of x

Một số câu hỏi Trắc Nghiệm về ADN – GEN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 64 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PDF
64 lần xem

Một số câu hỏi Trắc Nghiệm về ADN – GEN. Câu 1 : Trên một mạch của gen có chứa 150 A và 120 T. Gen nói trên có chứa 20% số nuclêôtit loại X. Số liên kết hiđrô của gen nói trên bằng : A. 990 B. 1020 C. 1080 D. 1120 Câu 2 : Gen có số cặp A – T bằng 2/3 số cặp G – X và có tổng số liên kết phôtphođieste giữa đường với axit photphoric là 4798. Khối lượng của gen và số liên kết hiđrô của gen bằng : A. 720000đ.v.c và 3120 liên kết B. 720000 đ.v.c và 2880 liên kết..... Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/mot-so-cau-hoi-trac-nghiem-ve-adn-gen-7wuttq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin trân trọng giới thiệu đến mọi người thư viện Một số câu hỏi Trắc Nghiệm về ADN – GEN.Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo ,Tài liệu Một số câu hỏi Trắc Nghiệm về ADN – GEN thuộc danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học cơ sở được chia sẽ bởi bạn trunghoccoso đến bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã đưa vào mục Tài Liệu Phổ Thông,Trung học cơ sở , có tổng cộng 8 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng thể loại còn có liên kết hiđrô , liên kết phôtphođieste , axit photphoric , phân tử ADN ,đơn vị cacbon, ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Câu 1 : Trên một mạch của gen có chứa 150 A và 120 T, thêm nữa Gen nói trên có chứa 20% số nuclêôtit loại X, cho biết thêm Số liên kết hiđrô của gen nói trên bằng : A, thêm nữa 990 B, nói thêm 1020 C, nói thêm là 1080 D, kế tiếp là 1120 Câu 2 : Gen có số cặp A – T bằng 2/3 số cặp G – X và có tổng số liên kết phôtphođieste giữa đường với axit photphoric là 4798, cho biết thêm Khối lượng của gen và số liên kết hiđrô của gen bằng : A, bên cạnh đó 720000đ, bên cạnh đó v, cho biết thêm c và 3120 liên kết B, ngoài ra 720000 đ, thêm nữa v, kế tiếp là c và 2880 liên kết, nói thêm là Một số câu hỏi Trắc, bên cạnh đó Nghiệm về ADN – GEN Câu 1 : Trên một mạch của gen có chứa 150 A và,còn cho biết thêm 120 T, thêm nữa Gen nói trên có chứa 20% số nuclêôtit loại, thêm nữa X, nói thêm là Số liên kết hiđrô của gen nói trên bằng :, bên cạnh đó A, nói thêm là 990, thêm nữa B, ngoài ra 1020, nói thêm là C, thêm nữa 1080, ngoài ra D, bên cạnh đó 1120 Câu 2 : Gen có số cặp A – T bằng 2/3 số cặp G – X, nói thêm là và có tổng số liên kết phôtphođieste giữa đường, thêm nữa với axit photphoric là 4798, thêm nữa Khối lượng của gen, kế tiếp là và số liên kết hiđrô của gen bằng :, nói thêm là A, bên cạnh đó 720000đ, nói thêm là v, ngoài ra c và 3120 liên kết, nói thêm là B,còn cho biết thêm 720000 đ, nói thêm v, nói thêm là c và 2880 liên kết, nói thêm là C, nói thêm 900000 đ, bên cạnh đó v, cho biết thêm c và 3600 liên kết, tiếp theo là D, thêm nữa 900000 đ, cho biết thêm v, cho biết thêm c và 3750 liên kết, thêm nữa Câu 3 :Một gen có chiều dài 214,2 namômet, nói thêm là Kết, cho biết thêm luận nào sau đây ko đú
  1. Một số câu hỏi Trắc Nghiệm về ADN – GEN Câu 1 : Trên một mạch của gen có chứa 150 A và 120 T. Gen nói trên có chứa 20% số nuclêôtit loại X. Số liên kết hiđrô của gen nói trên bằng : A. 990 B. 1020 C. 1080 D. 1120 Câu 2 : Gen có số cặp A – T bằng 2/3 số cặp G – X và có tổng số liên kết phôtphođieste giữa đường
  2. với axit photphoric là 4798. Khối lượng của gen và số liên kết hiđrô của gen bằng : A. 720000đ.v.c và 3120 liên kết B. 720000 đ.v.c và 2880 liên kết. C. 900000 đ.v.c và 3600 liên kết D. 900000 đ.v.c và 3750 liên kết. Câu 3 :Một gen có chiều dài 214,2 namômet. Kết luận nào sau đây không đúng về gen nói trên ? A. Gen chứa 1260 nuclêôtit B. Số liên kết phốtphođieste của gen bằng 2418 C. Gen có tổng số 63 vòng xoắn D. Khối lượng của gen bằng 378000 đơn vị cacbon. Câu 4 : Một gen có chiều dài 0,306 micrômet và trên một mạch đơn của gen có 35% X và 25% G. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen bằng : A. A = T = 360, G = X = 540 B. A = T = 540, G = X = 360 C. A = T = 270, G = X = 630 D. A = T = 630, G = X = 270
  3. Câu 5 : Số vòng xoắn của một gen có khối lượng 504000 đơn vị cacbon là : A. 64 B. 74 C. 84 D. 94 Câu 6 : Một gen có 3598 liên kết phôtphođieste và có 2120 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen bằng : A. A = T = 360, G = X = 540 B. A = T = 540, G = X = 360 C. A = T = 320, G = X = 580 D. A = T = 580, G = X = 320 Câu 7 : Một gen có hiệu số giữa G với A bằng 15% số nuclêôtit của gen. Trên mạch thứ nhất của gen có 10%T và 30%X. Kết luận đúng về gen nói trên là : A. A1 = 7,5%, T1 = 10%, G1 = 2,5%, X1 = 30%.
  4. B. A1 = 10%, T1 = 25%, G1 = 30%, X1 = 35% C. A2 = 10%, T2 = 25%, G2 = 30%, X2 = 35% D. A2 = 10%, T2 = 7,5%, G2 = 30%, X2 = 2,5% Câu 8 : Một phân tử ADN có 30% A. Trên một mạch của ADN đó có số G bằng 240000 và bằng 2 lần số nuclêôtit loại X của mạch đó. Khối lượng của phân tử ADN nói trên (tính bằng đơn vị cacbon) là : A. 54.107 đ.v.c B. 36.107 đ.v.c C. 10,8.107 đ.v.c D. 72.107 đ.v.c Câu 9 : Sô liên kết giữa đường với axit trên một mạch của gen bằng 1679, hiệu số giữa nuclêôtit loại A với một loại nuclêôtit khác của gen bằng 20%. Số liên kết của gen nói trên bằng : A. 2268 B. 1932 C. 2184
  5. D. 2016 Câu 10 : Một gen có chiều dài trên mỗi mạch bằng 0,2346 micrômet thì số liên kết phôtphođieste giữa các đơn phân trên mỗi mạch của gen bằng bao nhiêu ? A. 688 B. 689 C. 1378 D. 1879 Câu 11: Một mạch của phân tử ADN có khối lượng bằng 36.107 đơn vị cacbon, thì số vòng xoắn của phân tử ADN nói trên bằng : A. 480000 B. 360000 C. 240000 D. 120000 Câu 12 : Trên mạch thứ nhất của gen có 15% A, 25% T và tổng số G với X trên mạch thứ hai của
  6. gen bằng 840 nuclêôtit. Chiều dài của gen nói trên (được tính bằng namômet) bằng : A. 489,6 B. 4896 C. 476 D. 4760 Câu 13 : Một gen có 93 vòng xoắn và trên một mạch của gen có tổng số hai loại A với T bằng 279 nuclêôtit . Số liên kết hiđrô của các cặp G – X trong gen là : A. 1953 B. 1302 C. 837 D. 558 Câu 14 : Một gen có khối lượng 540000 đơn vị cacbon và có 2320 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen bằng : A. A = T = 520, G = X = 380 B. A = T = 360, G = X = 540
  7. C. A = T = 380, G = X = 520 D. A = T = 540, G = X = 360 Câu 15 : Một gen có chiều dài 469,2 namômet và có 483 cặp A – T. Tỷ lệ từng loại nuclêôtit của gen nói trên là : A. A = T = 32,5%, G = X = 17,5% B. A = T = 17,5%, G = X = 32,5% C. A = T = 15%, G = X = 35% D. A = T = 35%, G = X = 15% Câu 16 : Một mạch của gen có số lượng từng loại nuclêôtit A. T, G, X theo thứ tự lần lượt chiếm tỷ lệ 1 : 1,5 : 2,25 : 2,75 so với tổng số nuclêôtit của mạch. Gen đó có chiều dài 0,2346 micrômet. Số liên kết hiđrô của gen bằng : A. 1840 B. 1725 C. 1794 D. 1380
  8. Đáp án: 1 - C ; 2 - b; 3 - B; 4 - A; 5 - C; 6 - D; 7 - C; 8 - A; 9 - B; 10 - B; 11 - D; 12 - C; 13 - A; 14 - C; 15 - B; 16 - A
284729

Sponsor Documents