Xem mẫu

 1. MRI vú Hạch nách Đánh giá hạch nách trong bilan K vú (Mondor): • nhiều antennes (hai bên vú + hố nách) • khảo sát 3D đồng thời vùng vú và hố nách động sau tiêm Gd. • Phân giải cao (2 mm) • Phân giải thời gian < 1 mn
 2. MRI vú Hạch nách Nạo hạch nách
 3. MRI vú Hạch nách Axiale T2 Simultaneous bilateral breast and high-resolution axillary MRI of patients with breast cancer: preliminary results. Luciani A, Dao TH, et al AJR Am J Roentgenol. 2004 Apr;182(4):1059-67.
 4. MRI vú Chỉ định Các tổn thương không sờ thấy được chẩn đoán bằng MRI: • Các tổn thương nghi ngờ sẽ có biểu hiện rõ trên MRI (multicentriques, đối bên …) • khám lâm sàng bình thường, nhũ ảnh, siêu âm âm tính.
 5. MRI vú Chỉ định Các tổn thương không sờ thấy được chẩn đoán bằng MRI : Hướng xử trí : • Lọai bỏ bất thường MRI (?!!) • Theo dỏi MRI (« wait and see ») • Kiểm tra mô học cần thiết hệ thống định vị bằng MRI
 6. MRI vú Hệ thống định vị • antennes prototypes (General Electrics, Siemens, Philips) • kim không ảnh hưởng từ • microbiopsies dưới hướng dẩn MRI (Heywang).
 7. MRI vú Hệ thống định vị (d ’après: Kuhl CK, Heribert BB, Gieseke J, Burkhard PK, Sommer T, Lutterbey G, Schild HH, Radiology 1997 ; 203: 137-144 )
 8. MRI vú Hệ thống định vị
 9. MRI vú Hệ thống định vị (d’après: Fischer U, Kopka L, Grabbe E, Radiology, 1999 ;213 :881-888)
 10. Biopsies dưới MRI
 11. Biopsies dưới MRI
 12. Biopsies dưới MRI Tổn thương dưới lâm sàng và không thấy trên x quang, chỉ thấy được trên MRI. Nốt nghi ngờ trước túi ngực
 13. Biopsies dưới MRI
 14. Biopsies dưới MRI Carcinome ống tuyến thâm nhiễm
 15. MRI vú Kết luận • Hỗ trợ các phương pháp hình ảnh khác • Biết được hạn chế của phương pháp, chẩn đóan phân biệt. • Tương thích kĩ thuật tùy theo bệnh cảnh lâm sàng (tiền mãn kinh hay điều trị hormone, mastose...) và các vấn đề đặt ra.
 16. MRI vú Kết luận • Vú đã điều trị +++: chỉ định chính • Diễn tiến cục bộ của K ++ (vú dạng đặc, phân thùy…) • Hạch nách lọai di căn • Túi ngực (biến chứng) • protocoles đánh giá (tầm sóat trên đối tượng có nguy cơ)
 17. MRI vú Kết luận • Antenne bề mặt • khám hai bên • Bơm Gadolinium, • Chuỗi xung nhanh, động học (phân giải không gian và thời gian +++) • Xóa nền, kích thích nước, mã hóa màu… • Đo mức độ bắt tương phản trong trường hợp nghi ngờ
nguon tai.lieu . vn