a kú ®¬n chuÈn cã thÓ kh«ng cho phÐp b¹n ®iÒu chØnh hå s¬ cña m×nh cho phï hîp víi nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña tõng tr­êng. Mçi NhiÒu tr­êng ®¹i häc chÊp nhËn cho nhËp häc vµo bÊt cø häc kú mÉu ®¬n cã liÖt kª c¸c tr­êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng tham gia cïng nµo. §èi víi nh÷ng tr­êng ho¹t ®éng theo lÞch häc kú, viÖc tuyÓn víi ®Þa chØ vµ th«ng tin tuyÓn sinh cña hä. sinh gi÷a kú ®«i khi diÔn ra vµo th¸ng 1. Nh÷ng tr­êng sö dông hÖ thèng quý (3 häc kú) cã thÓ cho tuyÓn sinh vµo c¶ kú mïa ®«ng ChÊp nhËn (th¸ng 1) vµ kú mïa xu©n (th¸ng 3). Ngµy chÝnh x¸c tïy thuéc vµo tõng tr­êng. Thêi h¹n cho viÖc tuyÓn sinh gi÷a kú th­êng lµ 6 ®Õn NÕu b¹n cã kÕ ho¹ch b¾t ®Çu häc vµo th¸ng 9, b¹n sÏ nhËn 9 th¸ng tr­íc khi nhËp häc. NÕu b¹n xin häc vµo th¸ng 1, b¹n nªn ®­îc tin tõ c¸c tr­êng mµ b¹n xin häc vµo kho¶ng gi÷a th¸ng 4 tiÕn hµnh c¸c kú thi s¬ tuyÓn Ýt nhÊt lµ 6 th¸ng tr­íc ®ã. cña n¨m ®ã. C¸c tr­êng ®· ®ång ý nhËn b¹n cã thÓ yªu cÇu b¹n göi tiÒn ký quü nÕu b¹n muèn chÊp nhËn lêi ®Ò nghÞ cña hä. Hä Pháng vÊn cã thÓ sÏ ®Æt ra mét thêi h¹n mµ hä sÏ gi÷ chç cho b¹n. NÕu b¹n nhËn ®­îc nhiÒu h¬n mét lêi chÊp thuËn, h·y viÕt cho c¸c tr­êng Mét sè tr­êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng ë Hoa Kú cã thÓ pháng vÊn mµ b¹n kh«ng chän ®Ó hä cã thÓ chuyÓn ®Ò nghÞ chÊp thuËn cho øng viªn ë ngoµi Hoa Kú. Nh÷ng cùu sinh viªn cña tr­êng t×nh cê nh÷ng sinh viªn vÉn cßn ®ang trong danh s¸ch chê. B¹n còng ë mét n­íc cô thÓ nµo ®ã th­êng lµ ng­êi tiÕn hµnh pháng vÊn. nªn göi tr¶ GiÊy chøng nhËn ®ñ t­ c¸ch nhËn thÞ thùc sinh viªn C¸c sinh viªn quèc tÕ kh«ng ph¶i chÞu thiÖt thßi nÕu nh­ hä kh«ng mµ b¹n kh«ng sö dông cho nh÷ng tr­êng ®ã. C¸c tr­êng th­êng thÓ tham gia pháng vÊn. Tuy nhiªn, nÕu b¹n ®­îc cho c¬ héi cã mét göi th«ng tin vÒ chç ë, b¶o hiÓm y tÕ vµ ®Þnh h­íng vµo thêi cuéc pháng vÊn t¹i n­íc m×nh th× ®õng bá lì nã; ®ã lµ mét c¬ héi ®iÓm nµy. tèt ®Ó thùc hµnh kü n¨ng giao tiÕp cña b¹n, häc hái thªm vÒ tr­êng trùc tiÕp tõ nh÷ng cùu sinh viªn, vµ hái bÊt kú c©u hái nµo b¹n cã. Tãm t¾t néi dung MÉu ®¬n xin häc chung • H·y quyÕt ®Þnh xem nh÷ng tr­êng nµo b¹n quan t©m vµ viÕt th­ hoÆc göi th­ ®iÖn tö cho Tr­ëng phßng TuyÓn sinh ®¹i MÉu ®¬n ®­îc chuÈn hãa nµy ®­îc cung cÊp trªn trang Web häc quèc tÕ ®Ó biÕt th«ng tin vµ ®­îc cung cÊp mÉu hå s¬. http://www.commonapp.org, vµ ®­îc sö dông bëi trªn 130 • §¨ng ký c¸c kú thi s¬ tuyÓn cµng sím cµng tèt.
 16. 88 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 9: Qu¸ tr×nh xin häc: thêi gian biÓu vµ... 89 • §äc tÊt c¶ c¸c tµi liÖu tuyÓn sinh thËt kü. • Thu xÕp ®Ó tr­êng phæ th«ng hoÆc ®¹i häc hiÖn thêi cña b¹n cung cÊp lý lÞch häc tËp vµ th­ giíi thiÖu cho tõng tr­êng ®¹i Ch­¬ng 9 häc t¹i Hoa Kú. Trao ®æi trùc tiÕp víi tõng v¨n phßng tuyÓn sinh nÕu b¹n gÆp khã kh¨n trong viÖc cã ®­îc nhiÒu b¶n chøng tõ chÝnh thøc tõ ®Êt n­íc b¹n. • Hoµn thµnh vµ göi toµn bé hå s¬ xin häc tíi c¸c tr­êng tr­íc QU¸ TR×NH XIN HäC: h¹n chãt cña hä. THêI GIAN BIÓU C¸c trang Web h÷u Ých NhiÒu trang Web vÒ t×m kiÕm tr­êng còng bao gåm c¶ lêi Vµ DANH MôC khuyªn ®Ó xin häc thµnh c«ng vµ ®­êng dÉn ®Õn c¸c mÉu ®¬n xin häc trªn m¹ng: http://www.collegeboard.org C¤NG VIÖC http://www.collegenet.com http://www.collegeview.com D­íi ®©y lµ gîi ý thêi gian biÓu cho viÖc xin häc t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc ë Hoa Kú. §«i khi cã thÓ hoµn thµnh tiÕn tr×nh nµy nhanh h¬n, song b¹n cã thÓ cã kh¶ n¨ng lùa chän tr­êng h¹n chÕ h¬n nhiÒu. Lªn kÕ ho¹ch tõ sím cho b¹n ®ñ thêi gian ®Ó thµnh c«ng trong viÖc xin häc t¹i nh÷ng tr­êng mµ b¹n chän. 12 §ÕN 18 TH¸NG TR¦íC khi b¾t ®Çu n¨m häc mµ b¹n hy väng sÏ vµo häc, h·y b¾t ®Çu c©n nh¾c, t×m kiÕm vµ lµm nh÷ng viÖc sau: • Nh÷ng lý do khiÕn b¹n muèn häc ë Hoa Kú lµ g×?
 17. 90 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 9: Qu¸ tr×nh xin häc: thêi gian biÓu vµ... 91 • Nh÷ng tr­êng ®¹i häc nµo sÏ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña b¹n? • Tham dù c¸c kú thi tuyÓn sinh cÇn thiÕt. • B¹n cã cÇn hç trî tµi chÝnh kh«ng? • T×m hiÓu thêi h¹n chãt cña viÖc xin häc vµ xin hç trî tµi Th¸ng 1 - 4 chÝnh. §iÒu nµy sÏ t¸c ®éng ®Õn thêi ®iÓm b¹n tham dù c¸c • CÇn nép hå s¬ tr­íc h¹n chãt cña c¸c tr­êng; Xin l­u ý r»ng kú thi ®· ®­îc chuÈn hãa cÇn cã ®Ó ®­îc tuyÓn sinh bëi v× mèc thêi gian nµy lµ cho nh÷ng kú tuyÓn sinh th«ng th­êng kÕt qu¶ c¸c kú thi ®ã ph¶i ®­îc göi tíi v¨n phßng tuyÓn sinh - nh÷ng thêi h¹n tuyÓn sinh sím sÏ cßn sím h¬n n÷a. kh«ng muén qu¸ nh÷ng thêi h¹n chãt nãi trªn. B¹n nªn tham dù c¸c kú thi tr­íc khi nép hå s¬ xin häc t¹i c¸c tr­êng. Th¸ng 4 - 6 • §¨ng ký tham gia c¸c kú thi tiªu chuÈn nÕu c¸c tr­êng mµ b¹n xin häc yªu cÇu. • NhËn ®­îc th­ chÊp thuËn hoÆc tõ chèi. QuyÕt ®Þnh xem • B¾t ®Çu thu hÑp chän lùa cña b¹n vµo kho¶ng 10 ®Õn 20 tr­êng. theo häc ë tr­êng ®¹i häc nµo, b¸o cho v¨n phßng tuyÓn sinh 12 TH¸NG TR¦íC khi nhËp häc, hoµn thµnh nh÷ng viÖc sau vÒ quyÕt ®Þnh cña b¹n, hoµn thµnh vµ göi l¹i tÊt c¶ c¸c mÉu (nh÷ng th¸ng nªu ra ë ®©y chØ lµ ­íc tÝnh, dùa trªn viÖc nhËp häc ®¬n mµ hä yªu cÇu. vµo mïa thu): • Göi th­ tõ chèi tíi c¸c tr­êng mµ b¹n kh«ng chän. • S¾p xÕp tµi chÝnh: thu xÕp chuyÓn kho¶n tíi mét ng©n hµng Th¸ng 8 ë Hoa Kú; §¶m b¶o r»ng b¹n cã tiÒn ®Ó ®i l¹i vµ trang tr¶i chi phÝ khi ®Õn n¬i. • Liªn hÖ víi c¸c tr­êng ®Ó lÊy tµi liÖu giíi thiÖu vµ mÉu ®¬n • Hoµn tÊt viÖc thu xÕp chç ë vµ b¶o hiÓm y tÕ víi tr­êng ®¹i xin häc vµ xin hç trî tµi chÝnh. häc cña b¹n. • LÊy mÉu ®¨ng ký thi c¸c kú thi TOEFL, SAT I vµ SAT II nÕu cÇn thiÕt. Th¸ng 6 - 8 Th¸ng 9 - 12 • Tíi §¹i sø qu¸n hoÆc L·nh sù qu¸n Hoa Kú gÇn nhÊt ®Ó xin thÞ thùc khi nhËn ®­îc mÉu ®¬n I-20 vµ sím tr­íc ngµy b¹n • §Ò nghÞ tr­êng cña b¹n cÊp cho mét b¶n lý lÞch häc tËp lªn ®­êng (xem Ch­¬ng 11, “Xin thÞ thùc sinh viªn”, trong tµi chÝnh thøc. liÖu nµy). • Nhê gi¸o viªn cña b¹n viÕt th­ giíi thiÖu. • Thu xÕp viÖc ®i l¹i. • Nép hå s¬ xin häc hoµn chØnh (®Ó xin häc còng nh­ xin hç • Liªn hÖ víi V¨n phßng Sinh viªn Quèc tÕ t¹i tr­êng ®¹i häc trî tµi chÝnh). cña b¹n ®Ó th«ng b¸o chi tiÕt vÒ kÕ ho¹ch ®Õn n¬i cña b¹n, vµ • KiÓm tra l¹i xem lý lÞch häc tËp vµ th­ giíi thiÖu ®· ®­îc göi x¸c nhËn chi tiÕt vÒ bÊt kú ho¹t ®éng ®Þnh h­íng nµo cho ®i ch­a. sinh viªn míi do tr­êng tæ chøc.
 18. 92 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 10: ChuyÓn tiÕp sang mét tr­êng ®¹i häc... 93 S½n sµng lªn ®­êng Mét khi b¹n biÕt r»ng m×nh s¾p sang häc t¹i Hoa Kú, b¹n cã thÓ Ch­¬ng 10 sÏ cã rÊt nhiÒu c©u hái vÒ thÞ thùc, n¬i ¨n ë, b¶o hiÓm y tÕ, ng©n hµng, häc tËp nh­ thÕ nµo, vµ c¸c th«ng tin “tr­íc khi lªn ®­êng” kh¸c. Xem Ch­¬ng 11 vµ 12 trong tµi liÖu nµy ®Ó biÕt thªm th«ng tin, vµ tham kh¶o QuyÓn 4 trong bé s¸ch nµy - S½n sµng lªn ®­êng: CHUYÓN TIÕP SANG Th«ng tin cÇn thiÕt khi sèng vµ häc tËp ë Hoa Kú, cã t¹i trang Web http://educationusa.state.gov MéT TR¦êNG §¹I HäC ë Hoa Kú HÇu hÕt c¸c Trung t©m th«ng tin hoÆc T­ vÊn gi¸o dôc Hoa Kú ®Òu tiÕn hµnh nh÷ng buæi tr×nh bµy vÒ ®Þnh h­íng tr­íc khi lªn ®­êng vµo mïa hÌ, vµ mét sè Trung t©m cã thÓ cßn tæ chøc nh÷ng buæi nh­ thÕ vµo gi÷a n¨m. H·y liªn l¹c víi trung t©m gÇn nhÊt ®Ó biÕt ch­¬ng tr×nh cña hä vµ ®Æt chç tham gia nh÷ng sù kiÖn bæ Ých Mét ®Æc ®iÓm hÊp dÉn cña hÖ thèng gi¸o dôc ®¹i häc ë Hoa Kú nµy. Mét sè trung t©m cã thÓ thu phÝ cho dÞch vô nµy. lµ b¹n cã thÓ chuyÓn tiÕp tõ tr­êng nµy sang tr­êng kh¸c trong qu¸ tr×nh häc ®Ó lÊy mét b»ng cÊp. TÝnh linh ho¹t cña hÖ thèng häc tr×nh t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc t¹i Hoa Kú cho phÐp häc tr×nh ®· thùc hiÖn ë mét tr­êng ®­îc c«ng nhËn ë mét tr­êng kh¸c, víi ®iÒu kiÖn ®¸p øng ®­îc mét sè tiªu (1) chÝ. Vµo th¸ng 9 hµng n¨m cã trªn 1 triÖu sinh viªn chuyÓn tiÕp sang mét tr­êng míi vµ cßn thªm mét sè sinh viªn n÷a chuyÓn tiÕp gi÷a kú vµo ®Çu häc kú mïa xu©n. Trong sè ®ã cã nhiÒu sinh viªn chuyÓn tiÕp tõ c¸c tr­êng cao ®¼ng céng ®ång sang tr­êng ®¹i häc hÖ 4 n¨m ®Ó hoµn thµnh mét b»ng
 19. 94 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 10: ChuyÓn tiÕp sang mét tr­êng ®¹i häc... 95 cö nh©n (xem Ch­¬ng 3 ®Ó biÕt thªm th«ng tin vÒ c¸c tr­êng cao cïng vÒ t×nh h×nh chuyÓn tiÕp cña b¹n. ®¼ng céng ®ång). C¸c sinh viªn kh¸c khëi ®Çu t¹i mét tr­êng hÖ 4 Sinh viªn cã thÓ thÊy mét sè khãa häc t¹i tr­êng cò bÞ “mÊt ®i” n¨m, song v× nh÷ng lý do c¸ nh©n, häc vÊn hoÆc tµi chÝnh mµ quyÕt trong qu¸ tr×nh chuyÓn tiÕp. Hä th­êng cÇn thªm thêi gian ®Ó tèt ®Þnh chuyÓn tiÕp sang mét tr­êng theo hÖ 4 n¨m kh¸c. Mét sè Ýt nghiÖp hoÆc cÇn ph¶i häc thªm vµo mïa hÌ vµ t¨ng c­êng khèi chuyÓn tiÕp tõ mét tr­êng ë ngoµi n­íc Hoa Kú vµo mét tr­êng l­îng bµi häc nÕu hä muèn tèt nghiÖp ®óng thêi gian. Ngoµi ra, bªn trong n­íc Hoa Kú. Th«ng tin trong ch­¬ng nµy ®­îc ®­a ra hÇu hÕt c¸c tr­êng cã mét sè tèi ®a c¸c häc tr×nh cã thÓ ®­îc nh»m gióp b¹n hiÓu h¬n vÒ nh÷ng khã kh¨n liªn quan vµ gióp b¹n chuyÓn sang tõ tr­êng kh¸c. H·y liªn hÖ trùc tiÕp víi tr­êng hoÆc tiÕn hµnh qu¸ tr×nh chuyÓn tiÕp mét c¸ch thuËn lîi nhÊt. sö dông c¸c tµi liÖu tham kh¶o cã t¹i Trung t©m t­ vÊn hoÆc Th«ng HÇu hÕt c¸c tr­êng ®Òu muèn sinh viªn ph¶i hoµn thµnh mét tin gi¸o dôc Hoa Kú cña b¹n ®Ó biÕt thªm th«ng tin vÒ c¸c chÝnh n¨m häc tr­íc khi hä chuyÓn sang häc t¹i tr­êng míi, song yªu cÇu s¸ch chuyÓn tiÕp cô thÓ. nµy còng thay ®æi tïy theo tr­êng. Ngoµi ra, hÇu hÕt c¸c tr­êng ®¹i Sinh viªn th­êng ph¶i tham dù 3 lo¹i m«n häc chÝnh ®Ó cã ®­îc häc cã mét yªu cÇu häc t¹i tr­êng 2 n¨m tr­íc khi tèt nghiÖp. §iÒu b»ng cÊp cña Hoa Kú: C¸c m«n häc ®¹i c­¬ng b¾t buéc, c¸c m«n nµy cã nghÜa lµ b¹n ph¶i dµnh Ýt nhÊt 2 n¨m häc t¹i tr­êng ®ã ®Ó häc chuyªn ngµnh b¾t buéc vµ c¸c m«n häc tïy chän (xem Ch­¬ng ®­îc tèt nghiÖp vµ nhËn b»ng mµ tr­êng ®ã cÊp. ViÖc chuyÓn tiÕp 2 ®Ó biÕt thªm th«ng tin vÒ c¸c lo¹i m«n häc nµy). C¸c m«n häc sau 3 n¨m häc trë nªn khã kh¨n h¬n song còng cßn tïy tr­êng. ®­îc chuyÓn sang tõ tr­êng ban ®Çu tíi tr­êng míi ph¶i khíp vµo Nh×n chung, hÇu hÕt c¸c sinh viªn chuyÓn tiÕp ®Òu ®ang häc n¨m mét trong ba lo¹i trªn nÕu muèn ®­îc tÝnh vµo trong nh÷ng m«n thø 2 hoÆc thø 3 khi hä tíi ng«i tr­êng míi. häc yªu cÇu cho b»ng cÊp ®ã. Nh÷ng phÇn d­íi ®©y gi¶i thÝch c¸ch thøc vËn hµnh cña qu¸ tr×nh nµy trªn thùc tÕ. ChuyÓn häc tr×nh ChuyÓn tiÕp gi÷a c¸c tr­êng cña Hoa Kú Khi chän tr­êng mµ b¹n muèn chuyÓn sang, h·y c©n nh¾c xem Do c¸c m«n häc ®¹i c­¬ng b¾t buéc ë nhiÒu tr­êng cña Hoa Kú cã bao nhiªu m«n häc b¹n ®· häc sÏ ®­îc chuyÓn tiÕp tõ tr­êng gièng nhau nªn sinh viªn chuyÓn tiÕp tõ tr­êng nµy sang tr­êng hiÖn t¹i sang tr­êng míi cña b¹n. HÖ thèng c«ng nhËn nh÷ng m«n kh¸c ë Hoa Kú cã nhiÒu kh¶ n¨ng nhÊt trong viÖc ®­îc c«ng nhËn häc ®· hoµn thµnh t¹i tr­êng ban ®Çu ®­îc gäi lµ “chuyÓn häc vµ chuyÓn tiÕp c¸c khãa häc cña hä mét c¸ch dÔ dµng. tr×nh”. ChÝnh s¸ch vµ thñ tôc liªn quan ®Õn viÖc chuyÓn häc tr×nh kh¸c nhau rÊt nhiÒu gi÷a c¸c tr­êng. ChuyÓn tiÕp c¸c m«n häc b¾t buéc ®èi víi mét m«n chuyªn ngµnh cã lÏ phøc t¹p h¬n, ®Æc biÖt nÕu nh­ b¹n ®ang t×m c¸ch C¸c tr­êng x¸c ®Þnh nh÷ng khãa häc mµ hä sÏ c«ng nhËn trªn chuyÓn tiÕp nh÷ng m«n häc cña mét chuyªn ngµnh mµ tr­êng míi c¬ së lý lÞch häc tËp cña b¹n vµ c¸c th«ng tin kh¸c mµ b¹n cã thÓ kh«ng ®µo t¹o (vÝ dô, t×m c¸ch chuyÓn m«n häc Kinh doanh sang ph¶i cung cÊp vÒ ng«i tr­êng ban ®Çu cña m×nh, ®Ò c­¬ng, ch­¬ng mét tr­êng kh«ng cã m«n häc Kinh doanh). §«i khi c¸c m«n häc tr×nh häc, v.v... MÆc dï c¸c tr­êng th­êng cã thÓ cho b¹n biÕt mét cña mét m«n chuyªn ngµnh nhÊt ®Þnh cã thÓ kh«ng ®¸p øng ®­îc con sè ­íc chõng kh«ng chÝnh thøc t¹i thêi ®iÓm hä cÊp th­ chÊp yªu cÇu cho cïng chuyªn ngµnh ®ã ë tr­êng míi chuyÓn ®Õn. nhËn cho b¹n, song th­êng th× b¹n ph¶i ®îi cho ®Õn khi b¹n tíi Tr­êng míi thËm chÝ cã thÓ yªu cÇu b¹n häc tÊt c¶ c¸c m«n häc b¾t tr­êng vµ gÆp tr­ëng khoa ®Ó cã b¶n ®¸nh gi¸ chÝnh thøc cuèi buéc ®èi víi chuyªn ngµnh ®ã ë tr­êng nµy. C¸c m«n häc kh«ng
 20. 96 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 10: ChuyÓn tiÕp sang mét tr­êng ®¹i häc... 97 ®­îc chÊp nhËn tÝnh vµo c¸c m«n häc ®¹i c­¬ng b¾t buéc hoÆc lªn kÕ ho¹ch lÞch häc vµ häc c¸c m«n ®­îc chØ râ lµ “c¸c m«n chuyªn ngµnh cã thÓ ®­îc chÊp nhËn lµm häc tr×nh cho c¸c m«n tù ®­îc phÐp chuyÓn” (xem Ch­¬ng 3 ®Ó biÕt thªm th«ng tin vÒ chän. Tuy nhiªn, nÕu nh­ kh«ng thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã th× hoÆc lµ c¸c tr­êng cao ®¼ng céng ®ång). kh«ng cã häc tr×nh chuyÓn tiÕp nµo ®­îc c«ng nhËn, hoÆc lµ tr­êng • B¹n cã thÓ yªu cÇu mét tr­êng xem xÐt l¹i quyÕt ®Þnh cña hä míi cã thÓ nãi víi b¹n r»ng tr­êng sÏ c«ng nhËn häc tr×nh chuyÓn vÒ c¸c häc tr×nh ®­îc chuyÓn. §«i lóc mét b¶n lý lÞch häc tËp tiÕp cho nh÷ng khãa häc nµy. Song häc tr×nh ®ã kh«ng thÓ ®­îc hoÆc m« t¶ m«n häc cung cÊp kh«ng ®ñ th«ng tin ®Ó cho tÝnh vµo c¸c m«n häc b¾t buéc ®Ó b¹n ®­îc tèt nghiÖp. Trong qu¸ phÐp mét tr­êng cã thÓ c«ng nhËn häc tr×nh; Cung cÊp thªm tr×nh b¹n th¶o luËn víi mét tr­êng vÒ sè l­îng häc tr×nh chuyÓn th«ng tin cã thÓ gióp hä ra quyÕt ®Þnh cã lîi cho b¹n. tiÕp b¹n sÏ nhËn ®­îc, ®iÒu quan träng lµ kiÓm tra vµ hiÓu râ sù t¸ch biÖt gi÷a viÖc c«ng nhËn häc tr×nh chung chung v× môc ®Ých ChuyÓn tíi tõ tr­êng kh«ng thuéc hÖ thèng gi¸o dôc cña Hoa Kú chuyÓn tr­êng vµ viÖc chÊp nhËn häc tr×nh ®Ó tÝnh vµo c¸c m«n häc b¾t buéc nh»m tèt nghiÖp víi b»ng cÊp trong mét ngµnh häc nhÊt Mçi n¨m cã nh÷ng sinh viªn chuyÓn tíi tõ c¸c n­íc kh¸c vµo c¸c ®Þnh. Trong tr­êng hîp ®Çu tiªn, cÇn ph¶i lµm râ h¬n n÷a, b¹n cã ch­¬ng tr×nh häc lÊy b»ng cña Hoa Kú vµ thµnh c«ng trong viÖc tiÕp thÓ biÕt ch¾c ch¾n nh÷ng m«n häc nµo vµ häc tr×nh nµo b¹n cã thÓ tôc hoµn thµnh b»ng cÊp cña hä. Tuy nhiªn, hÖ thèng b»ng cÊp ë nh÷ng ¸p dông tõ ng«i tr­êng hiÖn t¹i cña m×nh ®Ó ®¸p øng nh÷ng m«n n­íc kh¸c rÊt hiÕm khi phï hîp víi cÊu tróc cña c¸c khãa häc ë Hoa häc b¾t buéc ®èi víi mét chuyªn ngµnh nhÊt ®Þnh (vÝ dô nh­ To¸n Kú, khiÕn cho qu¸ tr×nh chuyÓn tr­êng trë nªn phøc t¹p h¬n. VÝ dô, häc hay LÞch sö ch¼ng h¹n) t¹i tr­êng b¹n chuyÓn ®Õn. nÕu t¹i ®Êt n­íc cña m×nh b¹n chØ häc mét chñ ®Ò ®Ó cã b»ng cÊp, th× c¸c m«n mµ b¹n häc sÏ kh«ng phï hîp víi nh÷ng chñ ®Ò ®a d¹ng mµ Cuèn CÈm nang ®¹i häc cho sinh viªn chuyÓn tr­êng(2) cã nªu mét sinh viªn ®¹i häc ë Hoa Kú ph¶i häc ®Ó ®¸p øng ®­îc c¸c khãa häc nh÷ng gîi ý vÒ c¸ch thøc sinh viªn cã thÓ chuyÓn tiÕp ®­îc tèi ®a ®¹i c­¬ng b¾t buéc cña m×nh. C¸c lo¹i tr­êng ë nh÷ng n­íc kh¸c còng nh÷ng häc tr×nh cña m×nh. C¸c lêi khuyªn bao gåm: kh«ng gièng nh­ ë Hoa Kú, vµ cßn nhiÒu ®iÓm kh¸c biÖt n÷a. • Häc tÊt c¶ c¸c m«n häc ®¹i c­¬ng b¾t buéc trong 2 n¨m häc Tr­êng míi cÇn ph¶i xem xÐt mét sè yÕu tè khi c«ng nhËn häc ®Çu cña b¹n. tr×nh ®èi víi nh÷ng m«n häc b¹n ®· thùc hiÖn t¹i mét tr­êng • Häc bÊt kú m«n häc c¬ b¶n b¾t buéc nµo cho chuyªn ngµnh kh«ng ph¶i ë Hoa Kú. Pat Parker, Trî lý Tr­ëng phßng TuyÓn sinh cña b¹n t¹i tr­êng cò, v× nh÷ng m«n häc nµy sÏ gióp b¹n sinh viªn quèc tÕ t¹i §¹i häc Bang Iowa(3) ®· chØ ra 3 yÕu tè mµ c¸c ®­îc chÊp nhËn vµo mét tr­êng kh¸c, ®Æc biÖt lµ khi chuyªn tr­êng ®¹i häc ë Hoa Kú th­êng xem xÐt: ngµnh cña b¹n cã tÝnh ganh ®ua cao. C¸c m«n häc c¬ b¶n • LiÖu tr­êng ®¹i häc hoÆc cao ®¼ng cña b¹n cã ®­îc c«ng ®iÒu kiÖn lµ nh÷ng m«n häc chuÈn bÞ b¾t buéc ph¶i cã tr­íc nhËn bëi Bé Gi¸o dôc ë ®Êt n­íc b¹n kh«ng? C¸c tr­êng ®¹i khi b¹n cã thÓ b¾t ®Çu ®i vµo b¶n th©n m«n chuyªn ngµnh. häc ë Hoa Kú th­êng t×m nh÷ng tr­êng ®­îc Bé Gi¸o dôc • Lªn kÕ ho¹ch häc ®a sè c¸c m«n häc b¾t buéc ®èi víi chuyªn c«ng nhËn; Tuy nhiªn, nÕu mét c¬ quan chÝnh quyÒn nµo ngµnh cña b¹n sau khi b¹n chuyÓn tíi ng«i tr­êng míi v× kh¸c c«ng nhËn tr­êng cña b¹n, th× b¹n vÉn cã thÓ ®­îc chÊp nh÷ng m«n häc nµy khã ®­îc phÐp chuyÓn sang h¬n. nhËn. C¸c quyÕt ®Þnh kh¸c nhau tïy theo tr­êng vµ th­êng • NÕu b¹n ®ang häc t¹i mét tr­êng cao ®¼ng céng ®ång, h·y phô thuéc vµo viÖc xÐt xem t×nh h×nh sÏ ra sao ®èi víi mét phèi hîp chÆt chÏ víi cè vÊn chuyªn m«n cña b¹n trong viÖc tr­êng t­¬ng tù t¹i Hoa Kú.
nguon tai.lieu . vn