Xem mẫu

  1. N n kinh doanh giáo d c như th nào? T ngàn xưa khi nói n giáo d c thì m i ngư i u nghĩ ngay n nh nghĩa ó là m t lĩnh v c nho nhã thanh tao và th m chí mang c tính thánh thi n n a! B n ch t c a giáo d c là nhân văn, nâng t m giá tr con ngư i cũng như c m t qu c gia nhưng trong xu hư ng phát tri n c a th i i ngày nay, giáo d c không ch ơn thu n mang n nh ng giá tr nhân văn mà còn mang l i l i nhu n như m t lo i hình kinh doanh trong xã h i và có th nói l i nhu n t kinh doanh giáo d c - cũng không thua kém gì so v i - các ngành kinh doanh mũi - nh n khác n u ư c u tư, phát tri n úng m c. Vi c doanh nhân Vi t Nam quan tâm và u tư vào kinh doanh lĩnh v c giáo d c ngày càng nhi u lên cũng n m trong s phát tri n c a xu hư ng kinh doanh giáo d c cũng là i u t t y u phù h p v i xu hư ng phát tri n c a th i i m i. Vì sao kinh doanh giáo d c s có l i nhu n? Có th nói kinh doanh giáo d c ư c ánh giá là ngành kinh doanh có l i nhu n cao và n u không nói là khá cao b i nh ng nguyên do cơ b n sau ây. N u xét v s lư ng khách hàng thì giáo d c có kh năng thu hút m t lư ng khách hàng r t l n, m i l a tu i khác nhau vì m t th c t rõ ràng là nghĩa v ph i h c cũng như khát v ng h c nâng cao ki n th c thì b t c công dân trong xã h i nào cũng u có c . M t khác trong th i i phát tri n ngày nay con ngư i ang hư ng t i m t xã h i h c t p su t i và “dân giàu nư c m nh, xã h i công b ng, văn minh” thì khi kinh doanh giáo d c có m t l i th ưu vi t là không bao gi s thi u khách hàng. Có chuyên gia kinh t ã
  2. t ng nh n nh r ng khách hàng c a ngành kinh doanh giáo d c nhi u không thua gì khách hàng c a các ngành kinh doanh hàng tiêu dùng xe hơi, vi n thông… cũng có l khá úng. Có th nói kinh doanh giáo d c so v i nhi u ngành kinh doanh khác có s khác bi t l n là giáo d c có s c thu hút và ư c khách hàng quan tâm t g c vì s phát tri n t gia ình hư ng n toàn xã h i. B i vì giáo d c luôn ư c s quan tâm c a m t qu c gia v i nh ng chính sách ưu tiên phát tri n giáo d c luôn ư c nh hình và u tư c th theo s phát tri n c a qu c gia ó. Ngoài ra, trong m i gia ình thì cha m và ngư i i h c (n u ngư i i h c ã i làm thì luôn mong mu n h c thêm n a nâng cao ki n th c phát tri n s nghi p) ư c ánh giá là nh ng nhà u tư cho giáo d c l n nh t mà l i không có nhu c u hoàn v n, không nghĩ n v l i/ ch u khó u tư nhi u và u tư b n b , lâu dài vì m c tiêu duy nh t c a h là mong mu n có m t n n giáo d c t t có ch t lư ng cao làm hành trang i n s thành t trong cu c i mình cho th h con cháu c a mình... th ng kê cơ b n cho th y Vi t Nam là nư c ang phát tri n cũng u tư cho giáo d c chi m trên 16% t ng ngân sách trong khi các nư c phát tri n trên th gi i thì t tr ng u tư cho giáo d c thông thư ng chi m kho ng 20% t ng ngân sách c a qu c gia ó. i u này cho th y v n u tư cho giáo d c ư c h u h t các qu c gia trên th gi i chú tr ng r t nhi u và ngày càng nâng m c u tư này lên cao hơn phù h p v i s phát tri n chung c a th gi i.
  3. Theo xu hư ng phát tri n c a th i i ngày nay thì giáo d c ph i ngày càng ư c chu n hóa theo tiêu chu n giáo d c qu c ta m r ng theo phương cách lan t a kh p nơi trên th gi i nh m nh hình các chương trình giáo d c, thu hút m i ngư i. Cho nên v i các chương trình ào t o liên k t v i nư c ngoài ngày càng nhi u lên thì kinh doanh giáo d c cũng t nhiên có i u ki n kinh doanh thu n l i mà không c n ph i tìm m t nh hư ng kinh doanh nh m thu hút khách hàng như nhi u ngành ngh kinh doanh khác. m t góc nào ó thì k t qu c a giáo d c khó ư c ánh giá chính xác ch trong m t th i gian ng n nên khó có chuy n m t “s n ph m giáo d c” (m t chương trình h c, m t khóa h c dài hay ng n h n) b khách hàng òi tr l i c ! Cho nên các doanh nghi p kinh doanh giáo d c có th hoàn toàn yên tâm vì ch lo n u vào tuy n sinh là trách nhi m chính còn u ra sau khi h c xong thì không còn ph i có trách nhi m n a! Y u t này ph n nào nêu lên ư c v n kinh doanh giáo d c s d có l i nhu n hơn, n u không nói là không h thua kém so v i nhi u ngành ngh kinh doanh khác trong xã h i.
  4. Doanh nhân nên kinh doanh giáo d c như th nào? N u như d a trên nh ng nh n nh sơ b này có th nói r ng hi m có ngành kinh doanh nào có i u ki n thu n l i hơn kinh doanh giáo d c vì như ã nói trên là khách hàng không bao gi thi u, luôn nh n ư c s quan tâm, u tư t khách hàng cũng như kh năng thu h i v n khá nhanh... thì doanh nhân Vi t Nam có nên u tư kinh doanh giáo d c hay không? Khi doanh nhân Vi t Nam u tư kinh doanh giáo d c thì có kh năng hoàn v n s càng s m và s có lãi nhanh, lãi nhi u n u ư c u tư bài b n, úng m c và có t m chi n lư c u tư c th cũng như nhìn xa trông r ng vào t ng lĩnh v c u tư giáo d c m m non, ti u h c, trung h c, i h c hay các chương trình ào t o k năng ngh sau i h c... ho c là tư v n du h c… Ngoài ra, khi kinh doanh giáo d c thì doanh nhân cũng nên xác nh vi c kinh doanh này ph i d a vào giá tr nhân văn c a b n ch t v n có c a giáo d c là chính mà không nên t giá tr l i nhu n m c dù ã là kinh doanh thì ph i có l i nhu n. M c ích luôn hư ng t i c a doanh nhân khi kinh doanh giáo d c là giáo d c luôn phát tri n úng m c ích, góp ph n quan tr ng vào s phát tri n kinh t - xã h i cho t nư c và m b o ho t ng kinh doanh c a mình ư c thành công. Chính vì v y, doanh nhân u tư vào kinh doanh ph i hi u úng, qu n lý và làm úng v i m c ích này vì m t trong nh ng nguyên t c cơ b n c a nh ng nhà kinh doanh giáo d c là kinh doanh giáo d c phát tri n, s ng t t hơn, nhưng không ph i làm giàu. B ng ch ng là trong danh sách các nhà t phú trên th gi i không có ngư i nào thu c lĩnh v c kinh doanh giáo d c c . Tuy nhiên không ph i nh ng ngư i kinh doanh giáo d c thi u tài năng hay kh năng kinh doanh trong ngành giáo d c nhưng ngư c l i thì h r t có tài n a, b i vì m c ích kinh doanh c a h không
  5. ph i là làm giàu cho nên h không th tr thành t phú trong lĩnh v c giáo d c mà h ang kinh doanh v y thôi. Doanh nhân kinh doanh giáo d c ph i là nh ng ngư i kinh doanh có trình , có lương tâm và nh n th c sâu s c cũng như có s c ng hi n b ng c t m lòng cho s nghi p phát tri n c a ngành giáo d c nói riêng và cho t nư c nói chung.
nguon tai.lieu . vn