Xem mẫu

 1. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… §Ò thi sè 1 ---------------------- ( Thêi gian 150 phót ) C©u 1: Tr×nh bÇy c¸c quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n b»ng L/C nhËp khÈu theo tËp qu¸n cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam . Vai trß cña chi nh¸nh cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i trong quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n nµy nh− thÕ nµo . NÕu chi nh¸nh ®−îc ng©n hµng ph¸t hµnh chØ ®Þnh lµ ng©n hµng tr¶ tiÒn ( Paying bank ) cho ng−êi h−ëng lîi L/C th× cã tr¸i g× víi UCP 500 1993 ICC kh«ng ? C©u 2: Tr×nh bÇy c¸c ®iÒu kiÖn ¸p dông tËp qu¸n quèc tÕ quy ®Þnh trong hÖ thèng luËt cña n−íc CHXHCN ViÖt Nam vµ giíi thiÖu nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt chñ yÕu quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn ®ã ? C©u 3 : 1-URC 522 , 1995 ICC quy định những chứng từ nµo lµ chứng từ thương mại : a - Invoice , b - Certificate of origin , c - Bill of exchange , d - Bill of Lading , e - Contract 2- Theo URC 522 ICC , Khi chøng tõ bÞ tõ chèi thanh to¸n , ng©n hµng thu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm : a - Tr¶ ngay c¸c chøng tõ bÞ tõ chèi thanh to¸n cho ng©n hµng chuyÓn . b - Th«ng b¸o ngay nh÷ng lý do tõ chèi thanh to¸n cho ng©n hµng chuyÓn c - Trong vßng 60 ngµy kÓ tõ ngµy göi th«ng b¸o mµ kh«ng nhËn ®−îc ý kiÕn cña ng©n hµng chuyÓn gi¶i quyÕt sè phËn cña chøng tõ , th× ng©n hµng thu sÏ tr¶ l¹i chøng tõ cho ng©n hµng chuyÓn mµ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g× thªm 3- Theo URC 522 ICC , Ngân hàng nhờ thu ( Collecting Bank ) có thể từ chối sự ủy thác nhờ thu của ngân hàng khác mà không cần thông báo lại cho họ về sự từ chối đó a - Có , b - Không 4- Ng−êi h−ëng lîi ® chÊp nhËn mét L/C trong ®ã cã quy ®Þnh ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ph¶i cã x¸c nhËn cña ng−êi yªu cÇu më L/C . Ng©n hµng tr¶ tiÒn ® tõ chèi thanh to¸n v× ho¸ ®¬n kh«ng cã x¸c nhËn . Rñi ro nµy do ai g¸nh chÞu a - Ng−êi yªu cÇu më L/C v× kh«ng ®Õn x¸c nhËn kÞp thêi , b - Ng−êi h−ëng lîi L/C 5- Khi nµo th× viÖc ®Ò nghÞ söa ®æi L/C cña ng©n hµng ph¸t hµnh cã hiÖu lùc ? a - NÕu ng−êi h−ëng lîi kh«ng th«ng b¸o tõ chèi söa ®æi , b - Ng©n hµng ph¸t hµnh cã b»ng chøng lµ ng−êi h−ëng lîi L/C ® nhËn ®−îc ®Ò nghi söa ®æi , c - Ngay sau khi ng©n hµng tr¶ tiÒn nhËn ®−îc c¸c chøng tõ xuÊt tr×nh phï hîp víi L/C söa ®æi 6- Ng«n ng÷ cña hèi phiÕu trong thanh to¸n b»ng L/C lµ a - Ng«n ng÷ do ng−êi ký ph¸t lùa chän , b - Ng«n ng÷ cña L/C . 7- Ng©n hµng chÊp nhËn c¸c chøng tõ nhiÒu trang nÕu nh− : a - C¸c trang ®−îc g¾n kÕt tù nhiªn víi nhau , b - C¸c trang g¾n kÕt tù nhiªn víi nhau vµ ®−îc ®¸nh sè liªn tiÕp hoÆc cã chØ dÉn tham kh¶o bªn trong trang . --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 1 tgiungar33@yahoo.com
 2. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… c - C¸c trang rêi nhau vµ ®¸nh sè liªn tiÕp nhau . 8- C¸c chøng tõ cã in tiªu ®Ò tªn cña c«ng ty , khi ký cã cÇn thiÕt ph¶i nh¾c l¹i tªn cña c«ng ty bªn c¹nh ch÷ ký kh«ng . a - Cã , b - Kh«ng 9- Ng©n hµng ph¸t hµnh th«ng b¸o L/C qua Ng©n hµng th«ng b¸o A. Theo tho¶ thuËn gi÷a ng−êi h−ëng lîi vµ ng−êi xin më L/C r»ng chuyÓn ng©n hµng th«ng b¸o sang ng©n hµng B, Ng©n hµng ph¸t hµnh tiÕn hµnh söa ®æi tªn cña ng©n hµng th«ng b¸o lµ B,vËy : a - Ng©n hµng ph¸t hµnh cã thÓ th«ng b¸o sù söa ®æi qua ng©n hµng B vµ yªu cÇu ng©n hµng B th«ng b¸o cho ng©n hµng A biÕt ®iÒu nµy. b - Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i th«ng b¸o sù söa ®æi qua ng©n hµng A. c - Ng©n hµng ph¸t hµnh cã thÓ th«ng b¸o söa ®æi qua ng©n hµng B vµ yªu cÇu hä th«ng b¸o cho ng©n hµng A huû bá L/C ®ã . 10- Ng©n hµng ph¸t hµnh vµ Ng©n hµng x¸c nhËn cã mét kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó kiÓm tra chøng tõ nhiÒu nhÊt kh«ng qu¸: a - 7 ngµy lµm viÖc ng©n hµng cho mçi ng©n hµng . b - 7 ngµy theo lÞch cho mçi ng©n hµng. c - 7 ngµy ng©n hµng. 11- VËn ®¬n hoµn h¶o nghÜa lµ g×? a - Lµ mét vËn ®¬n kh«ng cã bÊt cø sù söa lçi ( correction ) nµo. b - Lµ mét vËn ®¬n phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C vÒ mäi ph−¬ng diÖn. c - Lµ mét vËn ®¬n kh«ng cã bÊt cø sù ghi chó nµo vÒ khuyÕt tËt cña bao b× vµ hoÆc hµng ho¸. 12- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C cã ghi tham chiÕu eUCP 1.0 ICC ® tõ chèi thanh to¸n cho ng−êi h−ëng lîi L/C víi lý do lµ c¸c chøng tõ ®iÖn tö kh«ng ®−îc xuÊt tr×nh ®ång thêi víi nhau lµ : a - ®óng , b - sai 13- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C tham chiÕu eUCP 1.0 ICC cã quyÒn tõ chèi thanh to¸n nÕu ng−êi h−ëng lîi xuÊt tr×nh b¶n th«ng b¸o hoµn thµnh kh«ng ®óng h¹n ? a- cã , b- kh«ng 14- NÕu mét chøng tõ ®iÖn tö lµ chøng tõ v©n t¶i kh«ng ghi râ ngµy giao hµng th× ngµy nµo lµ ngµy giao hµng : a- Ngµy giao hµng ghi trong L/C , b- Ngµy ph¸t hµnh chøng tõ ®iÖn tö , c- Ngµy nhËn ®−îc chøng tõ ®iÖn tö . 15- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C tham chiÕu eUCP 1.0 ICC cã quyÒn tõ chèi thanh to¸n , khi a- hµng giao kh«ng phï hîp víi L/C , b- kh«ng thÓ x¸c nhËn ®−îc tÝnh ch©n thËt bÒ ngoµi cña chøng tõ ®iÖn tö , c- chøng tõ ®iÖn tö kh«ng phï hîp ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña L/C . C©u 4: PhÝ suÊt tÝn dông lµ g× ( cost of credit ) ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè cÊu thµnh cña phÝ suÊt tÝn dông ? --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 2 tgiungar33@yahoo.com
 3. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… §¸p ¸n ®Ò thi sè 1 C©u 1: ( 2,5 ®iÓm ) 1.1- Quy tr×nh nghiÖp vô ( 1,5 ®iÓm ) - Ng−êi nhËp khÈu viÕt §¬n xin më L/C göi ®Õn Chi nh¸nh cña Ng©n hµng ®−îc chØ ®Þnh ph¸t hµnh L/C . - Chi nh¸nh Ng©n hµng ph¸t hµnh : + ThiÕt kÕ L/C . + Tuú theo sù uû nhiÖm cña Ng©n hµng ph¸t hµnh , nÕu trÞ gi¸ L/C tõ møc x USD trë xuèng , th× gi¸m ®èc chi nh¸nh ký L/C vµ chuyÓn lªn Ng©n hµng ph¸t hµnh ®Ó ph¸t hµnh ra bªn ngoµi . + NÕu trÞ gi¸ L/C tõ møc x USD trë lªn , th× Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng ph¸t hµnh ký L/C vµ Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¸t hµnh L/C ra bªn ngoµi. - Mäi viÖc ph¸t hµnh L/C ®Òu ph¶i qua Ng©n hµng th«ng b¸o lµ ng©n hµng ®¹i lý cña Ng©n hµng ph¸t hµnh , nÕu kh«ng , th× ph¶i qua mét ng©n hµng thø 3 cã quan hÖ ®¹i lý víi c¶ 2 ng©n hµng ph¸t hµnh vµ Ng©n hµng th«ng b¸o . Ng©n hµng th«ng b¸o th«ng b¸o L/C cho ng−êi h−ëng lîi . - Ng−êi h−ëng lîi sÏ kiÓm tra L/C , nÕu chÊp nhËn th× giao hµng , ng−îc l¹i th× ®Ò nghÞ tu chØnh L/C . - Sau khi hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng theo hîp ®ång , Ng−êi h−ëng lîi L/C lËp chøng tõ vµ xuÊt tr×nh ®ßi tiÒn Ng©n hµng ph¸t hµnh th«ng qua Ng©n hµng th«ng b¸o . - Ng©n hµng th«ng b¸o chuyÓn chøng tõ ®ßi tiÒn Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh ). - Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh ) kiÓm tra chøng tõ trong thêi gian hîp lý kh«ng qu¸ 7 ngµy lµm viÖc ng©n hµng ®Ó quyÕt ®Þnh nhËn hay tõ chèi chøng tõ . - Tr−íc khi quyÕt ®Þnh nhËn hay tõ chèi chøng tõ , Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh ) sÏ th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra b»ng v¨n b¶n cho Ng−êi yªu cÇu më L/C ®Ó kiÓm tra l¹i vµ yªu cÇu hä tr¶ lêi trong vßng 2 ngµy lµm viÖc ®ång ý hay tõ chèi tiÕp nhËn chøng tõ . - NÕu Ng−êi yªu cÇu ®ång ý tiÕp nhËn chøng tõ vµ ®ång ý thanh to¸n, Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh ) sÏ ký hËu B/L cho Ng−êi yªu cÇu ®Ó hä nhËn hµng . Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh ) chuyÓn tr¶ tiÒn cho ng−êi h−ëng lîi . - NÕu Ng−êi yªu cÇu tõ chèi nhËn chøng tõ , Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh ) th«ng b¸o ngay cho Ng−êi xuÊt tr×nh vÒ nh÷ng sai biÖt cña chøng tõ vµ chê ý kiÕn ®Þnh ®o¹t chøng tõ cña hä . Trong mét thêi gian hîp lý , nÕu hä kh«ng cã ý kiÕn g× th× Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh ) chuyÓn tr¶ l¹i chøng tõ cho hä . 1.2- Vai trß cña Chi nh¸nh Ng©n hµng ph¸t hµnh ( 1 ®iÓm ) - Lµ Ng©n hµng uû th¸c cña Ng©n hµng ph¸t hµnh . - Trong tr−êng hîp nµy ,Chi nh¸nh cña Ng©n hµng ph¸t hµnh lµ Ng©n hµng yªu cÇu ( Applicant Bank ) . - Ng©n hµng ph¸t hµnh chØ ®Þnh Chi nh¸nh ®ãng vai trß Ng©n hµng tr¶ tiÒn cña L/C ( paying Bank ) lµ tr¸i víi ®iÒu 2 cña UCP 500 1993 ICC . §iÒu 2 quy ®Þnh r»ng Ng©n hµng ph¸t hµnh cã thÓ chØ ®Þnh Chi nh¸nh cña m×nh lµ Ng©n hµng tr¶ tiÒn víi ®iÒu kiÖn Chi nh¸nh ®ã ph¶i ®ãng trô së ë n−íc kh¸c . - Tuy nhiªn , ®©y lµ sù tho¶ thuËn kh¸c mµ §iÒu 1 cña UCP 500 cho phÐp , miÔn lµ sù tho¶ thuËn kh¸c ®ã ph¶i ®−îc ghi râ trong L/C vµ ph¶i ®−îc Ng−êi h−ëng lîi L/C chÊp nhËn . --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 3 tgiungar33@yahoo.com
 4. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… C©u 2 : ( 2,5 ®iÓm ) 2.1- ( 1,5 ®iÓm ) Ph¸p luËt n−íc CHXHCN ViÖt Nam cho phÐp c¸c ph¸p nh©n vµ thÓ nh©n ViÖt Nam tham gia c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i ¸p dông c¸c tËp qu¸n th−¬ng m¹i quèc tÕ víi nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y : - C¸c c«ng −íc mµ chÝnh phñ ViÖt Nam ® ký kÕt hoÆc ®ang tham gia kh«ng ®iÒu chØnh ®Õn , - Bé luËt d©n sù cña n−íc CHXHCN ViÖt Nam kh«ng ®iÒu chØnh ®Õn , - C¸c luËt kh¸c cã liªn quan ®Õn c¸c chñ thÓ tham gia kinh tÕ ®èi ngo¹i kh«ng ®iÒu chØnh ®Õn , - Hîp ®ång , khÕ −íc ký kÕt gi÷a c¸c chñ thÓ ViÖt nam vµ n−íc ngoµi kh«ng ®iÒu chØnh ®Õn , - ViÖc ¸p dông vµ hËu qu¶ cña viÖc ¸p dông c¸c tËp qu¸n quèc tÕ kh«ng tr¸i víi nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ph¸p luËt n−íc CHXHCN ViÖt Nam vµ hoÆc kh«ng lµm thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña ViÖt Nam . 2.2- ( 1 ®iÓm ) C¸c luËt cã liªn quan : - Bé luËt d©n sù cña n−íc CHXHCN ViÖt nam 1995 , ®iÒu 827 . - LuËt th−¬ng m¹i cña n−íc CHXHCN ViÖt nam 1997 , ®iÒu 4 . - LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông 1997 , ®iÒu 3 - NghÞ ®Þnh 63/1998/N§-CP ngµy 17/08/1998 vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi . C©u 3: ( 2,5 ®iÓm ) 1( a,b,d ); 2( c ); 3( b ); 4( b ); 5( c ); 6( b ); 7( b ); 8( b ); 9( b ); 10( a ); 11( c ) ; 12 ( b ); 13( a ) ; 14( b, c ); 15( b,c ) . C©u 4: ( 2,5 ®iÓm ) PhÝ suÊt tÝn dông lµ mét tû lÖ phÇn tr¨m tÝnh theo n¨m cña quan hÖ so s¸nh gi÷a tæng chi phÝ vay thùc tÕ vµ tæng sè tiÒn vay thùc tÕ . C¸c yÕu tè cÊu thµnh cña phÝ suÊt tÝn dông gåm cã : 4.1- L i suÊt vay cña ng©n hµng lµ tû lÖ phÇn tr¨m tÝnh trªn sè tiÒn vay . - Møc l i suÊt phô thuéc vµo lo¹i tÝn dông , thêi h¹n tÝn dông , ®iÒu kiÖn sö dông tÝn dông vµ gi¸ trÞ cña vËt thÕ chÊt hoÆc cÇm cè ®¶m b¶o tiÒn vay . - ChÞu ¶nh h−ëng cña quan hÖ cung vµ cÇu tÝn dông ; - ChÞu chi phèi bëi chÝnh s¸ch chiÕt khÊu cña Ng©n hµng Trung −¬ng ; - Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më , chÞu ¶nh h−ëng bëi l i suÊt quèc tÕ hoÆc khu vùc ; - ChiÕm tû träng lín trong phÝ suÊt tÝn dông . 4.2-Thñ tôc phÝ vµ lÖ phÝ vay cña ng©n hµng lµ tû lÖ phÇn tr¨m tÝnh trªn sè tiÒn vay . - Møc lÖ phÝ vµ thñ tôc phÝ phô thuéc vµo lo¹i tÝn dông , kh«ng phô thuéc vµo sè l−îng tÝn dông nhiÒu hay Ýt . - C«ng bè c«ng khai , Ýt biÕn ®éng . - Xu h−íng gi¶m , do c¹nh tranh tÝn dông 4.3-Hoa hång tr¶ cho ng−êi m«i giíi tÝn dông lµ tû lÖ phÇn tr¨m tÝnh trªn sè tiÒn vay . - Hoa hång phô thuéc vµo lo¹i tÝn dông , môc ®ich sö dông tÝn dông . - Hoa hång th−êng kh«ng ®−îc c«ng bè c«ng khai 4.4-C¸c chi phÝ dÊu mÆt kh¸c . - Chi phÝ thiÖt h¹i ph¸t sinh do ng−êi ®i vay kh«ng ®−îc rót hÕt sè tiÒn vay , mµ th−êng ph¶i ®Æt cäc mét % nhÊt ®Þnh trªn tµi kho¶n vay trong suèt thêi h¹n tÝn dông . --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 4 tgiungar33@yahoo.com
 5. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… - Nh÷ng chi phÝ tiªu cùc kh¸c dïng ®Ó ký kÕt hîp ®ång tÝn dông . §Ò thi sè 2 ----------------------- ( thêi gian 150 phót ) C©u 1: Mét L/C yªu cÇu Ng−êi h−ëng lîi xuÊt tr×nh “ Clean on Board “ Bill of Lading . Ng©n hµng ph¸t hµnh kiÓm tra chøng tõ ® ph¸t hiÖn ra r»ng trªn Bill of Lading xuÊt tr×nh ® xo¸ ch÷“ Clean “ , do ®ã ng©n hµng ph¸t hµnh cho r»ng Bill of Lading nµy lµ “ Unclean “ , nªn ® tõ chèi tiÕp nhËn chøng tõ vµ tr¶ l¹i ng−êi xuÊt tr×nh . Hái ng©n hµng lµm nh− vËy lµ ®óng hay sai , biÕt r»ng L/C nµy cã ghi lµ tham chiÕu UCP 500 1993 ICC ? C©u 2: Transferable L/C lµ g× ? Dïng trong tr−êng hîp nµo ? C¸c m« h×nh chuyÓn nh−îng L/C? C«ng ty B ®−îc h−ëng lîi mét L/C chuyÓn nh−îng gèc ( Master transferable L/C ) do Ng©n hµng cña C«ng ty A ph¸t hµnh theo gi¸ CIF cã trÞ gi¸ 1.000.000 USD muèn chuyÓn nh−îng cho C«ng ty C víi trÞ gi¸ lµ 800.000 USD , trong lÖnh chuyÓn nh−îng ( transferable order ) , c«ng ty B ph¶i quy ®Þnh tû lÖ b¶o hiÓm lµ bao nhiªu th× chøng tõ b¶o hiÓm do C«ng ty C lËp ra míi phï hîp víi sè tiÒn cña L/C chuyÓn nh−îng gèc . ? C©u 3: KiÓm tra kiÕn thøc vÒ UCP 500 , ISBP 645 . 1- Cã ph¶i UCP lµ v¨n b¶n ph¸p lý duy nhÊt ®Ó dÉn chiÕu vµo L/C . a- Cã , b- Kh«ng . 2- NÕu trong L/C kh«ng chØ râ ¸p dông UCP nµo th× : a- L/C tù ®éng ¸p dông UCP 500 , b- L/C ¸p dông UCP 400 , c- L/C kh«ng ¸p dông UCP nµo c¶ . 3- Ngay c¶ khi UCP ®−îc dÉn chiÕu ¸p dông , c¸c ng©n hµng cã thÓ kh«ng ¸p dông mét sè ®iÒu kho¶n nµo ®ã ®èi víi tõng lo¹i L/C riªng biÖt a- §óng , b- Sai . 4- Mét L/C cã dÉn chiÕu ¸p dông UCP 500 mµ kh«ng nãi ®Õn ISBP 645 th× : a- Kh«ng ¸p dông ISBP 645 , b- §−¬ng nhiªn ¸p dông ISBP 645 . 5- Mét L/C dÉn chiÕu ISBP 645 mµ kh«ng dÉn chiÕu UCP 500 th× a- §−¬ng nhiªn ¸p dông UCP 500 , b- ChØ ¸p dông ISBP 645 . 6- Mét L/C dÉn chiÕu ¸p dông eUCP 1.0 mµ kh«ng dÉn chiÕu UCP 500 , ISBP 645 a- ChØ ¸p dông eUCP 1.0 , b- §−¬ng nhiªn ¸p dông c¶ UCP , ISBP . 7- Theo quy ®Þnh cña UCP 500 1993 ICC ,C¸c tæ chøc nµo cã thÓ ph¸t hµnh L/C a- Ng©n hµng Nhµ n−íc ( trung −¬ng ) , b- C«ng ty b¶o hiÓm , c- Ng©n hµng th−¬ng m¹i , d- C«ng ty chøng kho¸n . --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 5 tgiungar33@yahoo.com
 6. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 8- Nh÷ng tæn thÊt ph¸t sinh ra tõ nh÷ng ®iÒu m¬ hå ghi trong ®¬n xin ph¸t hµnh L/C hoÆc söa ®æi L/C sÏ do ai g¸nh chÞu : a- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C , b- Ng−êi yªu cÇu ph¸t hµnh L/C . 9- C¸c ng©n hµng cã thÓ chÊp nhËn yªu cÇu ph¸t hµnh mét L/C “ t−¬ng tù “ a- §óng , b- Sai . 10- Ng−êi h−ëng lîi ® chÊp nhËn mét L/C cã quy ®Þnh ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ph¶i cã x¸c nhËn cña ng−êi yªu cÇu më L/C . Ng©n hµng tr¶ tiÒn ® tõ chèi thanh to¸n v× ho¸ ®¬n kh«ng cã x¸c nhËn . Rñi ro nµy do ai g¸nh chÞu a- Ng−êi yªu cÇu më L/C v× kh«ng ®Õn x¸c nhËn kÞp thêi , b- Ng−êi h−ëng lîi L/C . 11- Ng−êi yªu cÇu më L/C ph¶i hoµn tr¶ tiÒn cho Ng©n hµng ph¸t hµnh trõ khi anh ta thÊy r»ng : a- Hµng ho¸ cã khuyÕt tËt , b- Hµng ho¸ tr¸i víi hîp ®ång , c- C¸c chøng tõ xuÊt tr×nh kh«ng phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C. 12- Ng©n hµng th«ng b¸o L/C ph¸t hµnh b»ng ®iÖn kh«ng cã TEST : a- Tõ chèi th«ng b¸o L/C vµ b¸o ngay cho ng−êi h−ëng lîi biÕt , b- Ph¶i x¸c minh tÝnh ch©n thËt cña bøc ®iÖn , nÕu ng©n hµng muèn th«ng b¸o L/C ®ã . c- Cã thÓ th«ng b¸o L/C mµ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g× . 13- Mét L/C yªu cÇu hèi phiÕu ký ph¸t ®ßi tiÒn ng−êi yªu cÇu më L/C a- Yªu cÇu nµy sÏ bÞ bá qua , b- Hèi phiÕu sÏ ®−îc coi nh− chøng tõ phô , c- UCP , ISBP cÊm kh«ng ®−îc quy ®Þnh nh− thÕ . 14- Ai ký ph¸t hèi phiÕu theo L/C a- Ng−êi xuÊt khÈu , b- Ng©n hµng th«ng b¸o , c- Ng−êi h−ëng lîi L/C 15- Tªn cña ng−êi h−ëng lîi ghi trªn L/C lµ “ Barotex International Company, Ltd” . Tªn cña ng−êi h−ëng lîi ghi trªn nh÷ng chøng tõ nµo d−íi ®©y lµ kh«ng kh¸c biÖt víi L/C a- Ho¸ ®¬n : “ Barotex Company , Ltd “ b- Bill of Lading : “ Barotex Int´L Company , Ltd ” , c- C/O : “ Barotex Int´L Co ,Limited ” . C©u 4: Chuyªn chë hµng ho¸ b»ng ®−êng s¾t. C¸c toa tµu ®−îc nèi víi cïng mét ®oµn tÇu . Th− tÝn dông quy ®Þnh “ partial shipments not allowed ”. Hµng ho¸ ®−îc chuyªn chë trªn ba toa xe , mçi toa 60 tÊn vµ trong cïng mét ngµy , theo cïng mét tuyÕn ®−êng s¾t , cïng mét n¬i dì hµng xuång bëi cïng mét ®oµn tÇu . Ng−êi chuyªn chë ® ph¸t hµnh ba vËn t¶i ®¬n ®−êng s¾t kh¸c nhau . Hái theo quy ®Þnh cña UCP 500 1993 ICC : 4.1- LiÖu c¸c toa xe cã thÓ ®−îc coi lµ nh÷ng ph−¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c nhau kh«ng ? 4.2- LiÖu Ng©n hµng ph¸t hµnh cã tõ chèi tiÕp nhËn c¸c vËn t¶i ®¬n ®−êng s¾t ®ã v× L/C ® quy ®Þnh “ partial shipment not allowed “ --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 6 tgiungar33@yahoo.com
 7. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… §¸p ¸n ®Ò thi sè 2 -------------------------------------- C©u 1: ( 1 ®iÓm ) Theo ®iÒu 32 UCP 500 1993 ICC , chøng tõ vËn t¶i hoµn h¶o lµ mét chøng tõ kh«ng cã ®iÒu kho¶n hoÆc ghi chó nµo nãi râ rµng vÒ t×nh tr¹ng cã khuyÕt tËt cña hµng ho¸ vµ hoÆc cña bao b× . Bill of lading nµy ® xo¸ tõ “ Clean “ , nh−ng trªn Bill kh«ng cã ghi chó g× vÒ t×nh tr¹ng cã khuyÕt tËt cña hµng ho¸ vµ hoÆc cña bao b× , cho nªn Bill nµy tho¶ m n ®iÒu 32 UCP 500 1993 ICC . Ngoµi ra theo ®iÒu 92 , 113 , 136 , 162 ISBP 645 2002 ICC , nÕu tõ “ Clean “ xuÊt hiÖn trªn chøng tõ vËn t¶i vµ ® ®−îc xo¸ ®i th× chøng tõ ®ã sÏ kh«ng ®−îc coi lµ cã ®iÒu kho¶n hoÆc ghi chó lµ kh«ng hoµn h¶o “ unclean “. V× vËy , ng©n hµng tõ chèi kh«ng tiÕp nhËn Bill of lading nãi trªn lµ sai . C©u 2: ( 4,5 ®iÓm ) 2.1-Transferable L/C lµ mét lo¹i L/C trong ®ã quy ®Þnh quyÒn cña Ng−êi h−ëng lîi hiÖn hµnh ( Ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt ) cã thÓ yªu cÇu Ng©n hµng ph¸t hµnh chuyÓn nh−îng mét phÇn hay toµn bé quyÒn thùc hiÖn L/C cho mét hay nhiÒu ng−êi kh¸c . Ng−êi ra lÖnh chuyÓn nh−îng gäi lµ ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt . Ng−êi kh¸c nµy lµ ng−êi h−ëng lîi thø hai . 2.2- L/C chuyÓn nh−îng ®−îc sö dông trong thanh to¸n th«ng qua trung gian , trong ®ã ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt lµ ng−êi trung gian . 2.3- Cã ba m« h×nh chuyÓn nh−îng : - ChuyÓn nh−îng L/C t¹i n−íc xuÊt khÈu : Ng−êi xuÊt khÈu ®−îc h−ëng lîi mét L/C cã thÓ chuyÓn nh−îng toµn bé hay tõng phÇn quyÒn thùc hiÖn L/C ®ã cho nh÷ng ng−êi kh¸c ë n−íc ng−êi xuÊt khÈu . - ChuyÓn nh−îng L/C t¹i n−íc nhËp khÈu : Mét C«ng ty néi ®Þa më L/C chuyÓn nh−îng néi ®Þa ®Ó mua hµng cña mét C«ng ty NK . C«ng ty NK chuyÓn nh−îng toµn bé hay tõng phÇn quyÒn thùc hiÖn L/C ®ã cho mét hay nhiÒu C«ng ty XK n−íc ngoµi . - ChuyÓn nh−îng L/C qua mét n−íc thø ba : C«ng ty n−íc A më L/C chuyÓn nh−îng cho C«ng ty n−íc B . C«ng ty n−íc B ra lÖnh chuyÓn nh−îng L/C ®ã cho C«ng ty n−íc C . 2.4- C«ng ty B ph¶i mua b¶o hiÓm b»ng 110% gi¸ CIF ( 110% cña 1.000.000 USD ) . §Ó chøng tõ b¶o hiÓm do C«ng ty C lËp ra phï hîp víi trÞ gi¸ b¶o hiÓm cña L/C chuyÓn nh−îng gèc , cho nªn C«ng ty B ph¶i chuyÓn nh−îng L/C 800.000 USD víi tû lÖ b¶o hiÓm lµ 137,5% . C©u 3: ( 2,5 ®iÓm ) 1(b) ; 2(c) ; 3(a) ; 4(b) ; 5(a) ; 6(b) ; 7(c) ; 8(b) ; 9(a) ; 10(b) ; 11(c) ; 12(b) ; 13(b) ; 14(c) ; 15(b,c). C©u 4: ( 2 ®iÓm ) - C¸c toa xe nèi víi ®oµn tÇu kh«ng thÓ coi lµ ph−¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c , bëi v× nÕu t¸ch c¸c toa xe nµy ra khái ®oµn tÇu , th× chóng kh«ng thÓ coi lµ mét ph−¬ng tiÖn vËn t¶i - §iÒu 40b UCP 500 1993 ICC quy ®Þnh hµng ®−îc chuyªn chë trªn cïng nhiÒu ph−¬ng tiÖn vËn t¶i vµ cïng chung mét hµnh tr×nh chuyªn chë , cïng mét n¬i hµng ®Õn sÏ kh«ng ®−îc coi lµ giao hµng tõng phÇn . §èi chiÕu víi ®iÒu quy ®Þnh nãi trªn , l« hµng --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 7 tgiungar33@yahoo.com
 8. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 180 tÊn nµy còng kh«ng ®−îc coi lµ giao hµng tõng phÇn , cho nªn , ng©n hµng tõ chèi tiÕp nhËn chøng tõ vËn t¶i nµy lµ sai . §Ò thi sè 3 ---------------------- ( Thêi gian 150 phót ) C©u 1 : 1.1- C¨n cø vµo c¸c d÷ liÖu sau ®©y , h y ký ph¸t mét hèi phiÕu th−¬ng m¹i : - Tæng c«ng ty may ChiÕn Th¾ng , Hµ Néi lµ Ng−êi h−ëng lîi Irrevocable Letter of Credit tr¶ chËm 180 ngµy kÓ tõ ngµy xuÊt tr×nh , sè 00105LCS BOC cña Bank of China Singapore , më ngµy 28/06/2005 víi tæng sè tiÒn lµ 400.000 USD +/- 5% theo yªu cÇu cña Hanway Co , Ltd Singapore . - Ng©n hµng th«ng b¸o : Ng©n hµng C«ng th−¬ng ViÖt nam . - Ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ký ngµy 18/07/2005 víi tæng trÞ gi¸ lµ 390.000 USD . 1.2- Ai lµ ng−êi ph¶i ký chÊp nhËn tr¶ tiÒn hèi phiÕu nãi trªn ? 1.3- Ai lµ ng−êi cã thÓ ký hËu chuyÓn nh−îng hèi phiÕu nµy ? 1.4- NÕu chuyÓn sang ph−¬ng thøc thanh to¸n nhê thu ( collection ) , hèi phiÕu nµy sÏ ®−îc ký ph¸t l¹i nh− thÕ nµo ? C©u 2: KiÓm tra kiÕn thøc vÒ UCP , ISBP vµ eUCP 1- Trªn cïng mét chøng tõ mµ cã ph«ng ch÷ kh¸c nhau, thËm chÝ cã c¶ ch÷ viÕt tay , th× cã coi chøng tõ ®ã ® bÞ söa ch÷a vµ thay ®æi a- §óng , b- Sai . 2-Mét L/C quy ®Þnh “ Kh«ng muén h¬n 2 ngµy sau ngµy giao hµng , ng−êi xuÊt khÈu ph¶i th«ng b¸o b»ng ®iÖn cho ng−êi nhËp khÈu vÒ ETA ”. NÕu ngµy giao hµng lµ ngµy 1/10/2004 , th× ngµy ph¶i th«ng b¸o lµ ngµy nµo ? a- 28/9/2004 , b- 3/10/2004 , c- 4/10/2004 . 3- Ng©n hµng ph¸t hµnh ® tõ chèi thanh to¸n víi lý do ngµy th¸ng ghi gi÷a c¸c chøng tõ m©u thuÉn nhau : 25 November 2003 , 25 Nov 03 , 2003.11.25 lµ a- §óng , b- Sai . 4- Khi nµo th× söa ®æi L/C cña ng©n hµng ph¸t hµnh cã hiÖu lùc ? a- NÕu ng−êi h−ëng lîi kh«ng th«ng b¸o tõ chèi söa ®æi , b- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã b»ng chøng lµ ng−êi h−ëng lîi L/C ® nhËn ®−îc ®Ò nghi söa ®æi , c- Ngay sau khi ng©n hµng tr¶ tiÒn nhËn ®−îc c¸c chøng tõ xuÊt tr×nh phï hîp víi L/C söa ®æi . 5- Ng©n hµng ph¸t hµnh : a- Cã thÓ huû bá söa ®æi cña m×nh nÕu ng−êi h−ëng lîi vÉn ch−a th«ng b¸o chÊp nhËn söa ®æi , b- BÞ rµng buéc kh«ng thÓ huû ngang vµo söa ®æi ngay c¶ khi ng−êi h−ëng lîi ch−a chÊp nhËn söa ®æi . 6- Ng−êi h−ëng lîi cã thÓ chÊp nhËn mét phÇn söa ®æi L/C trong v¨n b¶n chÊp nhËn cña m×nh --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 8 tgiungar33@yahoo.com
 9. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… a- Cã , b- Kh«ng . 7- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C cã quyÒn tõ chèi c¸c chøng tõ nh− hèi phiÕu , chøng tõ b¶o hiÓm ® kh«ng ghi ngµy th¸ng ký ph¸t chøng tõ : a- §óng , b- Sai . 8- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C cã quyÒn tõ chèi ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ® kh«ng ®−îc ký , cho dï L/C kh«ng yªu cÇu a- §óng , b- Sai . 9- Khi ph¸t hµnh L/C, ng©n hµng ph¸t hµnh L/C ® kh«ng ghi tõ "cã thÓ huû ngang" trong néi dung L/C a- DÉu sao L/C vÉn cã thÓ huû ngang v× thuËt ng÷ “kh«ng thÓ huû ngang" kh«ng ®−îc ghi vµo. b- Ng©n hµng cã thÓ thªm thuËt ng÷ "cã thÓ huû ngang" b»ng c¸ch ®−a ra b¶n söa ®æi. c- L/C chØ cã thÓ huû ngang nÕu ng−êi h−ëng lîi chÊp nhËn sù tu chØnh L/C mét c¸ch râ rµng. 10- §iÒu 43a UCP quy ®Þnh nÕu L/C kh«ng quy ®Þnh thêi h¹n xuÊt tr×nh , th× ng©n hµng sÏ cã quyÒn tõ chèi tiÕp nhËn chøng tõ sau 21 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng , thêi h¹n nµy ¸p dông cho nh÷ng chøng tõ nµo : a- Ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i , b- Chøng tõ vËn t¶i b¶n gèc , c- TÊt c¶ c¸c chøng tõ quy ®Þnh trong L/C . 11- C¸c chøng tõ Delivery Order , Forwarder´s Certificate of Receipt , Mate´s Receipt sÏ ®−îc kiÓm tra : a- Nh− c¸c chøng tõ vËn t¶i quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu 23 – 29 UCP b- Nh− c¸c chøng tõ kh¸c . 12- Ng©n hµng x¸c nhËn vÉn ph¶i thanh to¸n c¸c chøng tõ phï hîp ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn ng©n hµng sau ngµy L/C x¸c nhËn hÕt h¹n, nÕu Ng©n hµng kiÓm tra chøng tõ göi v¨n b¶n x¸c nhËn r»ng chøng tõ ® ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn ng©n hµng nµy trong thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C. a- §óng. b- Sai. 13- Shipping documents gåm nh÷ng chøng tõ : a- Ho¸ ®¬n , b- Hèi phiÕu , c- C/O. 14- Ng©n hµng ph¸t hµnh: a- Cã thÓ huû bá söa ®æi cña m×nh nÕu nh− ng−êi h−ëng lîi vÉn ch−a chÊp nhËn söa ®æi. b- Cã thÓ thay ®æi söa ®æi tr−íc khi ng−êi h−ëng lîi chÊp nhËn. c- BÞ rµng buéc kh«ng thÓ huû ngang vµo söa ®æi ngay c¶ khi ng−êi h−ëng lîi ch−a chÊp nhËn. 15- NÕu L/C kh«ng quy ®Þnh g× kh¸c ,Stale documents acceptable lµ nh÷ng chøng tõ ®−îc xuÊt tr×nh : a- Sau khi L/C hÕt h¹n hiÖu lùc , b- Sau thêi h¹n xuÊt tr×nh quy ®Þnh trong L/C , --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 9 tgiungar33@yahoo.com
 10. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… c- Sau 21 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng , nÕu L/C kh«ng quy ®Þnh thêi h¹n xuÊt tr×nh chøng tõ . C©u 3: Th− tÝn dông th−¬ng m¹i ( Commercial Letter of Credit ) lµ g× ? TÝnh chÊt cña L/C th−¬ng m¹i ? Trong bu«n b¸n th«ng qua trung gian , ng−êi ta th−êng sö dông L/C lo¹i nµo , anh hay chÞ h y tr×nh bÇy lo¹i L/C ®ã vµ nªu lªn nh÷ng viÖc cÇn chó ý khi vËn hµnh lo¹i L/C nµy ? C©u 4: So s¸nh sÐc th−¬ng m¹i ( Private check ) vµ sÐc du lÞch ( traveller±s check ) §¸p ¸n ®Ò thi sè 3 ---------------------- C©u1:( 2,5 ®iÓm ) 1.1- Ký ph¸t hèi phiÕu Sè 134/XK Hµ néi ngµy 18 th¸ng 07 n¨m 2005 Sè tiÒn: 390.000,00 USD Hèi phiÕu 180 ngµy sau khi nh×n thÊy b¶n thø nhÊt cña Hèi phiÕu nµy ( B¶n thø hai cïng néi dung vµ ngµy th¸ng kh«ng tr¶ tiÒn ) tr¶ theo lÖnh cña Ng©n hµng C«ng Th−¬ng ViÖt Nam mét sè tiÒn lµ Ba tr¨m chÝn m−¬i ngµn §« la ch½n . Sè tiÒn thu ®−îc lµ do Hanway Co Ltd Singapore g¸nh chÞu . Ký ph¸t ®ßi tiÒn Bank of China Singapore . Theo Irrevocable L/C sè 00105LCS BOC më ngµy 28/06/2005 Göi : Bank of China Singapore Tæng c«ng ty may ChiÕn th¾ng , Hµ Néi . 1.2- Bank of China Singapore . 1.3- Ng©n hµng C«ng Th−¬ng ViÖt Nam 1.4- NÕu chuyÓn sang ph−¬ng thøc Collection , Hèi phiÕu ký ph¸t nh− sau : Sè 134/XK Hµ néi ngµy 18 th¸ng 07 n¨m 2005 Sè tiÒn: 390.000,00 USD Hèi phiÕu 180 ngµy sau khi nh×n thÊy b¶n thø nhÊt cña Hèi phiÕu nµy ( B¶n thø hai cïng néi dung vµ ngµy th¸ng kh«ng tr¶ tiÒn ) tr¶ theo lÖnh cña Ng©n hµng C«ng Th−¬ng ViÖt Nam mét sè tiÒn lµ Ba tr¨m chÝn m−¬i ngµn §« la ch½n . Göi : Hanway Co Ltd Singapore Tæng c«ng ty may ChiÕn th¾ng , Hµ Néi . C©u 2: ( 2,5 ®iÓm ) 1(b) ; 2(b) ; 3(b) ; 4(c) ; 5(b) ; 6(b) ; 7(a) ; 8(b) ; 9(c) ; 10(c) ; 11(b) ; 12(a) ; 13(a,c) ; 14(c) ; 15(c) . C©u 3: ( 3 ®iÓm ) 3.1- L/C th−¬ng m¹i lµ mét chøng tõ do Ng©n hµng ph¸t hµnh ®Ó cam kÕt tr¶ tiÒn cho Ng−êi h−ëng lîi quy ®Þnh trong L/C víi ®iÒu kiÖn Ng−êi h−ëng lîi ph¶i xuÊt tr×nh c¸c chøng tõ quy ®Þnh trong L/C phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña L/C ®ã . --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 10 tgiungar33@yahoo.com
 11. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 3.2- L/C th−¬ng m¹i h×nh thµnh trªn c¬ së cña hîp ®ång mua b¸n , nh−ng sau khi ra ®êi L/C l¹i hoµn toµn ®éc lËp víi hîp ®ång mua b¸n ®ã . 3.3- Trong bu«n b¸n th«ng qua trung gian , ng−êi ta th−êng sö dông hai lo¹i L/C : Transferable L/C vµ Back to Back L/C . Transferable L/C lµ mét lo¹i L/C trong ®ã quy ®Þnh quyÒn cña Ng−êi h−ëng lîi hiÖn hµnh ( Ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt ) cã thÓ yªu cÇu Ng©n hµng ph¸t hµnh chuyÓn nh−îng toµn bé hay tõng phÇn quyÒn thùc hiÖn L/C cho mét hay nhiÒu ng−êi kh¸c ( Ng−êi h−ëng lîi thø hai ) . Back to Back L/C lµ lo¹i L/C ®−îc ph¸t hµnh dùa trªn c¬ së mét L/C kh¸c dïng lµm tµi s¶n ký quü më L/C nµy . 3.4- §Ó vËn hµnh tèt L/C chuyÓn nh−îng , cÇn chó ý nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y : + Cã thÓ chuyÓn nh−îng cho mét ng−êi hoÆc cho nhiÒu ng−êi h−ëng lîi thø hai ; + ChØ ®−îc chuyÓn nh−îng 1 lÇn , cã thÓ t¸i chuyÓn nh−îng cho ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ; + PhÝ chuyÓn nh−îng do ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt g¸nh chÞu , trõ khi cã sù quy ®Þnh ng−îc l¹i ; + C¸c néi dung cña L/C chuyÓn nh−îng gèc cã thÓ ®−îc chuyÓn nh−îng gåm cã : - Sè tiÒn ; - §¬n gi¸ ghi trong L/C ; - Thêi h¹n hiÖu lùc , thêi h¹n xuÊt tr×nh chøng tõ ; - Sè l−îng , sè lo¹i chøng tõ ph¶i xuÊt tr×nh ; - Tû lÖ b¶o hiÓm nÕu cã . +Trong L/C chuyÓn nh−îng gèc ph¶i quy ®Þnh “ Third party documents are acceptable” 3.5 - §èi víi Back to back L/C , khi sö dông cÇn chó ý tíi tÝnh t−¬ng thÝch cña L/C dïng ®Ó ký quü më Back to Back L/C . C©u 4: ( 2 ®iÓm ) Private Check Traveller±s Check + Ng−êi ph¸t hµnh : Doanh nghiÖp , c¸ thÓ Ng©n hµng + Ng−êi h−ëng lîi : BÊt cø ai ghi trªn sÐc Ng−êi mua sÐc du lÞch + lo¹i sÐc: V« danh , ®Ých danh , theo lÖnh ChØ cã ®Ých danh + ChuyÓn nh−îng : B»ng ký hËu Kh«ng thÓ chuyÓn nh−îng + Thêi h¹n hiÖu lùc : LuËt quy ®Þnh V« h¹n + Sè tiÒn : Ng−êi ph¸t sÐc quy ®Þnh Theo mÖnh gi¸ chuÈn + §iÒu kiÖn ph¸t hµnh: Cã tiÒn trªn tµi kho¶n Mua sÐc b»ng néi tÖ + C¸ch nhËn tiÒn : Nhê ng©n hµng thu tiÒn Ký ®èi chøng t¹i ng©n hµng chØ ®Þnh --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 11 tgiungar33@yahoo.com
 12. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… §Ò thi sè 4 --------------------- ( Thêi gian 150 phót ) C©u 1: Mét C«ng ty ViÖt Nam ph¶i më mét L/C trÞ gi¸ 1.000.000,00 GBP t¹i Ng©n hµng C«ng Th−¬ng ViÖt Nam ®Ó thanh to¸n hµng nhËp khÈu, biÕt r»ng : - C«ng ty ph¶i ký quü 100% trÞ gi¸ L/C ; - Thêi h¹n hiÖu lùc L/C lµ 3 th¸ng ; - TiÒn l i ký quü t−¬ng ®−¬ng b»ng l i tiÒn göi ngo¹i tÖ kh«ng kú h¹n mµ ng©n hµng cho c«ng ty h−ëng lµ 2,5% n¨m ( ®−îc tr¶ tr−íc ); - PhÝ më L/C lµ 0,01%/th¸ng trªn trÞ gi¸ L/C ; - Tû gi¸ hèi ®o¸i do Ng©n hµng C«ng Th−¬ng ViÖt Nam c«ng bè vµo lóc lµm ®¬n yªu cÇu ph¸t hµnh L/C nh− sau: + GBP/USD = 1,6520/40 + USD/VND = 16.240/16.250 Yªu cÇu tr¶ lêi : 1.1- C«ng ty ViÖt Nam ph¶i chi ra bao nhiªu VN§ ®Ó mua ®ñ sè ngo¹i tÖ ký quü L/C vµ tr¶ thñ tôc phÝ më L/C ? 1.2- Tr−êng hîp c«ng ty ViÖt Nam øng tr−íc 20% trÞ gi¸ L/C cho Ng−êi h−ëng lîi L/C trong vßng 20 ngµy tr−íc ngµy giao hµng , C«ng ty ph¶i më L/C lo¹i g× vµ néi dung L/C ph¶i quy ®Þnh ®iÒu g× ®Ó phßng ngõa rñi ro ®ãi víi sè tiÒn øng tr−íc ®ã ? C©u 2: KiÓm tra kiÕn thøc UCP vµ ISBP 1- Ng©n hµng kh«ng cÇn kiÓm tra c¸ch tÝnh to¸n chi tiÕt trong ho¸ ®¬n mµ chØ cÇn kiÓm tra tæng gi¸ trÞ cña ho¸ ®¬n so víi yªu cÇu cña L/C , trõ khi kh«ng cã quy ®Þnh nµo kh¸c , lµ a- §óng , b- Sai . 2-Theo L/C x¸c nhËn, ng−êi h−ëng lîi cã thÓ göi th¼ng chøng tõ tíi Ng©n hµng ph¸t hµnh ®Ó yªu cÇu thanh to¸n: a- §óng. b- Sai. 3- ThuËt ng÷ “chiÕt khÊu” cã nghÜa lµ g×? a- Thanh to¸n ngay lËp tøc. b- KiÓm tra chøng tõ råi göi chøng tõ ®Õn Ng©n hµng ph¸t hµnh yªu cÇu thanh to¸n. c- KiÓm tra chøng tõ vµ chiÕt khÊu chóng tr−íc ngµy ®¸o h¹n . 4- Ng©n hµng cã thÓ tõ chèi chøng tõ v× lý do tªn hµng ghi trªn L/C lµ “ Machine 333 ” nh−ng ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i l¹i ghi “ Mashine 333 ” a- §óng , b- Sai . --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 12 tgiungar33@yahoo.com
 13. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… 5- Ng©n hµng chÊp nhËn c¸c chøng tõ nhiÒu trang nÕu nh− : a- C¸c trang ®−îc g¾n kÕt tù nhiªn víi nhau , b- C¸c trang g¾n kÕt tù nhiªn víi nhau vµ ®−îc ®¸nh sè liªn tiÕp c- C¸c trang rêi nhau vµ ®¸nh sè liªn tiÕp nhau , 6- Mét L/C yªu cÇu “ Commercial Invoice in 4 copies ” , ng−êi h−ëng lîi L/C ph¶i xuÊt tr×nh : a- 4 b¶n gèc ho¸ ®¬n , b- 1 b¶n gèc vµ 3 b¶n sao , c- 4 b¶n sao ho¸ ®¬n , d- 2 b¶n gèc sè cßn l¹i lµ b¶n sao . 7- Gi÷a c¸c chøng tõ cã nh÷ng th«ng tin bæ sung trong kü m hiÖu kh¸c nhau nh− c¶nh b¸o hµng dÔ vì , r¸ch , kh«ng ®Ó lén ng−îc …cã ®−îc coi lµ cã sù sai biÖt a- Cã , b- kh«ng . 8- UCP quy ®Þnh nh÷ng chøng tõ nµo nhÊt thiÕt lµ ph¶i ký , trõ khi L/C quy ®Þnh ng−îc l¹i a- Ho¸ ®¬n , b- Hèi phiÕu , c- VËn t¶i ®¬n , d- GiÊy chøng nhËn chÊt l−îng . 9- Ngay sau khi nhËn ®−îc chØ thÞ kh«ng râ rµng vÒ viÖc söa ®æi L/C : a- Ng−êi h−ëng lîi ph¶i chØ thÞ cho ng−êi xin më L/C liªn hÖ víi ng©n hµng ph¸t hµnh ®Ó x¸c minh. b- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt kh«ng chËm trÔ. c- Ng©n hµng th«ng b¸o ph¶i yªu cÇu ng©n hµng ph¸t hµnh x¸c minh kh«ng chËm trÔ. 10- Ng©n hµng ph¶i kiÓm tra tÊt c¶ c¸c chøng tõ yªu cÇu trong L/C : a- §Ó biÕt ch¾c r»ng chóng cã ch©n thùc vµ phï hîp kh«ng. b- §Ó ®¶m b¶o r»ng tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ nghiÖp vô ng©n hµng cã ®−îc ph¶n ¶nh trong c¸c chøng tõ hay kh«ng . c- §Ó ®¶m b¶o chóng phï hîp trªn bÒ mÆt víi c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña L/C. 11- C¸c chøng tõ xuÊt tr×nh cã sai biÖt so víi L/C thuéc tr¸ch nhiÖm vÒ ai? a- Thuéc ng−êi xin më L/C nÕu anh ta kh«ng tõ chèi chóng. b- Thuéc vÒ ng−êi h−ëng lîi. c- Thuéc vÒ Ng©n hµng chØ ®Þnh, nÕu ng©n hµng nµy ® thanh to¸n chóng cã b¶o l−u. 12- Ng©n hµng chØ ®Þnh göi c¸c chøng tõ ®Õn Ng©n hµng ph¸t hµnh kÌm theo b¶n c«ng bè chóng hoµn toµn phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña L/C. a- Ng©n hµng ph¸t hµnh kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ. --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 13 tgiungar33@yahoo.com
 14. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… b- Ng©n hµng ph¸t hµnh kh«ng thÓ bÊt ®ång víi Ng©n hµng chØ ®Þnh v× ng©n hµng nµy hµnh ®éng víi t− c¸ch lµ ®¹i lý cña nã. c- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã nhiÖm vô kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ . 13- Ng©n hµng ph¸t hµnh vµ Ng©n hµng x¸c nhËn cã mét kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó kiÓm tra chøng tõ nhiÒu nhÊt kh«ng qu¸: a- 7 ngµy lµm viÖc ng©n hµng cho mçi ng©n hµng . b- 7 ngµy theo lÞch cho mçi ng©n hµng. c- 7 ngµy ng©n hµng. 14- Ng©n hµng ph¸t hµnh yªu cÇu ng©n hµng A x¸c nhËn L/C vµ th«ng b¸o cho ng−êi h−ëng lîi qua ng©n hµng B. Ng©n hµng B tiÕp nhËn chøng tõ vµ göi chóng trùc tiÕp dÕn ng©n hµng ph¸t hµnh a- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã quyÒn tõ chèi chøng tõ v× kh«ng do Ng©n hµng x¸c nhËn xuÊt tr×nh. b- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i xin uû quyÒn thanh to¸n tõ Ng©n hµng x¸c nhËn. c- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i thanh to¸n nÕu chøng tõ phï hîp. 15- Ai lµ ng−êi quyÕt ®Þnh cuèi cïng xem bé chøng tõ cã phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña L/C hay kh«ng? a- Ng−êi xin më L/C. b- Ng©n hµng ph¸t hµnh. c- Ng−êi xin më L/C vµ Ng©n hµng ph¸t hµnh. C©u 3: URC 522 1995 ICC , UCP 500 1993 ICC vµ ISBP 645 2002 ICC lµ g× ? TÝnh chÊt ph¸p lý cña chóng ? C©u 4: Ph−¬ng thøc thanh to¸n ghi sæ ( Open Account ) lµ g× ? §Æc ®iÓm vµ tr−êng hîp ¸p dông ? §¸p ¸n ®Ò sè 4 ---------------- C©u 1: ( 2,5 ®iÓm ) -Tû gi¸ mua GBP/VN§ : BID ( GBP/VN§ ) = ASK ( GBP/USD )x ASK ( USD/VND ) = 1,6540 x 16.250 = 26.877,5 -TiÒn l i ký quü = 1.000.000 GBPx 2,5% x 3/12 = 6.250 GBP -Sè GBP ph¶i mua = 1.000.000 GBP – 6.250 GBP = 993.750 GBP -C«ng ty ph¶i chi ra = 993.750 GBP x 26.877,50 VN§ = 26.709.515.630 VN§ -PhÝ më L/C = 1.000.000GBP x 0,001% x 3 = 300 GBP C«ng ty ph¶i chi ra 300 GBP x 26.877,5 VN§ = 8.063.250 VN§ 1.1- Tæng sè tiÒn VN§ ph¶i chi ra ®Ó mua ®ñ ngo¹i tÖ = 26.709.515.630 VN§ + 8.063.250 VN§ = 26.717.578.880 VN§ . 1.2- C«ng ty ph¶i më L/C ®iÒu kho¶n ®á ®Ó øng tr−íc 20% trÞ gi¸ L/C cho Ng−êi h−ëng lîi tr−íc ngµy giao hµng . Ng−êi h−ëng lîi ph¶i më ng−îc l¹i cho C«ng ty ViÖt Nam mét L/G hoÆc mét Standby L/C ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång , trong ®ã cam kÕt r»ng nÕu --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 14 tgiungar33@yahoo.com
 15. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… kh«ng giao hµng th× Ng−êi h−ëng lîi kh«ng nh÷ng ph¶i hoµn tr¶ tiÒn øng tr−íc cho C«ng ty VN mµ cßn ph¶i båi th−êng thiÖt h¹i cho C«ng ty VN b»ng X% tæng trÞ gi¸ Hîp ®ång . C©u 2 : ( 2,5 ®iÓm ) 1(a) ; 2(a) ; 3(c) ; 4(b) ; 5(b) ; 6(b) ; 7(b) ; 8(b,c,d) ; 9(c) ; 10(c) ; 11(b) ; 12(c) ; 13( a) ; 14(c) ; 15( b) C©u 3: ( 2,5 ®iÓm ) 3.1- Tr×nh bÇy c¸c t©p qu¸n quèc tÕ : + URC 522 1995 ICC lµ tõ viÕt t¾t cña Uniform Rules for Collection – C¸c quy t¾c thèng nhÊt nhê thu , b¶n söa ®æi n¨m 1995 , sã 522 do Phßng th−¬ng m¹i quèc tÕ ban hµnh dïng ®Ó ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc thanh to¸n nhê thu . + UCP 500 1993 ICC lµ tõ viÕt t¾t cña Uniform Customs and practice for Document Credits – C¸c quy t¾c vµ c¸ch thùc hµnh thèng nhÊt ®èi víi tÝn dông chøng tõ , b¶n söa ®æi n¨m 1993 , sè 500 do ICC ban hµnh dïng ®Ó ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc thanh to¸n b»ng L/C + ISBP 645 2002 ICC lµ tõ viÕt t¾t cña International Standard Banking Practice for examination of documents under documentary Credits – TËp qu¸n ng©n hµng tiªu chuÈn quèc tÕ dïng ®Ó kiÓm tra chøng tõ theo TÝn dông chøng tõ ban hµnh n¨m 2002 , sè 645 dung ®Ó kiÓm tra chøng tõ trong ph−¬ng thøc thanh to¸n b»ng L/C . 3.2- TÝnh chÊt ph¸p lý : + Kh«ng ph¶i lµ luËt quèc tÕ ; + Kh«ng b¾t buéc ph¶i ¸p dông tËp qu¸n , muèn ¸p dông th× ph¶i ®−îc c¶ hai bªn ®ång thuËn ; + Trong ¸p dông , cã thÓ tho¶ thuËn kh¸c tËp qu¸n , miÔn lµ ph¶i quy ®Þnh râ trong c¸c chøng tõ cã liªn quan ; + ¸p dông tËp qu¸n lµ cã ®iÒu kiÖn , ®iÒu kiÖn nµy do hÖ thèng luËt quèc gia quy ®Þnh C©u 4 ( 2,5 ®iÓm ) 4.1- Ph−¬ng thøc thanh to¸n Ghi sæ lµ mét ph−¬ng thøc trong ®ã quy ®Þnh Ng−êi b¸n më mét Sæ c¸i ®Ó ghi Nî Ng−êi mua sau khi Ng−êi b¸n ® hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng hoÆc cung øng dÞch vô . §Õn tõng ®Þnh kú nhÊt ®Þnh , Ng−êi mua sÏ chuyÓn tiÒn thanh to¸n cho Ng−êi b¸n . KÕt thóc hîp ®ång , hai bªn sÏ gÆp nhau quyÕt to¸n Sæ nî . 4.2- Quy tr×nh thanh to¸n nh− sau : + Ng−êi b¸n giao hµng hoÆc cung øng dÞch vô vµ göi chøng tõ göi hµng trùc tiÕp cho ng−êi mua ; + Ng−êi b¸n ghi Sæ nî ®èi víi Ng−êi mua ; + §Õn tõng ®Þnh kú , Ng−êi mua dïng ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn ®Ó thanh to¸n cho Ng−êi b¸n ; + KÕt thóc hîp ®ång , hai bªn quyÕt to¸n Sæ nî . 4.3- §Æc ®iÓm vËn dông : + §èi víi Ng−êi b¸n , ph−¬ng thøc Ghi sæ kh«ng cã sù tham gia cña ng©n hµng ; + ChØ më Sæ nî ë n¬i Ng−êi b¸n , Ng−êi mua më sæ chØ lµ theo râi , kh«ng cã gi¸ trÞ ph¸p lý ; + ¸p dông phæ biÕn trong thanh to¸n néi th−¬ng ; + Sö dông phæ biÕn trong ph−¬ng thøc göi b¸n , ®¹i lý tiªu thô ; + Ng−êi b¸n ph¶i tin t−ëng vµo kh¶ n¨ng thanh to¸n cña Ng−êi mua ; + Gi¸ mua hµng theo ph−¬ng thøc nµy th−êng cao h¬n thanh to¸n tr¶ ngay , bëi v× ®©y lµ ph−¬ng thøc tµi trî cña Ng−êi b¸n cho Ng−êi mua. --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 15 tgiungar33@yahoo.com
nguon tai.lieu . vn