Xem mẫu

 1. Chaån ñoaùn phaân bieät Noát taùi taïo, loaïn saûn, ung thö gan (HCC) Tín hieäu thaáp treân T1, T2 Noát taùi taïo hay loaïn saûn Cao T1, thaáp T2 Noát loaïn saûn hay HCC Cao, ñoàng, thaáp T1, cao T2 HCC++ (Gd+) Mitchell DG, Rubin R, Siegelman ES, et al. Hepatocellular carcinoma within siderotic regenerative nodules: the "nodule-within-nodule" sign on MR images. Radiology 1991;178:101-103. 1Hepatocellular Carcinoma Daniel R Jacobson,8/2002
 2. T2 Cao T1, thaáp T2 Noát loaïn saûn hoaëc ung thö gan Khoa CÑHA-Beänh vieän CHÔÏ RAÃY T1
 3. Noát ung thö trong noát loaïn saûn T1 T1 T2W T2 T1 +Gd T1 GADO
 4. CHOLANGIOCARCINOMA XUNG HASTE Thôøi gian : 7-11 giaây Khoa Chaån ñoaùn hình aûnh Beänh vieän Chôï Raãy
 5. MRI CHOLANGIOGRAPHY MRI- CHOLANGIOGRAPHY Thôøi gian: 4-16 giaây. Khoâng duøng thuoác taïo hình
 6. BEÄNH LYÙ VUØNG CHAÄU Fibromyoma töû cung
 7. MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG - MRI MRI NGHIEÂN CÖÙU VEÀ CHÖÙC NAÊNG ( FUNCTIONAL MRI/ FMRI) MRI KHAÛO SAÙT KHUYEÁT TAÙN &TÖÔÙI MAÙU (DIFFUSION & PERFUSION MRI) PHOÅ COÄNG HÖÔÛNG TÖØ (SPECTROSCOPY/MRS)
 8. MRI NGHIEÂN CÖÙU VEÀ CHÖÙC NAÊNG ( FUNCTIONAL MRI/ FMRI)
 9. fMRI)
 10. Perfusion Diffusion
 11. Diffusion Tensor MRI (DTMRI)
 12. PHOÅ COÄNG HÖÔÛNG TÖØ Choline vaø lactic acid (SPECTROSCOPY/MRS)
 13. HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN -Khaûo saùt chuyeån hoaù, theå tích, doøng chaûy maùu, caùc chaát daãn truyeàn vaø receptor thaàn kinh, ñaëc ñieåm moâ. -Khoâng duøng proton Hydro: Phoát pho, Natri : ñaùnh giaù tình traïng Oxy cuûa cô tim, u.. -Ñaùnh giaù tính chaát sinh hoïc cuûa dòch, moâ beänh lyù, teá baøo nuoâi caáy.
 14. TÖÔNG LAI -Phaùt trieån & caûi tieán nam chaâm, coils, phaàn meàm vi tính, chuoãi xung môùi. -Chaát töông phaûn chuyeân bieät moâ, beänh lyù. -Caûi thieän vaø öùng duïng roäng raõi MRI. -Nghieân cöùu MRI ôû töø tröôøng cao, sieâu cao. -Haï giaù thaønh MRI
 15. KEÁT LUAÄN MRI laø kyõ thuaät coù giaù trò ÖÙng duïng roäng raõi Höùa heïn phaùt trieån maïnh meõ
 16. XIN CAÙM ÔN
nguon tai.lieu . vn