Xem mẫu

  1. MS PowerPoint - Bài 7&8: Chèn hình ảnh và đồ họa trong slide- Chèn bảng trong PowerPoint
  2. Chèn ảnh Để chèn ảnh vào slide: • Kích tab Insert • Kích nút Picture • Duyệt ảnh từ file của bạn • Kích vào tên ảnh • Kích Insert • Để di chuyển ảnh, kích vào ảnh và kéo tới vị trí mong muốn Chèn Clip Art Để chèn Clip Art:
  3. • Kích tab Insert • Kích nút Clip Art • Tìm kiếm các hình mẫu sử dụng hộp thoại Clip Art • Kích chọn Clip Art • Để di chuyển hình mẫu, kích vào nó và kéo tới vị trí mong muốn Chỉnh sửa ảnh và hình mẫu Khi bạn chèn một hình ảnh hay hình mẫu vào bản trình chiếu, một tab mới sẽ xuất hiện trên vùng Ribbon. Tab Format cho phép bạn định dạng hình ảnh và đồ họa. Tab Format có 4 nhóm: Adjust: Điều chỉnh độ sáng, sự tương phản và màu sắc của ảnh Picture Style: Cho phép bạn đặt một khung hay đường viền xung quanh ảnh và chèn thêm hiệu ứng cho ảnh Arrange: Điều chỉnh tính chuẩn trực và sự quay cho ảnh Size: Cắt ảnh và tùy chỉnh kích thước cho ảnh
  4. Chèn Shape Để chèn Shape: • Kích tab Insert • Kích nút Shapes • Kích vào hình bạn chọn • Kích vào Slide • Kéo con trỏ để mở rộng hình
  5. Để định dạng hình: • Kích Shape • Kích tab Format Chèn SmartArt SmartArt là một tính năng trong Office 2007, cho phép bạn chọn các hình ảnh đồ họa khác nhau bao gồm các biểu đồ phát triển, biểu đồ danh sách, biểu đồ hình tròn và biểu đồ quy trình. Để thêm SmartArt: • Kích tab Insert • Kích nút SmartArt • Kích vào SmartArt bạn chọn
  6. • Kích SmartArt • Kéo SmartArt tới vị trí mong muốn trong slide Để định dạng SmartArt: • Kích SmartArt • Kích tab Design hoặc tab Format • Kích vào SmartArt để thêm văn bản và hình ảnh. Thêm một Photo Album
  7. Photo Album là một tính năng mới trong PowerPoint 2007, cho phép bạn tạo photo album để chia sẻ hình ảnh một cách dễ dàng. Bạn có thể tạo một photo album như sau: • Kích nút Photo Album trên tab Insert • Kích New Photo Album • Kích File/Disk để chèn hình ảnh vào photo album • Di chuyển ảnh lên hay xuống theo thứ tự của album bằng cách kích vào mũi tên lên hoặc xuống. Bảng được sử dụng để hiển thị dữ liệu theo một định dạng bảng. Tạo bảng Để tạo một bảng:
  8. • Đặt con trỏ vào slide nơi bạn muốn tạo bảng mới • Kích tab Insert trên vùng Ribbon • Kích nút Tables trên nhóm Tables. Bạn có thể tạo bảng theo một trong 4 cách sau: - Đánh dấu số dòng và cột - Kích Insert Table và nhập số dòng và cột - Kích Draw Table, tạo bảng bằng cách kích và nhập số dòng và cột - Kích Excel Spreadsheet và nhập dữ liệu. Nhập dữ liệu trong bảng Đặt con trỏ vào ô bạn muốn nhập thông tin dữ liệu và bắt đầu gõ.
  9. Chỉnh sửa cấu trúc và định dạng bảng Để chỉnh sửa cấu trúc bảng: • Kích vào bảng, khi đó hai tab mới xuất hiện trên Ribbon: Tab Design và Layout. Trên tab Design, bạn có thể chọn: • Table Style Options • Table Styles • Draw Borders Để định dạng bảng, kích vào bảng, sau đó kích tab Layout trên vùng Ribbon. Tab Layout cho phép bạn thực hiện: • Xem bảng dạng lưới và các thuộc tính (từ nhóm Table) • Chèn dòng và cột (từ nhóm Rows & Columns) • Xóa bảng, dòng và cột (từ nhóm Rows & Columns)
  10. • Trộn bảng hoặc tách bảng (từ nhóm Merge) • Tăng và giảm kích thước ô trong bảng (nhóm Cell Size) • Căn lề văn bản trong các ô và thay đổi hướng cho văn bản (nhóm Alignment) Chèn một bảng từ Word hay Excel • Mở một tài liệu Word hay Excel có chứa bảng • Chọn bảng • Kích Copy trên tab Home • Ở tài liệu PowerPoint, đặt con trỏ vào nơi bạn muốn chèn bảng • Kích Paste trên tab Home.
nguon tai.lieu . vn