Xem mẫu

 1. a, Đối tượng biểu hiện: -
 2. Kí hiệu hình học
 3. Al As Cu Hg Mg Ni U Zn
 4. Kí hiệu hình học
 5. Kí hiệu tượng hình
 6. c, Khả năng biểu hiện: - Vị trí của đối tượng. - Số lượng của đối tượng. - Chất lượng của đối tượng.
 7. 2, Phương pháp kí hiệu đường chuyển động a, Đối tượng biểu hiện: Sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội.
 8. b, Khả năng biểu hiện Hướng di chuyển, khối lượng và tốc độ di chuyển của đối tượng THPT Buôn Ma
 9. 3, Phương pháp chấm điểm a, Đối tượng biểu hiện: Biểu hiện các hiện tượng phân bố không đồng đều bằng các điểm chấm. Mỗi điểm chấm đều có một giá trị nhaát ñònh. Ñoâ thò treân 20 trieäu daân Ñoâ thò treân 8 Phân bố dân cư Nhật trieäu daân Moãi chaám töông öùng vôùi Bản 500.000 ngöôøi
 10. b. Khaû naêng bieåu hieän: Söï phaân boá vaø soá löôïng cuûa ñoái töôïng THPT Buoân Ma
 11. 4. Phöông phaùp baûn ñoà-bie ñoà: åu a.Ñ oáit ng  eåu     öôï bi Bieåu hieän caùc ñoái töôïng phaân boá trong nhöõng hi : eän ñôn vò phaân chia laõnh thoå baèng caùc bieåu ñoà ñaët trong caùc ñôn vò laõnh thoå ñoù. b.Khaû    naêng  eåu  bi hieän: Soá löôïng, chaát löôïng, cô caáu cuûa ñoái töôïng THPT Buoân Ma Thuoät
 12. THPT Buoân Ma Thuoät
 13. Phöông phaùp neàn chaát löôïng THPT Buôn Ma Thuột
 14. Phöông phaùp ñöôøng ñaúng trò
nguon tai.lieu . vn