Xem mẫu

  1. Năm bài thu c t dưa h u
  2. Dưa h u không nh ng ngon ng t d ăn mà còn cung c p cho cơ th m t lư ng nư c khá l n, các vitamin và nguyên t vi lư ng quý giá. Hơn n a, trong y h c c truy n, c ru t và v dưa h u còn ư c dùng làm thu c ch a b nh. Dân gian có câu: “Nhi t thiên lư ng kh m qua, dư c v t b t d ng qua” (tr i nóng ăn hai qu dưa thì không c n ph i u ng thu c) và coi dưa h u là “H quý th y qu chi vương” (vua c a trái cây mùa hè). Chúng tôi xin gi i thi u m t s cách ch bi n dưa h u b n c tham kh o: Cách 1: Dưa h u 1.500g, mu i ăn lư ng v a . Dưa r a s ch, b ôi, n o l y ph n ru t r i gói vào khăn v i s ch, ép l y nư c; v dưa c o b v xanh, thái v n r i cũng ép l y nư c (n u có máy ép thì càng t t); hòa hai th nư c l i v i nhau, pha thêm m t chút mu i, dùng làm gi i khát. Công d ng: tiêu phi n, gi i c, làm h t khát. V i ngư i b viêm nhi m, m n nh t, tăng huy t áp dùng r t h u ích. Cách 2: Dưa h u 1 qu , chu i tiêu 3 qu , m t ong 100g. R a s ch qu dưa dùng dao c t ngang dư i núm m t mi ng làm n p, l y thìa ánh nhuy n ph n ru t , chu i bóc v thái v n r i cho cùng m t ong vào trong
  3. lòng qu dưa, ti p t c ánh nhuy n, y n p, vào t l nh ch ng 3gi là dùng ư c. ây là gi i khát v a ng t v a thơm l i giàu dinh dư ng, có công d ng b i b , nhu n tràng, thông ti n. Theo y h c c truy n, chu i (hương tiêu) v ng t, tính mát, có kh năng dư ng âm nhu n táo, sinh tân d ch và làm h t khát. Cách 3: Dưa h u 1.500g, m t ong 30g, chanh 100g, rư u hoa qu 50ml. Dưa r a s ch, dùng máy ép l y nư c r i v t chanh và cho m t ong cùng rư u vào qu y u. Công d ng: tiêu khát gi i th , s d ng làm gi i khát mùa hè r t t t. Theo y h c c truy n, chanh v chua ng t, tính mát, có công năng sinh tân ch khát thanh nhi t gi i th , hóa àm ch khái. Dinh dư ng h c c truy n thư ng dùng chanh ph i h p v i dưa h u ho c nư c mía ch các lo i nư c gi i khát thanh nhi t trong mùa hè. Cách 4: Dưa h u 500g, mía 200g, ư ng phèn 20g. Dưa r a s ch, b v và h t, thái mi ng; mía róc v , ch nh . Hai th cho vào máy ép l y nư c, ch thêm ư ng phèn, u ng hàng ngày.
  4. Công d ng: thanh nhi t l i ni u, làm kh e th n, ch ng nôn và gi i c rư u. ây là m t th nư c gi i khát r t t t và h p d n vì v a thơm tho v a ng t mát. Theo y h c c truy n, mía v ng t, tính l nh, có công d ng thanh nhi t tr phi n, sinh tân ch khát, hòa trung nhu n táo; thư ng ư c dinh dư ng h c c truy n s d ng cho nh ng b nh nhân b các ch ng như say rư u, ho và viêm h u h ng do ph âm hư, nôn và bu n nôn do b nh lý d dày - tá tràng, táo bón... Cách 5: V dưa h u 150g, kh qua (mư p ng) 50g, bí ao 50g. V dưa h u g t b v xanh, thái v n; kh qua và bí ao u g t v b ru t r i thái v n. T t c cho vào máy ép l y nư c, có th cho thêm m t chút ư ng phèn, hòa tan r i dùng làm nư c gi i khát. Công d ng: thanh nhi t gi i th , tr phi n ch khát; dùng làm u ng mùa hè r t t t, c bi t v i nh ng ngư i b ti u ư ng, m n nh t, viêm ư ng ti t ni u, béo phì.. Theo y h c c truy n, kh qua v ng, tính l nh, có công d ng thanh nhi t gi i th , gi i c minh m c. Nghiên c u hi n i ã ch ng minh kh qua có kh năng làm h ư ng huy t nh ng b nh nhân b ti u ư ng. Bí
  5. ao v nh t, tính l nh, có công d ng thanh nhi t hóa àm, tr phi n ch khát, l i ti u tiêu thũng, làm cho cơ th tr nên thon th , da d tươi sáng. Dưa h u tuy có tác d ng thanh nhi t gi i khát lý tư ng và ch a tr ư c nhi u b nh t t nhưng khi dùng c n dùng lưu ý không nên ăn quá nhi u m t l n và nhi u l n trong m t ngày, c bi t là nh ng ngư i tỳ v v n ã hư y u, hay au b ng i l ng và r i lo n tiêu hóa. Ngoài ra, cũng không nên ăn nh ng qu dưa h u chưa chín và b hư do quá lâu và b d p nát.
nguon tai.lieu . vn