Xem mẫu

 1. CHÆ ÑÒNH CHOÁNG CHÆ ÑÒNH
 2. CHÆ ÑÒNH Toån thöông heä thaàn kinh: hoá soï sau, vuøng yeân, tuûy soáng, beänh lyù chaát traéng Beänh lyù cô-xöông-khôùp (chaán thöông, u..) Beänh lyù tim-maïch Beänh lyù caùc cô quan khaùc: ñaàu maët coå, buïng, chaäu... Khoa Chaån ñoaùn hình aûnh Beänh vieän Chôï raãy
 3. CHOÁNG CHÆ ÑÒNH Dò vaät kim loïai, duïng cuï caáy gheùp (pacemaker, trôï thính, clips noäi soï, maïch maùu..) Beänh nhaân bò hoäi chöùng sôï nhoát kín (claustrophobia) [Coäng höôûng töø hôû] Khoa Chaån ñoaùn hình aûnh Beänh vieän Chôï raãy
 4. Thuaän lôïi *Ñoä nhaïy cao phaùt hieän toån thöông *Chi tieát giaûi phaãu toát *Khoâng duøng tia xaï *Khoâng bò Artifacts *Khaûo saùt nhieàu maët caét *Khaûo saùt maïch maùu khoâng duøng thuoác töông phaûn *Kyõ thuaät khoâng xaâm phaïm (non-invasive) Khoa Chaån ñoaùn hình aûnh Beänh vieän Chôï raãy
 5. Baát thuaän lôïi *Caùc choáng chæ ñònh, ñoùng voâi *Khoù khaûo saùt beänh nhaân caáp cöùu *Giaù thaønh cao, khoâng saün coù Khoa Chaån ñoaùn hình aûnh Beänh vieän Chôï raãy
 6. SO SAÙNH CT MRI Tia xaï Coù Khoâng Maët caét Axial, Coronal Baát kyø Thoâng soá Moät (HU) Nhieàu (T1W,T2W,PD) Thôøi gian Nhanh Chaäm Xaûo aûnh ++ +++ Chuïp caáp cöùu Deã Khoù Choáng chæ ñònh 3 thaùng ñaàu thai Kim loïai, caáy gheùp
 7. VAØI ÖÙNG DUÏNG LAÂM SAØNG
 8. MRI khaûo saùt ña maët caét
 9. Hình T1W Hình T2W Glioma thaân naõo PostCE/T1W
 10. Hình T1W Hình T2W Cavernous hemangioma GRE s
 11. Hình T1W Hình T2W BEÄNH XÔ CÖÙNG RAÛI RAÙC (Multiple Sclerosis)
 12. MRA heä tónh maïch naõo
 13. Toån thöông cuoáng tuyeán yeân (Granuloma) ÑAÙI THAÙO NHAÏT (Nam 6 tuoåi)
 14. PRE CONTRAST POST CM 30” POST CM 60” POST CM 90” DYNAMIC MRI u tuyeán yeân kích thöôùc nhoû
 15. Thoaùt vò ñóa ñeäm
 16. Di caên Schwannoma
 17. MRI MYELOGRAPHY Thôøi gian : 4-7 phuùt Khoâng duøng thuoác
 18. CHAÁN THÖÔNG KHÔÙP GOÁI
 19. Raùch suïn cheâm (Loaïi VII)
nguon tai.lieu . vn