Xem mẫu

 1. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… §Ò thi sè 5 C©u sè1: C¸c lo¹i tiÒn tÖ thÕ giíi ®−îc sö dông trong thanh to¸n quèc tÕ hiÖn nay v ®Æc ®iÓm ? C©u sè 2 : KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ UCP 500 , ISBP 645 ICC . 1- Hai biªn lai b−u ®iÖn ®−îc xuÊt tr×nh, do hai b−u ®iÖn kh¸c nhau ®ãng dÊu nh−ng cïng mét ng y, cã thÓ hiÓu l giao h ng tõng phÇn kh«ng? 1.1- Cã. 1.2- Kh«ng. 2- NÕu ng y hÕt hiÖu lùc cña L/C r¬i v o ng y lÔ , th×: 2.1- ng y hÕt h¹n hiÖu lùc l ng y l m viÖc ngay tr−íc ng y lÔ. 2.2- ng y hÕt h¹n hiÖu lùc l ng y l m viÖc ®Çu tiªn ngay sau ®ã 2.3-ng y hÕt h¹n hiÖu lùc ®−îc kÐo d i mét thêi gian ®óng b»ng kú nghØ. 3- Mét L/C ®−îc ph¸t h nh cã hiÖu lùc trong 6 th¸ng. 3.1- UCP kh«ng khuyÕn khÝch c¸c ng©n h ng ph¸t h nh L/C theo c¸ch n y. 3.2- Ng©n h ng cã thÓ l m nh− vËy, nh−ng ng y b¾t ®Çu tÝnh v o thêi h¹n hiÖu lùc lu«n ph¶i l ng y ®Çu tiªn cña th¸ng. 3.3- C¸ch n y chØ ®−îc chÊp nhËn khi ghi râ ng y giao h ng. 4- L/C hÕt h¹n v o thø 7 (ng y ng©n h ng nghØ). Bé chøng tõ ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn ng©n h ng chØ ®Þnh v o ng y thø hai kÕ tiÕp: 4.1- Ng©n h ng chØ ®Þnh ghi ng y trªn phong bao ®ùng chøng tõ l thø s¸u, tr−íc ng y hÕt h¹n. 4.2- Ng©n h ng chØ ®Þnh cã thÓ ghi ng y trªn phong bao l thø hai v× ng©n h ng ph¸t h nh biÕt râ nã kh«ng l m viÖc v o thø b¶y. 4.3- Ng©n h ng chØ ®Þnh ph¶i ®−a ra b¶n c«ng bè r»ng bé chøng tõ ®−îc xuÊt tr×nh trong thêi h¹n hiÖu lùc ®−îc gia h¹n theo ®óng ®iÒu kho¶n 44 môc (a) cña UCP 500. 5- C¸c tõ “ngay lËp tøc” hay “c ng nhanh c ng tèt” cã nghÜa l : 5.1- 3 ng y. 5.2- 7 ng y l m viÖc. 5.3- SÏ bÞ c¸c ng©n h ng bá qua. 6- NÕu L/C quy ®Þnh sè l−îng h ng gåm 10 « t« v 5 m¸y kÐo , cho phÐp giao h ng tõng phÇn , mét ho¸ ®¬n chØ kª khai ® giao 4 « t« , liÖu Ng©n h ng cã chÊp nhËn kh«ng ? 6.1- Cã 6.2- Kh«ng 7- Ai l ng−êi ký ph¸t hèi phiÕu theo L/C : 7.1- Ng−êi xuÊt khÈu , 7.2- Ng−êi yªu cÇu ph¸t h nh L/C , 7.3- Ng−êi h−ëng lîi L/C . 8- Mét ho¸ ®¬n kª khai tÊt c¶ h ng ho¸ chØ râ trªn L/C , ®ång thêi ghi chó c¸c mÆt h ng ® ®−îc giao , liÖu Ng©n h ng cã chÊp nhËn kh«ng ? 8.1- Cã. 8.2- Kh«ng. 9- Trong sè c¸c lo¹i sau, Theo UCP 500 th× chøng tõ n o l chøng tõ t i chÝnh? 9.1- Hãa ®¬n. 9.2- GiÊy b¸o cã. 9.3- Hèi phiÕu. 9.4-VËn ®¬n ®−êng biÓn. --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 16 tgiungar33@yahoo.com
 2. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 10- Ng©n h ng tõ chèi tiÕp nhËn GiÊy chøng nhËn xuÊt xø v× kh«ng ghi ng y th¸ng x¸c nhËn nguån gèc xuÊt xø cña h ng ho¸ l : 10.1- §óng , 10.2- Sai . 11- NÕu L/C yªu cÇu C/O do Ng−êi xuÊt khÈu cÊp , ng©n h ng cã thÓ tõ chèi tiÕp nhËn C/O v× do Phßng th−¬ng m¹i ë n−íc xuÊt khÈu cÊp l : 11.1- §óng , 11.2 – Sai . 12- GiÊy C/O cã thÓ ghi ng−êi göi h ng hoÆc ng−êi xuÊt khÈu l mét ng−êi kh¸c víi ng−êi h−ëng lîi L/C hoÆc ng−êi göi h ng ghi trong chøng tõ vËn t¶i 12.1- Cã thÓ , 12.2- Kh«ng thÓ . 13- Mét L/C cã thÓ chuyÓn nh−îng ghi “cã thÓ chiÕt khÊu t¹i quÇy ng©n h ng ng−êi h−ëng lîi”, ng−êi h−ëng lîi ®Çu tiªn yªu cÇu ng©n h ng chuyÓn nh−îng chuyÓn n¬i thanh to¸n tíi n−íc cña ng−êi h−ëng lîi thø hai. Ng©n h ng cã thÓ l m ®−îc nh− vËy kh«ng ? 13.1- Cã. 13.2- Kh«ng. 14- Mét L/C chØ cã thÓ chuyÓn nh−îng ®−îc nÕu: 14.1- Nã ghi râ r»ng nã cã thÓ chia nhá. 14.2- Nã ®−îc x¸c nhËn v ng©n h ng x¸c nhËn cho phÐp chuyÓn nh−îng. 14.3- Nã ®−îc ph¸t h nh d−íi h×nh thøc cã thÓ chuyÓn nh−îng. 15- NÕu mét th− tÝn dông chuyÓn nh−îng l lo¹i th− tÝn dông chiÕt khÊu tù do, th×: 15.1- C¸c ng©n h ng ®Òu cã thÓ trë th nh ng©n h ng chuyÓn nh−îng. 15.2- ChØ cã ng©n h ng ®−îc uû nhiÖm trong L/C míi cã thÓ trë th nh ng©n h ng chuyÓn nh−îng . 15.3- ChØ cã ng©n h ng cña ng−êi h−ëng lîi thø hai míi l ng©n h ng chuyÓn nh−îng. 16- Ng©n h ng ®−îc uû nhiÖm tr¶ tiÒn trong L/C chuyÓn nh−îng cã thÓ tõ chèi chuyÓn nh−îng L/C chuyÓn nh−îng ®−îc kh«ng? 16.1- Cã , 16.2- Kh«ng. 17- A l ng−êi h−ëng lîi mét L/C chuyÓn nh−îng trong L/C quy ®Þnh kh«ng cho phÐp giao h ng tõng phÇn, vËy: 17.1- A cã thÓ chuyÓn nh−îng cho c¶ B v C. 17.2- A cã thÓ chuyÓn nh−îng cho B v B cã thÓ t¸i chuyÓn nh−îng cho A. 17.3- A cã thÓ chuyÓn nh−îng cho B v B cã thÓ chuyÓn nh−îng cho C. 18- NÕu mét L/C chuyÓn nh−îng quy ®Þnh giao h ng theo ®iÒu kiÖn CIF, ng−êi h−ëng lîi thø hai ph¶i xuÊt tr×nh giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm . 18.1- 110% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n cña ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt. 18.2- 110% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n cña ng−êi h−ëng lîi thø hai. 18.3- 110% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n cña ng−êi h−ëng lîi thø hai, víi ®iÒu kiÖn ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt xuÊt tr×nh giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm cho phÇn chªnh lÖch. 19- Chøng tõ n o kh«ng thay thÕ ®−îc trong thanh to¸n b»ng L/C chuyÓn nh−îng ? 19.1- Ho¸ ®¬n. 19.2- Bill of Lading 19.3- Hèi phiÕu. 20- Ng−êi h−ëng lîi cña mét L/C kh«ng cã ghi l cã thÓ chuyÓn nh−îng ®−îc cã quyÒn yªu cÇu ng©n h ng chuyÓn nh−îng to n bé hay mét phÇn sè tiÒn cña L/C --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 17 tgiungar33@yahoo.com
 3. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 20.1- Cã , 20.2- kh«ng . C©u sè 3 : H y tr×nh bÇy ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn ( Remittence ) v ®Æc ®iÓm vËn dông ? C©u sè 4: H y tr×nh bÇy L/C gi¸p l−ng ( ( Back to back L/C ) v ®Æc ®iÓm vËn dông ? §¸p ¸n c©u sè 5 C©u sè1: ( 2,5 ®iÓm ) 1.1- TiÒn tÖ thÕ giíi ( World Currency ) : a/ Kh¸i niÖm : l tiÒn tÖ n o m tÊt c¶ c¸c n−íc ph¶i sö dông ®Ó dù tr÷ v thanh to¸n quèc tÕ cuèi cïng víi nhau kh«ng cÇn ph¶i ký hiÖp ®Þnh ®a ph−¬ng hoÆc song ph−¬ng , ®ång tiÒn ®ã chØ cã thÓ l v ng . b/ §Æc ®iÓm sö dông v ng trong TTQT ë thêi ®¹i ng y nay : - V ng kh«ng ®−îc dïng l m ph−¬ng tiÖn tÝnh to¸n quèc tÕ , - V ng kh«ng ®−îc dïng ®Ó thanh to¸n quèc tÕ h ng ng y gi÷a c¸c quèc gia , - V ng chØ ®−îc dïng ®Ó thanh to¸n cuèi cïng h ng n¨m gi÷a c¸c n−íc con nî cuèi cïng v n−íc chñ nî cuèi cïng ; - V ng l ph−¬ng tiÖn dù tr÷ tiÒn tÖ quèc tÕ . 1.2- TiÒn tÖ quèc tÕ ( International Currency ) a/ Kh¸i niÖm : l tiÒn tÖ ®−îc quy ®Þnh trong c¸c hiÖp ®Þnh tiÒn tÖ quèc tÕ cã c¸c chøc n¨ng do hiÖp ®Þnh quy ®Þnh . trong lÞch sö tiÒn tÖ thÕ gíi cã c¸c tiÒn tÖ quèc tÕ nh− : USD thuéc HiÖp ®Þnh tiÒn tÖ Bretton Woods , EURO cña Liªn minh tiÒn tÖ Ch©u ©u ( EMU ) , Transferable Rouble thuéc HiÖp ®Þnh thanh to¸n nhiÒu bªn b»ng Róp chuyÓn nh−îng cña c¸c n−íc trong Héi ®ång t−¬ng trî kinh tÕ quèc tÕ XHCN ( SEV). b/ §Æc ®iÓm : - TiÒn tÖ quèc tÕ hiÖn h nh chØ cßn : EURO , SDR . - EURO l tiÒn tÖ quèc tÕ ®a quèc gia . - SDR l tiÒn tÖ quèc tÕ ch−a cã c¸c chøc n¨ng : + TÝnh to¸n trong th−¬ng m¹i quèc tÕ , + Dù tr÷ qu«c tÕ , + Thanh to¸n quèc tÕ . + SDR l tiÒn tÝn dông quèc tÕ cña IMF . 1.3- TiÒn quèc gia ( National Money) ®−îc sö dông l m tiÖn tÖ quèc tÕ a/ Kh¸i niÖm : l tiÒn tÖ cña c¸c quèc gia riªng biÖt ®−îc c¸c ®èi t¸c cña hai n−íc lùa chän l m tiÒn tÖ tÝnh to¸n , thanh to¸n trong c¸c hîp ®ång th−¬ng m¹i v ®Çu t− quèc tÕ . C¸c ®ång tiÒn th−êng ®−îc lùc chän l USD , GBP , JPY ..... b/§Æc ®iÓm : - ViÖc lùa chän tiÒn quèc gia n o l m ph−¬ng tiÖn tÝnh to¸n v thanh to¸n trong c¸c hîp ®ång th−¬ng m¹i quèc tÕ v ®Çu t− quèc tÕ l ho n to n tù do v phô thuéc v o sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c ®èi t¸c trong ® m ph¸n v ký kÕt hîp ®ång ; - Cã hai lo¹i tiÒn tÖ quèc gia tham gia thanh to¸n quèc tÕ : TiÒn mÆt v tiÒn tÝn dông . Thanh to¸n quèc tÕ chñ yÕu b»ng tiÒn tÝn dông . - Tû gi¸ hèi ®o¸i cña c¸c tiÒn tÖ quèc gia tham gia thanh to¸n quèc tÕ ®Òu ®−îc th¶ nèi tù do ; --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 18 tgiungar33@yahoo.com
 4. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… - Søc mua cña c¸c tiÒn tÖ qu«c gia n y th−êng xuyªn biÕn ®éng , trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn sù xuèng gi¸ liªn tôc cu¶ USD v B¶ng Anh . - HÇu hÕt c¸c tiÒn tÖ n y ®Òu l tiÒn tù do chuyÓn ®æi to n phÇn . C©u sè 2 : ( 2,5 ®iÓm ) Tr¶ lêi ®óng = 0,1315 ®iÓm . Tr¶ lêi sai trõ ®i = 0,0657 ®iÓm 1.1 ; 2.2 ; 3.1; 4.3; 5.3; 6.1; 7.3; 8.1; 9.3; 10.1; 12.1; 13.2; 14.3; 15.2; 16.1; 17.2; 18.1; 19.2 ; 20.1 . C©u sè 3 : ( 2,5 ®iÓm ) 3.1- Kh¸i niÖm : Ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn l ph−¬ng thøc trong ®ã quy ®Þnh kh¸ch h ng ( ng−êi yªu cÇu chuyÓn tiÒn ) yªu cÇu ng©n h ng chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ng−êi kh¸c ( ng−êi h−ëng lîi ) ë mét ®Þa ®iÓm quy ®Þnh b»ng ph−¬ng tiÖn chuyÓn tiÒn do kh¸ch h ng yªu cÇu . C¸c ph−¬ng tiÖn chuyÓn tiÒn gåm cã chuyÓn tiÒn b»ng th− ( M/T ) v chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn ( T/T ) . 3.2- C¸c tr−êng hîp ¸p dông : - ChuyÓn tiÒn thanh to¸n h ng nhËp khÈu ; - ChuyÓn tiÒn kiÒu hèi vÒ n−íc ; - ChuyÓn tiÒn ®Çu t− ra n−íc ngo i ; - ChuyÓn tiÒn thanh to¸n c¸c ho¹t ®éng phi th−¬ng m¹i cña ChÝnh phñ , tæ chøc kinh tÕ , v¨n ho¸ , x héi , c¸ nh©n .... - ChuyÓn tiÒn tr¶ nî n−íc ngo i ; - ChuyÓn tiÒn thanh to¸n cæ tøc , tr¸i tøc quèc tÕ ; - C¸c chuyÓn tiÒn yÕu tè kh¸c ph¸t sinh gi÷a hai n−íc . 3.3- §Æc ®iÓm : - Ch−a cã luËt quèc tÕ còng nh− tËp qu¸n quèc tÕ ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc n y , phô thuéc v o luËt quèc gia cña mçi n−íc ; - Cã hai lo¹i ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn : + Ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn ®éc lËp ; + Ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn l mét bé phËn cña c¸c ph−¬ng thøc thanh to¸n kh¸c , hoÆc më ®Çu mét phÇn hoÆc kÕt thóc to n bé ph−¬ng thøc thanh to¸n kh¸c . - L mét ph−¬ng thøc thanh to¸n ®¬n gi¶n nhÊt trong c¸c ph−¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ . C©u sè 4: (2,5 ®iÓm ) 4.1- Kh¸i niÖm : L/C gi¸p l−ng ( Back to back L/C ) l mét lo¹i L/C ®−îc ph¸t h nh dùa v o mét L/C kh¸c l m t i s¶n ký quü . 4.2- §Æc ®iÓm vËn dông : - Nguån ph¸p lý ®iÒu chØnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ; - Sö dông trong bu«n b¸n th«ng qua trung gian ; - Hai L/C n y ®éc lËp víi nhau , do ®ã ®¶m b¶o ®−îc bÝ mËt th−¬ng m¹i , ®iÒu m L/C chuyÓn nh−¬ng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc . §Ò thi sè 6 TTQT --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 19 tgiungar33@yahoo.com
 5. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… ( Thêi gian 150 phót ) C©u sè 1 : TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi l g× , ph©n lo¹i h y gíi thiÖu nh÷ng tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi m ViÖt nam th−êng sö dông ? C©u sè 2 : KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ UCP 500 , ISBP 645 ICC 1- Ng©n h ng tõ chèi kh«ng tiÕp nhËn Bill of Lading ghi “ Duplicate “ ,“ Triplicate” víi lý do l thiÕu ch÷ “Original” l 1.1- §óng , 1.2- Sai . 2- Trªn B/L ghi “ shipped in apparent good order” hoÆc “clean on board” l kh«ng kh¸c biÖt víi c¸ch ghi “ Shipped on board ” l 2.1- §óng , 2.2- Sai . 3- Mét vËn ®¬n theo hîp ®ång thuª t u do ®¹i lý cña chñ t u ký vÉn ph¶i ghi râ tªn cña thuyÒn tr−ëng. 3.1- §óng. 3.2- Sai. 4- L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh hîp ®ång thuª t u. 4.1- Ng©n h ng th«ng b¸o ph¶i kiÓm tra hîp ®ång. 4.2- Ng©n h ng th«ng b¸o ph¶i tr¶ l¹i cho ng−êi h−ëng lîi. 4.3- Ng©n h ng th«ng b¸o sÏ chuyÓn nã cho Ng©n h ng ph¸t h nh m kh«ng cÇn kiÓm tra hay chÞu tr¸ch nhiÖm g×. 5- Mét L/C quy ®Þnh c¶ng bèc h ng l “ any European Port ” .Trªn VËn ®¬n hîp ®ång thuª tÇu ph¶i ghi c¶ng bèc h ng n o 5.1- BÊt cø c¶ng bèc n o ë Ch©u ©u , 5.2- Mét c¶ng n o ®ã chñ yÕu ë Ch©u ©u , 5.3- Mét c¶ng ® bèc h ng thùc tÕ trong bÊt cø c¶ng n o ë Ch©u ©u. 6- L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh “Multimodal transport document”.Ng©n h ng cã thÓ kh«ng tiÕp nhËn : 6.1- Ocean Bill of Lading , 6.2- Charter party Bill of Lading , 6.3- Combined transport document . 6.4- Combined Bill of Lading . 7- Chøng tõ vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc l chøng tõ: 7.1- Dïng cho viÖc vËn chuyÓn cã sù tham gia cña Ýt nhÊt hai con t u kh¸c nhau. 7.2- Ghi nhËn r»ng chuyÓn t¶i ® ®−îc thùc hiÖn. 7.3- Dïng cho viÖc vËn chuyÓn liªn quan ®Õn Ýt nhÊt hai ph−¬ng thøc vËn chuyÓn kh¸c nhau. 8- NÕu mét L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh mét chøng tõ vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc dïng cho c¶ qu¸ tr×nh chuyªn chë, c¸c ng©n h ng sÏ bá qua c¸c ®iÒu kiÖn trong L/C cÊm chuyÓn t¶i. 8.1- §óng. 8.2- Sai. 9- L/C yªu cÇu mét bé AWB ®Çy ®ñ. AWB sè 3 d nh cho ng−êi göi h ng cã ®−îc chÊp nhËn 9.1- Cã. 9.2- Kh«ng. 10- Mét chøng tõ vËn t¶i, ghi tªn ng−êi göi h ng kh«ng ph¶i l ng−êi h−ëng lîi cña L/C, ph¶i tõ chèi. --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 20 tgiungar33@yahoo.com
 6. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 10.1- §óng. 10.2- Sai. 11-“C−íc phÝ cã thÓ ®−îc tr¶ tr−íc” t¹o th nh b»ng chøng r»ng c−íc phÝ ® ®−îc thanh to¸n. 11.1- §óng. 11.2- Sai. 12- Mét L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh mét chøng tõ b¶o hiÓm. Chøng tõ n o trong sè c¸c chøng tõ sau kh«ng ®−îc chÊp nhËn? 12.1- GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm. 12.2- GiÊy b¶o hiÓm t¹m thêi. 12.3- B¶o hiÓm ®¬n. 13- Mét L/C giao h ng ®iÒu kiÖn CIF v yªu cÇu mét giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm. Trong sè c¸c lo¹i sau, giÊy chøng nhËn n o ®−îc chÊp nhËn? 13.1- B¶o hiÓm ®óng 100% . 13.2- B¶o hiÓm 113% CIF 13.3- B¶o hiÓm 110% CIF , nÕu L/C kh«ng quy ®Þnh sè tiÒn b¶o hiÓm tèi thiÓu . 13.4- B¶o hiÓm 110% sè tiÒn b¶o hiÓm tèi thiÓu quy ®Þnh trong L/C , nÕu L/C quy ®Þnh 14- Mét chøng tõ b¶o hiÓm ghi ng y muén h¬n ng y ký ph¸t B/L vÉn ®−îc chÊp nhËn l . 14.1- §óng. 14.2- Sai. 15- Víi lo¹i “b¶o hiÓm mäi rñi ro” tÊt c¶ c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra ®Òu ®−îc b¶o hiÓm. 15.1- §óng. 15.2- Sai. 16- Ho¸ ®¬n lu«n ph¶i ®−îc ký. 16.1- §óng. 16.2- Sai. 17- Sè tiÒn L/C l 100.000 ®« la MÜ. Mét ho¸ ®¬n ghi sè tiÒn 105.000 ®« la MÜ ®−îc xuÊt tr×nh, nÕu giao h ng mét lÇn , 17.1- Ng©n h ng chØ ®Þnh cã thÓ chÊp nhËn ho¸ ®¬n ®ã v chØ tr¶ 100.000 ®« la MÜ. 17.2- Ng©n h ng chØ ®Þnh cã thÓ tõ chèi ho¸ ®¬n ®ã v× ® v−ît qu¸ sè tiÒn L/C. 17.3- Ng©n h ng chØ ®Þnh cã thÓ chÊp nhËn ho¸ ®¬n ®ã víi ®iÒu kiÖn sè h ng trÞ gi¸ 5.000 ®« la MÜ còng ® ®−îc göi. 18- NÕu L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh “ Commercial Invoice ” , ng©n h ng cã thÓ tõ chèi : 18.1- Invoice , 18.2- Consular Invoice , 18.3- Tax invoice . 18.4- Proforma invoice 19- Tõ “kho¶ng” dïng ®Ó chØ sè l−îng ®−îc hiÓu l cho phÐp mét dung sai ± 10%. 19.1- Sè l−îng. 19.2- Sè l−îng v sè tiÒn. 20- Khi n o dung sai ± 5% ®−îc ¸p dông?. 20.1- Khi sè l−îng ®−îc thÓ hiÖn b»ng kil«gam hoÆc mÐt. 20.2- Khi sè l−îng ®−îc thÓ hiÖn b»ng ®¬n vÞ chiÕc. C©u sè 3: H y tr×nh bÇy ph−¬ng thøc thanh to¸n ghi sæ ( Open Account ) v ®Æc ®iÓm vËn dông? --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 21 tgiungar33@yahoo.com
 7. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… C©u sè 4: H y tr×nh bÇy L/C chuyÓn nh−îng ( Transferable L/C ) v ®Æc ®iÓm vËn dông? §¸p ¸n ®Ò thi sè 6 ------------------ ( thêi gian 150 phót ) C©u 1 : ( 2,5 ®iÓm ) 1.1- Kh¸i niÖm : l tiÒn tÖ m luËt cña n−íc ph¸t h nh ®ång tiÒn ®ã cho phÐp nh÷ng ai cã thu nhËp ®ång tiÒn n y ®Òu cã quyÒn yªu cÇu ng©n h ng cña n−íc ®ã ®æi ra c¸c ngo¹i tÖ kh¸c mét c¸ch tù do , kh«ng cÇn ph¶i cã giÊy phÐp ®æi tiÒn . 1.2- C¸c lo¹i tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi : a/ TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi to n phÇn ( Total Free Convertible Currency ) l tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi kh«ng phô thuéc v o h¹n ng¹ch chuyÓn ®æi hoÆc nguån thu nhËp tiÒn tÖ hoÆc ng−êi chuyÓn ®æi l c− tró hay phi c− tró . C¸c tiÒn tù do chuyÓn ®æi to n phÇn : USD , EURO , GBP , JPY , AUD , ATS , CAD , SGD , SEK , MYR ..... b/ TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi tõng phÇn ( Partial Free Convertible Currency ) l tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi phô thuéc v o h¹n ng¹ch chuyÓn ®æi hoÆc nguån thu nhËp tiÒn tÖ hoÆc ng−êi chuyÓn ®æi l c− tró hay phi c− tró . C¸c tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi tõng phÇn : PHP , KRW , TWD , IDR , THB , EGP. C©u sè 2 : ( 2,5 ®iÓm ) Tr¶ lêi 1 ý ®óng = 0,1138 ®iÓm Tr¶ lêi 1 ý sai trõ = 0,0569 ®iÓm 1.2; 2.1; 3.2; 4.3; 5.3; 6.1; 6.2; 7.3; 8.1; 9.1; 10.2; 11.2; 12.2; 13.3; 13.4; 14.2; 15.1; 16.2; 17.2; 18.4; 19.2 ; 20.1. C©u sè 3 : ( 2,5 ®iÓm ) 3.1- Kh¸i niÖm : Ph−¬ng thøc thanh to¸n ghi sæ l mét ph−¬ng thøc , trong ®ã quy ®Þnh Ng−êi b¸n sau khi ho n th nh giao h ng sÏ ghi nî ng−êi mua trong mét quyÓn sæ tai ®¬n vÞ cña m×nh , ®Õn tõng ®Þnh kú nhÊt ®Þnh , ng−êi mua sÏ dïng ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn m hai bªn ® tho¶ thuËn ®Ó tr¶ tiÒn cho ng−êi b¸n , kÕt thóc hîp ®ång , hai bªn sÏ quyÕt to¸n sæ nî . 3.2- Tr−êng hîp ¸p dông : - Phæ biÕn trong thanh to¸n néi ®Þa ; - Thanh to¸n h ng ®æi h ng th−êng xuyªn ; - Thanh to¸n trong ph−¬ng thøc ®¹i lý , göi b¸n ; - Thanh to¸n c−íc phÝ , b¶o hiÓm phÝ , tiÒn hoa hång trong m«i giíi , l i ng©n h ng ; - Hai bªn mua b¸n ph¶i tin cËy lÉn nhau ; - Thanh to¸n trong c¸c hiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i tay ®«i . 3.3- §Æc ®iÓm : - Ch−a cã luËt v tËp qu¸n quèc tÕ ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc n y , do vËy luËt quèc gia chi phèi ph−¬ng thøc ghi sæ ; - Thùc chÊt l ng−êi b¸n cÊp tÝn dông cho ng−êi mua ; - Ghi sæ nî ®¬n biªn , kh«ng ghi song biªn , nÕu cã , sæ cña bªn mua chØ l sæ theo râi , kh«ng cã gi¸ trÞ ph¸p lý . --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 22 tgiungar33@yahoo.com
 8. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… - L ph−¬ng thøc ®¬n gi¶n , nh−ng phøc t¹p trong quan hÖ ph¸p lý , cô thÓ l hai bªn ph¶i th«ng nhÊt rÊt nhiÒu nh÷ng néi dung ghi sæ , vÝ dô : + §«ng tiÒn ghi sæ nî l tiÒn tÝnh to¸n cã bao gåm l tiÒn thanh to¸n kh«ng , nÕu cã , ph¶i thèng nhÊt tû gi¸ thanh to¸n ; + Ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn ®Ó thanh to¸n trong tõng kú thanh to¸n l g× ? + C¸c h×nh thøc chÕ t i ¸p dông khi thanh to¸n chËm hoÆc kh«ng thanh to¸n ? + Trong quyÕt to¸n , nÕu cã chªnh lÖch , gi¶i quyÕt nh− thÕ n o ? C©u sè 4: ( 2,5 ®iÓm ) 4.1- Kh¸i niÖm : L/C chuyÓn nh−îng l mét L/C trong ®ã ng©n h ng ph¸t h nh cam kÕt sÏ chuyÓn nh−îng quyÒn thùc hiÖn L/C cho mét hay nhiÒu ng−êi kh¸c khi cã lÖnh yªu cÇu chuyÓn nh−îng cña ng−êi h−ëng lîi hiÖn h nh L/C. 4.2- §Æc ®iÓm vËn dông: - Nguån ph¸p lý ®iÒu chØnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ; - Cã 3 m« h×nh chuyÓn nh−îng : + ChuyÓn nh−îng L/C t¹i n−íc ng−êi xuÊt khÈu ( l ng−êi h−ëng lîi ) ; + ChuyÓn nh−îng L/C t¹i n−íc ng−êi nhËp khÈu ( l ng−êi h−ëng lîi L/C ); + ChuyÓn nh−îng L/C qua n−íc thø ba . - Sö dông L/C chuyÓn nh−îng trong bu«n b¸n th«ng qua trung gian . - §iÒu kiÖn tu chØnh L/C chuyÓn nh−îng . - VÊn ®Ò thay thÕ chøng tõ trong L/C chuyÓn nh−îng ph¶i ®−îc quy ®Þnh râ r ng . §Ò thi sè 7 TTQT --------------- ( Thêi gian 150 phót) C©u sè1: Tû gi¸ hèi ®o¸i l g× ? C¸c lo¹i ngo¹i hèi quy ®Þnh trong Quy chÕ qu¶n lý ngo¹i hèi cña n−íc Céng ho x héi Chñ nghÜa ViÖt Nam ? C©u sè 2 : KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ UCP 500 , ISBP 645 ICC 1- NÕu L/C kh«ng yªu cÇu ghi râ ng y göi h ng thùc tÕ, ng y giao h ng trong tr−êng hîp vËn chuyÓn b»ng ®−êng h ng kh«ng l 1.1- ng y nhËn h ng ho¸. 1.2- ng y ph¸t h nh AWB. 1.3- ng y bay thùc tÕ ghi trong « “chuyÕn bay/ ng y” cña AWB . 2- Ng y ®¸o h¹n hèi phiÕu “ 180 ng y sau ng y xuÊt tr×nh” l ng y n o? 2.1- 180 ng y sau ng y xuÊt tr×nh chøng tõ t¹i ng©n h ng tr¶ tiÒn 2.2- 180 ng y sau ng y xuÊt tr×nh chøng tõ t¹i ng©n h ng tr¶ tiÒn nÕu chøng tõ phï hîp víi L/C . 2.3- Trong tr−êng hîp chøng tõ cã sai biÖt , sau khi th−¬ng l−îng, ng©n h ng ®ång ý thanh to¸n h«Ý phiÕu , ng y ®¸o h¹n cña hèi phiÕu l ng y sau ng y ®ång ý thanh to¸n ®ã . 3- NÕu L/C yªu cÇu B/L ®−îc lËp “theo lÖnh”v ký hËu, th× ai l ng−êi ký hËu? 3.1- Ng©n h ng chiÕt khÊu. 3.2- Ng−êi göi h ng. 3.3- C«ng ty vËn t¶i. 4- VËn ®¬n ho n h¶o nghÜa l g×? --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 23 tgiungar33@yahoo.com
 9. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 4.1- L mét vËn ®¬n kh«ng cã bÊt cø sù söa lçi ( correction ) n o. 4.2- L mét vËn ®¬n phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C vÒ mäi ph−¬ng diÖn. 4.3- L mét vËn ®¬n kh«ng cã bÊt cø sù ghi chó n o vÒ khuyÕt tËt cña bao b× /h ng ho¸. 5- NÕu L/C yªu cÇu “ clean Bill of lading ” , ng©n h ng cã thÓ tõ chèi kh«ng nhËn nh÷ng B/L n o 5.1- B/L ghi “ bao b× h ng ho¸ bÞ r¸ch ”, 5.2- “ Shipped on board ” B/L , 5.3- “ clean shipped on board ” B/L . 5.4- Bao b× dïng l¹i . 6- L/C yªu cÇu mét AWB. LiÖu mét HAWB cã ®−îc chÊp nhËn kh«ng, nÕu tÊt c¶ c¸c yªu cÇu vÒ AWB trong UCP ®Òu ®−îc ®¸p øng ®Çy ®ñ: 6.1- Cã. 6.2- Kh«ng. 7- Mét B/L ® xo¸ tõ “ clean” trªn B/L ® ghi chó “ clean on board ” , hái ng©n h ng cã thÓ coi B/L l “ unclean” kh«ng 7.1- Cã 7.2- kh«ng . 8- Theo UCP 500 ,Ng©n h ng chÊp nhËn PhiÕu b¶o hiÓm t¹m thêi l 8.1- §óng. 8.2- Sai. 9- Chøng tõ b¶o hiÓm do V¨n phßng cña ng−êi m«i giíi b¶o hiÓm ph¸t h nh sÏ ®−îc ng©n h ng chÊp nhËn , nÕu nh− : 9.1- Do V¨n phßng cña ng−êi m«i giíi b¶o hiÓm ký ®èi chøng ( countersigned ) , 9.2- Do c«ng ty b¶o hiÓm ® ký, 9.3- Do ®¹i lý cña Ng−êi b¶o hiÓm ® ký . 10- Ng©n h ng chØ chÊp nhËn chøng tõ b¶o hiÓm thÓ hiÖn c¸c rñi ro b¶o hiÓm cã kho¶ng c¸ch tèi thiÓu l 10.1- Tõ kho c¶ng ®i ®Õn kho c¶ng ®Õn , 10.2- door to door , 10.3- Tõ ®Þa ®iÓm giao h ng t¹i ®Õn ®Þa ®iÓm dë h ng t¹i n¬i ®Õn quy ®Þnh trong L/C , 10.4- Tõ n¬i nhËn h ng ®Ó göi ®Õn n¬i h ng ®Õn cuèi cïng quy ®Þnh trong L/C . 11- L/C cã yªu cÇu mét vËn ®¬n ®−êng biÓn; nh−ng l¹i xuÊt tr×nh mét vËn ®¬n theo hîp ®ång thuª t u th× cã ®−îc chÊp nhËn kh«ng ? 11.1- Cã. 11.2- Kh«ng 12- Mét vËn ®¬n cña ng−êi chuyªn chë do thuyÒn tr−ëng ký m kh«ng chØ râ tªn cña thuyÒn tr−ëng th× cã ®−îc chÊp nhËn kh«ng? 12.1- Cã. 12.2- Kh«ng. 13- Mét vËn ®¬n cña ng−êi chuyªn chë do ®¹i lý cña thuyÒn tr−ëng ký m kh«ng chØ râ tªn cña thuyÒn tr−ëng cã ®−îc chÊp nhËn kh«ng? 13.1- Cã. 13.2- Kh«ng. 14- NÕu ph¶i ghi chó “® bèc h ng lªn tÇu” trªn B/L “ nhËn h ng ®Ó chë” th× ng−êi ký B/L ph¶i ghi: 14.1- Ng y h ng ho¸ ® ®−îc bèc lªn t u. --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 24 tgiungar33@yahoo.com
 10. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 14.2-Ng y h ng ® ®−îc bèc lªn t u ®Ých danh v ph¶i ®−îc x¸c thùc. 14.3- Ng y h ng ho¸ ® ®−îc bèc lªn t u, ®−îc x¸c thùc bëi tªn cña bªn ghi chó. 15- LiÖu mét bé vËn ®¬n ®Çy ®ñ chØ bao gåm mét b¶n gèc (1/1)? 15.1- Cã. 15.2- Kh«ng. 16- L/C cÊm chuyÓn t¶i. Mét vËn ®¬n c«ng- te- n¬ cho to n bé chuyÕn ®i v ®−îc xuÊt tr×nh víi ®iÒu kho¶n “ Ng−êi chuyªn chë chØ b¶o l−u quyÒn chuyÓn t¶i” cã ®−îc chÊp nhËn kh«ng? 16.1- Cã. 16.2- Kh«ng. 17- VËn ®¬n cã chøc n¨ng. 17.1- L b»ng chøng vÒ nghÜa vô cña ng−êi göi h ng ®èi víi c«ng ty vËn t¶i. 17.2- L b»ng chøng thanh to¸n c−íc phÝ. 17.3- L b»ng chøng cña hîp ®ång chuyªn chë . 18- Chøng tõ n o trong sè c¸c chøng tõ sau l giÊy chøng nhËn “quyÒn së h÷u ®èi víi h ng ho¸” ?. 18.1- AWB. 18.2- VËn ®¬n ®−êng biÓn . 18.3- RWB 18.4- SWB 19- Mét vËn ®¬n theo hîp ®ång thuª t u do thuyÒn tr−ëng ký vÉn ph¶i ghi râ tªn cña ng−êi chuyªn chë. 19.1- §óng. 19.2- Sai. 20- Ng©n h ng tõ chèi kh«ng tiÕp nhËn Bill of Lading ghi “ Duplicate “ ,“ Triplicate” víi lý do l thiÕu ch÷ “Original” l 20.1- §óng , 20.2- Sai . C©u sè 3: H y tr×nh bÇy ph−¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n ( Clean Collection ) v ®Æc ®iÓm vËn dông ? C©u sè 4: H y tr×nh bÇy L/C ®iÒu kho¶n ®á ( Red Clause L/C ) v ®Æc ®iÓm vËn dông ? §¸p ¸n ®Ò sè 7 ------------------ C©u sè1: ( 2,5 ®iÓm ) 1.1- Kh¸i niÖm :Tû gi¸ hèi ®o¸i l quan hÖ so s¸nh gi÷a c¸c tiÒn tÖ cña c¸c n−íc víi nhau hoÆc l gi¸ c¶ cña tiÒn tÖ n−íc n y thÓ hiÖn b»ng mét sè tiÒn tÖ n−íc kia hoÆc ng−îc l¹i . a/ Quan hÖ so s¸nh gi÷a c¸c tiÒn tÖ víi nhau trong thêi ®¹i ng y nay l so s¸nh søcmua gi÷a c¸c ®ång tiÒn víi nhau ( 3 PPP ) . b/ §¬n vÞ so s¸nh søc mua gi÷a c¸c tiÒn tÖ l ræ h ng ho¸ v dÞch vô v ræ tiÒn tÖ cïng víi gi¸ v ng quèc tÕ . 1.2- C¸c lo¹i ngo¹i hèi gåm cã : a/ Ngo¹i tÖ ( Foreign Currency ) ; --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 25 tgiungar33@yahoo.com
 11. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… b/ C¸c ph−¬ng tiÖn l−u th«ng tÝn dông ghi b»ng ngo¹i tÖ : Check , Bill of Exchange , Promissory Note , Credit Card ... c/ C¸c lo¹i chøng kho¸n cã gi¸ ghi b»ng ngo¹i tÖ : Stock , Bond , Derivative Documents .... d/ V ng ®−îc dïng l m ph−¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ ; e/ Néi tÖ cã nguån gèc ngo¹i tÖ . C©u sè 2 : ( 2,5 ®iÓm ) Tr¶ lêi 1 ý ®óng = 0,1136 ®iÓm Tr¶ lêi sai 1 ý trõ = 0,0568 ®iÓm . 1.2; 2.2; 3.2; 4.3; 5.1; 6.1; 7.2 ; 8.2 ; 9.2 ; 9.3 ; 10.3; 10.4; 11.1; 12.1; 13.2; 14.2; 15.1; 16.1; 17.3; 18.2; 19.2; 20.2. C©u sè 3 : ( 2,5 ®iÓm ) 3.1- Kh¸I niÖm : Ph−¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n l mét ph−¬ng thøc trong ®ã quy ®Þnh ng−êi h−ëng lîi c¸c c«ng cô t i chÝnh uû th¸c cho ng©n h ng thu sè tiÒn ghi trªn c¸c c«ng cô t i chÝnh ®ã tõ ng−êi cã nghÜa vô tr¶ tiÒn quy ®Þnh trªn c«ng cô t i chÝnh . C«ng cô t i chÝnh bao gåm : Hèi phiÕu , Kú phiÕu , sÐc ...... 3.2- Tr−êng hîp ¸p dông : - Nhê thu phiÕu tr¬n trong c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i quy ®Þnh : + Ng−êi b¸n sau khi ho n th nh giao h ng v chøng tõ cho ng−êi mua th× ký ph¸t hèi phiÕu ®ßi tiÒn ng−êi mua , sau ®ã uû th¸c cho ng©n h ng thu tiÒn hèi phiÕu tõ ng−êi mua ; + Ng−êi b¸n sau khi nhËn ®−îc kú phiÕu hoÆc sÐc cña ng−êi mua th× tiÕn h nh giao h ng v chøng tõ cho ng−êi mua , sau ®ã uû th¸c cho ng©n h ng thu tiÒn kú phiÕu hoÆc sÐc tõ ng−êi mua . - Nhê thu tr¬n trong c¸c ho¹t ®éng phi th−¬ng m¹i quy ®Þnh : Ng−êi h−ëng lîi c¸c c«ng cô t i chÝnh sÏ uû th¸c cho ng©n h ng thu tiÒn tõ c¸c c«ng cô t i chÝnh ®ã , vÝ dô nhê thu sÐc , tiÒn l i cña c¸c chøng kho¸n cã gi¸ ... 3.3- §Æc ®iÓm : - T¹p qu¸n quèc tÕ ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n l URC 522 , 1995, ICC ( Quy t¾c thèng nhÊt nhê thu , b¶n söa ®æi 1995 , sè xuÊt b¶n 522 cña Phßng th−¬ng m¹i quèc tÕ ); - Ng−êi b¸n ph¶i tin cËy tuyÖt ®èi v o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng−êi mua ; - T¸ch rêi viÖc nhËn chøng tõ v h ng ho¸ ra khái viÖc thanh to¸n , do ®ã ngêi b¸n sÏ ph¶i g¸nh chÞu nhiÒu rñi ro trong thanh to¸n v ®èi víi h ng ho¸ ® giao . - §−îc ¸p dông phæ biÕn trong thanh to¸n phi th−¬ng m¹i : Nhê thu tiÒn ®iÖn , tiÒn n−íc , tiÒn b−u chÝnh viÔn th«ng , tiÒn l i ng©n h ng , tiÒn hoa hång , tiÒn cæ tøc , tr¸i tøc , tiÒn tróng sæ sè quèc tÕ , tiÒn th−ëng , tiÒn ph¹t ...... - Ng©n h ng chØ gi÷ vai trß l ng−êi trung gian thu nhé v chi hé , ngaßi ra ng©n h ng kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g× c¶ . C©u sè 4: ( 2,5 ®iÓm ) 4.1- Kh¸i niÖm : L/C ®iÒu kho¶n ®á ( red Clause L/C ) l mét lo¹i L/C øng mét phÇn sè tiÒn cña L/C cho ng−êi h−ëng lîi tr−íc ng y giao h ng , sè tiÒn cßn l¹i cña L/C sÏ ®−îc thanh to¸n --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 26 tgiungar33@yahoo.com
 12. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… víi ®iÒu kiÖn ng−êi h−ëng lîi ph¶i xuÊt tr×nh c¸c chøng tõ quy ®Þnh trong L/C phï hîp vèi c¸c ®iÒu kiÖn v ®iÒu kho¶n cña L/C . 4.2- §Æc ®iÓm vËn dông : - Nguån ph¸p lý ®iÒu chØnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ; - Ng−êi h−ëng lîi L/C ®iÒu kho¶n ®á ph¶i yªu cÇu ng©n h ng cña m×nh ph¸t h nh th− b¶o l nh ho n tr¶ tiÒn øng tr−íc nÕu nh− kh«ng thùc hiÖn ®−îc hîp ®ång . - §Ó nhËn ®−îc tiÒn øng tr−íc , ng−êi h−ëng lîi sö dông hèi phiÕu ®Ó ®ßi tiÒn ng©n h ng ph¸t h nh . - L/C ®iÒu kho¶n ®á thùc sù l mét kho¶n tÝn dông m ng−êi nhËp khÈu cÊp cho ng−êi xuÊt khÈu . ---------------------------------------- §Ò thi sè 8 ttqt --------------- ( Thêi gian 150 phót ) C©u sè1: Tr×nh bÇy c¸c lo¹i tû gi¸ hèi ®o¸i nÕu ph©n lo¹i theo c¸c ph−¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ ( Tû gi¸ T/T , M/T , SÐc , Hèi phiÕu .. )? C©u sè 2 : KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ UCP 500 , ISBP 645 ICC 1- Ngay khi nhËn ®−îc th«ng b¸o mét L/C ®−îc chuyÓn b»ng ®iÖn nh− l b¶n cã gi¸ trÞ thùc hiÖn, ng©n h ng th«ng b¸o ph¸t hiÖn bøc ®iÖn thùc ra kh«ng ho n chØnh: 1.2- L/C b»ng ®iÖn ®ã cã ®−îc coi l b¶n cã gi¸ trÞ thùc hiÖn. 1.3- L/C b»ng ®iÖn ®ã chØ cã gi¸ trÞ tham kh¶o. 1.4- Ng©n h ng th«ng b¸o g¸nh chÞu rñi ro nÕu nã kh«ng b¸o l¹i t×nh tr¹ng ®ã cho Ng©n h ng ph¸t h nh kh«ng chËm trÔ. 2- Ng©n h ng ph¸t h nh th«ng b¸o L/C qua Ng©n h ng th«ng b¸o A. Theo tho¶ thuËn gi÷a ng−êi h−ëng lîi v ng−êi xin më L/C chuyÓn ng©n h ng th«ng b¸o sang ng©n h ng B, Ng©n h ng ph¸t h nh tiÕn h nh söa ®æi tªn cña ng©n h ng th«ng b¸o l B,vËy : 2.1- Ng©n h ng ph¸t h nh cã thÓ th«ng b¸o sù söa ®æi qua ng©n h ng B v yªu cÇu ng©n h ng B th«ng b¸o cho ng©n h ng A biÕt ®iÒu n y. 2.2- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i th«ng b¸o sù söa ®æi qua ng©n h ng A. 2.3- Ng©n h ng ph¸t h nh cã thÓ th«ng b¸o söa ®æi qua ng©n h ng B v yªu cÇu hä th«ng b¸o cho ng©n h ng A huû bá L/C ®ã . 3- Ngay sau khi nhËn ®−îc chØ thÞ kh«ng râ r ng vÒ viÖc söa ®æi L/C : 3.1- Ng−êi h−ëng lîi ph¶i chØ thÞ cho ng−êi xin më L/C liªn hÖ víi ng©n h ng ph¸t h nh ®Ó x¸c minh. 3.2- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt kh«ng chËm trÔ. 3.3- Ng©n h ng th«ng b¸o ph¶i yªu cÇu ng©n h ng ph¸t h nh x¸c minh kh«ng chËm trÔ. 4- Ng©n h ng ph¶i kiÓm tra tÊt c¶ c¸c chøng tõ yªu cÇu trong L/C : 4.1- §Ó biÕt ch¾c r»ng chóng cã ch©n thùc v phï hîp kh«ng. 4.2- §Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c tËp qu¸n ng©n h ng tiªu chuÈn quèc tÕ cã ®−îc ph¶n ¶nh trong c¸c chøng tõ hay kh«ng . 4.3- §Ó ®¶m b¶o r»ng chøng tõ phï hîp trªn bÒ mÆt víi c¸c ®iÒu kho¶n v ®iÒu kiÖn cña L/C. 5- NÕu chøng tõ kh«ng quy ®Þnh trong L/C ®−îc xuÊt tr×nh, ng©n h ng chiÕt khÊu: 5.1- Ph¶i tr¶ l¹i cho ng−êi xuÊt tr×nh. --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 27 tgiungar33@yahoo.com
 13. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 5.2- Ph¶i chuyÓn chóng cho ng©n h ng ph¸t h nh m kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g×. 5.3- Cã thÓ chuyÓn chóng cho ng©n h ng ph¸t h nh m kh«ng cam kÕt g× nÕu ng−êi h−ëng lîi yªu cÇu. 6- C¸c chøng tõ xuÊt tr×nh cã sai biÖt so víi L/C thuéc tr¸ch nhiÖm vÒ ai? 6.1- Thuéc ng−êi xin më L/C nÕu anh ta kh«ng tõ chèi chóng. 6.2- Thuéc vÒ ng−êi h−ëng lîi. 6.3- Thuéc vÒ Ng©n h ng chØ ®Þnh, nÕu ng©n h ng n y ® thanh to¸n chóng cã b¶o l−u. 7- Ng©n h ng chØ ®Þnh göi c¸c chøng tõ ®Õn Ng©n h ng ph¸t h nh kÌm theo b¶n c«ng bè chóng ho n to n phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn v ®iÒu kho¶n cña L/C. 7.1- Ng©n h ng ph¸t h nh kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ. 7.2- Ng©n h ng ph¸t h nh kh«ng thÓ bÊt ®ång víi Ng©n h ng chØ ®Þnh v× ng©n h ng n y h nh ®éng víi t− c¸ch l ®¹i lý cña nã. 7.3- Ng©n h ng ph¸t h nh cã nhiÖm vô kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ . 8- Ng©n h ng ph¸t h nh v Ng©n h ng x¸c nhËn cã mét kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó kiÓm tra chøng tõ nhiÒu nhÊt kh«ng qu¸: 8.1- 7 ng y l m viÖc ng©n h ng cho mçi ng©n h ng . 8.2- 7 ng y theo lÞch cho mçi ng©n h ng. 8.3- 7 ng y ng©n h ng. 9- Ng©n h ng ph¸t h nh yªu cÇu ng©n h ng A x¸c nhËn L/C v th«ng b¸o cho ng−êi h−ëng lîi qua ng©n h ng B. Ng©n h ng B tiÕp nhËn chøng tõ v göi chóng trùc tiÕp dÕn ng©n h ng ph¸t h nh 9.1- Ng©n h ng ph¸t h nh cã quyÒn tõ chèi chøng tõ v× kh«ng do Ng©n h ng x¸c nhËn xuÊt tr×nh. 9.2- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i xin uû quyÒn thanh to¸n tõ Ng©n h ng x¸c nhËn. 9.3- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i thanh to¸n nÕu chøng tõ phï hîp. 10- Ai l ng−êi quyÕt ®Þnh cuèi cïng xem bé chøng tõ cã phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n v ®iÒu kiÖn cña L/C hay kh«ng? 10.1- Ng−êi xin më L/C. 10.2- Ng©n h ng ph¸t h nh. 10.3- Ng−êi xin më L/C v Ng©n h ng ph¸t h nh. 11- “C¸c chøng tõ thÓ hiÖn trªn bÒ mÆt phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C” cã nghÜa g×? 11.1- C¸c chøng tõ l ch©n thùc v kh«ng gi¶ m¹o. 11.2- C¸c chøng tõ kh«ng m©u thuÉn víi tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ nghiÖp vô ng©n h ng nh− ® ®−îc ph¶n ¶nh trong UCP. 11.3- Trªn bÒ mÆt cña c¸c chøng tõ ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña L/C v kh«ng m©u thuÉn lÉn nhau . 12- NÕu ng©n h ng ph¸t h nh thÊy r»ng c¸c chøng tõ trªn bÒ mÆt kh«ng phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n v ®iÒu kiÖn cña L/C m ng©n h ng kh«ng thÓ tiÕp nhËn chøng tõ : 12.1- Nã ph¶i tiÕp cËn ng−êi xin më L/C ®Ó xin bá qua c¸c sai biÖt. 12.2- Nã cã thÓ tr¶ l¹i bé chøng tõ cho ng−êi xuÊt tr×nh l−u ý anh ta tÊt c¶ c¸c sai biÖt. 12.3- Nã ph¶i tr¶ l¹i cho ng−êi xuÊt tr×nh ngay . 13- NÕu mét hèi phiÕu cã ghi kú h¹n l “ 360 ng y kÓ tõ ng y B/L” , ng y cña B/L n o ®Ó tÝnh ng y ®¸o h¹n cña hèi phiÕu 13.1- Ng y 20/03/2004 l ng y ký ph¸t B/L “ on board ” , 13.2- Ng y 15/03/2004 l ng y ph¸t h nh B/L “ Received for shipment ”, --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 28 tgiungar33@yahoo.com
 14. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 13.3- Ng y 15/03/2004 l ng y ph¸t h nh B/L “ Received for shipment ” v trªn B/L ®ã cã 3 ghi chó bèc h ng : - 13.3.1- “ Clean shipped on board ” 21/03/2004 ; - 13.3.2- “ Clean shipped on board” 22/03/2004; - 13.3.3.- “ Clean shipped on board” 26/03/2004 . 14- NÕu bé chøng tõ cã 20 sai biÖt ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn Ng©n h ng ph¸t h nh, ng©n h ng ph¶i göi b¶n l−u ý sai biÖt cho ng−êi xuÊt tr×nh, chØ ra: 14.1- Mét sè sai biÖt c¬ b¶n bëi v× kh«ng cÇn ph¶i chØ râ tÊt c¶. 14.2- Chi tiÕt vÒ 20 sai biÖt ® ph¸t hiÖn. 14.3- C¸c sai biÖt c¬ b¶n kÌm theo côm tõ “v c¸c sai biÖt kh¸c”. 15- Khi kiÓm tra chøng tõ Ng©n h ng ph¸t h nh th«ng b¸o c¸c sai biÖt trong bé chøng tõ nh−ng l¹i kh«ng cã thÓ gi÷ chóng ®Ó chê quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ng−êi xuÊt tr×nh, th× 15.1- c¸c sai biÖt ®−îc coi l ® ®−îc bá qua, Ng©n h ng ph¸t h nh mÊt quyÒn khiÕu n¹i vÒ chøng tõ cã sai biÖt . 15.2- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i ®îi ng−êi xin më L/C ®ång ý bá qua c¸c sai biÖt v× nã ® b¸o cho ng−êi xuÊt tr×nh l bé chøng tõ kh«ng phï hîp. 15.3- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i gÜ− bé chøng tõ ®Ó chê quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ng−êi xin më L/C. 16- Cã nhiÒu bé B/L xuÊt tr×nh theo mét hèi phiÕu kú h¹n “ 180 ng y kÓ tõ ng y B/L ” , hái ng y n o ®−îc dïng ®Ó tÝnh ng y ®¸o h¹n cña hèi phiÕu 16.1- Ng y cña B/L ®Çu tiªn , 16.2- Ng y ghi chó “ on board ” cña B/L cuèi cïng , 16.3- Ng y ph¸t h nh cña B/L “ on board ” cña B/L cuèi cïng . 17- C¸c ng©n h ng cã thÓ ph¶i l nh tr¸ch nhiÖm do hËu qu¶ g©y ra bëi: 17.1- thÊt l¹c chøng tõ ®−îc göi ®i theo ®iÒu kiÖn cña L/C. 17.2- bøc ®iÖn göi ®i bÞ c¾t xÐn. 17.3- dÞch L/C sang ng«n ng÷ cña ng−êi h−ëng lîi . 18- Khi chØ ®Þnh mét ng©n h ng kh¸c thùc thi c¸c chØ thÞ cña ng−êi xin më L/C, ng©n h ng ph¸t h nh ®ang h nh ®éng 18.1- víi chi phÝ v rñi ro cña nã. 18.2- víi chi phÝ v rñi ro cña ng−êi xin më L/C . 19- NÕu tÊt c¶ tiÒn hoa hång v phÝ do ng−êi h−ëng lîi chÞu m Ng©n h ng th«ng b¸o kh«ng thÓ thu ®−îc phÝ ®ã, vËy ng−êi cã tr¸ch nhiÖm cuèÝ cïng tr¶ phÝ ®ã l ai? 19.1- Ng©n h ng ph¸t h nh . 19.2- Ng©n h ng th«ng b¸o bëi v× lÏ ra nã ph¶i thu tr−íc khi th«ng b¸o L/C. 19.3- Ng−êi xin më L/C . 20- B¶n ho¸ ®¬n n o sÏ ®−îc chÊp nhËn l chøng tõ gèc: 20.1- b¶n sao ho¸ ®¬n b»ng giÊy than ® ®−îc ký hîp lÖ b»ng tay. 20.2- NÕu b¶n ho¸ ®¬n photocopy ®−îc ®ãng dÊu “b¶n gèc” v cã ch÷ ký ®−îc t¹o qua hÖ thèng m¸y Fax. 20.3- B¶n sao ho¸ ®¬n qua hÖ thèng m¸y tÝnh v ®−îc ký b»ng c¸ch ®ãng dÊu. C©u sè 3 : H y tr×nh bÇy ph−¬ng thøc nhê thu kÌm chøng tõ ( Documentary Collection ) v ®Æc ®iÓm vËn dông ? C©u sè 4: H y tr×nh bÇy L/C x¸c nhËn ( Confirmed Letter of Credit ) v ®Æc ®iÓm vËn dông ? §¸p ¸n ®Ò sè 8 --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 29 tgiungar33@yahoo.com
 15. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… -------------- C©u sè1:( 2,5 ®iÓm ) 1.1- Tû gi¸ chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn ( Telegraphic Transfer Exchange Rate ): l tû gi¸ b¸n ngo¹i tÖ cho kh¸ch h ng m ng©n h ng cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn sè ngo¹i tÖ ®ã cho ng−êi chØ ®Þnh b»ng ph−¬ng tiÖn ®iÖn tÝn . §Æc ®iÓm : - Tèc ®é chuyÓn tiÒn nhanh , - Chi phÝ cao ; - L tû gi¸ c¬ së ®Ó tÝnh ra c¸c lo¹i tû gi¸ kh¸c . 1.2- Tû gi¸ chuyÓn tiÒn b»ng th− ( Mail Transfer Exchange Rate) l tû gi¸ b¸n ngo¹i tÖ cho kh¸ch h ng m ng©n h ng cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn sè ngo¹i tÖ ®ã cho ng−êi chØ ®Þnh b»ng ph−¬ng tiÖn th− tÝn . §Æc ®iÓm : - Tèc ®é chuyÓn tiÒn chËm , - Chi phÝ rÎ ; 1.3- Tû gi¸ sÐc ( Check Exchange Rate) l tû gi¸ b¸n sÐc ngo¹i tÖ cho kh¸ch h ng . §Æc ®iÓm : - Ng−êi h−ëng lîi sÐc muèn thu tiÒn sÐc ph¶i nhê ng©n h ng thu hé , do vËy tèc ®é thu tiÒn rÊt chËm ; - Tû gi¸ sÐc b»ng tû gi¸ T/T trõ ®i sè tiÒn l i ph¸t sinh trong thêi gian kÓ tõ khi mua sÐc ®Õn lóc sÐc nhËn ®−îc tiÒn . VÝ dô : + Tû gi¸ T/T ViÖt Nam – Hoa Kú (USD/VND) = 15.600/15.680 + L i suÊt huy ®éng cña NHTM ViÖt Nam = 10% n¨m + Thêi gian chuyÓn sÐc ViÖt Nam – Hoa kú = 1 th¸ng . Tû gi¸ sÐc 1 USD = 15.680 – [( 15.680 x 0,10):12] = 15.549,33 VND. 1.4- Tû gi¸ hèi phiÕu tr¶ tiÒn ngay( At sight Draft Exchange Rate ) l tû gi¸ b¸n “hèi phiÕu ngo¹i tÖ” cho kh¸ch h ng . §Æc ®iÓm : - Ng−êi h−ëng lîi hèi phiÕu ng©n h ng ph¶i xuÊt tr×nh hèi phiÕu ®Õn ng©n h ng chØ ®Þnh ®Ó thu tiÒn . - C¸ch tÝnh gièng nh− tû gi¸ sÐc , tuy nhiªn l i suÊt ®Ó tÝnh tû gi¸ l l i suÊt huy ®éng ngo¹i tÖ . 1.5- Tû gi¸ hèi phiÕu kú h¹n ( Usance Draft Exchange Rate ) l tû gi¸ b¸n “hèi phiÕu kú h¹n ngo¹i tÖ” cho kh¸ch h ng . §¨ch ®iÓm : - Tèc ®é thu tiÒn chËm h¬n hèi phiÕu tr¶ ngay . - Thêi h¹n tÝnh l i b»ng kú h¹n hèi phiÕu céng víi thêi h¹n chuyÓn hèi phiÕu . C©u sè 2 : ( 2,5 ®iÓm ) Tr¶ lêi 1 ý ®óng = 0,1190 ®iÓm Tr¶ lêi 1 ý sai trõ = 0,0595 1.3; 2.2; 3.3; 4.3; 5.2; 6.2; 7.3 ; 8.1; 9.3 ;10.2; 11.3; 12.2; 13.1; 13.3.1; 14.2; 15.1; 16.3; 17.3; 18.2; 19.3; 20.1. C©u sè 3 : (2,5 ®iÓm ) 3.1- Kh¸i niÖm : Ph−¬ng thøc nhê thu kÌm chøng tõ l ph−¬ng thøc trong ®ã quy ®Þnh ng−êi b¸n hoÆc ng−êi cung øng dÞch vô sau khi ho n th nh nghÜa vô quy ®Þnh trong hîp ®ång sÏ --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 30 tgiungar33@yahoo.com
 16. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… xuÊt tr×nh kú phiÕu ® tiÕp nhËn hoÆc lËp mét hèi phiÕu ®ßi tiÒn( hoÆc ho¸ ®¬n ) kÌm víi c¸c chøng tõ thùc hiÖn hîp ®ång ®Ó uû th¸c cho ng©n h ng thu tiÒn kú phiÕu hoÆc hèi phiÕu ( hoÆc ho¸ ®¬n ) tõ ng−êi tr¶ tiÒn quy ®Þnh trªn kú phiÕu hoÆc hèi phiÕu ( hoÆc ho¸ ®¬n ) víi ®iÒu kiÖn : - D/P ( Nhê thu tr¶ tiÒn ®æi chøng tõ ) hoÆc , - D/A ( nhê thu chÊp nhËn ®æi chøng tõ ) hoÆc , - D/TC ( Nhê thu thùc hiªn c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c ®æi chøng tõ ) 3.2- Tr−êng hîp ¸p dông : - ¸p dông phæ biÕn trong thanh to¸n h ng ho¸ xuÊt nhËp khÈu , - Nhê thu trong c¸c lÜnh vùc phi th−¬ng m¹i : kÕt qu¶ ®Çu t− ë n−íc ngo i , c¸c lo¹i c−íc phÝ , b¶o hiÓm phÝ , hoa hång m«i giíi , tiÒn l i cho vay , tiÒn lêi trong ®Çu t− v o thÞ tr−êng chøng kho¸n ...... 3.3- §Æc ®iÓm : - URC 522 1995 ICC ( Quy t¾c thèng nhÊt nhê thu b¶n söa ®æi n¨m 1995 , sè 522 cña Phßng th−¬ng m¹i quèc tÕ ) l v¨n b¶n ph¸p lý ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc n y . - Ph−¬ng thøc n y ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng−êi b¸n , nÕu nh− ng−êi mua muèn nhËn h ng . - Tèc ®é thu tiÒn rÊt chËm ; - Ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn l c«ng ®o¹n cuèi cïng cña ph−¬ng thøc nhê thu , do vËy hai bªn ph¶i thèng nhÊt c¸ch ¸p dông ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn . - Ng©n h ng chØ gi÷ vai trß l ng−êi trung gian thu hé v chi hé , ngo i ra ng©n h ng kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g× c¶ . C©u sè 4: ( 2,5 ®iÓm ) 4.1- Kh¸i niÖm : L/C x¸c nhËn ( Confirmed L/C ) l mét lo¹i th− tÝn dông do ng©n h ng ph¸t h nh ra v ®−îc mét ng©n h ng kh¸c chÊp nhËn tr¶ tiÒn cho ng−êi h−ëng lîi L/C theo c¸c ®iÒu kiÖn v ®iÒu kho¶n cña L/C ®ã . 4.2- §Æc ®iÓm vËn dông : - Nguån ph¸p lý ®iÒu chØnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ; - Cã ba m« h×nh x¸c nhËn : + Ng©n h ng x¸c nhËn ë n−íc thø ba ; + Ng©n h ng x¸c nhËn l ng©n h ng kh¸c ë n−íc ng−êi h−ëng lîi L/C ; + Ng©n h ng x¸c nhËn ®ång thêi l ng©n h ng th«ng b¸o L/C . - Tu chØnh L/C còng ph¶i ®−îc x¸c nhËn bëi ng©n h ng x¸c nhËn . - Thñ tôc phÝ x¸c nhËn th−êng rÊt cao , do vËy trong L/C ph¶i quy ®Þnh râ ai l ng−êi tr¶ thñ tôc phÝ x¸c nhËn . ------------------------------------------ §Ò thi sè 9 TTQT --------------------- ( thêi gian 150 phót ) C©u sè1: Tr×nh bÇy c¸c lo¹i sÐc trong thanh to¸n quèc tÕ ? C©u sè 2 : KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ UCP 500 , ISBP 645 ICC . 1- Ngay khi nhËn ®−îc th«ng b¸o mét L/C ®−îc chuyÓn b»ng ®iÖn nh− l b¶n cã gi¸ trÞ thùc hiÖn, ng©n h ng th«ng b¸o ph¸t hiÖn bøc ®iÖn thùc ra kh«ng ho n chØnh: 1.2- L/C b»ng ®iÖn ®ã cã ®−îc coi l b¶n cã gi¸ trÞ thùc hiÖn. 1.3- L/C b»ng ®iÖn ®ã chØ cã gi¸ trÞ tham kh¶o. --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 31 tgiungar33@yahoo.com
 17. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 1.4- Ng©n h ng th«ng b¸o g¸nh chÞu rñi ro nÕu nã kh«ng b¸o l¹i t×nh tr¹ng ®ã cho Ng©n h ng ph¸t h nh kh«ng chËm trÔ. 2- Ng©n h ng ph¸t h nh th«ng b¸o L/C qua Ng©n h ng th«ng b¸o A. Theo tho¶ thuËn gi÷a ng−êi h−ëng lîi v ng−êi xin më L/C chuyÓn ng©n h ng th«ng b¸o sang ng©n h ng B, Ng©n h ng ph¸t h nh tiÕn h nh söa ®æi tªn cña ng©n h ng th«ng b¸o l B,vËy : 2.1- Ng©n h ng ph¸t h nh cã thÓ th«ng b¸o sù söa ®æi qua ng©n h ng B v yªu cÇu ng©n h ng B th«ng b¸o cho ng©n h ng A biÕt ®iÒu n y. 2.2- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i th«ng b¸o sù söa ®æi qua ng©n h ng A. 2.3- Ng©n h ng ph¸t h nh cã thÓ th«ng b¸o söa ®æi qua ng©n h ng B v yªu cÇu hä th«ng b¸o cho ng©n h ng A huû bá L/C ®ã . 3- Ngay sau khi nhËn ®−îc chØ thÞ kh«ng râ r ng vÒ viÖc söa ®æi L/C : 3.1- Ng−êi h−ëng lîi ph¶i chØ thÞ cho ng−êi xin më L/C liªn hÖ víi ng©n h ng ph¸t h nh ®Ó x¸c minh. 3.2- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt kh«ng chËm trÔ. 3.3- Ng©n h ng th«ng b¸o ph¶i yªu cÇu ng©n h ng ph¸t h nh x¸c minh kh«ng chËm trÔ. 4- Ng©n h ng ph¶i kiÓm tra tÊt c¶ c¸c chøng tõ yªu cÇu trong L/C : 4.1- §Ó biÕt ch¾c r»ng chóng cã ch©n thùc v phï hîp kh«ng. 4.2- §Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c tËp qu¸n ng©n h ng tiªu chuÈn quèc tÕ cã ®−îc ph¶n ¶nh trong c¸c chøng tõ hay kh«ng . 4.3- §Ó ®¶m b¶o r»ng chøng tõ phï hîp trªn bÒ mÆt víi c¸c ®iÒu kho¶n v ®iÒu kiÖn cña L/C. 5- NÕu chøng tõ kh«ng quy ®Þnh trong L/C ®−îc xuÊt tr×nh, ng©n h ng chiÕt khÊu: 5.1- Ph¶i tr¶ l¹i cho ng−êi xuÊt tr×nh. 5.2- Ph¶i chuyÓn chóng cho ng©n h ng ph¸t h nh m kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g×. 5.3- Cã thÓ chuyÓn chóng cho ng©n h ng ph¸t h nh m kh«ng cam kÕt g× nÕu ng−êi h−ëng lîi yªu cÇu. 6- C¸c chøng tõ xuÊt tr×nh cã sai biÖt so víi L/C thuéc tr¸ch nhiÖm vÒ ai? 6.1- Thuéc ng−êi xin më L/C nÕu anh ta kh«ng tõ chèi chóng. 6.2- Thuéc vÒ ng−êi h−ëng lîi. 6.3- Thuéc vÒ Ng©n h ng chØ ®Þnh, nÕu ng©n h ng n y ® thanh to¸n chóng cã b¶o l−u. 7- Ng©n h ng chØ ®Þnh göi c¸c chøng tõ ®Õn Ng©n h ng ph¸t h nh kÌm theo b¶n c«ng bè chóng ho n to n phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn v ®iÒu kho¶n cña L/C. 7.1- Ng©n h ng ph¸t h nh kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ. 7.2- Ng©n h ng ph¸t h nh kh«ng thÓ bÊt ®ång víi Ng©n h ng chØ ®Þnh v× ng©n h ng n y h nh ®éng víi t− c¸ch l ®¹i lý cña nã. 7.3- Ng©n h ng ph¸t h nh cã nhiÖm vô kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ . 8- Ng©n h ng ph¸t h nh v Ng©n h ng x¸c nhËn cã mét kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó kiÓm tra chøng tõ nhiÒu nhÊt kh«ng qu¸: 8.1- 7 ng y l m viÖc ng©n h ng cho mçi ng©n h ng . 8.2- 7 ng y theo lÞch cho mçi ng©n h ng. 8.3- 7 ng y ng©n h ng. 9- Ng©n h ng ph¸t h nh yªu cÇu ng©n h ng A x¸c nhËn L/C v th«ng b¸o cho ng−êi h−ëng lîi qua ng©n h ng B. Ng©n h ng B tiÕp nhËn chøng tõ v göi chóng trùc tiÕp dÕn ng©n h ng ph¸t h nh 9.1- Ng©n h ng ph¸t h nh cã quyÒn tõ chèi chøng tõ v× kh«ng do Ng©n h ng x¸c nhËn xuÊt tr×nh. --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 32 tgiungar33@yahoo.com
 18. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 9.2- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i xin uû quyÒn thanh to¸n tõ Ng©n h ng x¸c nhËn. 9.3- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i thanh to¸n nÕu chøng tõ phï hîp. 10- Ai l ng−êi quyÕt ®Þnh cuèi cïng xem bé chøng tõ cã phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n v ®iÒu kiÖn cña L/C hay kh«ng? 10.1- Ng−êi xin më L/C. 10.2- Ng©n h ng ph¸t h nh. 10.3- Ng−êi xin më L/C v Ng©n h ng ph¸t h nh. 11- “C¸c chøng tõ thÓ hiÖn trªn bÒ mÆt phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C” cã nghÜa g×? 11.1- C¸c chøng tõ l ch©n thùc v kh«ng gi¶ m¹o. 11.2- C¸c chøng tõ kh«ng m©u thuÉn víi tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ nghiÖp vô ng©n h ng nh− ® ®−îc ph¶n ¶nh trong UCP. 11.3- Trªn bÒ mÆt cña c¸c chøng tõ ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña L/C v kh«ng m©u thuÉn lÉn nhau . 12- NÕu ng©n h ng ph¸t h nh thÊy r»ng c¸c chøng tõ trªn bÒ mÆt kh«ng phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n v ®iÒu kiÖn cña L/C m ng©n h ng kh«ng thÓ tiÕp nhËn chøng tõ : 12.1- Nã ph¶i tiÕp cËn ng−êi xin më L/C ®Ó xin bá qua c¸c sai biÖt. 12.2- Nã cã thÓ tr¶ l¹i bé chøng tõ cho ng−êi xuÊt tr×nh l−u ý anh ta tÊt c¶ c¸c sai biÖt. 12.3- Nã ph¶i tr¶ l¹i cho ng−êi xuÊt tr×nh ngay . 13- NÕu mét hèi phiÕu cã ghi kú h¹n l “ 360 ng y kÓ tõ ng y B/L” , ng y cña B/L n o ®Ó tÝnh ng y ®¸o h¹n cña hèi phiÕu 13.1- Ng y 20/03/2004 l ng y ký ph¸t B/L “ on board ” , 13.2- Ng y 15/03/2004 l ng y ph¸t h nh B/L “ Received for shipment ”, 13.3- Ng y 15/03/2004 l ng y ph¸t h nh B/L “ Received for shipment ” v trªn B/L ®ã cã 3 ghi chó bèc h ng : - 13.3.1- “ Clean shipped on board ” 21/03/2004 ; - 13.3.2- “ Clean shipped on board” 22/03/2004; - 13.3.3.- “ Clean shipped on board” 26/03/2004 . 14- NÕu bé chøng tõ cã 20 sai biÖt ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn Ng©n h ng ph¸t h nh, ng©n h ng ph¶i göi b¶n l−u ý sai biÖt cho ng−êi xuÊt tr×nh, chØ ra: 14.1- Mét sè sai biÖt c¬ b¶n bëi v× kh«ng cÇn ph¶i chØ râ tÊt c¶. 14.2- Chi tiÕt vÒ 20 sai biÖt ® ph¸t hiÖn. 14.3- C¸c sai biÖt c¬ b¶n kÌm theo côm tõ “v c¸c sai biÖt kh¸c”. 15- Khi kiÓm tra chøng tõ Ng©n h ng ph¸t h nh th«ng b¸o c¸c sai biÖt trong bé chøng tõ nh−ng l¹i kh«ng cã thÓ gi÷ chóng ®Ó chê quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ng−êi xuÊt tr×nh, th× 15.1- c¸c sai biÖt ®−îc coi l ® ®−îc bá qua, Ng©n h ng ph¸t h nh mÊt quyÒn khiÕu n¹i vÒ chøng tõ cã sai biÖt . 15.2- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i ®îi ng−êi xin më L/C ®ång ý bá qua c¸c sai biÖt v× nã ® b¸o cho ng−êi xuÊt tr×nh l bé chøng tõ kh«ng phï hîp. 15.3- Ng©n h ng ph¸t h nh ph¶i gÜ− bé chøng tõ ®Ó chê quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ng−êi xin më L/C. 16- Cã nhiÒu bé B/L xuÊt tr×nh theo mét hèi phiÕu kú h¹n “ 180 ng y kÓ tõ ng y B/L ” , hái ng y n o ®−îc dïng ®Ó tÝnh ng y ®¸o h¹n cña hèi phiÕu 16.1- Ng y cña B/L ®Çu tiªn , 16.2- Ng y ghi chó “ on board ” cña B/L cuèi cïng , 16.3- Ng y ph¸t h nh cña B/L “ on board ” cña B/L cuèi cïng . 17- C¸c ng©n h ng cã thÓ ph¶i l nh tr¸ch nhiÖm do hËu qu¶ g©y ra bëi: 17.1- thÊt l¹c chøng tõ ®−îc göi ®i theo ®iÒu kiÖn cña L/C. --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 33 tgiungar33@yahoo.com
 19. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 17.2- bøc ®iÖn göi ®i bÞ c¾t xÐn. 17.3- dÞch L/C sang ng«n ng÷ cña ng−êi h−ëng lîi . 18- Khi chØ ®Þnh mét ng©n h ng kh¸c thùc thi c¸c chØ thÞ cña ng−êi xin më L/C, ng©n h ng ph¸t h nh ®ang h nh ®éng 18.1- víi chi phÝ v rñi ro cña nã. 18.2- víi chi phÝ v rñi ro cña ng−êi xin më L/C . 19- NÕu tÊt c¶ tiÒn hoa hång v phÝ do ng−êi h−ëng lîi chÞu m Ng©n h ng th«ng b¸o kh«ng thÓ thu ®−îc phÝ ®ã, vËy ng−êi cã tr¸ch nhiÖm cuèÝ cïng tr¶ phÝ ®ã l ai? 19.1- Ng©n h ng ph¸t h nh . 19.2- Ng©n h ng th«ng b¸o bëi v× lÏ ra nã ph¶i thu tr−íc khi th«ng b¸o L/C. 19.3- Ng−êi xin më L/C . 20- B¶n ho¸ ®¬n n o sÏ ®−îc chÊp nhËn l chøng tõ gèc: 20.1- b¶n sao ho¸ ®¬n b»ng giÊy than ® ®−îc ký hîp lÖ b»ng tay. 20.2- NÕu b¶n ho¸ ®¬n photocopy ®−îc ®ãng dÊu “b¶n gèc” v cã ch÷ ký ®−îc t¹o qua hÖ thèng m¸y Fax. 20.3- B¶n sao ho¸ ®¬n qua hÖ thèng m¸y tÝnh v ®−îc ký b»ng c¸ch ®ãng dÊu. C©u sè 3 : H y tr×nh bÇy ph−¬ng thøc thanh to¸n b¶o l nh theo yªu cÇu ( Letter of Demand Guarantee ) v ®Æc ®iÓm vËn dông ? C©u sè 4: H y tr×nh bÇy L/C kh«ng thÓ huû bá ( Irrevocable Letter of Credit) v ®Æc ®iÓm vËn dông ? §¸p ¸n ®Ò thi sè 9 ----------------- C©u sè1( 2,5 ®iÓm ) 1.1- SÐc ®Ých danh ( Name Check , Nominated Check ) l lo¹i sÐc ghi râ tªn ng−êi h−ëng lîi trªn tê sÐc . SÐc ®Ých danh kh«ng thÓ chuyÓn nh−îng b»ng thñ tôc ký hËu , chØ cã ng−êi n o cã tªn ghi trªn sÐc míi cã thÓ lÜnh tiÒn tõ ng©n h ng . 1.2- SÐc v« danh ( Nameless Check ) l lo¹i sÐc kh«ng ghi tªn ng−êi h−ëng lîi trªn tê sÐc . Trªn sÐc chØ ghi c©u “ Tr¶ cho ng−êi cÇm sÐc ”. BÊt cø ai cÇm sÐc n y ®Òu cã thÓ trë th nh ng−êi h−ëng lîi sÐc . ViÖc chuyÓn nh−îng sÐc chØ b»ng c¸ch trao tay , kh«ng cÇn ký hËu . 1.3- SÐc theo lÖnh ( To order Check ) l lo¹i sÐc ghi tr¶ theo lÖnh cña ng−êi h−ëng lîi. SÐc theo lÖnh cã thÓ chuyÓn nh−îng dÔ d ng b»ng thñ tôc ký hËu . Trong thanh to¸n quèc tÕ , sÐc theo lÖnh ®−îc sö dông rÊt phæ biÕn . 1.4- SÐc g¹ch chÐo ( Crossed Check ) l lo¹i sÐc trªn bÒ mÆt tr−íc cña sÐc cã hai g¹ch chÐo song song víi nhau . G¹ch chÐo cã thÓ ®−îc in s½n , còng cã thÓ do ng−êi h−ëng lîi sÐc g¹ch chÐo b»ng bót cña m×nh . sÐc g¹ch chÐo kh«ng thÓ lÜnh ®−îc tiÒn mÆt . Cã hai c¸ch g¹ch chÐo : G¹ch chÐo phæ th«ng ( Generally crossed Check ) v g¹ch chÐo ®Æc biÖt ( Specially crossed Check) . G¹ch chÐo phæ th«ng l g¹ch chÐo m ë gi÷a hai dßng g¹ch chÐo kh«ng cã ghi chó g× c¶. Víi lo¹i g¹ch chÐo n y , nguêi h−ëng lîi cã thÓ uû th¸c cho bÊt cø ng©n h ng n o thu tiÒn còng ®−îc . --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 34 tgiungar33@yahoo.com
 20. T i liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… G¹ch chÐo ®Æc biÖt l g¹ch chÐo m ë gi÷a hai dßng g¹ch chÐo cã ghi tªn mét ng©n h ng n o ®ã . Trong tr−êng hîp n y , chØ cã ng©n h ng ®ã míi cã thÓ ®−îc ng−êi h−ëng lîi uû quyÒn thu hé tiÒn m th«i. 1.5- SÐc chuyÓn kho¶n ( Transferable Check ) l lo¹i sÐc kh«ng thÓ nhËn ®−îc tiÒn mÆt , chØ cã thÓ nhËn tiÒn th«ng qua viÖc chuyÓn tiÒn tõ t i kho¶n ng−êi ph¸t sÐc sang t i kho¶n ng−êi h−ëng lîi sÐc . 1.6- SÐc du lÞch ( Traveller±s Check ) l lo¹i sÐc do ng©n h ng ph¸t h nh ®Ó b¸n cho kh¸ch du lÞch , trong ®ã ng©n h ng ph¸t h nh cam kÕt tr¶ tiÒn mÆt cho kh¸ch du lÞch l ng−êi h−ëng lîi sÐc khi sÐc ®−îc xuÊt tr×nh . SÐc du lÞch kh¸c víi sÐc ng©n h ng v sÐc c¸ nh©n ë nh÷ng ®iÓm chñ yÕu sau ®©y : - Kh«ng chuyÓn nh−îng ®−îc ; - Thêi h¹n hiÖu lùc l v« h¹n ; - SÐc cã mÖnh gi¸ ; - Ng−êi mua sÐc l ng−êi h−ëng lîi sÐc ; - Khi nhËn tiÒn ph¶i ký ®èi chøng . - Ng©n h ng ph¸t sÐc l ng©n h ng tr¶ tiÒn sÐc . 1.7- SÐc x¸c nhËn ( Certified Check ) l lo¹i sÐc th−¬ng m¹i ( Private check ) ®−îc mét ng©n h ng x¸c nhËn viÖc tr¶ tiÒn . Trong tr−êng hîp sÐc kh«ng ®−îc thanh to¸n , ng©n h ng x¸c nhËn ph¶i ®øng ra tr¶ tiÒn sÐc cho ng−êi h−ëng lîi sÐc . C©u sè 2 : ( 2,5 ®iÓm ) Tr¶ lêi 1 ý ®óng = 0,1190 ®iÓm Tr¶ lêi 1 ý sai trõ = 0,0595 1.3; 2.2; 3.3; 4.3; 5.2; 6.2; 7.3 ; 8.1; 9.3 ;10.2; 11.3; 12.2; 13.1; 13.3.1; 14.2; 15.1; 16.3; 17.3; 18.2; 19.3; 20.1. C©u sè 3: ( 2,5 ®iÓm ) 3.1- Kh¸i niÖm : Ph−¬ng thøc b¶o l nh thanh to¸n theo yªu cÇu l mét ph−¬ng thøc quy ®Þnh Ng©n h ng ph¸t h nh theo yªu cÇu cña mét kh¸ch h ng ph¸t h nh mét th− b¶o l nh trong ®ã sÏ cam kÕt båi th−êng mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng−êi h−ëng lîi, nÕu ng−êi yªu cÇu kh«ng thanh to¸n ®óng h¹n nh− quy ®Þnh trong th− b¶o l nh , víi ®iÒu kiÖn l ng−êi h−ëng lîi ph¶i xuÊt tr×nh mét b¶n tuyªn bè vÒ sù vi ph¹m kh«ng thanh to¸n v hèi phiÕu ký ph¸t ®ßi tiÒn ng©n h ng ph¸t h nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn v ®iÒu kho¶n cña th− b¶o l nh . 3.2- §Æc ®iÓm vËn dông : - URDG 458 1992 ICC ( Quy t¾c thèng nhÊt b¶o l nh theo yªu cÇu ) l tËp qu¸n quèc tÕ ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc b¶o l nh thanh to¸n theo yªu cÇu . - Ng−êi yªu cÇu ph¸t h nh b¶o l nh ph¶i ký quü 100% trÞ gi¸ th− b¶o l nh v d nh quyÓn cho ng©n h ng ph¸t h nh gi¶i ng©n tiÒn ký quü v« ®iÒu kiÖn nÕu c¸c chøng tõ cña ng−êi h−ëng lîi xuÊt tr×nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn v ®iÒu kho¶n cña th− b¶o l nh . - TÝnh chÊt ®éc lËp v kh«ng thÓ huû bá cña th− b¶o l nh . - Ph−¬ng thøc n y chØ cã lîi cho ng−êi xuÊt khÈu . V× vËy, ng−êi nhËp khÈu kh«ng muèn ¸p dông , nÕu cã , chØ ¸p dông trong lÜnh vùc phi th−¬ng m¹i . C©u sè 4: ( 2,5 ®iÓm ) 4.1- Kh¸i niÖm : IRRevocable L/C l mét lo¹i L/C sau khi ng©n h ng ph¸t h nh ra muèn söa ®æi , bæ sung hoÆc huû bá trong thêi h¹n hiÖu lùc cña nã th× cÇn ph¶i cã sù ®ång ý cña ng−êi h−ëng lîi L/C v nh÷ng ng−êi kh¸c cã liªn quan . 4.2- §Æc ®iÓm vËn dông : --T i liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 35 tgiungar33@yahoo.com
nguon tai.lieu . vn