Xem mẫu

  1. MĨ THU T LUY N V TRANG TRÍ Ư NG DI M (12) I M c tiêu: -HS c m nh n ư c v p và làm quen v i ng d ng c a ư ng di m trong cu c s ng. -HS bi t cách v và v trang trí ư c ư ng di m theo ý thích , bi t s d ng ư ng di m vào các bài trang trí ng d ng -HS có ý th c làm p trong cu c s ng. II dùng d y h c: -M t s ư ng di m và v t có trang trí ư ng di m -M t s bài trang trí ư ng di m -M t s ho ti t s p x p vào ư ng di m -Kéo, gi y màu, h dán III CÁc ho t ng : Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Gi i thi u 2 Ti n hành -H 1: Quan sát , nh n xét -GV cho hs quan sát m t s hình nh
  2. hình 1,g i ý b ng các câu h i: - ư ng di m ư c trang trí nh ng v t nào? -Bát , ĩa, qu n, áo, khăn, mũ… -Em còn bi t nh ng v t nào ư c trang trí b ng ư ng di m? -Tranh v , l hoa… -Nh ng ho ti t nào thư ng ư c s d ng trang trí ư ng di m? -Hình tròn, hình vuông ,hoa, lá… -Cách s p x p ho ti t ư ng di m như th nào? -Em có nh n xét gì v màu s c c a các -X p xen k … ư ng di m hình 1? -GV tóm t t các nh n xét c a h c sinh -Hài hoà ,nh nhàng, p… -H 2:Cách trang trí ư ng di m -GV gi i thi u hình g i ý cách v qua hình 2 -H 3:Th c hành -HS xem hình 2 -HS làm bài theo cá nhân -HS t v ư ng di m -H 4:Nh n xét, ánh giá -HS th c hành -GV và HS ch n bài trang trí ư ng di m p nh n xét và x p lo i *D n dò: Chu n b bài sau -HS ch n bài trang trí p tri n lãm , nh n xét.
  3. Ti ng Vi t ÔN LUY N T P LÀM VĂN I M c tiêu : -Giúp hs c ng c ki n th c v văn k chuy n - Bi t k l i m t câu chuy n ng n b ng l i c a mình. IICác ho t ng d y và h c Tg Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Bài cũ Ôn l i ki n th c cũ :G i hs tr l i : + Th nào là văn k chuy n ? - H c sinh xung phong tr l i +Ngo i hình , l i nói ,hành ng, suy nghĩ c a nhân v t nói lên i u gì ? + M t o n văn trong bài văn k chuy n g m có m y ph n ? 2 H c sinh luy n t p: Gviên ghi lên b ng : D Mèn ang i thì g p Nhà Trò ang ng i khóc, D Mèn bèn lân la h i chuy n . B ng l i c a mình, em hãy k l i cu c nói chuy n gi a D Mèn và Nhà Trò. - Hs c . - Bài này thu c th lo i gì ?
  4. - Yêu c u hs cho bi t các s vi c di n ra. - Văn k chuy n + SV1: D Mèn ang i thì g p nhà Trò ang - Hs nêu các s vi c di n ra khóc. + SV2 :Nhà Trò k l i hoàn c nh kh n khó c a mình . + SV3: Thái và hành ng c a D Mèn khi nghe chuy n c a Nhà Trò Lưu ý hs v i bài này nên phát tri n theo trình t th i gian .Nên chuy n các l i d n tr c ti p thành l i d n gián ti p, ch gi l i nh ng l i - Hs nghe tr c ti p nh m b c l tính cách c a nhân v t. - Cho Hs l n lư t làm mi ng k l i các s vi c - Yêu c u hs làm bài . -C l p nh n xét . - G i vài em c bài làm c a mình - Ch m m t s bài , nh n xét - Hs làm bài 3. C ng c d n dò : - C l p nh n xét D n hs hoàn thành bài làm c a mình