Xem mẫu

  1. Muôn màu v i phong cách m th c gói và cu n Không ch có Vi t Nam, phong cách m th c gói và cu n cũng là nét văn hoá c s c, c áo trong m th c c a nhi u nư c trên th gi i, c bi t là Nh t B n, Hàn Qu c, Mêxicô…. Gói và cu n là m t trong nh ng phong cách m th c h t s c dân dã nhưng cũng khá c áo, g i là dân dã vì phong cách ăn th t là m c m c và h u như nơi nào cũng có vì nó ph ng ph t m t c i m m th c c a ch t li u s n có trong t nhiên.Gói và cu n còn th hi n ư c s nhàn t n, ung dung, khéo léo trong văn hoá m th c c a nhi u nơi trên th gi i. Gói và cu n trong phong cách m th c c a Nh t B n và Hàn Qu c
  2. Văn hoá m th c c a ngư i Vi t có nhi u i m tương ng v i ngư i Nh t và ngư i Hàn Qu c. Nét tương ng y ư c th h ên rõ nh t phong cách gói và cu n. N u như ngư i Vi t chu ng các món gói và cu n, thì ngư i Nh t và ngư i Hàn cũng v y. Ngư i Nh t có món sushi n i ti ng và nó không ch là món ăn, mà còn ch a ng trong ó m t ph n văn hoá c a ngư i Nh t. Sushi là món ăn ph bi n c a ngư i Nh t và gi lan r ng ra nhi u nư c và tr thành món ăn ư c yêu thích. Cũng gi ng như ngư i Vi t Nam ăn cơm, thì ngư i Nh t cũng dùng sushi là món ăn chính trong b a ăn c a mình. Sushi ư c chia ra nhi u lo i, c bi t là món Makizushi (sushi cơm cu n) gi ng như các món ăn cu n c a ngư i Vi t, hay món Oshisushi ư c gói gi ng như bánh. M i lo i sushi l i có nét c áo riêng c a nó, cách ch bi n khác nhau, h p d n th c khách b i màu s c, hương v c bi t. Nhưng nguyên li u chính làm món này v n là cơm tr n gi m k t h p v i các lo i và tuỳ vào m i lo i ph gia mà nó thành các lo i sushi khác nhau. Sushi cơm cu n ư c ch bi n v i th c ăn n m gi a ph n cơm, cu n tròn dài trên l p rong bi n, sau ó ư c c t thành t ng khoanh nh , hay có lo i sushi ph n cơm ư c bao quanh b i lá rong bi n, th c ăn x p lên trên m t. V i món sushi, cũng c n có cách thư ng th c riêng bi t. Khi ăn sushi nên ăn nguyên c mi ng thư ng th c tr n v n hương v trong t ng khoanh sushi. Sushi thư ng ư c dùng kèm nư c tương u nành. N u dùng thêm wasabi, b n nên cho t t t ng chút vào bát riêng, n khi có ư c cay mong mu n. Cách ch m nư c tương cũng r t quan tr ng vì có th làm nh hư ng n hương v món ăn, nên ch m ph n m t th c ăn vào nư c tương, không nên ch m vào ph n cơm vì món sushi s b m n.
  3. Món cơm cu n kimbap c a ngư i Hàn cũng có nh ng nét tương ng v i makizushi c a Nh t B n. Kimbap – “kim” là tên g i c a lá rong bi n khô; “bap” ơn gi n là cơm. Tên g i c a món ăn r t ơn gi n, cơm gói trong lá rong bi n. V hình d ng, kimbap “có v ” gi ng món maki . Nhưng ý thêm thì s th y, kimbap thư ng to hơn (béo hơn) vì bên trong, “nhân” g m nhi u lo i th c ph m khác nhau. Kimbap cũng ư c c t khoanh tròn v i dày m ng hơn so v i maki. Cơm dùng trong món kimbap là cơm g o tr ng tr n v i ít mu i và d u v ng, khác v i cơm cho món maki (và sushi). Vì th cơm thơm mùi v ng r t h p d n. Nhân trong món kimbap thư ng là tr ng, cà r t, dưa chu t, xúc xích… Rau trong món kimbap chi n n 70%, vì th mà khi ăn kimbap không b ngán. Không ch có món cơm cu n kimbap theo phong cách gói và cu n, m th c Hàn còn ph bi n v i nh ng món nư ng như: th t bò nư ng l a
  4. sư n heo, sư n bò nư ng cũng là món ăn tiêu bi u c a Hàn Qu c. Trong ch bi n món này, ngư i ta dùng lo i tương riêng bi t làm tăng v ng t c a th t, khi n cho món ăn thêm m à và mang m t s c thái riêng. Sư n, lưng, th t m m là lo i ư c s d ng nhi u nh t. Th t bò ư c thái m ng, ư p v i nư c lê, rư u tr ng, nư c tương c, hành băm, t i băm, d u mè, nư c g ng, b t tiêu... sau ó nư ng trên ng n l a nh cháy âm . Món này cu n chung v i rau s ng ăn, thư ng là rau di c, t o nên hương v riêng bi t c a món ăn n t x s Cao Ly. Và, ây cũng là món ăn th hi n rõ nét phong cách m th c gói và cu n c a ngư i Hàn Qu c. Tacos c a ngư i Mêxicô Nói l i chào v i m th c c a hai nư c châu Á, ta cùng i h t n a vòng trái t khám phá nh ng i u m i m t m th c c a m t nư c Trung M , Mêxicô v i món bánh tacos. T m t món ăn truy n th ng lâu
  5. i, gi ây cái tên tacos ư c kh p các châu l c bi t n nh s bùng n c a các món th c ăn nhanh trên th gi i. Tacos ã tr thành thương hi u riêng trong m th c Mexico. Trong m t chi c tacos, bánh tráng s ư c rán qua m m và g p cùng v i nhân. Nhân bánh ư c làm t th t bò, th t heo, cá, th t gà, nư c s t cà chua, n m, t... t t c s ư c nư ng (ho c h p) cùng. Món ăn này m ch t Mexico không ch v bánh tráng b ng b t ngô mà còn vì v t ư c ăn kèm v i bánh và nư c s t. Màu s c c a nhân chính là t nh ng lo i th c ăn trong ó, có th thư ng th c m t chi c tacos th t và nư c s t thơm ngon ng y ng y ho c m t chi c tacos v i thành ph n chính là rau xanh kèm theo m t chút th t nư ng. Món bánh c a ngư i Mêxicô gi ng v i bánh sandwich c a châu Âu, nhưng cũng mang chút nh n nhá c a bánh xèo trong m th c Vi t. Phong cách gói và cu n là m t trong nh ng phong cách m th c c áo c a nhi u n n văn hoá khác nhau. M i nơi l i em n cho phong cách này nh ng món ăn h p d n, c s c và nh ng ý nghĩa riêng c a nó.
nguon tai.lieu . vn