Xem mẫu

 1. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.C¸c tÝnh chÊt cña chÊt láng , Ph¸t biÓu vµ chøng minh hai tÝnh chÊt cña ¸p suÊt thuû tÜnh. 2.B¬m h-íng trôc, cÊu t¹o vµ ®Æc ®iÓm thuû lùc 3.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=1600 vßng/phót b¬m n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=11m theo hÖ thèng ®-êng èng : l2,d2, l1=10m, d1=100mm, 1=0,025, 1=2, Hdh l2=30m, d2=75mm, 1=0,027, 1=12, TÝnh Q, H, N øng víi n=1600 vßng/phót l1,d1 * TÝnh n ®Ó l-u l-îng b¬m t¨ng lªn 50%. Q(l/s) 0 4 8 12 16 H(m) 15 15,5 14 10 4  0 0,65 0,75 0,60 0,20
 2. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Chøng minh ph-¬ng tr×nh ¥le thuû tÜnh, ý nghÜa cña ph-¬ng tr×nh. 2.Doìng chaíy räúi trong äúng troìn 3.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=900 vßng/phót b¬m n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=6m theo hÖ thèng ®-êng èng : l2,d2, l1=20m, d1=200mm, 1=0,02 Hdh l2=100m, d2=155mm, 1=0,025 TÝnh Q, H, N øng víi n=900 vßng/phót l1,d1 * TÝnh n ®Ó l-u l-îng b¬m gi¶m 25% b»ng tiÕt l-u vµ thay ®æi sè vßng quay. Q(l/s) 0 10 20 30 40 50 60 H(m) 12,5 13,2 13,5 13,2 12,8 12,5 9,5  0 0,45 0,65 0,78 0,80 0,78 0,73
 3. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Chøng minh ph-¬ng tr×nh ¥le thuû tÜnh, ý nghÜa cña ph-¬ng tr×nh. 2.Doìng chaíy räúi trong äúng troìn 3.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=900 vßng/phót b¬m n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=6m theo hÖ thèng ®-êng èng : l2,d2, l1=20m, d1=200mm, 1=0,02 Hdh l2=100m, d2=155mm, 1=0,025 TÝnh Q, H, N øng víi n=900 vßng/phót l1,d1 * TÝnh n ®Ó l-u l-îng b¬m gi¶m 25% b»ng tiÕt l-u vµ thay ®æi sè vßng quay. Q(l/s) 0 10 20 30 40 50 60 H(m) 12,5 13,2 13,5 13,2 12,8 12,5 9,5  0 0,45 0,65 0,78 0,80 0,78 0,73
 4. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.øng dông ph-¬ng tr×nh ¥le thuû tÜnh x¸c ®Þnh ¸p suÊt tÜnh t-¬ng ®èi khi b×nh chøa chÊt láng chuyÓn ®éng víi gia tèc kh«ng ®æi, cho vÝ dô øng dông. 2.Vßng quay ®Æc tr-ng, ý nghÜa 3.Xaïc âënh voìng quay cuía bçnh âæåìng kênh D=0,8 m cao H=1,2 m chæïa næåïc âãún âäü cao H/2 âãø: a, Cháút loíng chè dáng lãn âãún meïp bçnh. b, Cháút loíng chè coìn mäüt næía thãø têch ban âáöu. H/2 H D
 5. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Chøng minh ph-¬ng tr×nh liªn tôc, ý nghÜa 2 Täøn tháút doüc âæåìng , caïch xaï âënh  3.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=1600 vßng/phót b¬m n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=11m theo hÖ thèng ®-êng èng : l2,d2, l1=10m, d1=100mm, 1=0,025, 1=4, Hdh l2=30m, d2=75mm, 1=0,027, 1=12, TÝnh Q, H, N øng víi n=1600 vßng/phót l1,d1 * TÝnh n ®Ó l-u l-îng b¬m t¨ng lªn 25%. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè
 6. Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Chøng minh ph-¬ng tr×nh pt ¥le thuû ®éng, ý nghÜa. 2.Va âáûp thuyí læûc, caïch khaïc phuûc ,æïng duûng 3. N-íc ch¶y trong hÖ thèng kÝn qua vËt c¶n cã hÖ sè tæn thÊt =20. Tæng chiÒu dµi c¸c èng 4L=40m, ®-êng kÝnh èng d=40mm, hÖ sè H=? ma s¸t =0,02. BiÕt l-u l-îng Q=3,7 l/s. HiÖu suÊt b¬m =0,7. TÝnh cét ¸p vµ c«ng suÊt cña b¬m. A NÕu cÇn ®Æt b×nh bï t¹i A th× cét ¸p cña nã ph¶i b»ng bao nhiªu? 4l §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè
 7. Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Chøng minh ph-¬ng tr×nh pt Becnuli cho dßng nguyªn tè chÊt láng lý t-ëng, ý nghÜa. 2.Ph-¬ng t×nh lµm viÖc b¬m , caïc âæåìng âàûc tênh 3.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=1600 vßng/phót b¬m n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=11m theo hÖ thèng ®-êng èng : l2,d2, l1=10m, d1=100mm, 1=0,025, 1=2, Hdh l2=30m, d2=75mm, 1=0,027, 1=12, TÝnh Q, H, N øng víi n=1600 vßng/phót l1,d1 * TÝnh n ®Ó l-u l-îng b¬m t¨ng lªn 50%. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm
 8. 1.Chøng minh ph-¬ng tr×nh ®éng l-¬ng cho dßng nguyªn tè chÊt láng lý t-ëng, ý nghÜa. 2.HiÖn t-îng x©m thùc, c¸ch kh¾c phôc 3.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=900 vßng/phót b¬m n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=15m theo hÖ thèng ®-êng èng hót dh =100mm l2,d2, ®-êng kÝnh èng ®Èy dd=80mm. B¬m K=? Hdh ®Æt víi ®é cao hót hh=4m. Tæng hÖ sè tæn thÊt trªn ®-êng èng ®Èy (ch-a kÓ kho¸ ®Èy) d=22, l1,d1 hh èng hót h=6. TÝnh l-u l-îng lín nhÊt víi ®é cao hót ®· cho, c«ng suÊt vµ hÖ sè c¶n cña kho¸ ë chÕ ®é nµy. (gîi ý : ®Æc tÝnh èng hót c¾t [hck]-Q tai M cho ta Q lµm viÖc cña b¬m, tõ ®ã x¸c ®Þnh ®-îc diÓm lµm viÖc trªn H-Q) Q(l/s) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 H(m) 45 47 49 48 46 45 42 35 30 23 ( - ) 0 0,40 0,60 0,65 0,68 0,69 0,70 0,68 0,67 0,65 [hck]m) 8,2 8,0 7,5 7,0 6,3 6,0 5,5 4,8 §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm
 9. 1. X¸c ®Þnh tæn thÊt n¨ng l-îng däc ®-êng trong dßng ch¶y, x¸c ®Þnh hÖ sè ma s¸t () 2.B¬m h-íng trôc, cÊu t¹o vµ ®Æc ®iÓm thuû lùc 3.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=1600 vßng/phót b¬m n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=11m theo hÖ thèng ®-êng èng : l2,d2, l1=10m, d1=100mm, 1=0,025, 1=4, Hdh l2=30m, d2=75mm, 1=0,027, 1=10, TÝnh Q, H, N øng víi n=1600 vßng/phót l1,d1 * TÝnh n ®Ó l-u l-îng b¬m t¨ng lªn 30%. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm
 10. 1.Tæn thÊt n¨ng l-îng trong dßng ch¶y. X¸c ®Þnh tæn thÊt n¨ng l-îng côc bé trong dßng ch¶y, ph©n tÝch c¸c tæn thÊt côc bé vµ x¸c ®Þnh hÖ sè tæn thÊt côc bé () th-êng gÆp (®ét thu, ®ét më, uèn cong, van, kho¸, giao nhau c¸c dßng ch¶y...). c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ tæn thÊt. 2. Quan hãû caïc thäng säú laìm viãûc cuía båm khi thay âäøi n, D2 3. Mäüt maïy thê nghiãûm gäöm 3 äúng thàóng âæïng âæåìng kênh äúng bàòng nhau quay âæåüc quanh truûc Oz cuía äúng giæîa . A Ba äúng âãöu chæïa næåïc vaì khäng quay thç mæïc næåïc nhæ hçnh veî. Cho maïy quay H 116 vg/phuït ; boí qua âäü nghiãng cuía màût næåïc trong äúng . Hoíi : O B 1.Nãúu äúng giæîa bë nuït kên taûi A træåïc R khi quay thç aïp suáút dæ taûi A, O,B laì bao nhiãu? n 2.Hoíi nhæ trãn , nhæng láön naìy A håí. cho H=40 cm ; R= 20 cm
 11. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Dßng ch¶y tÇng trong èng trßn (chøng minh c«ng thøc tÝnh vËn tèc, x¸c ®Þnh vmax , vtb ,...). 2.GhÐp b¬m 3. B¬m cã ®-êng ®Æc tÝnh cho trong b¶ng C víi n=1450 vßng/phót b¬m n-íc tõ bÓ A ®Õn bÓ B theo ®-êng èng xi ph«ng dµi 3l=75m, h ®-êng kÝnh èng d=50mm. §é chªnh mùc n-íc cña 2 bÓ H=8m. §iÓm cao nhÊt cña èng (®iÓm C) c¸ch bÓ A lµ h=5m. Cho biÕt A 3l,d =0,025, bá qua tæn thÊt côc bé vµ cét ¸p vËn tèc. H -X¸c ®Þnh Q,H, víi n=1450 vßng/phót -X¸c ®Þnh Q trong èng khi b¬m kh«ng lµm viÖc. -X¸c ®Þnh ¸p suÊt diÓm cao nhÊt ( âiãøm C) khi b¬m kh«ng lµm viÖc B Q(l/s) 0 2 4 5 6 8 H(m) 13 15 13 12 10 4  0 0,4 0,6 0,63 0,6 0,4
 12. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Dßng ch¶y rèi trong èng trßn(chøng minh c«ng thøc rÝnh vËn tèc chung, v©n ttãc ch¶y rèi thµnh tr¬n thuû lùc, thµnh nh¸m thuû lùc,...). 2.Vßng quay ®Æc tr-ng, ý nghÜa 3.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=1600 vßng/phót b¬m n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=12m theo hÖ thèng ®-êng èng : l2,d2, l1=10m, d1=100mm, 1=0,025, 1=2, Hdh l2=30m, d2=75mm, 2=0,027, 2=10, TÝnh Q, H, N øng víi n=1600 vßng/phót l1,d1 * TÝnh n ®Ó l-u l-îng b¬m t¨ng lªn 25%. Q(l/s) 0 4 8 12 16 H(m) 15 15,5 14 10 4  0 0,65 0,75 0,60 0,20
 13. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Caïc phæång phaïp tÝnh to¸n ®-êng èng ®¬n gi¶n 2.§iÓm lµm viÖc cña b¬m, ®iÒu chØnh chÕ ®é lµm viÖc cña b¬m 3.Ngæåìi ta duìng mäüt hçnh truû troìn âæåìng kênh trong 100 mm chæïa cháút næåïc vaì quay quanh truûc thàóng âæïng cuía noï âãø laìm maïy âo váûn täúc quay.Hoíi :1).Khi cháút loíng giæîa bçnh haû tháúp xuäúng 200 mm (so våïi luïc ténh) thç säú voìng quay trong mäüt phuït laì bao nhiãu? 2).Nãúu cho bçnh quay 800 vg/phuït maì khäng muäún caûn âaïy bë caûn thç chiãöu cao täúi thiãøu cuía bçnh laì bao nhiãu?
 14. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Doìng chaíy táöng trong khe heûp giæîa hai táúm phàóng song song cäú âënh. vaì æïng duûng 2.øng dông ®ång d¹ng c¬ häc trong b¬m 3.Mäüt äúng troìn nàòm ngang dæåìng kênh D1=15 mm âæåüc làõp mäüt læu læåüng kãú Venturi våïi âoaün thu heûp âæåìng kênh D2=5 mm. Tênh læu h læåüng bàòng l/ph khi âäü chãnh cäüt dáöu trong caïc äúng âo aïp h=16 cm. Coi nhæ váûn täúc trong äúng låïn äúng beï âãöu coï daûng parabän vaì täøn tháút khäng âaïng kãø. - Khi âäü nhåït âäüng =0,08St traûng thaïi chaíy coï âuïng laì chaíy táöng khàõp nåi khäng ?. - Våïi âiãöu kiãûn doìng chaíy nhæ trãn khäng âäøi, nãúu nghiãng äúng thç âäü chãnh cäüt dáöu h coï thay âäøi hay khäng?. Taûi sao?.
 15. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Dßng ch¶y tÇng trong khe hÑp gi÷a hai tÊm ph¼ng song song cè ®Þnh, 2. Täøn tháút doüc âæåìng, caïch xaïc âënh hãû säú ma saït  3.B¬m li t©m cã ®-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=900 vßng/phót. B¬m lµm viÖc trong hÖ thèng kÝn cã b×nh bï n»m ë ®é cao Ho=10m, hai nh¸nh ®-êng èng n»m c¸ch trôc b×nh bï b¬m víi mét ®é cao h=2m. X¸c ®inh c«ng suÊt trªn trôc b¬m. Cho biÕt n-íc ë 60oC (=983 kg/m3), Ho tæng chiÒu dµi t-¬ng ®-¬ng (kÓ c¶ tæn thÊt côc bé) l=200m, h ®-êng kÝnh d=100mm, hÖ sè ma s¸t =0,025 - VÏ ®-êng ®o ¸p cho hÖ thèng, biÕt l1=100 m. h - X¸c ®Þnh Ho nhá nhÊt ®Ó t¹i cöa vµo cña b¬m l1 kh«ng nhá h¬n ¸p suÊt khÝ trêi. Q(l/s) 0 5 10 15 20 25 H(m) 9 9,2 8,5 7 6,5 3  0 0,3 0,6 0.7 0.65 0,3
 16. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Va ®Ëp thuû lùc, kh¾c phôc vµ øng dông. 2.CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña b¬m li t©m .Ph-¬ng tr×nh lµm viÖc cña b¸nh c«ng t¸c 1 3. Ngæåìi ta cho mäüt doìng cháút loíng coï Q=2,7 l/s chuyãøn âäng qua mäüt dæåìng äúngcoï âæåìng kênh thay âäøi (hçnh veî). Taûi nåi co heûp ngæåìi ta làõp mäüt äúng nhoí 1 càõm vaìo mäüt bçnh håí chæïa næåïc. Xaïc âënh h chiãöu cao h âãø næåïc coï thãø âæåüc huït tæì bçnh  lãn äúng. Biãút aïp kãú kim loaûi taûi 1-1 chè 0,784 N/cm2, d1=50 mm d2=25 mm.
 17. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Dßng ch¶y tÇng trong khe hÑp gi÷a hai tÊm ph¼ng song song mét tÊm cè ®Þnh vµ mét tÊm chuyÓn ®éng, ý nghÜa 2. ÆÏng duûng phæång trçnh Åle thuyí ténh cho ténh tuyãût âäúi 3.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=1600 vßng/phót b¬m n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=11m theo hÖ thèng ®-êng èng : l2,d2, l1=10m, d1=100mm, 1=0,025, 1=2, Hdh l2=30m, d2=75mm, 1=0,027, 1=12, TÝnh Q, H, N øng víi n=1600 vßng/phót l1,d1 * TÝnh n ®Ó l-u l-îng b¬m t¨ng lªn 50%. Q(l/ 0 4 8 12 16 s) H(m) 15 15,5 14 10 4  0 0,65 0,75 0,60 0,20
 18. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1. Dßng ch¶y tÇng trong khe hÑp gi÷a hai tÊm ph¼ng t¹o thµnh gãc nªm nhá mét tÊm cè ®Þnh vµ mét tÊm chuyÓn ®éng, ý nghÜa. 2. Phaït biãøu vaì chæïng minh 2 tênh cháút aïp suáút thuyí ténh 3.Tênh læûc taïc duûng lãn quaí nàõp cáöu baïn kênh R=1 m kên mäüt bçnh chæïa næåïc. Meïp trãn cuía nàõp dàût sáu dæåïi màût næåïc H=1m (khäúi læåüng riãng cuía næåïc laì =1000 kg/m3 , boí qua troüng  læåüng quaí cáöu) h R
 19. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Lùc dßng tia tù do lªn vËt c¶n cè ®Þnh, lªn vËt c¶n chuyÓn ®éng ®Òu. ý nghÜa. 2.HiÖn t-îng x©m thùc, c¸ch kh¾c phôc 3. Mét hÖ thèng kÝn gåm b¬m vµ b×nh n-íc kÝn ; ¸p suÊt d- trong b×nh Mk=1,1at. HÖ thèng gåm 6 ®o¹n gièng nhau l=12,5m, d=50mm. Khi b¬m lµm viÖc møc n-íc trong èng ®o ¸p cao h¬n móc n-íc trong b×nh lµ h=5m. Mk h X¸c ®Þnh h-íng dßng ch¶y. TÝnh Q,H,N cña l,d a b¬m. BiÕt hÖ sè =0,025, kh«ng tÝnh tæn thÊt côc bé. §-êng èng trªn thÊp h¬n møc n-íc l,d b×nh l/2 trong b×nh a=1,5m. X¸c ®Þnh ¸p suÊt cöa vµo, cöa ra cña b¬m. l/2 l,d l,d b¬m
 20. §Ò thi m«n Thuû lùc – M¸y thuû lùc cho nghµnh C¬ khÝ §Ò sè Thêi gian lµm bµi 60 phót – nép l¹i ®Ò cïng bµi lµm 1.Dông cô ®o vËn tèc. 2.§iÓm lµm viÖc cña b¬m, ®iÒu chØnh chÕ ®é lµm viÖc cña b¬m 3.B¬m li t©m cã ®-êng ®Æc tÝnh ®· cho trong b¶ng víi n=900 vßng/phót. B¬m lµm viÖc trong hÖ thèng kÝn cã b×nh bï n»m ë ®é cao Ho=10m, hai nh¸nh ®-êng èng n»m c¸ch trôc b×nh bï b¬m víi mét ®é cao h=2m. X¸c ®inh c«ng suÊt trªn trôc b¬m. Cho biÕt n-íc ë 60oC (=983 kg/m3), Ho tæng chiÒu dµi t-¬ng ®-¬ng (kÓ c¶ tæn thÊt côc bé) l=200m, h ®-êng kÝnh d=100mm, hÖ sè ma s¸t =0,025 - VÏ ®-êng ®o ¸p cho hÖ thèng, biÕt l1=100 m. h - X¸c ®Þnh Ho nhá nhÊt ®Ó t¹i cöa vµo cña b¬m l1 kh«ng nhá h¬n ¸p suÊt khÝ trêi. Q(l/s) 0 5 10 15 20 25 H(m) 9 9,2 8,5 7 6,5 3  0 0,3 0,6 0.7 0.65 0,3