MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÔ HẤP NHÂN TẠO

  • 29/08/2018 07:29:56
  • 66 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

.Phương pháp làm thông đường thở .Phương pháp đặt nạn nhân nằm xấp .Phương pháp co duỗi tay .Phương pháp hà hơi

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : , số trang : 6

Xem mẫu

Chi tiết

  1. MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÔ HẤP NHÂN TẠO ThiÕt kÕ : GV Trần Quang Đăng 
  2. Phương pháp làm thông đường thở
  3. Phương pháp đặt nạn nhân nằm xấp
  4. Phương pháp co duỗi tay
  5. Phương pháp hà hơi thổi ngạt
  6. Phương pháp hà hơi thổi ngạt

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ