Xem mẫu

  1. Năm món sinh t phòng tr cao huy t áp, ti u ư ng
  2. Sinh t không nh ng giúp chúng ta gi i khát. Mà ngoài ra m t s lo i sinh t còn có ích cho b nh nhân ti u ư ng và cao huy t áp: 1. Táo: Có hàm lư ng ư ng fruitose cao nh t trong các lo i trái cây. Ngoài ra, nó còn có acid malic, acid tannic, ch t xơ, canxi, phospho, s t, pectin, kali, lipid, protid và nhi u lo i vitamin r t t t cho cơ th . Theo ông y, táo tính mát, v ng t chua, có công hi u ki n tỳ, ích v , tr các ch ng bu n nôn, chán ăn, b dư ng tâm khí, dùng trong ch ng tinh th n u o i. Nó còn có tác d ng sinh tân, nhu n táo, ch khát, dùng tr ho, tâm phi n mi ng khát do nhi t. Táo còn có tác d ng h p thu vi khu n và c t , tr tiêu ch y. Bên c nh ó, ch t xơ, acid h u cơ l i kích thích ư ng ru t, làm m m phân nên giúp i ti n thông. Táo ch a ch t kali có l i cho vi c bài ti t natri, t t cho ngư i cao huy t áp. Acid h u cơ trong táo còn kích thích bài ti t d ch v , tr giúp tiêu hóa. 2. Mư p ng: Ch a nhi u ch t xơ thô, canxi, phospho, s t, beta- caroten, vitamin B1, B2, PP, C, nhi u lo i acid amin, 5-HT..., u là nh ng ch t dinh dư ng c n thi t cho cơ th . Mư p ng tính hàn, v ng, có công d ng dư ng huy t, b gan, thanh nhi t, sáng m t, gi i c, dùng tr các ch ng b nh nhi t phi n khát, trúng n ng phát s t, ki t l , ung nh t, au m t
  3. do nhi t... Các th nghi m ã ch ng minh lo i qu này ch a m t ch t t a như insulin, làm gi m ư ng huy t rõ r t, có th dùng làm thu c tr b nh ti u ư ng. 3. C n tây à L t: Ch a canxi, s t, phospho, giàu protid - g p ôi so v i các lo i rau khác. C n tây còn ch a nhi u acid amin t do, tinh d u, mannitol, inositol, nhi u lo i vitamin, giúp tăng c m giác thèm ăn, xúc ti n tu n hoàn máu và b não. C n tây tính mát, v ng t, tác d ng thanh nhi t, l i th y, tr àm nhi u y ng c, lao h ch... Th nghi m ã ch ng minh rau c n có tác d ng gi m áp rõ r t, th i gian duy trì tùy theo li u lư ng. 4. Dưa leo: Ch a canxi, phospho, s t, nhi u mu i kali, ch t nh y, các acid amin, ch t thơm, vitamin A, B1, B2, PP và C. Dưa leo tính mát, v ng t, tác d ng thanh nhi t, tiêu viêm, l i ti u, tr th p, tiêu sưng. 5. t xanh à L t: ch a khá nhi u protid, ư ng, canxi, phospho, s t, beta-caroten, vitamin B1, B2, PP. Nó là lo i rau qu ch a nhi u vitamin C nh t. Các ch t trong lo i qu này có tác d ng kích thích tuy n d ch v , gia tăng s bài ti t, vì th tăng cư ng tác d ng tiêu hóa. Ngoài ra, còn kích thích tim p nhanh, làm tăng t c tu n hoàn, có tác d ng làm m, c ch tích t m , phòng ng a béo phì. t tính nóng, v cay, có tác d ng tán hàn, ki n v , tiêu th c, tr au b ng do l nh, nôn ói, t l . Các món sinh t trên u có th
  4. giúp phòng tr b nh cao huy t áp và ti u ư ng. Tuy nhiên, nên cách 3 ngày dùng 1 l n vì h u h t các lo i trái cây u mang tính mát (tr t xanh). Vi c dùng quá nhi u s gây m t cân b ng hàn - nhi t c a cơ th . Nên dùng c ph n v c a các lo i trái cây trên gi ư c y các ho t ch t.
nguon tai.lieu . vn