Xem mẫu

  1. M t s thu t ng máy nh K thu t s AE lock (Automatic Exposure lock): Khoá giá tr l sáng AF lock (Auto Focus lock): Khoá tiêu c AF assist Lamp (Auto focus assist lamp): èn h tr canh nét t ng Aperture: Kh u hay m ng kính Aperture priority: Ch p ưu tiên kh u ( m ng kính) Auto Bracketing Exposure: ch p bù tr m c phơi sáng Barrel Distortion CCD/CMOS sensor Chromatic Aberrations (purple fringing) DOF (Depth of field): Vùng nh rõ hay sâu nh trư ng Digital Zoom: Zoom k thu t s Effective Pixels: i m nh h u ích Exposure: phơi sáng Full Manual Sensitivity (ISO): nh y sáng
  2. Shutter Priority: Ch p ưu tiên t c tr p Storage card: Th nh - PCMCIA PC Card - Compact Flash Type I - Compact Flash Type II - SmartMedia - SonyMemoryStick - Các lo i th khác: Secure Digital,Multimedia Card, SonyMemoryStick Pro. Types of metering: Các ki u o sáng Viewfinder: Kính ng m, ng ng m Optical viewfinder (Kính ng m quang h c) Electronic Viewfinder (LCD Viewfinder): Kính ng m i n t TTL Optical Viewfinder White Balance: Cân b ng tr ng AE lock (Automatic Exposure lock): Khoá giá tr l sáng. Th hi n kh năng c a máy khoá m ng kính và nh y sáng giúp cho vi c ch p nhi u nh khác nhau v i cùng m t giá tr l
  3. sáng. i u này c bi t quan tr ng khi ch p toàn c nh (panorama), các nh n i v i nhau ph i có cùng m t giá tr l sáng. AF lock (Auto Focus lock): Khoá tiêu c . ây là tùy ch n (thư ng g p trên các máy t ng) cho phép gi c nh c ly canh nét khi ch p ch t ng. AF assist Lamp (Auto focus assist lamp): èn h tr canh nét t ng. M t s máy nh ư c trang b èn h tr canh nét. èn này thư ng n m ngay phía trên ng kính, có tác d ng r i sáng ch nh ch p trong i u ki n thi u sáng do ó h tr h th ng canh nét c a máy nh (Các máy nh k thu t s thư ng g p khó khăn khi canh nét trong i u ki n thi u sáng). Lo i èn này có t m ho t ng ng n thư ng không vư t quá 4 mét. M t s máy t ti n ư c trang b èn canh nét phát ra tia h ng ngo i thay vì phát ra ánh sáng nhìn th y ư c. Các èn này có t m ho t ng xa hơn, h tr canh nét t ng t t hơn. Aperture: Kh u hay m ng kính. Kh u là m t l h ng trong ng kính thư ng ư c hình thành b i các lá thép ch ng lên nhau, các lá thép này s di ng t o ra m l n hay nh cho kh u - nguyên t c ho t ng này r t gi ng con ngươi c a m t ngư i.
  4. Kh u m l n s cho ánh sáng i qua ng kính nhi u hơn và ngư c l i. Giá tr c a m ng kính thư ng ư c bi u th theo 3 cách: f/8, F8, 1:8 (ba cách bi u th này th hi n cùng m t m ). Giá tr này th c ch t là t l gi a dài tiêu c c a ng kính v i ư ng kính c a kh u m ra. f/# = f/A f= dài tiêu c ng kính, A= ư ng kính c a kh u . Tr s f càng nh thì m c a kh u càng l n. Trên ng kính thư ng ư c in hay kh c giá tr f nh nh t ( m l n nh t)- giá tr nh nh t này còn th hi n “nh y” c a ng kính. Trên các máy thu c dòng chuyên nghi p thư ng có vòng ch nh kh u . Các máy canh nét t ng (autofocus) không có vòng ch nh kh u , m l n nh c a kh u ư c i u khi n b ng i n t , màn hình tinh th l ng LCD s báo cho bi t kh u ang m là bao nhiêu. Khi tr s f tăng lên m t giá tr trong dãy giá tr m ng kính (.. F2.0, F2.8, F4.0, F5.6, F8.0....) thì lư ng ánh sáng i qua ng kính s gi m i m t n a. Aperture priority: Ch p ưu tiên kh u ( m ng kính). Tùy ch n cho phép ngư i dùng t l a ch n m ng kính, t c tr p (shutter speed) s do máy nh tính toán sao cho thu ư c nh có phơi sáng(exposure) phù h p. Tùy ch n này c bi t quan tr ng khi ngư i ch p mu n ki m soát vùng nh rõ (DOF: depth of field) ho c t o hi u ng c bi t (special effect).
  5. Auto Bracketing Exposure: ch p bù tr m c phơi sáng. ây là thu t ng dùng ch ch ch p cho phép ch p nhi u nh t i m t th i i m trên cùng m t c nh, m i nh ch khác nhau v phơi sáng. M c khác bi t v giá tr phơi sáng gi a các nh thay it 0,3 EV (exposure value) n 2,0 EV. M c khác bi t này trên a s máy u có th ch n ư c. T t ng (Auto) ây có nghĩa là máy s t ng ch p 2 hay 3 ho c 5 nh, trên m t s máy ngư i dùng còn có th t t s lư ng nh ch p trên m t l n b m máy. Ch ch p này r t h u d ng khi ngư i ch p không ch c ch n m c phơi sáng nào là phù h p nh t là khi ch p các c nh có tương ph n cao. Trong 3 nh trên: nh bên trái ư c ch p m c quá sáng (overexposure) các chi ti t vùng sáng s b m ho c không rõ, nh gi a có m c phơi sáng phù h p các chi ti t vùng t i và vùng sáng u rõ nét, nh bên ph i có m c phơi sáng quá t i (underexposure) các chi ti t vùng t i s b m ho c không rõ nét. Barrel Distortion. ây là hi n tư ng các ư ng th ng n m rìa nh b u n cong gi a, nguyên nhân c a hi n tư ng này n m thi t k hình c u c a th u kính. Hi n tư ng này ch d nh n ra khi ch p góc r ng và có các ư ng th ng n m rìa
  6. nh. i v i ngư i ch p không chuyên nghi p có l không c n quan tâm n hi n tư ng này. CCD/CMOS sensor. ây là b c m bi n ánh sáng n m trong máy nh k thu t s có tác d ng chuy n ánh sáng thu nh n t môi trư ng bên ngoài sang tín hi u i n t . CCD bao g m hàng tri u t bào quang i n, m i t bào có tác d ng thu nh n thông tin v t ng i m nh (Pixel). có th thu ư c m u s c, máy nh k thu t s s d ng b l c m u (color filter) trên m i t bào quang i n. Các tín hi u i n t thu ư c trên m i t bào quang i n s ư c chuy n i thành tín hi u k thu t s nh bộ chuy n i ADC (Analog to digital converter). Vào th i i m hi n t i có hai lo i b c m bi n ánh sáng : CCD (Charged Couple Device) và CMOS (Complimentary metal-oxide). Giá thành s n xu t CCD thư ng t hơn so v i CMOS, nguyên nhân ch y u là do CCD òi h i ph i có dây chuy n s n xu t riêng trong khi có th s d ng dây chuy n s n xu t chip, b ng m ch thông thư ng s n xu t CMOS. Chromatic Aberrations (purple fringing). Hi n tư ng xu t hi n vi n màu tím xung quanh các v t th ch p
  7. Hi n tư ng này x y ra h u h t các máy nh bán chuyên nghi p khi ch p các c nh có tương ph n cao. Nguyên nhân c a hi n tư ng này do s khác bi t v bư c sóng c a các lo i ánh sáng màu do ó th u kính trong máy nh không có kh năng h i t chính xác toàn b ánh sáng chi u vào lên m t ph ng tiêu c . M c n ng nh c a hi n tư ng này ph thu c vào ch t lư ng c a th u kính mà c th là m c tán s c c a th u kính. gi m b t hi n tư ng này các máy nh chuyên nghi p ư c trang b thêm m t s th u kính c bi t có ch s khúc x khác nhau nh m t o ra s h i t chính xác lên m t ph ng h i t (focal plane). Ngư i dùng còn có th kh c ph c hi n tư ng này b ng ph n m m ch nh s a nh (Photoshop.. DOF (Depth of field): Vùng nh rõ hay sâu nh trư ng. M c dù ch c năng chính c a kh u là i u khi n lư ng ánh sáng i qua, kh u còn ư c dùng m r ng hay gi i h n khu v c h i t rõ nét trong hình nh. C ly kho ng cách mà các ch hay s v t hi n r nét trong nh ư c g i là vùng nh rõ hay chi u sâu nh trư ng (depth of field).Vùng nh rõ này thư ng n m 1/3 phía trư c tiêu i m và 2/3 phía sau tiêu i m. Kh u óng càng nh (tr s f l n) thì vùng nh rõ càng sâu, c nh trư c và sau
  8. tiêu i m s s c nét hơn. Kh u m càng l n (tr s f nh ) thì vùng nh rõ càng c n, các c nh phía trư c và phía sau tiêu i m (focus point) s m i. Khi xem xét hai nh trên d dàng nh n th y: nh ch p v i m ng kính l n (f/2.4) thì ch có t m bưu thi p u tiên là rõ nét (hai t m phía sau u m ), nh ch p v i m ng kính nh nét hơn. Vùng nh rõ còn ph thu c vào: - Kho ng cách gi a máy nh n c nh ch p (subject distance), càng g n thì vùng nh rõ càng c n. - § dài tiêu c (focal lenth), tiêu c càng nh thì vùng nh rõ càng sâu. nh ch p b ng ng kính 28mm m ng kính f/5.6 s có vùng nh rõ sâu hơn nh ch p b ng ng kính 70mm cùng m ng kính Chúc các b n có nh ng b c nh p!
nguon tai.lieu . vn