Xem mẫu

  1. M ts t chuyên ngành SLR: ch vi t t t c a Single Lens Reflex mà Vi t nam nó ư c bi t n v i tên g i ph thông là "Máy nh Cơ" dùng ch p phim v i ng kính có th thay i ư c. dCam: thu t ng m i ư c s d ng g n ây trong các t p chí nhi p nh nh m ch nh lo i máy "Digital Compact Camera" s d ng k thu t s ghi hình nh thay cho phim thông thư ng. Ta có th hi u dCam tương ương v i "Compact" c a máy ch p phim. BCam: tên vi t t t c a "Bridge Digital Camera" do c u t o c a ng kính zoom dài có hình dáng gi ng như m t chi c "c u" nh v y. ây là dòng máy nh k thu t s cao c p hơn dòng dCam nh vào c u t o c a ng kính g n v i máy nh cơ SLR. dSLR: tên vi t t t c a "Digital Single Lens Reflex" hay còn g i là "Máy nh cơ k thu t s ". Dòng máy nh này s d ng nh ng k thu t cơ h c tương ương v i máy nh cơ SLR i m duy nh t khác bi t là h th ng x lý hình nh s r t ph c t p thay th cho phim c i n. ==== Hoá ra ch B là " cái c u " y ! , Bây gi m y th ng như Sony T7 hay Casio EX Z750 ( theo nh nghĩa là D cam ) nhưng nh n zoom m t cái nó cũng thò ra cái ng kính dài như cái "c u" cho nên phân bi t ki u này e không n . C g i là 3 dòng digital : 1- C nh ( T7 , EZ 40 , 55, 750 ..)
  2. 2- C trung ( Nikon coolpix 5400 , 5800 ) 3- C l n ( DSLR ) như Canon 20D , Nikon D70S , Fuji S3 Pro L y nét - ch đ màu dangngockhanh vi t: 1. Căn nét t ng (AF) : Em t ch này căn nét vào cái t bên dư i b c tư ng và chi c èn phía trên thì ư c nhưng khi căn nét vào chính g a b c tư ng thi ng kính c ch y i ch y l i không th nào mà căn nét ư c (chú ý : b c tư ng màu xanh nh t). Bác di n t th này hơi chung chung. Vì canh AF nó ph thu c vào nhi u y u t , nh t là i u ki n ánh sáng. N u ánh sáng y u và tương ph n th p thì cái máy nó b "trư t pa tanh" là thư ng thôi. Nhi u trư ng h p bác v n ph i bu c canh nét b ng tay vì AF không ho t ng ư c. Trích d n: 2. Trong AF - area mode : có 2 cách ó là Single Area AF và Center Focus Area. Luc nào thì dùng 1 trong hai cách ó ? Cái này ph i ch bác NTL thôi, t không bi t m y cái này. Trích d n: 3. Mettering : 3D, Center và Spot : Các anh chi cho em bi t cách dùng c a 3 phương pháp này nhé. 3D là ki u o matrix c i ti n. Thông thư ng n u không ph i trong m t s trư ng h p c bi t (như ngư c sáng nghiêm tr ng ch ng h n) thì cách o matrix c a Nikon có ti ng là vô cùng t t. Theo t , ban u dùng matrix cho ti n, cũng làm quen v i máy và dành th i gian t p trung tìm hi u
  3. nh ng cái khác. Sau này khi b n mu n tìm hi u sâu thì nghiên c u dùng spot. Cái center weight n u ã có spot thì có th b qua. Trích d n: 4. Color Mode : Mình s t ch nào thì t t trong 3 modes ó là I sRGB, II AdobeRGB và III sRGB. Hi n t i em dang t ch II AdobeRGB. Sao cái s 1 và 3 l i gi ng nhau nh ? Th c ra v n này cũng ph c t p n u b n tìm hi u sâu. Cái này g i là các không gian màu s c. Nói nôm na thì AdobeRGB có nhi u màu hơn Adobe sRGB. Adobe RGB là không gian g n v i không gian dùng trong in n (máy in nh) còn Adobe sRGB là chu n c a Internet (xem nh trên web). Tuy nhiên, s khác bi t b ng m t thư ng không cao l m âu, n u b n không th c s yêu c u cao (ki u như làm h a) thì th c ra b n dùng cái nào cũng ư c. N u b n th c s quan tâm thì b n còn ph i chú ý khi dùng các ph n m m ch nh s a nh cũng như khi in n n a. 2. Trong AF - area mode : có 2 cách ó là Single Area AF và Center Focus Area. Luc nào thì dùng 1 trong hai cách ó ? Tr l i: trong tài li u hư ng d n s d ng c a Nikon D100 có x p lo i các mode canh nét như sau: Focus Mode: - S: Single-servo AF (dùng cho các ch th tĩnh nói chung) - C: Continuousservo AF (dùng cho các ch th ng)
  4. - M: Manual (dùng trong trư ng h p ánh sáng y u, thi u tương ph n có th dùng AF) AF-Area Mode: - Single-area AF: máy nh s canh nét vào i m AF mà em l a ch n - Dynamic-area AF: máy nh s ch ng thay i i m AF tuỳ theo chuy n ng c a ch th Closest Subject Priority (Dynamic Area AF): v i ch này máy nh s hoàn toàn n m quy n ch ng tr ng vi c canh nét vào ch th g n máy nh nh t. Thông thư ng em nên ch n "Single-area AF" v i ch này. 3. Mettering : 3D, Center và Spot : Các anh chi cho em bi t cách dùng c a 3 phương pháp này nhé. Tr l i: NTL b sung thêm ý c a bác A.E: o sáng trung tâm "Center" cho phép l y k t qu "trung bình" c a vùng nh n m trong vòng tròn o sáng trung tâm tuỳ theo l a ch n c a ngư i ch p. Nó cho k t qu ít "chính xác" hơn "Spot" nhưng cũng nguy hi m hơn vì Spot òi h i kinh nghi m r t cao. dangngockhanh vi t: 4. Color Mode : Mình s t ch nào thì t t trong 3 modes ó là I sRGB, II AdobeRGB và III sRGB. Hi n t i em dang t ch II AdobeRGB. Tr l i: t i trang 60 em có th tìm th y các thông tin c n thi t sau: - I (sRGB) (default): dùng cho th lo i nh chân dung ư c in ra tr c ti p sau khi ch p không qua ch nh s a
  5. - II (Adobe RGB): có gam m u "gamut" r ng nh t, dùng cho nh s ư c ch nh s a trư c khi in - III (sRGB): dùng cho nh phong c nh in ra tr c ti p sau khi ch p Nói chung "sRGB" thư ng dùng cho nh thông d ng, "Adobe RGB" dùng cho nh ngh thu t hay nh có òi h i ch t lư ng cao. Alter_Ego vi t: Sao cái s 1 và 3 l i gi ng nhau nh ? --> S khác nhau c a hai sRGB này n m trong tương ph n c a nh: nh chân dung có tương ph n nh , nh phong c nh có tương ph n cao và m u s c r c r hơn
nguon tai.lieu . vn