Xem mẫu

 1. If you want to study in the united States Cuèn 1: Häc ®¹i häc
 2. Lêi nhµ xuÊt b¶n 5 LêI nhµ xuÊt b¶n Hoa Kú lµ n­íc cã nÒn gi¸o dôc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi, nÒn gi¸o dôc cã søc hót m¹nh mÏ kh«ng chØ häc sinh, sinh viªn, nghiªn cøu sinh ViÖt Nam mµ víi nhiÒu quèc gia kh¸c. Trong xu thÕ toµn cÇu hãa, hîp t¸c quèc tÕ më réng trªn nhiÒu lÜnh vùc ngo¹i giao, kinh tÕ, gi¸o dôc... nhiÒu b¹n trÎ ViÖt Nam muèn t×m hiÓu vÒ nÒn gi¸o dôc Hoa Kú, n¾m b¾t c¸c th«ng tin vµ c¬ héi häc tËp nh­ du häc ng¾n h¹n, ch­¬ng tr×nh häc tiÕng, häc ®¹i häc, cao häc vµ nghiªn cøu chuyªn ngµnh, häc nghÒ vµ kü thuËt... ViÖc kÌm theo trang Web hay Ên phÈm trong quyÓn s¸ch nµy chØ nh»m §­îc sù hîp t¸c tÝch cùc cña Phßng Th«ng tin - V¨n hãa, §¹i sø môc ®Ých cung cÊp thªm th«ng tin, chø kh«ng ®ång nghÜa víi viÖc Bé qu¸n Hoa Kú, Nhµ xuÊt b¶n Thanh Niªn xuÊt b¶n tiÕp 3 tËp trong bé Ngo¹i giao Hoa Kú khuyÕn nghÞ hay th«ng qua. §©y chØ lµ danh s¸ch c¸c s¸ch h÷u Ých thiÕt thùc: NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú, víi nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c vµ tin cËy: trang Web vµ c¸c Ên phÈm ®· ®­îc chän ra, do ®ã kh«ng nªn xem ®©y lµ TËp 1. Häc ®¹i häc mét danh s¸ch ®Çy ®ñ. TËp 3. Du häc ng¾n h¹n, ch­¬ng tr×nh häc tiÕng Anh, häc tõ xa vµ kiÓm ®Þnh The translation and publication of this book in the Vietnamese language TËp 4. S½n sµng lªn ®­êng: Th«ng tin cÇn thiÕt khi sèng vµ häc were made possible through the financial support of the Public Affairs tËp ë Hoa Kú. Section, Embassy of the United States of America in Hanoi. Xin tr©n träng giíi thiÖu cïng b¹n ®äc! S¸ch ®­îc dÞch vµ xuÊt b¶n b»ng tiÕng ViÖt víi sù ®ång ý vµ hç trî vÒ tµi chÝnh cña Phßng Th«ng tin - V¨n hãa §¹i sø qu¸n Hoa Kú t¹i ViÖt Nam. Nhµ xuÊt b¶n Thanh niªn
 3. 6 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú lêi nãi ®Çu 7 Kú, c¸c th«ng tin vÒ quy tr×nh cÊp chøng chØ vµ b»ng cÊp cho nh÷ng ng­êi chuyªn nghiÖp muèn häc lªn cao hay muèn hµnh nghÒ ë Hoa Kú. 3. Du häc ng¾n h¹n, ch­¬ng tr×nh häc tiÕng Anh, häc tõ xa vµ kiÓm ®Þnh: LêI nãi ®Çu Th«ng tin vÒ c¸c c¬ héi häc ë Hoa Kú trong vßng mét n¨m vµ kh¸i qu¸t vÒ viÖc häc ®Ó lÊy b»ng cÊp hay chøng chØ tõ bªn ngoµi n­íc Hoa Kú th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc tõ xa. Cuèn s¸ch nµy cßn cã c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c¸c tr­êng Häc ®¹i häc lµ mét trong sè bèn cuèn s¸ch ®¹i häc ë Hoa Kú. do Bé Ngo¹i giao Hoa Kú ph¸t hµnh nh»m 4. S½n sµng lªn ®­êng: Th«ng tin cÇn thiÕt khi sèng vµ häc tËp ë cung cÊp nh÷ng lêi khuyªn kh¸ch quan vµ thùc Hoa Kú: tÕ vÒ viÖc häc ë Hoa Kú cho c¸c häc gi¶ vµ Gióp b¹n lªn kÕ ho¹ch tõng b­íc ®Õn Hoa Kú sau khi b¹n ®· nh÷ng sinh viªn quèc tÕ cã triÓn väng. C¸c b¹n ®­îc nhËn vµo häc ë mét tr­êng ®¹i häc hay cao ®¼ng. Cuèn s¸ch cã thÓ download c¶ bèn cuèn s¸ch nµy tõ trang nµy cung cÊp cho b¹n nh÷ng lêi khuyªn quý gi¸ tõ viÖc nép ®¬n Web: http://educationusa.state.gov vµ lÊy c¸c xin thÞ thùc, chuyÓn sang Hoa Kú cho ®Õn nh÷ng ®iÒu ®ang chê b¶n copy cña quyÓn mét, hai vµ ba ë c¸c trung b¹n ë tr­êng häc. t©m t­ vÊn vµ th«ng tin gi¸o dôc trªn toµn thÕ giíi (xem trang 14 ®Ó t×m ®­îc trung t©m gÇn n¬i b¹n ë nhÊt). Bé s¸ch 4 quyÓn nµy bao gåm: 1. Häc ®¹i häc: C¸ch thøc chän lùa vµ nép ®¬n vµo c¸c ch­¬ng tr×nh lÊy b»ng cö nh©n vµ b»ng ®¹i c­¬ng, c¸c th«ng tin vÒ c¸c c¬ héi häc nghÒ vµ häc kü thuËt ë Hoa Kú. 2. Häc cao häc vµ nghiªn cøu chuyªn ngµnh: C¸ch thøc nghiªn cøu vµ nép ®¬n vµo c¸c ch­¬ng tr×nh th¹c sÜ, tiÕn sÜ vµ sau tiÕn sÜ ë Hoa
 4. 8 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú B¶n ®å n­íc Mü 9 B¶n ®å n­íc Mü
 5. 10 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú giíi thiÖu 11 Môc lôc giíi thiÖu Lêi nhµ xuÊt b¶n 5 ë Hoa Kú, hiÖn cã h¬n 3.600 tr­êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng cã c¸c Lêi nãi ®Çu 6 ch­¬ng tr×nh häc ®¹i häc. Con sè khæng lå nµy cho thÊy c¸c ch­¬ng Giíi thiÖu 11 tr×nh häc lu«n cã s½n ®¸p øng nhu cÇu cña mäi ng­êi. Nh­ng lµm Ch­¬ng 1 Gi¸o dôc ®¹i häc ë Hoa Kú 15 thÕ nµo ®Ó b¹n cã thÓ t×m thÊy ch­¬ng tr×nh häc tèt nhÊt dµnh cho m×nh? Cuèn s¸ch nµy kh«ng chØ ®em ®Õn cho b¹n nh÷ng kiÕn thøc Ch­¬ng 2 B»ng cö nh©n cña Hoa Kú 21 cÇn thiÕt ®Ó ®­a ra sù chän lùa ®óng ®¾n mµ cßn mang l¹i cho b¹n Ch­¬ng 3 C¸c tr­êng ®¹i häc céng ®ång 26 sù tù tin ®Ó chuÈn bÞ tèt cho viÖc ®¨ng ký häc. Ch­¬ng 4 Chän tr­êng tèt nhÊt cho b¹n 34 Ch­¬ng 5 C¸c yªu cÇu khi nhËp häc 51 T¹i sao l¹i häc ë Hoa Kú? Ch­¬ng 6 Nguån tµi chÝnh cho viÖc häc cña b¹n 59 Ch­¬ng 7 Häc bæng thÓ thao 70 D­íi ®©y míi chØ lµ mét vµi lý do t¹i sao h¬n 500.000(1) sinh viªn quèc tÕ tõ kh¾p n¬i trªn thÕ giíi muèn tiÕn xa h¬n trªn con ®­êng Ch­¬ng 8 ChuÈn bÞ ®Ó xin häc thµnh c«ng 75 häc vÊn ë Hoa Kú: Ch­¬ng 9 Qu¸ tr×nh xin häc 89 ChÊt l­îng: C¸c tr­êng cao ®¼ng ë Hoa Kú næi tiÕng trªn thÕ Ch­¬ng 10 ChuyÓn tiÕp sang mét tr­êng ®¹i häc giíi vÒ chÊt l­îng trang thiÕt bÞ, nguån lùc vµ ®éi ngò c¸n bé gi¶ng ë Hoa Kú 93 d¹y. C¸c hÖ thèng kiÓm ®Þnh ®¶m b¶o r»ng c¸c tr­êng ®Òu th­êng Ch­¬ng 11 Xin thÞ thùc sinh viªn 102 xuyªn duy tr× nh÷ng tiªu chuÈn nµy. Ch­¬ng 1 vµ 2 sÏ gi¶i thÝch vÒ Ch­¬ng 12 Cuéc sèng t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc ë Hoa Kú 108 hÖ thèng gi¸o dôc ®¹i häc ë Hoa Kú. Ch­¬ng 4 sÏ tËp trung vµo lo¹i Phô lôc Gi¶i thÝch thuËt ng÷ 114 h×nh kiÓm ®Þnh mµ b¹n nªn t×m kiÕm khi nép ®¬n vµo c¸c tr­êng Tµi liÖu tham kh¶o 119 ®¹i häc ë Hoa Kú. Lêi c¶m ¬n 122 Sù chän lùa: HÖ thèng gi¸o dôc ë Hoa Kú tèt nhÊt trªn thÕ giíi v× nã ®­a ra cho b¹n sù chän lùa vÒ tr­êng häc, vÒ m«i tr­êng x· héi vµ häc vÊn, vÒ nh÷ng yªu cÇu ®Çu vµo, vÒ ch­¬ng tr×nh häc vµ
 6. 12 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú giíi thiÖu 13 vÒ nh÷ng m«n häc mµ b¹n muèn chuyªn s©u. Ch­¬ng 4 vµ 5 sÏ gi¶i t«i. Trung t©m nµy lµ nguån th«ng tin ®Çu tiªn gióp t«i t×m thÝch nh÷ng yªu cÇu ®Çu vµo vµ h­íng dÉn b¹n trong qu¸ tr×nh hiÓu vÒ hÖ thèng gi¸o dôc ë Hoa Kú. S¸ch, t¹p chÝ vµ Internet chän lùa tr­êng phï hîp víi b¹n. ë trung t©m v« cïng h÷u Ých vµ nh©n viªn ë ®©y ®· tËn t×nh Gi¸ trÞ: Nh­ mét sù ®Çu t­ cho t­¬ng lai, c¸c chøng chØ ë Hoa gióp ®ì t«i thùc hiÖn ®­îc môc ®Ých cña m×nh”. Kú sÏ ®em l¹i cho b¹n nh÷ng gi¸ trÞ tuyÖt vêi, xøng ®¸ng víi sè tiÒn Sinh viªn Khoa Kinh doanh, ®Õn tõ Nga b¹n ®· bá ra. Sù ®a d¹ng vÒ møc häc phÝ vµ møc sèng céng víi mét sè gióp ®ì vÒ mÆt tµi chÝnh tõ phÝa tr­êng häc ®· gióp cho hµng §Ó cã thÓ chän ra ®­îc tr­êng tèt nhÊt dµnh cho b¹n vµ ®Ó ngh×n sinh viªn tr­íc b¹n ®ñ kh¶ n¨ng häc ®­îc ë Hoa Kú. chuÈn bÞ tèt viÖc ®¨ng ký nhËp häc, b¹n cÇn ph¶i cã quyÕt t©m vµ Ch­¬ng 6 vµ 7 sÏ cung cÊp c¸c th«ng tin vµ lêi khuyªn vÒ nh÷ng lªn kÕ ho¹ch cÈn thËn. Nh­ng hÇu nh­ bÊt kú n­íc nµo còng cã c¸c kho¶n chi phÝ vµ vÊn ®Ò tµi chÝnh cho viÖc häc ë Hoa Kú cña b¹n. chuyªn gia t­ vÊn, nh÷ng ng­êi hiÓu ®­îc nh÷ng nguyÖn väng cña TÝnh linh ho¹t: Mét trong nh÷ng ®Æc tÝnh næi bËt cña c¸c tr­êng b¹n vµ cã thÓ gióp ®ì b¹n. B¹n cã thÓ lÊy ®­îc c¸c th«ng tin vµ lêi ®¹i häc vµ cao ®¼ng ë Hoa Kú lµ tÝnh linh ho¹t trong sù chän lùa khuyªn vÒ viÖc häc ë Hoa Kú tõ m¹ng l­íi gåm h¬n 450 trung t©m c¸c khãa häc ë mét tr­êng cao ®¼ng hay ®¹i häc. Nh­ng quan t­ vÊn vµ th«ng tin gi¸o dôc Hoa Kú trªn toµn thÕ giíi. C¸c trung träng h¬n lµ sinh viªn cã thÓ chuyÓn tõ tr­êng nµy sang tr­êng t©m nµy lu«n s½n sµng cung cÊp cho c¸c b¹n c¸c th­ môc, chØ dÉn, kh¸c. Sau khi hoµn thµnh 2 n¨m ®Çu ®Ó lÊy b»ng ë mét tr­êng, c¸c t¹p chÝ vÒ tr­êng häc, th«ng tin vÒ c¸c bµi kiÓm tra ®Çu vµo vµ th«ng th­êng lµ tr­êng ®¹i häc céng ®ång, sinh viªn cã thÓ chuyÓn lu«n cã c¸c nhµ t­ vÊn gi¸o dôc cã kinh nghiÖm gióp ®ì b¹n vµ gia ®Õn häc ë mét tr­êng kh¸c. §iÒu nµy rÊt phæ biÕn ë Hoa Kú. ®×nh trong qu¸ tr×nh chän lùa, ®¨ng ký vµo häc c¸c tr­êng ë Hoa Ch­¬ng 3 vµ 10 sÏ giíi thiÖu vÒ c¸c tr­êng ®¹i häc céng ®ång vµ Kú. Mét sè trung t©m cßn ®øng ra tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o du häc. gi¶i thÝch c¸ch thøc chuyÓn tr­êng. C¸c trung t©m t­ vÊn vµ th«ng tin lu«n cung cÊp miÔn phÝ cho b¹n Còng trong cuèn s¸ch nµy, b¹n sÏ t×m thÊy sù trî gióp ®Ó chuÈn c¸c th«ng tin giíi thiÖu d­íi d¹ng h×nh ¶nh hay d­íi d¹ng bµi tr×nh bÞ tèt cho viÖc ®¨ng ký vµo häc ë c¸c tr­êng cao ®¼ng (Ch­¬ng 8 bµy theo nhãm, Internet vµ th­ viÖn ®éc lËp. ë mét sè trung t©m, vµ 9) vµ nh÷ng thñ tôc xin thÞ thùc (Ch­¬ng 11). Mét khi ®· ®­îc b¹n cã thÓ ph¶i tr¶ tiÒn cho nh÷ng dÞch vô kh¸c. chÊp nhËn vµo häc, b¹n sÏ muèn cã nh÷ng th«ng tin trî gióp vÒ nh÷ng ®iÒu ®ang chê khi b¹n ®Æt ch©n ®Õn n­íc Hoa Kú (Ch­¬ng “C¸c nhµ t­ vÊn gi¸o dôc ë trung t©m ®· gióp t«i lµm s¸ng 12). Cuèi cuèn s¸ch cã mét b¶ng tõ vùng, trong ®ã gi¶i thÝch mét tá nhiÒu vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc häc ë Hoa Kú vµ lu«n lu«n sè tõ vµ côm tõ mµ b¹n sÏ ph¶i gÆp th­êng xuyªn khi lµm ®¬n s½n sµng gióp ®ì. T«i còng ®· cã ®­îc nhiÒu th«ng tin vÒ c¸c ®¨ng ký xin vµo häc ë Hoa Kú. tr­êng cao ®¼ng vµ ®¹i häc cho sù lùa chän cña m×nh th«ng qua c¸c nguån tin tuyÖt vêi s½n cã”. Trung t©m t­ vÊn vµ th«ng tin gi¸o dôc Hoa Kú Sinh viªn Khoa T©m lý, ®Õn tõ Malaysia “T«i kh«ng biÕt ph¶i nãi nh­ thÕ nµo ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ TÊt c¶ c¸c trung t©m t­ vÊn vµ th«ng tin gi¸o dôc nµy ®Òu ®­îc hÕt sù gióp ®ì vµ ñng hé tõ phÝa trung t©m t­ vÊn dµnh cho hç trî tõ phÝa Bé Ngo¹i giao Hoa Kú nh»m môc ®Ých cung cÊp
 7. 14 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 1: gi¸o dôc ®¹i häc ë hoa kú 15 nh÷ng th«ng tin kh¸ch quan vÒ c¸c c¬ héi häc tËp ë Hoa Kú. Tuy nhiªn, tuú theo tõng n­íc, tªn cña c¸c trung t©m nµy còng nh­ c¸c tæ chøc ®iÒu hµnh c¸c trung t©m nµy hoµn toµn kh«ng gièng nhau. Ch­¬ng 1 §Ó t×m ®­îc trung t©m gÇn n¬i b¹n ®ang ë nhÊt, h·y liªn hÖ víi §¹i sø qu¸n hay L·nh sù qu¸n Hoa Kú gÇn n¬i b¹n ë hoÆc tham kh¶o danh s¸ch ë trang Web cña Bé Ngo¹i giao Hoa Kú: http://educa- tionusa.state.gov. GI¸O DôC §¹I HäC Chóc b¹n may m¾n khi nép ®¬n xin häc! ë Hoa Kú C¸c trang Web h÷u Ých B¶n trùc tuyÕn cña bé s¸ch NÕu b¹n muèn häc ë Hoa Kú: DÜ nhiªn, hÖ thèng gi¸o dôc ë Hoa Kú gÇn nh­ http://educationusa.state.gov hoµn toµn kh¸c víi hÖ thèng gi¸o dôc ë n­íc b¹n. Ch­¬ng nµy sÏ giíi thiÖu cho b¹n nh÷ng chøng chØ Th­ môc vÒ c¸c Trung t©m t­ vÊn vµ Th«ng tin gi¸o dôc Hoa Kú ë Hoa Kú, c¸c lo¹i tr­êng vµ nh÷ng quy ®Þnh trªn toµn thÕ giíi: http://educationusa.state.gov còng nh­ nh÷ng vÊn ®Ò mµ b¹n sÏ gÆp ph¶i nÕu b¹n muèn häc ë mét tr­êng ®¹i häc hay Chó thÝch: cao ®¼ng ë Hoa Kú. (1) Open Doors 2000: Open Doors on the Web, http://opendoorsweb.org/. ViÖn Gi¸o dôc Quèc tÕ, New York, N.Y. Ph©n biÖt cao ®¼ng, ®¹i häc vµ viÖn C¸c tr­êng cÊp chøng chØ ë Hoa Kú ®Òu cã thÓ ®­îc gäi b»ng mét trong 3 tªn trªn nªn cao ®¼ng vµ viÖn kh«ng hÒ cã nghÜa thÊp kÐm g× so víi ®¹i häc. Th«ng th­êng, c¸c tr­êng cao ®¼ng cã quy m« nhá h¬n vµ chØ cÊp chøng chØ ®¹i häc, trong khi ®ã c¸c tr­êng ®¹i häc cÊp c¶ c¸c chøng chØ cao häc. C¸c tõ “tr­êng häc”, “cao ®¼ng” vµ “®¹i häc” sÏ ®­îc dïng linh ho¹t trong suèt cuèn s¸ch nµy. Mét viÖn th­êng chuyªn vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh cÊp chøng chØ theo tõng nhãm lÜnh vùc. V× vËy b¹n còng sÏ gÆp nh÷ng ch­¬ng tr×nh cÊp chøng chØ cña c¸c viÖn nh­ ViÖn Kü thuËt, ViÖn Thêi trang, ViÖn Mü thuËt vµ ThiÕt kÕ, v.v...
 8. 16 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 1: gi¸o dôc ®¹i häc ë hoa kú 17 Trong mçi tr­êng cao ®¼ng hay ®¹i häc, b¹n sÏ thÊy cã nhiÒu ng«n ng÷ vµ c¸c m«n khoa häc x· héi vµ tù nhiªn. Sau ®ã, hä chän khoa nh­ Khoa Mü thuËt vµ Khoa häc hay Khoa Kinh doanh. Mçi mét m«n ®Ó häc chuyªn s©u (®­îc gäi lµ chuyªn ngµnh) vµ dµnh khoa sÏ phô tr¸ch vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh cÊp chøng chØ do tr­êng cao kho¶ng 25 - 50% tæng sè thêi gian häc cña hä cho lÜnh vùc chuyªn s©u ®¼ng hay ®¹i häc ®­a ra trong lÜnh vùc häc ®ã. nµy. Ngay c¶ nh÷ng ng­êi kh«ng theo ch­¬ng tr×nh häc khoa häc x· héi vµ tù nhiªn mµ dù ®Þnh häc chuyªn s©u mét chuyªn ngµnh nh­ B»ng cö nh©n vµ b»ng cao ®¼ng chÕ t¹o, còng ®­îc yªu cÇu dµnh kho¶ng 25% tæng sè thêi gian häc cho khoa häc nh©n v¨n, khoa häc x· héi ®Ó bæ sung cho ch­¬ng tr×nh Th«ng th­êng, b¹n ph¶i mÊt 4 n¨m ®Ó lÊy ®­îc b»ng cö nh©n häc cña hä. T­¬ng tù nh­ vËy, mét sinh viªn muèn hoµn thµnh nh­ng cã mét sè sinh viªn cã thÓ hoµn thµnh b»ng cö nh©n sím ch­¬ng tr×nh chuyªn s©u vÒ lÞch sö ®­îc yªu cÇu ph¶i häc mét sè h¬n hoÆc muén h¬n thêi gian ®ã. §èi víi b»ng cao ®¼ng, b¹n cÇn 2 khãa häc vÒ to¸n vµ cã thÓ lµ c¸c m«n khoa häc tù nhiªn kh¸c. n¨m ®Ó hoµn thµnh. C¸c ch­¬ng tr×nh häc ®Ó lÊy b»ng cao ®¼ng cã thÓ lµ c¸c ch­¬ng tr×nh “cuèi cïng”, tøc lµ nã sÏ gióp b¹n cã ®­îc Gi¸o dôc nghÒ nghiÖp mét chuyªn m«n cô thÓ khi tèt nghiÖp, hoÆc chØ lµ ch­¬ng tr×nh “chuyÓn giao”, t­¬ng ®­¬ng víi 2 n¨m ®Çu cña mét ch­¬ng tr×nh Gi¸o dôc nghÒ nghiÖp (cã nghÜa lµ ®Þnh h­íng ngµnh nghÒ) ®­îc häc lÊy b»ng cö nh©n vµ th­êng lµ dùa trªn nh÷ng m«n khoa häc ®­a vµo hÖ thèng gi¸o dôc ®¹i häc cña Hoa Kú. C¸c tr­êng ®¹i häc x· héi vµ tù nhiªn. Víi sù chän lùa thø hai, b¹n cã thÓ chuyÓn tiÕp lín th­êng bao gåm c¸c tr­êng cao ®¼ng khoa häc x· héi, tù nhiªn lªn n¨m thø 3 trong mét ch­¬ng tr×nh cö nh©n 4 n¨m. C¸c ch­¬ng vµ mét sè tr­êng ®µo t¹o chuyªn ngµnh nh­ kinh doanh, n«ng tr×nh cÊp b»ng cao ®¼ng ®­îc d¹y t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc 2 n¨m hay nghiÖp, y, luËt vµ b¸o chÝ. C¸c viÖn c«ng nghÖ th­êng tËp trung vµo cßn gäi lµ ®¹i häc céng ®ång hay s¬ cÊp (tham kh¶o d­íi ®©y). C¸c c¸c m«n khoa häc ®èi víi mäi ch­¬ng tr×nh häc lÊy b»ng mµ hä tæ tr­êng cao ®¼ng vµ ®¹i häc 4 n¨m cã c¸c ch­¬ng tr×nh cö nh©n vµ chøc. C¸c b¹n cã thÓ t×m thªm th«ng tin vÒ ®µo t¹o nghÒ nghiÖp trong rÊt Ýt tr­êng cã c¸c ch­¬ng tr×nh cÊp b»ng cao ®¼ng. QuyÓn 2 cña bé s¸ch nµy - Häc cao häc vµ nghiªn cøu chuyªn ngµnh. TriÕt lý vÒ c¸c m«n khoa häc x· héi vµ tù nhiªn C¸c tr­êng ®¹i häc quèc lËp “Khoa häc x· héi vµ tù nhiªn” lµ d¹ng viÕt ng¾n cña thuËt ng÷ C¸c tr­êng ®¹i häc quèc lËp do chÝnh phñ c¸c bang cña Hoa Kú “khoa häc x· héi vµ khoa häc tù nhiªn” vµ triÕt lý vÒ khoa häc x· héi (vÝ dô nh­ bang Michigan, California hay Texas) thµnh lËp vµ trî vµ tù nhiªn lµ mét ®Æc tr­ng cña hÖ thèng gi¸o dôc ®¹i häc cña Hoa cÊp kinh phÝ ®Ó cung cÊp dÞch vô gi¸o dôc chi phÝ thÊp cho ng­êi Kú. Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc cña Hoa Kú ®­îc dùa trªn kh¸i d©n cña bang. Chóng cßn cã thÓ ®­îc gäi lµ tr­êng ®¹i häc c«ng ®Ó niÖm nµy – mét kh¸i niÖm tin t­ëng vµo viÖc cung cÊp mét nÒn gi¸o ph©n biÖt víi c¸c c¬ së gi¸o dôc t­ nh©n. Mét vµi tr­êng ®­a tõ dôc bao qu¸t cã thÓ ph¸t triÓn c¸c kü n¨ng nãi, viÕt vµ lËp luËn cho “§¹i häc quèc lËp” vµo tªn gäi chÝnh thøc cña m×nh hoÆc dïng sinh viªn. Sinh viªn cña mét tr­êng cao ®¼ng vÒ khoa häc x· héi vµ nh÷ng yÕu tè chØ khu vùc nh­ “§«ng” hay “B¾c”. C¸c tr­êng ®¹i tù nhiªn hoÆc mét tr­êng ®¹i häc cã ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o thiªn vÒ häc quèc lËp th­êng rÊt lín, víi con sè sinh viªn kho¶ng 20.000 khoa häc x· héi vµ tù nhiªn, b¾t ®Çu ch­¬ng tr×nh häc lÊy b»ng cña hoÆc cao h¬n, vµ th­êng chÊp nhËn sinh viªn víi ®Æc ®iÓm ®a d¹ng m×nh b»ng c¸c khãa häc vÒ hµng lo¹t c¸c m«n häc x· héi, nh©n v¨n, h¬n nhiÒu so víi tr­êng t­. TiÒn häc phÝ cña tr­êng quèc lËp
 9. 18 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 1: gi¸o dôc ®¹i häc ë hoa kú 19 th­êng thÊp h¬n cña c¸c tr­êng t­. Ngoµi ra, c«ng d©n cña bang nhiÒu c¬ së cã c¸c tho¶ thuËn cho phÐp sinh viªn häc chuyÓn tiÕp (nh÷ng ng­êi sèng vµ ®ãng thuÕ cho bang ®ã) tr¶ häc phÝ thÊp h¬n tõ ch­¬ng tr×nh 2 n¨m lªn tiÕp n¨m thø 3 cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nhiÒu so víi c«ng d©n ngoµi bang. Sinh viªn quèc tÕ còng nh­ sinh cö nh©n cña mét tr­êng ®¹i häc quèc lËp trong bang. viªn tõ c¸c bang kh¸c ®­îc coi lµ c«ng d©n ngoµi bang vµ v× vËy, kh«ng ®­îc h­ëng møc gi¶m häc phÝ t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc quèc C¸c tr­êng cao ®¼ng kü thuËt vµ ngµnh nghÒ lËp. Ngoµi ra, sinh viªn quèc tÕ cßn cã thÓ ph¶i ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu tuyÓn sinh cao h¬n c«ng d©n cña bang. C¸c c¬ së nµy chuyªn vÒ ®µo t¹o sinh viªn ®Ó gia nhËp hoÆc ®­îc th¨ng tiÕn trong lùc l­îng lao ®éng. C¸c c¬ së nµy tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o chøng chØ vµ c¸c ch­¬ng tr×nh ng¾n h¹n kh¸c C¸c tr­êng ®¹i häc t­ ®Ó ®µo t¹o sinh viªn vÒ lý thuyÕt liªn quan ®Õn mét ngµnh nghÒ Tµi chÝnh cho c¸c c¬ së gi¸o dôc t­ nh©n ®­îc kÕt hîp tõ nhiÒu hay c«ng nghÖ cô thÓ, còng nh­ vÒ kü n¨ng lµm viÖc víi c«ng nghÖ. nguån ®ãng gãp nh­ vèn gãp ban ®Çu, häc phÝ, c¸c kho¶n trî cÊp C¸c ch­¬ng tr×nh th­êng kÐo dµi 2 n¨m hoÆc ng¾n h¹n. Trªn kh¾p nghiªn cøu vµ quµ tÆng cña c¸c cùu sinh viªn. Häc phÝ ë c¸c tr­êng n­íc Hoa Kú cã kho¶ng vµi ngh×n tr­êng cao ®¼ng kü thuËt vµ ®¹i häc t­ th­êng cao h¬n c¸c tr­êng quèc lËp, nh­ng kh«ng cã sù ngµnh nghÒ nh­ vËy vµ chóng cã thÓ lµ tr­êng c«ng hoÆc tr­êng kh¸c biÖt gi÷a c«ng d©n trong bang vµ c«ng d©n ngoµi bang. C¸c t­. C¸c b¹n cã thÓ tra thªm th«ng tin vÒ c¸c kh¶ n¨ng theo häc ng¾n tr­êng cao ®¼ng cã ®Æc thï t«n gi¸o vµ c¸c tr­êng dµnh riªng cho h¹n ë Hoa Kú trong QuyÓn 3 cña bé s¸ch nµy - Du häc ng¾n h¹n, nam hay n÷ giíi th­êng lµ tr­êng t­. Nãi chung, c¸c tr­êng ®¹i ch­¬ng tr×nh häc tiÕng Anh, häc tõ xa vµ kiÓm ®Þnh. häc t­ th­êng cã sè sinh viªn Ýt h¬n 20.000 vµ c¸c tr­êng cao ®¼ng cã thÓ cã sè sinh viªn lµ 2.000 hoÆc Ýt h¬n. Gi¸o dôc tõ xa Gi¸o dôc tõ xa lµ mét h×nh thøc gi¸o dôc ngµy cµng trë nªn phæ C¸c tr­êng ®¹i häc céng ®ång biÕn, bao gåm tÊt c¶ tõ mét khãa häc ngµnh nghÒ ®Õn mét khãa häc C¸c tr­êng ®¹i häc céng ®ång tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o lÊy b»ng cao häc ë Hoa Kú. Cã rÊt nhiÒu c¬ së tæ chøc c¸c ch­¬ng cÊp b»ng 2 n¨m, th­êng ®­îc gäi lµ b»ng cao ®¼ng vÒ khoa häc x· tr×nh ®µo t¹o cÊp b»ng ®¹i häc sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc tõ héi hay cao ®¼ng vÒ khoa häc tù nhiªn, vµ nh÷ng ch­¬ng tr×nh ®µo xa. Theo m« h×nh gi¸o dôc tõ xa, sinh viªn kh«ng cßn tham dù c¸c t¹o tuyÖt vêi vÒ kü thuËt vµ ngµnh nghÒ. Nh­ tªn gäi cho thÊy, c¸c giê lªn líp trong mét phßng häc trong khu«n viªn cña tr­êng n÷a. tr­êng ®¹i häc céng ®ång lµ c¸c c¬ së gi¸o dôc dùa vµo céng ®ång Thay vµo ®ã, c¸c líp häc ®­îc truyÒn ®i “tõ xa” th«ng qua viÖc sö cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c tr­êng phæ th«ng, c¸c nhãm céng dông c¸c c«ng nghÖ nh­ Internet, truyÒn h×nh vÖ tinh, héi th¶o ®ång vµ c¸c c¬ së tuyÓn nh©n c«ng. NhiÒu sinh viªn Hoa Kú sèng truyÒn h×nh vµ c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn tin ®iÖn tö kh¸c. §èi víi sinh ngay gÇn tr­êng víi gia ®×nh cña hä. C¸c tr­êng ®¹i häc céng ®ång viªn n­íc ngoµi, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ hä cã thÓ theo häc ®Ó lÊy b»ng cã thÓ lµ tr­êng c«ng hoÆc t­ vµ ®«i khi ®­îc gäi lµ cao ®¼ng s¬ cÊp cña Hoa Kú mµ kh«ng ph¶i rêi khái ®Êt n­íc cña m×nh, tuy nhiªn hoÆc cao ®¼ng 2 n¨m. Ngµy cµng cã nhiÒu sinh viªn quèc tÕ chän thØnh tho¶ng hä vÉn ph¶i sang Hoa Kú mét thêi gian ng¾n ®Ó liªn hÖ theo häc ë c¸c tr­êng ®¹i häc céng ®ång vµ ®iÒu nµy ®­îc ®Ò cËp vµ häc trùc tiÕp t¹i tr­êng. Häc lÊy b»ng theo h×nh thøc gi¸o dôc tõ chi tiÕt h¬n ë phÇn sau cña quyÓn s¸ch nµy. TiÒn häc phÝ cña c¸c c¬ xa ®ßi hái sinh viªn ph¶i cã nh÷ng kh¶ n¨ng ®Æc biÖt nh­ tÝnh kû luËt së ®µo t¹o 2 n¨m th­êng thÊp h¬n c¸c c¬ së ®µo t¹o 4 n¨m, vµ cao vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp. NÕu b¹n ®ang tÝnh ®Õn viÖc theo
 10. 20 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 2: B»ng cö nh©n cña hoa kú 21 häc ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc tõ xa, b¹n nªn nghiªn cøu kü chÊt l­îng cña ch­¬ng tr×nh, uy tÝn cña c¬ së gi¸o dôc ë Hoa Kú vµ møc ®é c«ng nhËn cña n­íc b¹n ®èi víi c¬ së ®ã ®Ó ®¶m b¶o r»ng sù lùa chän cña Ch­¬ng 2 b¹n lµ phï hîp cho c¸c môc tiªu t­¬ng lai cña b¹n. B¹n cã thÓ xem thªm chi tiÕt vÒ gi¸o dôc tõ xa trong QuyÓn 3 cña bé s¸ch nµy. Häc kh«ng lÊy b»ng ë mét tr­êng cao ®¼ng cña Hoa Kú B»NG Cö NH¢N B¹n cã muèn häc ë mét tr­êng cao ®¼ng hay ®¹i häc ë Hoa Kú mµ kh«ng lÊy b»ng hoµn chØnh kh«ng? Cã lÏ b¹n muèn sèng thö CñA Hoa Kú cuéc sèng ë trong mét tr­êng ®¹i häc ë Hoa Kú vµ n©ng cao hiÓu biÕt cña m×nh vÒ mét sè lÜnh vùc cô thÓ. §©y ch¾c ch¾n lµ mét sù Mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm hÊp dÉn nhÊt trong ch­¬ng tr×nh ®µo bæ sung h÷u Ých cho kinh nghiÖm gi¸o dôc cña b¹n vµ c¸c tr­êng t¹o b»ng cö nh©n ë Hoa Kú lµ tÝnh linh ho¹t cao ®¼ng cña Hoa Kú lu«n chµo ®ãn nh÷ng ng­êi sinh viªn nh­ cao. B¹n cã thÓ chän trong sè rÊt nhiÒu b¹n. B¹n nªn viÕt th­ cho c¸c tr­êng gi¶i thÝch t×nh tr¹ng cña b¹n khãa häc vµ x©y dùng cho m×nh mét vµ xin th«ng tin vÒ viÖc ®¨ng ký lµm “sinh viªn ®Æc biÖt” hay “sinh ch­¬ng tr×nh häc ®éc nhÊt v« nhÞ. B¹n viªn kh«ng lÊy b»ng”. Xem QuyÓn 3 trong bé s¸ch nµy ®Ó biÕt thªm ®­îc cÊp b»ng sau khi hoµn thµnh mét th«ng tin vÒ c¸c c¬ héi häc ng¾n h¹n ë Hoa Kú vµ xem Ch­¬ng 8 sè l­îng tÝn chØ nhÊt ®Þnh, th­êng ®­îc trong quyÓn nµy ®Ó biÕt thªm chi tiÕt vÒ viÖc xin th«ng tin tõ c¸c hoµn thµnh trong 4 n¨m häc tËp trung. tr­êng ®¹i häc ë Hoa Kú. N¨m ®Çu tiªn ®­îc gäi lµ sinh viªn n¨m thø nhÊt (freshman), n¨m thø C¸c trang Web h÷u Ých hai lµ sinh viªn n¨m thø hai (sopho- Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng gi¸o dôc Hoa Kú more), n¨m thø ba lµ sinh viªn n¨m thø ba (junior) vµ n¨m thø t­ lµ sinh viªn http://www.ed.gov/NLE/USNEI/toc.html n¨m cuèi (senior). B¹n cã thÓ ®· ®äc ë http://www.edupass.org ®©u ®ã r»ng sinh viªn ë Hoa Kú Th«ng tin vÒ gi¸o dôc tõ xa th­êng häc h¬n 4 n¨m ®Ó kÕt thóc http://educationusa.state.gov ch­¬ng tr×nh cö nh©n nµy. §iÒu nµy cã thÓ do hä thay ®æi chuyªn ngµnh vµ cÇn ph¶i tÝch luü ®ñ sè tÝn chØ trong chuyªn Th«ng tin vÒ häc kh«ng lÊy b»ng ë Hoa Kú ngµnh míi ®­îc cÊp b»ng. HoÆc lµ v× http://educationusa.state.gov mçi häc kú hä häc kh«ng ®ñ sè tÝn chØ ®óng nh­ yªu cÇu ®èi víi mét sinh §Ó biÕt ®Þa chØ c¸c trang Web cña tr­êng ®¹i häc céng ®ång, viªn häc tËp trung v× c¸c lý do häc xem Ch­¬ng 3 vµ Ch­¬ng 4 trong quyÓn nµy. thuËt, c¸ nh©n hay tµi chÝnh. Tuy
 11. 22 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 2: B»ng cö nh©n cña hoa kú 23 nhiªn, c¸c sinh viªn quèc tÕ kh«ng thÓ häc kh«ng tËp trung mµ ph¶i C¸c khãa häc cã cÊp b»ng duy tr× chÕ ®é häc tËp trung. C¸c khãa häc trong 2 n¨m ®Çu ®­îc C¸c khãa häc cÊu thµnh ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cÊp b»ng cã thÓ coi lµ c¸c khãa häc tr×nh ®é thÊp vµ c¸c khãa häc cña 2 n¨m cuèi ®­îc coi lµ c¸c khãa häc tr×nh ®é cao. C¸c quyÓn giíi thiÖu vÒ ®­îc chia ra thµnh c¸c lo¹i sau: tr­êng ®¹i häc th­êng g¾n ký hiÖu b»ng sè cho mét khãa häc, chØ • C¸c khãa häc cèt lâi: Nh÷ng khãa häc nµy t¹o c¬ së cho ch­¬ng râ cÊp ®é cña ch­¬ng tr×nh häc nh­ sau: tr×nh häc vµ lµ yªu cÇu b¾t buéc ®èi víi tÊt c¶ sinh viªn. Sinh viªn häc c¸c khãa kh¸c nhau vÒ To¸n, TiÕng Anh, Nh©n v¨n, 100-199: N¨m thø nhÊt Khoa häc tù nhiªn vµ Khoa häc x· héi. Mét vµi tr­êng cao ®¼ng 200-299: N¨m thø 2 ®ßi hái sinh viªn theo rÊt nhiÒu c¸c khãa häc cèt lâi trong khi c¸c 300-399: N¨m thø 3 tr­êng kh¸c chØ ®ßi hái mét vµi khãa lµ ®ñ ®Ó lÊy b»ng. 400-499: N¨m cuèi • C¸c khãa häc chuyªn ngµnh: Mét chuyªn ngµnh lµ mét lÜnh vùc mµ sinh viªn lùa chän ®Ó häc tËp trung chuyªn s©u. HÇu LÞch n¨m häc hÕt c¸c sinh viªn chuyªn s©u vµo mét chuyªn ngµnh; Tuy N¨m häc cã thÓ h¬i kh¸c nhau gi÷a c¸c tr­êng ®¹i häc hay cao nhiªn, mét vµi tr­êng cao ®¼ng cho sinh viªn kh¶ n¨ng theo ®¼ng, song th«ng th­êng lµ tõ ®Çu th¸ng 9 ®Õn cuèi th¸ng 5. N¨m ®uæi hai chuyªn ngµnh cã mèi liªn quan ®Õn nhau. C¸c khãa häc cã thÓ ®­îc chia ra lµm hai kú, mçi kú 18 tuÇn, ®­îc gäi lµ “häc häc chuyªn ngµnh cña b¹n chiÕm 25 - 50% tæng sè khãa häc kú”. HoÆc cã tr­êng ®¹i häc cã thÓ cã 4 kú hoÆc 3 kú, tøc lµ mçi kú yªu cÇu ®Ó ®­îc cÊp b»ng. kÐo dµi kho¶ng 12 tuÇn. Ngoµi ra, c¸c tr­êng ®¹i häc th­êng tæ chøc • C¸c khãa häc chuyªn ngµnh phô: Mét chuyªn ngµnh phô lµ mét kú häc hÌ kho¶ng 6 ®Õn 8 tuÇn. Kú häc hÌ lµ kh«ng b¾t buéc vµ mét lÜnh vùc mµ sinh viªn chän ®Ó häc tËp trung chuyªn s©u sinh viªn tham dù nÕu hä muèn kÕt thóc sè tÝn chØ nhanh h¬n, gi¶m sau chuyªn ngµnh chÝnh. Sè l­îng khãa häc chuyªn ngµnh g¸nh nÆng trong c¸c häc kú th«ng th­êng, hay ®Ó häc bï nh÷ng phô theo yªu cÇu th­êng b»ng mét nöa sè khãa häc chuyªn khãa häc mµ hä kh«ng hoµn thµnh trong n¨m. Cã Ýt nhÊt hai kú nghØ ngµnh chÝnh. chÝnh trong mét n¨m häc - nghØ tõ 2 ®Õn 4 tuÇn trong dÞp Gi¸ng sinh • C¸c khãa häc tïy chän: C¸c khãa häc nµy cã thÓ ®­îc lùa vµ mét tuÇn nghØ xu©n vµo kho¶ng tõ ®Çu th¸ng 3 ®Õn gi÷a th¸ng 4. chän tõ bÊt kú mét khoa nµo. C¸c khãa häc nµy t¹o c¬ héi khai HÖ thèng tÝn chØ th¸c c¸c chñ ®Ò vµ lÜnh vùc kh¸c mµ b¹n quan t©m vµ gióp b¹n cã ®­îc tæng sè tÝn chØ yªu cÇu ®Ó tèt nghiÖp. Sinh viªn ë c¸c tr­êng ®¹i häc cña Hoa Kú kÕt thóc ch­¬ng tr×nh häc lÊy b»ng khi hoµn thµnh tæng céng mét sè l­îng “tÝn chؔ nhÊt ChÊm ®iÓm ®Þnh. Sè l­îng nµy th­êng vµo kho¶ng 130 ®Õn 180 tÝn chØ. §«i khi kh¸i niÖm “sè giê häc trong mét häc kú” hay “®¬n vޔ ®­îc sö dông C¸c tr­êng ®¹i häc cña Hoa Kú sö dông hÖ thèng ®¸nh gi¸ liªn thay cho tÝn chØ. Mçi khãa häc riªng lÎ mµ b¹n häc trong mét häc tôc vµ cho ®iÓm cho tõng khãa häc mµ b¹n theo häc. HÇu nh­ tÊt kú gióp b¹n nhËn ®­îc mét sè l­îng tÝn chØ/giê/®¬n vÞ nhÊt ®Þnh c¶ nh÷ng g× b¹n lµm cho mét khãa häc sÏ ¶nh h­ëng ®Õn ®iÓm sè (th­êng lµ 3 hoÆc 4). Ng­êi t­ vÊn vÒ häc thuËt cña b¹n sÏ gióp b¹n cuèi cïng cña b¹n. C¸c bµi thi vµ kiÓm tra, c¸c bµi luËn hay c¸c bµi lªn kÕ ho¹ch cho ch­¬ng tr×nh häc cña m×nh trong n¨m. lµm d¹ng viÕt, c¸c b¸o c¸o phßng thÝ nghiÖm hay c«ng viÖc trong
 12. 24 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 2: B»ng cö nh©n cña hoa kú 25 x­ëng, sù cã mÆt trªn líp vµ tham gia vµo bµi gi¶ng sÏ ®­îc sö HÇu hÕt c¸c tr­êng ®Òu cÊp mét lo¹i b»ng danh dù nµo ®ã. §Ó dông ®Ó quyÕt ®Þnh ®iÓm sè cuèi cïng cña b¹n. §iÒu nµy cã nghÜa ®ñ tiªu chuÈn nhËn b»ng danh dù, b¹n ph¶i hoµn thµnh mét sè tÝn lµ b¹n nhÊt thiÕt ph¶i ®äc vµ hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc khãa häc yªu chØ bæ sung hay viÕt mét ®Ò tµi danh dù; chi tiÕt cô thÓ phô thuéc cÇu vµ tham dù ®Òu ®Æn c¸c buæi häc. vµo tõng tr­êng hoÆc khoa. Cã thÓ cã nhiÒu møc ®é danh dù: Danh Sau ®©y lµ phÇn tr¨m trung b×nh – møc thang ®iÓm b»ng ch÷ dù h¹ng nhÊt (summa cum laude), Danh dù h¹ng nh× (magna cum cho c¸c khãa häc ë c¸c tr­êng cña Hoa Kú: laude) vµ Danh dù h¹ng ba (cum laude). 100-90% = A 89-80% =B Tãm l¹i 79-70% =C • §Ó cã b»ng cö nh©n cña Hoa Kú, sinh viªn th­êng mÊt 4 69-60% =D n¨m; b»ng cao ®¼ng 2 n¨m. 59-50% =E • N¨m häc do tõng tr­êng quyÕt ®Þnh, song th­êng bao gåm 49-0% =F hai kú hoÆc häc kú vµ kÐo dµi tõ th¸ng 9 n¨m tr­íc ®Õn th¸ng 5 n¨m sau. GPA lµ g×? • §Ó ®­îc cÊp b»ng, mét sinh viªn ph¶i tÝch luü ®­îc mét sè Mçi sinh viªn kÕt thóc ch­¬ng tr×nh häc cña m×nh víi mét ®iÓm l­îng tÝn chØ nhÊt ®Þnh. Mçi khãa häc mµ sinh viªn hoµn trung b×nh chung (GPA). Mét ®iÓm trung b×nh chung luü tiÕn lµ thµnh t­¬ng xøng víi mét sè l­îng tÝn chØ nhÊt ®Þnh. ®iÓm trung b×nh chung cho tÊt c¶ c¸c khãa häc trong suèt thêi gian • Víi mçi khãa häc tham dù, sinh viªn sÏ ®­îc nhËn mét møc theo häc ch­¬ng tr×nh. HÇu hÕt c¸c tr­êng ®¹i häc sö dông møc ®iÓm dùa trªn sù ®¸nh gi¸ liªn tôc vÒ c¸c bµi tËp ®­îc giao. thang GPA lµ 4,0, song mét sè tr­êng sö dông thang 5,0. §Ó tÝnh • §iÓm b×nh qu©n GPA ®­îc tÝnh trªn c¬ së ®iÓm b»ng sè GPA cña m×nh, b¹n lÊy gi¸ trÞ b»ng sè t­¬ng øng víi møc ®iÓm t­¬ng ®­¬ng cña c¸c ®iÓm b»ng ch÷ cho mçi kho¸. GPA b»ng ch÷ mµ b¹n ®¹t ®­îc trong mçi khãa häc (th­êng lµ 4 ®iÓm ®­îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ sù nç lùc cña mçi sinh viªn trong cho ®iÓm A, 3 ®iÓm cho ®iÓm B v.v...) sau ®ã nh©n gi¸ trÞ b»ng sè qu¸ tr×nh theo häc lÊy b»ng cö nh©n. nµy víi sè tÝn chØ cña mçi khãa häc. Cuèi cïng, céng tÊt c¶ c¸c sè nµy l¹i råi chia cho tæng sè tÝn chØ cña tÊt c¶ c¸c kho¸. VÝ dô: C¸c trang Web h÷u Ých: §iÓm b»ng ch÷ Gi¸ trÞ b»ng sè Sè tÝn chØ Tæng Ch­¬ng tr×nh häc lÊy b»ng cö nh©n t¹i Hoa Kú A 4.0 3 12 http://www.embark.com/nafsa/academic.asp B 3.0 3 9 C 2.0 3 6 Tæng céng 9 27 27 chia cho 9 = 3,0 GPA
 13. 26 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 3: C¸c tr­êng ®¹i häc céng ®ång 27 nhanh chãng. Víi c¸c khãa häc chÊt l­îng cao, c¸c thñ tôc nhËp Ch­¬ng 3 häc ®­îc ®¬n gi¶n hãa, chi phÝ häc tËp thÊp, c¸c hÖ thèng hç trî sinh viªn s©u réng, tËp thÓ gi¸o viªn tËn tuþ vµ quy m« líp häc nhá h¬n, c¸c tr­êng ®¹i häc céng ®ång ®· më ra mét con ®­êng ®éc ®¸o dÉn ®Õn c¸c h×nh thøc kh¸c nhau cña nÒn gi¸o dôc Hoa Kú, tõ C¸C TR¦êNG gi¸o dôc d¹y nghÒ cho ®Õn gi¸o dôc liªn tôc ®Ó ®¹t ®­îc mét v¨n b»ng chøng chØ nhÊt ®Þnh. Víi nhiÒu sinh viªn quèc tÕ, cuéc hµnh §¹I häC CéNG §åNG tr×nh phÊn ®Êu lÊy b»ng ®¹i häc ë Hoa Kú b¾t ®Çu tõ tr­êng ®¹i häc céng ®ång. C¸c tr­êng ®¹i häc céng ®ång ®«i khi ®­îc gäi lµ tr­êng cao ®¼ng s¬ cÊp hoÆc tr­êng ®¹i häc 2 n¨m, vµ trªn toµn n­íc Mü cã kho¶ng Ngµy cµng cã nhiÒu sinh viªn quèc tÕ lùa chän ®¹i häc céng 1.200 tr­êng kiÓu nµy. HÇu hÕt c¸c tr­êng ®¹i häc céng ®ång lµ tr­êng ®ång nh­ mét c¸nh cöa vµo con ®­êng n©ng c«ng hoÆc do Nhµ n­íc hç trî, chØ cã mét sè tr­êng lµ t­ thôc. cao häc vÊn cña m×nh. Còng nh­ c¸c b¹n Còng gièng nh­ nhiÒu tr­êng sau trung häc kh¸c ë Hoa Kú, c¸c häc ng­êi Mü, hä nhËn ra r»ng rÊt tr­êng ®¹i häc 2 n¨m cã thÓ lµ nh÷ng m« h×nh rÊt kh¸c nhau. Mét nhiÒu trong sè c¸c tr­êng thuéc lo¹i sè tr­êng lµ nh÷ng hÖ thèng lín gåm nhiÒu c¬ së t¹i ngo¹i « víi h×nh ®éc ®¸o nµy cung cÊp nh÷ng h¬n 50.000 sinh viªn còng nh­ hµng tr¨m ch­¬ng tr×nh häc vµ c¬ së ch­¬ng tr×nh häc ®Æc biÖt víi c¸c tÝn chØ vËt chÊt. Bªn c¹nh ®ã, còng cã nh÷ng tr­êng nhá, ë n«ng th«n, víi cã thÓ chuyÓn tiÕp, møc häc phÝ hîp lý h¬n 1.000 sinh viªn vµ chØ d¹y mét sè chuyªn ngµnh. Ngay c¶ sinh vµ m«i tr­êng häc tËp mang tÝnh hç trî. viªn còng rÊt ®a d¹ng thuéc nhiÒu løa tuæi, nhiÒu nÒn v¨n hãa vµ Sù hÊp dÉn nµy cã thÓ thÊy qua viÖc c¸c tÇng líp kh¸c nhau. h¬n 40% häc sinh Hoa Kú quyÕt ®Þnh chän häc t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc Ch­¬ng tr×nh häc tËp céng ®ång. Ngoµi c¸c ch­¬ng tr×nh häc tËp ®Ó lÊy ®­îc b»ng cao ®¼ng, c¸c Trong nh÷ng tr­êng ®¹i häc céng ®ång cßn cã c¸c ch­¬ng tr×nh d¹y nghÒ vµ ®µo n¨m gÇn ®©y, sè t¹o chuyªn m«n. C¸c tr­êng ®¹i häc céng ®ång cã mèi quan hÖ rÊt l­îng sinh viªn chÆt chÏ víi c¸c tr­êng ®¹i häc vµ c¸c doanh nghiÖp trong cïng quèc tÕ t¹i bang. Do ®ã, ®«i khi cßn ®­îc gäi lµ tr­êng cña céng ®ång bang. c¸c tr­êng C¸c mèi quan hÖ nµy cã nghÜa lµ c¸c bµi gi¶ng cña tr­êng ®­îc ®¹i häc thiÕt kÕ ®Ó ®¶m b¶o cho sù thµnh c«ng cña sinh viªn trong häc tËp céng ®ång còng nh­ kh¶ n¨ng lµm viÖc ngay sau khi tèt nghiÖp. C¸c ch­¬ng còng t¨ng lªn tr×nh häc cña c¸c tr­êng ®¹i häc céng ®ång th­êng bao gåm:
 14. 28 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 3: C¸c tr­êng ®¹i häc céng ®ång 29 Ch­¬ng tr×nh lÊy chøng chØ ®¹i häc 2 n¨m tr×nh ®µo t¹o chuyªn m«n vµ d¹y nghÒ còng nh­ vÒ c¸c khãa häc n©ng cao ®­îc in trong QuyÓn 3 cña bé s¸ch nµy sÏ tËp trung vµo C¸c ch­¬ng tr×nh nµy cã thÓ: c¸c c¬ héi häc ng¾n h¹n t¹i Hoa Kú. • §­îc thiÕt kÕ ®Ó ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña 2 n¨m ®Çu tiªn trong ch­¬ng tr×nh häc lÊy b»ng cö nh©n. Cßn ®­îc gäi lµ KiÓm ®Þnh ch­¬ng tr×nh chuyÓn tiÕp v× c¸c sinh viªn hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh häc sau ®ã cã thÓ chuyÓn tiÕp sang c¸c tr­êng ®¹i häc KiÓm ®Þnh cña tr­êng ®¹i häc céng ®ång cã ý nghÜa rÊt quan ®µo t¹o dµi h¹n (4 n¨m) ®Ó häc nèt 2 n¨m cßn l¹i. VÝ dô nh­ träng, ®Æc biÖt lµ khi b¹n hy väng chuyÓn tõ tr­êng 2 n¨m sang ch­¬ng tr×nh tiÒn ®Ò qu¶n trÞ kinh doanh, tiÒn kü thuËt, mü tr­êng 4 n¨m vµ b¹n muèn b¶o l­u kÕt qu¶ häc tËp cña 2 n¨m ®Çu. thuËt, khoa häc tù nhiªn vµ x· héi, khoa häc m¸y tÝnh. HÇu hÕt viÖc kiÓm ®Þnh c¸c tr­êng ®¹i häc céng ®ång vµ c¸c viÖn • §­îc thiÕt kÕ cho c¸c sinh viªn ®i lµm ngay trong c¸c lÜnh ®µo t¹o 2 n¨m ë Hoa Kú ®Òu do c¸c c¬ quan ®¸nh gi¸ c¸c tr­êng ®¹i vùc nh­ M¸y mãc tù ®éng, ThiÕt kÕ néi thÊt, C«ng nghÖ hµng häc 4 n¨m, cïng khu vùc ®Þa lý ®­a ra. Tuy nhiªn, c¸c sinh viªn kh«ng, Ph¸t triÓn trÎ em, LuËt h×nh sù, Khoa häc vµ DÞch vô còng nªn tù m×nh kiÓm tra l¹i kiÓm ®Þnh cña tr­êng ®¹i häc céng y tÕ, Kinh doanh, C«ng nghÖ ch¸y, Nghiªn cøu b¶o vÖ ph¸p ®ång mµ m×nh quan t©m. luËt, Qu¶n lý thùc phÈm, NhiÕp ¶nh. C¸c ch­¬ng tr×nh trªn cßn ®­îc gäi lµ ch­¬ng tr×nh chøng chØ thùc hµnh. Tháa thuËn liªn kÕt vµ chuyÓn tiÕp Ch­¬ng tr×nh lÊy chøng chØ Ngoµi kiÓm ®Þnh, viÖc chuyÓn tõ ®¹i häc céng ®ång sang ®¹i häc 4 n¨m cã thuËn lîi hay kh«ng cßn phô thuéc rÊt lín vµo møc ®é Ch­¬ng tr×nh chøng chØ ®µo t¹o c¸c c¸ nh©n cho c¸c vÞ trÝ thuéc tháa thuËn liªn kÕt gi÷a hai tr­êng. C¸c hîp ®ång nµy sÏ chØ râ c¸c c¸c lÜnh vùc nh­: ho¹t ®éng x· héi vµ c¸c dÞch vô cho con ng­êi, y khãa häc cã thÓ tù ®éng chuyÓn tiÕp tõ tr­êng nµy sang tr­êng kia, tÕ, khëi nghiÖp kinh doanh vµ c¸c lÜnh vùc c«ng nghÖ. C¸c ch­¬ng do ®ã cã thÓ ®­îc tÝnh vµo b»ng cö nh©n. tr×nh lÊy chøng chØ cã thÓ lµ ng¾n h¹n hoÆc dµi h¹n, tïy thuéc vµo tõng lo¹i h×nh khãa häc. C¸c ch­¬ng tr×nh dµi h¹n cã thÓ lµ ®µo t¹o C¸c tr­êng ®¹i häc céng ®ång c«ng lËp th­êng liªn kÕt chÆt y t¸, cßn ch­¬ng tr×nh ng¾n h¹n cã thÓ lµ mét sè lÜnh vùc ®Æc biÖt chÏ víi c¸c tr­êng ®¹i häc tæng hîp c«ng lËp trong cïng bang ®Ó nh­ c«ng nghÖ v¨n phßng, bÊt ®éng s¶n vµ thiÕt kÕ b»ng vi tÝnh. x©y dùng quy chÕ chuyÓn tiÕp. ViÖc chuyÓn tiÕp c¸c tÝn chØ cã liªn quan tíi mét tr­êng t­ thôc hoÆc mét tr­êng kh¸c ngoµi bang ®ã Gi¸o dôc n©ng cao cã thÓ sÏ kh«ng ®­îc x¸c ®Þnh râ rµng. NÕu môc ®Ých cuèi cïng cña b¹n lµ lÊy b»ng cö nh©n, b¹n nªn C¸c ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc n©ng cao dµnh cho c¸c sinh viªn thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu sau cµng sím cµng tèt: muèn t¨ng c­êng c¸c kü n¨ng chuyªn m«n hoÆc kü n¨ng c¸ nh©n chø kh«ng ph¶i ®Ó lÊy b»ng cÊp hay chøng chØ. Cã rÊt nhiÒu khãa • Nãi râ môc ®Ých cña b¹n lµ theo ®uæi mét chøng chØ cã thÓ häc kiÓu nµy dµnh cho sinh viªn. C¸c ch­¬ng tr×nh lÊy chøng chØ t¹i chuyÓn tiÕp; c¸c tr­êng ®¹i häc 2 n¨m rÊt gièng víi c¸c ch­¬ng tr×nh t¹i c¸c viÖn • Th¶o luËn víi c¸c chuyªn gia t­ vÊn vÒ gi¸o dôc hoÆc chuyÓn ®µo t¹o chuyªn ngµnh vµ d¹y nghÒ. Th«ng tin thªm vÒ c¸c ch­¬ng tiÕp t¹i tr­êng ®¹i häc céng ®ång ®Ó x¸c ®Þnh ngµnh häc;
 15. 30 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 3: C¸c tr­êng ®¹i häc céng ®ång 31 • Chän mét tr­êng ®¹i häc 4 n¨m vµ t×m nh÷ng th«ng tin míi • B¶n chøng minh kh¶ n¨ng tµi chÝnh (th­êng yªu cÇu ®èi víi nhÊt vÒ chÝnh s¸ch chuyÓn tiÕp vµ ch­¬ng tr×nh häc cña c¸c mÉu I-20 - xem Ch­¬ng 11, “Xin thÞ thùc ®i häc") tr­êng ®ã. Yªu cÇu vÒ ®iÓm TOEFL cña tr­êng ®¹i häc céng ®ång th­êng Mét trong c¸c lý do cÇn ph¶i lªn kÕ ho¹ch mét c¸ch thËn träng thÊp h¬n so víi tr­êng ®¹i häc 4 n¨m. Ngoµi ra, nÕu ®iÓm TOEFL lµ v× c¸c tr­êng th­êng kh«ng cã yªu cÇu gièng nhau cho c¸c b»ng cña b¹n h¬i thÊp so víi yªu cÇu ®Çu vµo, tr­êng ®¹i häc céng ®ång cö nh©n gièng nhau. B»ng c¸ch sím nh»m vµo mét tr­êng ®¹i häc cã thÓ sÏ nhËn b¹n vµo ch­¬ng tr×nh d¹y tiÕng Anh nh­ ng«n ng÷ 4 n¨m vµ x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt cho viÖc chuyÓn tiÕp, thø hai (English as a Second Language - ESL). ViÖc hoµn thµnh tÊt sau ®ã lµ theo ®uæi mét ch­¬ng tr×nh häc ®­îc x©y dùng cÈn thËn, c¶ c¸c khãa tiÕng Anh ESL theo quy ®Þnh sÏ më ra c¸nh cöa vµo thÕ b¹n cã thÓ tr¸nh ®­îc nh÷ng viÖc lµm vµ chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt. giíi häc tËp réng lín h¬n cña tr­êng ®¹i häc céng ®ång. H¬n n÷a, do kiÓm ®Þnh vµ c¸c yªu cÇu cña tr­êng, mét sè Víi c¸c tr­êng ®¹i häc 4 n¨m, sinh viªn ph¶i liªn hÖ víi v¨n tr­êng ®¹i häc 4 n¨m kh«ng chÊp nhËn mét sè khãa häc nhÊt ®Þnh phßng tuyÓn sinh cña tr­êng ®¹i häc 2 n¨m ®Ó xin c¸c th«ng tin vÒ cña c¸c tr­êng kh¸c. Tr­íc khi chän häc nhiÒu khãa trong cïng viÖc tuyÓn sinh quèc tÕ. HiÖn nay, nhiÒu tr­êng ®¹i häc céng ®ång mét lÜnh vùc, ®Æc biÖt lµ Kinh doanh hoÆc Kü thuËt, c¸c sinh viªn ®· cã trang Web, cho phÐp sinh viªn cã thÓ ®¨ng ký trùc tuyÕn hoÆc nªn nãi chuyÖn víi c¸c chuyªn gia t­ vÊn gi¸o dôc hay chuyÓn tiÕp t¶i vÒ b¶n hå s¬ ®¨ng ký. v× nh÷ng ng­êi nµy hiÓu râ h¬n vÒ c¸c h¹n chÕ nÕu cã. Mét sè c¶i tiÕn gÇn ®©y ®· lµm cho thñ tôc chuyÓn tiÕp trë nªn Chi phÝ dÔ dµng h¬n. Mét sè tr­êng ®· hîp t¸c víi nhau ®Ó x©y dùng nªn c¸c chÝnh s¸ch “tuyÓn sinh kÐp", theo ®ã sinh viªn ®­îc phÐp nhËn §èi víi nhiÒu sinh viªn quèc tÕ, ®iÓm hÊp dÉn chñ yÕu cña vµo häc c¶ hai tr­êng 2 n¨m vµ 4 n¨m cïng mét lóc. Ngay sau khi tr­êng ®¹i häc céng ®ång lµ chi phÝ thÊp. hoµn thµnh chøng chØ cao ®¼ng, sinh viªn cã thÓ chuyÓn th¼ng sang Häc phÝ vµ c¸c chi phÝ kh¸c cña c¸c tr­êng ®¹i häc th­êng ch­¬ng tr×nh cö nh©n t¹i tr­êng ®¹i häc ®èi t¸c. kh¸c nhau tïy theo ch­¬ng tr×nh häc vµ viÖc tr­êng ®ã lµ c«ng lËp hay d©n lËp. Tuy nhiªn, chi phÝ häc t¹i mét tr­êng ®¹i häc 2 TuyÓn sinh n¨m th­êng thÊp h¬n chi phÝ cña mét tr­êng 4 n¨m trong cïng mét khu vùc ®Þa lý. Tr­êng hîp nµy còng ®óng ngay c¶ khi c¸c C¸c tr­êng ®¹i häc céng ®ång thùc hiÖn chÝnh s¸ch tuyÓn sinh sinh viªn quèc tÕ theo häc t¹i mét tr­êng c«ng lËp mµ ë ®ã sinh më, cã nghÜa lµ bÊt kú ai muèn theo häc vµ ®¸p øng ®­îc c¸c yªu viªn bang kh¸c ph¶i tr¶ chi phÝ cao h¬n sinh viªn c­ tró t¹i bang. cÇu ®Çu vµo tèi thiÓu ®Òu cã thÓ ®­îc chÊp nhËn. Lîi thÕ vÒ tµi chÝnh cña tr­êng ®¹i häc 2 n¨m thùc sù lµ mét ­u Mçi tr­êng sÏ cã nh÷ng yªu cÇu tuyÓn sinh riªng, nh­ng c¸c ®iÓm khã bá qua. yªu cÇu tèi thiÓu th­êng bao gåm: • Mét bé hå s¬ ®iÒn ®Çy ®ñ Hç trî tµi chÝnh • B¶n chøng nhËn hoµn thµnh bËc trung häc phæ th«ng (th­êng lµ 12 n¨m) Nh×n chung, viÖc xin ®­îc hç trî tµi chÝnh thùc sù lµ mét th¸ch • Chøng chØ n¨ng lùc tiÕng Anh (th­êng lµ ®iÓm KiÓm tra tiÕng thøc víi sinh viªn quèc tÕ t¹i mét tr­êng ®¹i häc céng ®ång c«ng Anh nh­ mét ngo¹i ng÷ - TOEFL) lËp. MÆc dï b¹n còng nªn kiÓm tra xem tr­êng cã häc bæng nµo
 16. 32 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 3: C¸c tr­êng ®¹i häc céng ®ång 33 dµnh cho sinh viªn quèc tÕ hay kh«ng, nh­ng hÇu hÕt c¸c quü dµnh viªn chuyªn gia, nh÷ng ng­êi lu«n thÝch trao ®æi víi sinh viªn ®Ó cho sinh viªn ®Òu tõ nguån ng©n s¸ch cña liªn bang hoÆc cña bang. thùc hiÖn c¸c nghiªn cøu hoÆc ®¨ng c¸c bµi b¸o. Ngoµi ra, quy m« Do ®ã, th­êng dµnh cho c¸c sinh viªn Hoa Kú hoÆc c¸c sinh viªn líp nhá h¬n còng cã nghÜa lµ gi¸o viªn h­íng dÉn cã thÓ quan t©m th­êng tró t¹i Hoa Kú. C¬ héi xin hç trî tµi chÝnh ë c¸c tr­êng d©n h¬n tíi tõng sinh viªn. lËp cã phÇn dÔ dµng h¬n. C¸c tæ chøc t­ nh©n kh¸c nh­ c¸c quü, c«ng ty hay hiÖp héi còng cã thÓ tµi trî hoÆc cÊp häc bæng. Tãm t¾t néi dung Cuéc sèng sinh viªn §¹i häc céng ®ång: • Mét bé phËn quan träng cña hÖ thèng gi¸o dôc ®¹i häc ë C¸c dÞch vô hç trî sinh viªn ë tr­êng ®¹i häc céng ®ång ®ãng vai Hoa Kú. trß quan träng trong viÖc t¹o ra mét m«i tr­êng khuyÕn khÝch häc tËp. Nh÷ng hç trî vÒ häc tËp thÓ hiÖn d­íi h×nh thøc c¸c ch­¬ng • Cung cÊp c¸c ch­¬ng tr×nh cã thÓ gióp sinh viªn ra lµm tr×nh häc ESL; c¸c khãa häc ph¸t triÓn vÒ to¸n, ®äc vµ viÕt; dÞch vô viÖc ngay. trî gi¶ng vµ t­ vÊn häc tËp. C¸c dÞch vô hç trî sinh viªn bao gåm c¸c • Cung cÊp c¸c ch­¬ng tr×nh lÊy chøng chØ ng¾n h¹n cã thÓ chuyªn gia t­ vÊn vÒ c¸ nh©n vµ nghÒ nghiÖp, c¸c trang thiÕt bÞ dµnh chuyÓn tiÕp ®Ó lÊy b»ng cö nh©n. cho sinh viªn tµn tËt vµ c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸. C¸c v¨n phßng • RÊt hiÖu qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ. gi¸o dôc hîp t¸c víi c¸c doanh nghiÖp trong céng ®ång t¹o ra nh÷ng • T¹o ra mét m«i tr­êng kÝch thÝch häc tËp víi c¸c gi¸o viªn c¬ héi ®­îc ®µo t¹o hoÆc thùc tËp cho sinh viªn. h­íng dÉn tËn tuþ, quy m« líp nhá vµ hÖ thèng hç trî sinh §¸ng l­u ý lµ c¸c tr­êng ®· cã lÞch sö ®µo t¹o sinh viªn quèc tÕ viªn s©u réng. th­êng cã c¸c chuyªn gia ®Æc biÖt dµnh cho sinh viªn n­íc ngoµi. §iÒu nµy cã thÓ gióp thay ®æi rÊt lín cuéc sèng cña b¹n t¹i tr­êng ®¹i häc v× C¸c trang Web h÷u Ých nh÷ng chuyªn gia nµy cã rÊt nhiÒu kinh nghiÖm trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Æc thï nh­ thÞ thùc, häc hµnh, v¨n hãa vµ c¸c vÊn ®Ò c¸ Th«ng tin vµ kÕt nèi tíi c¸c tr­êng ®¹i häc céng ®ång - LiÖt kª nh©n mµ c¸c sinh viªn n­íc ngoµi th­êng gÆp khi häc t¹i Hoa Kú. theo bang HÇu hÕt c¸c tr­êng ®¹i häc 2 n¨m kh«ng t¹o chç ë cho sinh viªn http://www.aacc.nche.edu nh­ng hç trî th«ng qua c¸c tæ chøc cho thuª nhµ ®Þa ph­¬ng. Sinh viªn tù m×nh ®i häc vµ sèng t¹i khu d©n c­ trong vïng. Cuéc sèng C¸c ®­êng dÉn tíi c¸c tr­êng ®¹i häc céng ®ång - LiÖt kª theo tªn nh­ vËy sÏ gióp sinh viªn quèc tÕ cã c¬ héi tuyÖt vêi ®Ó ph¸t triÓn tÝnh http://www.mcli.dist.maricopa.edu/cc ®éc lËp, ®ång thêi quan s¸t râ h¬n cuéc sèng cña ng­êi d©n Hoa Kú. Trang Web cña tê “US News and World Report” - §Þa chØ t×m Líp häc kiÕm tr­êng ®¹i häc céng ®ång Trªn tÊt c¶, sù thµnh c«ng cña tr­êng ®¹i häc céng ®ång n»m ë http://www.usnews.com/usnews/edu/college/communit/co trong c¸c líp häc. C¸c thµnh viªn cña c¸c khoa næi tiÕng lµ c¸c gi¸o mmsrch.htm
 17. 34 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 4: chän tr­êng tèt nhÊt cho b¹n 35 ®ång thêi sÏ chØ dÉn b¹n nh÷ng ®Þa chØ cã thÓ hç trî vµ cung cÊp Ch­¬ng 4 th«ng tin cho b¹n. B¹n nªn b¾t ®Çu qu¸ tr×nh suy ngÉm vµ nghiªn cøu tõ 12 ®Õn 18 th¸ng tr­íc khi b¹n muèn b¾t ®Çu häc t¹i Hoa Kú. C¸c nguån th«ng tin gióp b¹n chän tr­êng CHäN TR¦êNG C¸c Trung t©m th«ng tin vµ T­ vÊn gi¸o dôc Hoa Kú TèT NHÊT CHO B¹N C¸c Trung t©m th«ng tin vµ T­ vÊn gi¸o dôc Hoa Kú cã mÆt ë tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi vµ ®©y lµ ®iÓm khëi ®Çu lý t­ëng cho cuéc nghiªn cøu cña b¹n. C¸c trung t©m th­êng cã th­ viÖn víi c¸c cuèn niªn gi¸m, s¸ch giíi thiÖu cña c¸c tr­êng ®¹i häc, c¸c cuèn “T«i x¸c ®Þnh tr­êng trªn c¬ së nhu s¸ch h­íng dÉn gièng nh­ cuèn b¹n ®ang xem ®©y, c¸c tê r¬i vµ cÇu cña b¶n th©n vµ nh÷ng g× mµ c¸c c¸c s¸ch tham kh¶o ®Ó gióp b¹n cã thÓ xin nhËp häc ë Hoa Kú. tr­êng cã thÓ mang l¹i cho t«i". NhiÒu trung t©m cã c¸c h­íng dÉn cô thÓ, c¸c b¨ng h×nh vµ c¸c - Sinh viªn Khoa T©m lý, trang Web ®­îc thiÕt kÕ phï hîp víi c¸c sinh viªn xin theo häc ë ®Õn tõ Malaysia Hoa Kú tõ n­íc hä. NhiÒu trung t©m cßn cã c¸c phÇn mÒm t×m Chän tr­êng ®¹i häc c¸ch xa kiÕm tr­êng trªn m¸y tÝnh ®Ó gióp b¹n chän ra tr­êng phï hîp b¹n hµng ngµn c©y sè lµ mét th¸ch nhÊt. Quan träng nhÊt lµ c¸c trung t©m nµy ®Òu cã nh©n viªn ®­îc thøc lín - ®Æc biÖt lµ khi cã qu¸ ®µo t¹o ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái cña b¹n trùc tiÕp, qua th­, qua ®iÖn nhiÒu tr­êng tèt cho b¹n lùa chän. tho¹i vµ trong ®a sè tr­êng hîp lµ qua th­ ®iÖn tö. Nh­ng nÕu b¹n cã kÕ ho¹ch tõ tr­íc vµ nghiªn cøu mét c¸ch kü Trang Web vµ th­ ®iÖn tö cña tr­êng cµng, b¹n cã thÓ x©y dùng ®­îc mét N­íc Mü dÉn ®Çu thÕ giíi trong viÖc sö dông m¹ng World danh s¸ch cuèi cïng c¸c tr­êng cã Wide Web. HÇu hÕt c¸c tr­êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng ë Hoa Kú ®Òu thÓ phï hîp víi yªu cÇu. Mçi sinh cã trang Web cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh viªn cã môc tiªu kh¸c nhau vµ khi lùa häc lÊy b»ng cÊp, thñ tôc xin häc, c¸c bé m«n, c¸c tiÖn nghi trong chän, b¹n nªn thËn träng xem xÐt c¸c tr­êng vµ c¸c chñ ®Ò kh¸c. Trong nhiÒu tr­êng hîp, b¹n sÏ t×m yÕu tè quan träng ®èi víi b¹n, c¶ vÒ mÆt thÊy mét b¶n sao s¸ch giíi thiÖu cña tr­êng mµ b¹n cã thÓ nghiªn gi¸o dôc lÉn lèi sèng. Ch­¬ng nµy sÏ cøu trùc tuyÕn hoÆc t¶i vÒ ®Ó tham kh¶o. §õng quªn r»ng rÊt nhiÒu th¶o luËn c¸c yÕu tè häc tËp, cuéc sèng vµ Website còng cung cÊp ®Þa chØ th­ ®iÖn tö cña c¸c sinh viªn ®ang c¸c yÕu tè kh¸c cÇn xem xÐt khi cã trong theo häc t¹i tr­êng, kÓ c¶ sinh viªn quèc tÕ. Hä ®Òu s½n sµng tr¶ lêi tay mét danh s¸ch tõ 10 ®Õn 20 tr­êng, c¸c c©u hái cña b¹n vÒ viÖc xin häc vµ cuéc sèng trong tr­êng. Khi
 18. 36 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 4: chän tr­êng tèt nhÊt cho b¹n 37 b¹n ®· gi¶m bít ®­îc sè tr­êng b¹n quan t©m, b¹n cã thÓ göi th­ tr­êng tæ chøc c¸c chuyÕn tham quan vßng quanh tr­êng do c¸c ®iÖn tö cho c¸c gi¸o s­ vµ c¸c gi¸o viªn tuyÓn sinh ®Ó nhËn ®­îc sinh viªn ®ang häc t¹i ®ã h­íng dÉn, nãi chuyÖn víi c¸c gi¸o viªn gi¶i ®¸p cho c¸c vÊn ®Ò cô thÓ h¬n tr­íc khi b¹n ra quyÕt ®Þnh cuèi tuyÓn sinh ®Ó biÕt thªm th«ng tin. Th¨m c¸c ®iÒu kiÖn häc tËp vµ cïng xem cã nªn nép hå s¬ kh«ng. sinh ho¹t, héi sinh viªn, th­ viÖn ®Ó cã ®­îc ý niÖm râ rµng vÒ tr­êng. Ng­êi Mü vèn næi tiÕng vÒ sù th©n thiÖn, nªn b¹n cã thÓ “Göi th­ ®iÖn tö cho c¸c sinh viªn cïng quèc tÞch cña b¹n nãi chuyÖn víi c¸c sinh viªn ®Ó hiÓu cuéc sèng ë tr­êng thùc sù lµ - nh÷ng ng­êi ®ang häc t¹i mét tr­êng nµo ®ã vµ t×m hiÓu thÕ nµo. Mét sè tæ chøc t­ nh©n còng cung cÊp c¸c chuyÕn tham c¸c kinh nghiÖm cña hä”. quan c¸c tr­êng ë Hoa Kú nh»m gióp c¸c sinh viªn t­¬ng lai cã thÓ - Sinh viªn Khoa häc m¸y tÝnh, ®Õn tõ Ghana nhËn biÕt xem tr­êng ®ã cã phï hîp víi m×nh hay kh«ng. B¹n cã thÓ hái trung t©m th«ng tin vµ t­ vÊn xem hä cã th«ng tin vÒ c¸c tæ T×m kiÕm th«ng tin vÒ tr­êng qua m¹ng chøc ®ã hay kh«ng. Mét sè trang Web ®éc lËp víi c¸c tr­êng vµ cho phÐp b¹n cã thÓ Chuyªn viªn t­ vÊn gi¸o dôc vµ ®¹i diÖn tuyÓn dông t×m kiÕm theo c¸c m«n häc mµ b¹n quan t©m, theo vÞ trÝ ®Þa lý hoÆc theo mét lo¹t c¸c tiªu chÝ kh¸c mµ b¹n ®­a ra. ë nhiÒu vïng trªn thÕ giíi, c¸c ®¹i diÖn hay tæ chøc t­ nh©n ho¹t ®éng tuyÓn dông sinh viªn quèc tÕ vµo c¸c tr­êng ®¹i häc cña Hoa TriÓn l·m gi¸o dôc Hoa Kú vµ c¸c chuyÕn tham quan Kú. Ngoµi ra, còng cã c¸c chuyªn viªn t­ vÊn gi¸o dôc gióp b¹n trong qu¸ tr×nh lùa chän tr­êng vµ viÖc nép ®¬n xin häc víi mét “NÕu b¹n kh«ng thÓ ®Õn th¨m n­íc Mü, c¸c tr­êng ®¹i häc sÏ kho¶n phÝ nhÊt ®Þnh. Th«ng th­êng, c¸c chuyªn viªn t­ vÊn gi¸o ®Õn víi b¹n”. Trung t©m th«ng tin vµ T­ vÊn gi¸o dôc Hoa Kú gÇn dôc vµ c¸c ®¹i diÖn lµ nh÷ng sinh viªn ®· tèt nghiÖp t¹i Hoa Kú n¬i b¹n ë nhÊt sÏ th«ng b¸o cho b¹n biÕt khi cã triÓn l·m gi¸o dôc hoÆc lµ nh÷ng ng­êi tËn t×nh muèn t¨ng thªm c¸c lîi Ých vµ lîi thÕ hoÆc c¸c h×nh thøc t­¬ng tù. ë ®ã, b¹n sÏ cã c¬ héi ®­îc nãi chuyÖn cho hÖ thèng gi¸o dôc ë Hoa Kú. Tuy nhiªn, còng cã mét sè ngo¹i trùc tiÕp víi c¸c nh©n viªn tuyÓn sinh. NhiÒu cuéc triÓn l·m diÔn ra lÖ. V× thÕ, cÇn kiÓm tra l¹i v¨n b¶n uû nhiÖm vµ ho¹t ®éng tr­íc ®©y vµo mïa xu©n hoÆc mïa thu tr­íc khi b¹n cã ý ®Þnh b¾t ®Çu häc, cña c¸c chuyªn viªn t­ vÊn gi¸o dôc vµ ®¹i diÖn tr­íc khi sö dông nªn b¹n cÇn sím tiÕn hµnh nghiªn cøu. dÞch vô cña hä. Tham quan tr­êng NÕu b¹n thÊy mét ®¹i diÖn tuyÓn sinh hay chuyªn viªn t­ vÊn tá ra h÷u Ých, th«ng tin tèt vµ ®¸ng tin cËy, ng­êi ®ã cã thÓ hç trî “ViÖc ®Õn tham quan tr­êng mµ b¹n ®ang xem xÐt rÊt h÷u b¹n lùa chän vµ xin nhËp häc ë Hoa Kú mét c¸ch ®¾c dông. Tuy Ých - dï lµ trong n¨m häc theo ch­¬ng tr×nh giao l­u, trong nhiªn, còng cÇn ph¶i cÈn thËn ®Ó ý tíi c¸c dÊu hiÖu cã thÓ x¸c minh mét kú nghØ hay trong mét cuéc thi ®Êu thÓ thao”. vÒ lÞch sö ho¹t ®éng thµnh c«ng tr­íc ®©y cña hä víi c¸c sinh viªn - Sinh viªn Ngµnh S©n khÊu, ®Õn tõ PhÇn Lan tõ cïng n­íc víi b¹n. H·y xin mét danh s¸ch tªn vµ ®Þa chØ cña c¸c sinh viªn hiÖn ®ang häc tËp t¹i Hoa Kú ®· tõng sö dông dÞch vô NÕu b¹n cã thÓ ®i nghØ t¹i Hoa Kú tr­íc khi ®i häc, ®©y sÏ lµ mét cña ®¹i diÖn hay chuyªn viªn ®ã. ViÕt th­ tay, th­ ®iÖn tö, hoÆc gäi c¬ héi lín ®Ó tíi th¨m c¬ së tr­êng mµ b¹n ®ang c©n nh¾c. NhiÒu ®iÖn cho mét vµi ng­êi trong danh s¸ch ®ã ®Ó cã ®­îc th«ng tin
 19. 38 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 4: chän tr­êng tèt nhÊt cho b¹n 39 ban ®Çu vÒ tr­êng hä häc vµ vÒ c¸c dÞch vô mµ ®¹i diÖn hay chuyªn C¸c Trung t©m th«ng tin vµ T­ vÊn gi¸o dôc ë Hoa Kú cã thÓ gîi viªn ®ã cung cÊp. Sù thËn träng nµy cµng ®Æc biÖt cã ý nghÜa nÕu ý cho b¹n vÒ møc ®é ®­îc c«ng nhËn cña b»ng ®¹i häc ë Hoa Kú ë ®¹i diÖn hay chuyªn viªn ®ã yªu cÇu møc phÝ dÞch vô cao. Cuèi n­íc b¹n vµ cho b¹n biÕt liÖu mét tr­êng ®¹i häc cã ®­îc ®¸nh gi¸ cïng, cÇn lu«n lu«n kiÓm tra víi mét nguån kh¸ch quan (ch¼ng kiÓm ®Þnh tèt hay kh«ng. B¹n sÏ t×m thÊy c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ h¹n nh­ Trung t©m th«ng tin vµ T­ vÊn gi¸o dôc Hoa Kú) ®Ó ch¾c kiÓm ®Þnh trong QuyÓn 3 cña bé s¸ch nµy vµ trªn c¸c trang Web ch¾n vÒ tÝnh hîp ph¸p vµ møc ®é tÝn nhiÖm cña tr­êng ®­îc giíi ®­îc liÖt kª cuèi ch­¬ng. thiÖu víi b¹n. Ngµnh häc C¸c vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu vÒ häc tËp “H·y t×m hiÓu tr­êng mµ b¹n thùc sù quan t©m. Mét sè KiÓm ®Þnh vµ møc ®é ®­îc c«ng nhËn cña b»ng tr­êng ®­îc coi lµ næi tiÕng cã nh÷ng khoa rÊt m¹nh - nh­ng còng cã thÓ cã mét vµi khoa kÐm”. Mét chØ sè quan träng vÒ chÊt l­îng cña bÊt kú mét tr­êng ®¹i - Sinh viªn Khoa ChÝnh trÞ vµ Mü thuËt, ®Õn tõ PhÇn Lan häc nµo t¹i Hoa Kú lµ kiÓm ®Þnh. Kh«ng gièng nh­ nhiÒu n­íc kh¸c, Hoa Kú kh«ng cã c¬ quan trung ­¬ng qu¶n lý c¸c tr­êng ®¹i Ngµnh häc lµ lÜnh vùc nghiªn cøu mµ b¹n dù ®Þnh chuyªn s©u häc. Thay vµo ®ã, n­íc nµy dùa vµo mét hÖ thèng tù nguyÖn ®¸nh vµo. B¹n kh«ng cÇn ph¶i nªu ra ngµnh häc b¹n dù ®Þnh theo ®uæi gi¸ kiÓm ®Þnh do c¸c c¬ quan ®¸nh gi¸ phi chÝnh phñ thùc hiÖn ®Ó khi míi vµo tr­êng. Tuy nhiªn, nÕu b¹n ®· cã môc tiªu cô thÓ vÒ ®¶m b¶o r»ng c¸c tr­êng ®Òu ®¹t chuÈn. b»ng cÊp, b¹n nªn x¸c ®Þnh nh÷ng tr­êng cã ®µo t¹o ngµnh häc ®ã. MÆc dï hÇu hÕt c¸c tr­êng ë Hoa Kú ®Òu cã nh÷ng h×nh thøc Mét sè ngµnh häc ®­îc nhiÒu tr­êng ®µo t¹o. X¸c ®Þnh ®­îc kiÓm ®Þnh ®­îc c«ng nhËn réng r·i, song còng cÇn l­u ý r»ng ®¸nh ngµnh b¹n muèn theo häc tuy cã Ých nh­ng vÉn cßn c¶ mét danh gi¸ møc ®é tÝn nhiÖm ë Hoa Kú lµ mét lÜnh vùc phøc t¹p; cã rÊt s¸ch dµi c¸c tr­êng ®Ó chän lùa. NÕu b¹n x¸c ®Þnh ®­îc mét nhiÒu lo¹i kiÓm ®Þnh vµ nhiÒu c¬ quan ®¸nh gi¸. Kh«ng cã ®iÒu luËt chuyªn m«n cô thÓ trong lÜnh vùc b¹n quan t©m (vÝ dô nh­ b¹n nµo quy ®Þnh c¸c tr­êng cÊp b»ng ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ møc ®é tÝn quan t©m tíi lÞch sö thÕ kû XX, hay ®Þa lý m«i tr­êng, hay vÏ trong nhiÖm hoÆc cã mét h×nh thøc kiÓm ®Þnh nµo ®ã. ChÝnh v× sù phøc ngµnh mü thuËt), th× viÖc x¸c ®Þnh tr­êng cã ®µo t¹o chuyªn ngµnh t¹p nµy, b¹n cÇn kiÓm tra thËt cÈn thËn tõ tr­íc xem b»ng do ®ã hay kh«ng sÏ gióp b¹n thu hÑp sè l­îng tr­êng cÇn lùa chän. tr­êng mµ b¹n ®ang xin häc cÊp cã ®­îc chÝnh phñ n­íc b¹n hoÆc c¸c hiÖp héi ngµnh nghÒ, c¸c bé hoÆc c¸c doanh nghiÖp c«ng nhËn HÇu hÕt c¸c cuèn niªn gi¸m ®¹i häc ë Hoa Kú ®Òu liÖt kª tªn kh«ng. Thªm vµo ®ã, b¹n còng nªn nãi chuyÖn víi nh÷ng ng­êi ®· tr­êng theo c¸c ngµnh häc chñ yÕu nhÊt mµ tr­êng ®ã ®µo t¹o. C¸c tèt nghiÖp trë vÒ xem b»ng cÊp mµ tr­êng hä cÊp cã phï hîp víi ch­¬ng tr×nh t×m kiÕm b»ng m¸y tÝnh cã s½n trªn c¸c trang Web nghÒ nghiÖp mµ hä lùa chän kh«ng. Trong tr­êng hîp b¹n muèn hoÆc t¹i Trung t©m th«ng tin vµ T­ vÊn du häc Hoa Kú cã thÓ gióp chuyÓn tiÕp tõ mét tr­êng ®¹i häc sang mét tr­êng kh¸c trong khi b¹n thu hÑp sè l­îng tr­êng c©n nh¾c. H·y tËn dông c¸c cuèn s¸ch ®ang häc, hoÆc muèn häc cao häc t¹i Hoa Kú, b¹n còng nªn kiÓm giíi thiÖu vÒ tr­êng vµ b¶n tin cña tr­êng ®Ó xem cã ngµnh häc yªu tra xem c¸c tr­êng ®¹i häc ë Hoa Kú cã c«ng nhËn c¸c tÝn chØ vµ thÝch cña b¹n kh«ng vµ c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cã chuyªn m«n b»ng cÊp cña tr­êng b¹n ®ang c©n nh¾c kh«ng. mµ b¹n muèn kh«ng.
 20. 40 NÕu b¹n muèn du häc ë Hoa Kú ch­¬ng 4: chän tr­êng tèt nhÊt cho b¹n 41 Träng t©m gi¶ng d¹y CÊu tróc ch­¬ng tr×nh lÊy b»ng B¹n nªn kiÓm tra xem tr­êng ®ã coi träng c¸c bµi gi¶ng ®Õn ®©u. B¹n nªn nghiªn cøu s¸ch giíi thiÖu vµ m« t¶ khãa häc cña mçi LiÖu tr­êng ®ã tËp trung vµo gi¸o dôc chuyªn s©u hay c¸c ngµnh tr­êng. NhiÒu sinh viªn quèc tÕ chän hÖ thèng gi¸o dôc Hoa Kú v× khoa häc x· héi vµ tù nhiªn? Sinh viªn ®¹i häc hay nghiªn cøu sinh hÖ thèng nµy rÊt linh ho¹t, cho phÐp hä lùa chän c¸c khãa häc theo chiÕm ®a sè trong tr­êng? NhiÒu tr­êng khoa häc x· héi vµ tù së nguyÖn cña m×nh. Tuy nhiªn, c¸c ch­¬ng tr×nh lÊy b»ng trong nhiªn coi träng viÖc gi¶ng d¹y vµ sù trao ®æi th¶o luËn gi÷a sinh mét sè ngµnh häc ®­îc cÊu tróc kh¸ chÆt chÏ vµ c¸c tr­êng yªu cÇu viªn víi gi¸o s­ h¬n lµ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu nªn tû lÖ gi¸o viªn chÝnh x¸c c¸c khãa häc sinh viªn ph¶i theo vµ thêi gian hä ph¶i häc trªn sinh viªn kh¸ thÊp. C¸c tr­êng lÊy nghiªn cøu lµm trung t©m c¸c khãa nµy ®Ó cã thÓ tèt nghiÖp víi ngµnh häc chÝnh trong lÜnh th­êng cã nghiªn cøu sinh chiÕm tû lÖ cao, tiÖn nghi t¹i c¸c tr­êng vùc ®ã. Lo¹i h×nh khãa häc b¾t buéc nµy h¹n chÕ sù linh ho¹t. VÝ nµy th­êng hiÖn ®¹i vµ cã c¸c gi¸o s­ næi tiÕng thÕ giíi. Tuy nhiªn, dô, chóng kh«ng cho phÐp c¸c sinh viªn lµ vËn ®éng viªn ®­îc häc ë mét sè tr­êng d¹ng nµy, c¸c sinh viªn 2 n¨m ®Çu do c¸c nghiªn nhÑ h¬n trong mïa gi¶i thi ®Êu vµ kh«ng cho phÐp nh÷ng sinh viªn ch¨m chØ ®­îc theo ®uæi hai ngµnh häc cïng lóc. cøu sinh gi¶ng d¹y chø kh«ng ph¶i lµ gi¸o s­. Quan träng lµ ph¶i xem xÐt kü c¸c yªu cÇu ®Ò ra víi ngµnh häc Ph­¬ng ph¸p lùa chän sinh viªn mµ b¹n muèn theo ®uæi. VÝ dô, nÕu b¹n muèn häc ngµnh kü thuËt ®ång thêi muèn cã ®­îc nh÷ng kiÕn thøc c¨n b¶n v÷ng vµng vÒ V× hÖ thèng gi¸o dôc ë Hoa Kú rÊt s©u réng, yªu cÇu tuyÓn sinh kinh doanh, b¹n nªn xem l¹i c¸c yªu cÇu cña b»ng kü s­ - liÖu cã gi÷a c¸c tr­êng rÊt kh¸c nhau. Mét sè tr­êng t­ thôc vµ c¸c tr­êng qu¸ nhiÒu khãa häc khiÕn b¹n kh«ng thÓ theo ®uæi thªm mét khãa khoa häc tù nhiªn vµ x· héi cã thÓ nhËn rÊt nhiÒu ®¬n xin nhËp häc, häc kinh doanh hay kh«ng? HoÆc liÖu cã ch­¬ng tr×nh cô thÓ nµo nh­ng chØ chÊp nhËn mét sè Ýt, trong khi c¸c tr­êng kh¸c cã thÓ cho nh÷ng ng­êi muèn kÕt hîp ngµnh kü thuËt víi mét m«n häc nhËn tÊt c¶ c¸c sinh viªn ®¨ng ký nÕu hä ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu liªn quan? tuyÓn sinh. HÇu hÕt c¸c niªn gi¸m tr­êng ®¹i häc vµ catal« cña c¸c Gi÷a c¸c khãa häc cña c¸c tr­êng khoa häc x· héi vµ tù nhiªn tr­êng cã liÖt kª sè thÝ sinh vµ sè sinh viªn ®­îc nhËn vµo tr­êng còng cã nh÷ng yªu cÇu rÊt kh¸c nhau. Mét sè tr­êng ®ßi hái sinh n¨m tr­íc ®ã cïng víi ®iÓm kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc vÊn (Scholastic viªn ph¶i tham dù mét sè tiÕt nhÊt ®Þnh cña mét trong sè c¸c nhãm Assessment Test - SAT) trung b×nh vµ ®iÓm b×nh qu©n (Grade Point ngµnh lín trong khi mét sè tr­êng kh¸c l¹i kh«ng ®ßi hái nh­ vËy Average - GPA) n¨m häc tr­íc cña c¸c sinh viªn ®­îc chÊp nhËn. mµ chØ “khuyªn” c¸c sinh viªn nªn hoµn thµnh mét ch­¬ng tr×nh Tuy vËy, c¸c ®¸nh gi¸ lùa chän sö dông d÷ liÖu kiÓu nµy cã xu gi¸o dôc bao qu¸t. h­íng chó träng tíi ®iÓm kiÓm tra nhËp häc vèn chØ lµ mét phÇn cña ®¬n xin häc. Nªn nhí r»ng, c¸c gi¸o viªn tuyÓn sinh xÐt tíi Chøng chØ n©ng cao nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau bao gåm bµi luËn, gi¶i th­ëng, ho¹t ®éng C¸c sinh viªn Hoa Kú b¾t ®Çu ch­¬ng tr×nh häc ë bËc ®¹i häc céng ®ång vµ kinh nghiÖm lµm viÖc, së thÝch vµ c¸c n¨ng lùc ®Æc sau khi kÕt thóc 12 n¨m häc tiÓu häc vµ trung häc. Mét sè tr­êng biÖt khi xem hå s¬ nh»m x¸c ®Þnh tiÒm n¨ng thµnh c«ng cña b¹n t¹i ®¹i häc ë Hoa Kú cÊp chøng chØ n©ng cao cho c¸c sinh viªn thuéc tr­êng cña hä. c¸c hÖ thèng gi¸o dôc 13 n¨m tiÓu häc vµ trung häc hoÆc nh÷ng
nguon tai.lieu . vn