Xem mẫu

  1. M t s quy t c khi dàn trang
  2. Có m t s t nh t báo hi n nay ư c trình bày theo ki u... vô t i v , ch ng theo m t nguyên t c gì. Ngay c nh ng c gi ít quan tâm nh t n chuy n hình th c cũng ph i nghĩ r ng dư ng như các bài ư c "t ng" lên m t báo ch không h có bàn tay h a sĩ. T t nhiên là v i báo ngày thì ã có master layout - thi t k trang cơ b n, h a sĩ th m chí không ư c s a i nhi u. Nhưng i u ó không có nghĩa là không c n vai trò c a h . S p x p bài th nào, t hình nh ra sao, c ch cho tiêu th nào là úng, t t c u có logic c a nó. Và trên h t, ó là nh m ph c v t t nh t cho c gi . Herman Obermayer, ngư i t ng theo d chương trình Knight International Press ã t ng h p m t s quy t c căn b n như sau: LƯU Ý CHUNG: - Trong layout theo chi u ng (vertical), nên s p x p các y u t theo th t sau: nh, chú thích, tiêu , n i dung. - T t c các bài nên theo hình ch nh t. Các trang báo s bao g m nh ng hình ch nh t ghép l i mà thành.
  3. - Không t hình v cu i c t ch . - M i trang nên có m t hình minh h a n i b t. CH : - cao m i c t ch t 5cm n 25cm. - C t ch không r ng quá 20 pica và không h p hơn 10 pica. - S d ng các ki u nghiêng, m ho c hi u ng c bi t trong ph n n i dung m c t i thi u. - Ch nh hơn 8 point r t khó c. TIÊU : - Bài nào cũng ph i có tiêu . - Tiêu nên ng n g n. - C ch c a tiêu nên nh d n v i nh ng bài ph n dư i c a trang. Bài nh hơn thì c ch c a tiêu cũng nên nh hơn.
  4. - Không bao gi xen m t hình v minh h a gi a tiêu và b t uc a m t bài vi t. - Không ng t dòng các tiêu . N u bu c ph i làm như v y vài l n trong m t trang thì nên thay i kích c và s dòng c a các tiêu . - Vi t tiêu : Tránh l i vi t c ng nh c, dùng bi t ng , thi u ng t . NH: - Ch p nh ngư i th t ang ho t ng. - Nh ng nh có hư ng nhìn nên quay v phía ph n ch i cùng. - Khi không ch c ch n thì nên dùng m t nh to thay vì hai nh nh . - Khi s d ng hai nh tr lên thì nên l y m t nh làm chính - t c là to hơn nh ng nh khác. - Kích c c a các nh (và c các bài vi t) trên cũng m t trang nên khác nhau.
  5. - Tránh gây hi u nh m b ng cách m i nh ch có m t chú thích và ph n chú thích ph i sát v i nh mà nó mô t . - Khi ch y chú thích bên c nh c a nh thì nên có chi u r ng ít nh t là 6 pica. - Khi ch y chú thích bên dư i c a nh thì t th ng v i hai c nh c a b c nh. Không ph n chú thích r ng hơn nh. - Tránh tình tr ng m t ch l loi khi ph n chú thích dài quá 1 dòng. - Không t nh ngay trên m t hình qu ng cáo. - Ph n n i dung ch y bên dư i m t b c nh nên có sâu ít nh t 2,5cm. NH Y TRANG: - M t bài vi t nên có cao ít nh t 10cm trên trang báo trư c khi "nh y" sang trang khác. - Ph n ti p theo trang khác ít nh t nên dài ít nh t 15cm (bõ công c gi l t trang).
  6. - M i bài vi t ch "nh y trang" m t l n mà thôi. - N u có th , ph n ti p theo c a bài vi t trang khác nên cùng v trí./.
nguon tai.lieu . vn